Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról

Hatályos: 2024. 01. 02

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról

2024.01.02.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya alá tartoznak Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül elhelyezkedő, az 1. mellékletben meghatározott egyes, önkormányzati tulajdonban lévő közterületek és közhasználatra megnyitott ingatlanok (a továbbiakban együtt: közterületek).

2. § A rendelet célja, hogy az emberi környezet és lakosság egészének védelme érdekében

a) a városlakók pihenését, a városias környezet kialakítását elősegítse;

b) a természetes környezet indokolatlan rongálását, pusztítását, értékcsökkenését megakadályozza;

c) a közterületek rendeltetésszerű használatát biztosítsa, megszűnését megelőzze, károsodását elhárítsa, csökkentse.

2. Közterületek átalakítása

3. § (1) Az 1. mellékletben felsorolt közterületek esetében a növényzettel ellátottság arányát, a növényzet jellegét megváltoztatni, utakat, járdákat, játszótereket létesíteni, átalakítani tulajdonosi hozzájárulás alapján lehet.

(2) A tulajdonosi hozzájárulás megadása előtt a főépítész, valamint a 4. § (2) bekezdésében meghatározott kezelő véleményét is be kell szerezni.

(3) A tulajdonosi hozzájárulás megadására a polgármester jogosult.

(4) Ez a rendelkezés nem érinti az egyéb jogszabályok által előírt hatósági, kezelői engedélyezési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

3. Közterületek fenntartási feladatai

4. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó közterületek fenntartási feladatairól – a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt kivételekkel – az önkormányzat gondoskodik. A fenntartáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az éves költségvetésben biztosítja.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó közterületek kezelési feladatait – a helyi közutak kivételével - a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el.

5. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó közterületek folyamatos kezelési feladatai azok tisztántartásán túlmenően:

a) a növényzettel borított felületek gondozása,

b) kerti berendezések javítása, pótlása,

c) szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése,

d) virágágyások beültetése, virágtartó edények kihelyezése, fenntartása,

e) a fák, cserjék ápolása,

f) a kerti utak, burkolatok, lépcsők hó- és síkosságmentesítése,

g) játszóterek jogszabályi előírásoknak megfelelő fenntartása.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó közterületeken az (1) bekezdés szerinti feladatok elvégzése kategóriánként differenciáltan történik. A kategóriák meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. A kezelő a kezelői feladatokat a 2. mellékletben rögzített technológia szerint látja el.

4. Közterületek használata

6. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon – állaguk rongálását elkerülve – mindenki ingyenesen használhatja.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó közterületeken csak olyan magatartás tanúsítható, mely mások nyugalmát nem zavarja.

(3) Tilos e rendelet hatálya alá tartozó közterületeken

a) a gondozás során összegyűjtött növényi részeket elégetni,

b) az élőfákat, növényeket hirdetés céljára felhasználni,

c) tüzet rakni, kivétel az erre a célra kialakított tűzrakó hely,

d) gyümölcsfákat ültetni, lakóépületet övező zöldsávban konyhakertet létesíteni,

e) közparki fákon fészkelő védett madarakat és fészkeiket elpusztítani,

f) az utcabútorokat, hulladékgyűjtőket rongálni,

g) a játszótéri berendezéseket rendeltetéstől eltérően használni, rongálni.

(4) E rendelet hatálya alá tartozó közterületeken járművel közlekedni, parkolni csak külön jogszabály előírásai szerint lehet.

(5) E rendelet hatálya alá tartozó közterületeket rendeltetéstől eltérő célra használni külön jogszabály előírásai szerint lehet.

7. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó közterületek jogszabályokon, vagy hatósági határozaton alapuló, rendeltetéstől eltérő használata esetén a jogosított köteles a növényzet védelméről minden lehetséges módon gondoskodni.

(2) Aki e rendelet hatálya alá tartozó közterületek állapotát megváltoztatja, köteles a tevékenysége befejezését követő 30 napon belül az eredeti állapotot helyreállítani, vagy helyreállíttatni, ennek költségeit viselni.

(3) Ha a rendeltetéstől eltérő használat következtében a növényzet, építmény, berendezés vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosított köteles a saját költségén, a kezelő szakfelügyelete mellett

a) a növényzet előzetes áttelepítéséről, vagy azonos értékű növényzettel történő pótlásáról gondoskodni,

b) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékét, vagy azok áttelepítésének (le- és felszerelésének, elszállításának, stb.) költségeit megtéríteni.

5. Közterületek használatának ellenőrzése

8. § E rendelet hatálya alá tartozó közterületek rendeltetésszerű használatának ellenőrzését a közterület-felügyelők látják el.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

10. §1

1. melléklet a 24/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A közterületek kategóriába sorolása

1. Díszterek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

megnevezés, beazonosítási hely

hrsz.

ingatlan területe (m2)

az ingatlan területéből

más kategóriájú rész terület

2

út + parkoló (m2)

járda + lépcső (m2)

játszótér (m2)

zöldfelület (m2)

építmény (m2)

3

Szent István tér 1.

1787/11

596

-

446

-

150

-

-

4

Beszterce tér

2695/1

5831

151

4900

-

780

-

-

5

Fő tér Művelődési ház előtt

3751

7497

-

6100

-

1256

141

-

6

Rákóczi út 12. északra

3755

480

-

446

-

34

-

-

7

Mérleg utca

3875

1557

1098

451

-

-

8

-

8

Fő tér posta előtt

3881/3

4299

1029

2442

-

828

-

-

9

Erzsébet tér

3890

2701

1383

1010

-

308

-

-

10

Múzeum tér

3894

3258

-

3161

-

97

-

-

11

December 8. tér

3920

3617

803

518

-

2296

-

-

12

Gorkij krt. 1-29., Gorkij krt. 63-81., Nyírfácska u. 1-12. körül

6677/39

120445

-

-

-

753

329

1. kategóriába sorolt közterület

2. Kiemelten kezelt közterületek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

megnevezés, beazonosítási hely

hrsz.

ingatlan területe (m2)

az ingatlan területéből

más kategóriájú rész terület

2

út + parkoló (m2)

járda + lépcső (m2)

játszótér (m2)

zöld felület (m2)

építmény (m2)

3

Zrínyi Miklós út 1-29.

3027

4894

3779

554

-

561

-

-

4

Füleki út 1. mellett

3063/1

337

-

-

-

337

-

-

5

Füleki út 2. előtt

3098/1

470

-

330

-

140

-

-

6

Acélgyári út 4-8. előtt

3523

1022

425

190

-

407

-

-

7

Rákóczi út 2-10. - Március 15. u. 26-34. körül

3702/2

5716

-

-

-

600

-

2.kategóriába sorolt közterület

8

Rákóczi út 13-15. és SZMT előtt

3860/2

1488

-

988

-

500

-

-

9

Bem út tól északra a Városháza felől

3899/1

755

-

487

-

268

-

-

10

Bem út 4-12. előtti járda

3899/3

595

-

595

-

-

-

-

11

Rákóczi út 26-34

4118/3

306

-

-

-

306

-

-

12

Rákóczi út 26-34. körül

4118/6

7262

873

190

-

2300

-

1.kategóriába sorolt közterület

13

Szent Flórián tér

4135

3246

1985

-

-

400

-

1.kategóriába sorolt közterület

3. 1. kategóriába sorolt közterületek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

megnevezés, beazonosítási hely

hrsz.

ingatlan területe (m2)

az ingatlan területéből

más kategóriájú rész terület

2

út + parkoló (m2)

járda + lépcső (m2)

játszótér (m2)

zöld felület (m2)

építmény (m2)

3

Petőfi út 38-46. előtt

53/1

925

-

360

-

565

-

-

4

Kakukk József út 5.

636

1517

-

-

-

1517

-

-

5

Kakukk József út 5. mellett buszforduló

637

4051

939

-

-

3112

-

-

6

Petőfi út 85. után szoborpark

909/1

2166

-

206

-

1960

-

-

7

Petőfi út 43/B. mellett

967/2

366

-

-

-

366

-

-

8

Fazekas Mihály út 3/C mellett

1071

1974

407

-

-

1567

-

-

9

Bajcsy-Zsilinszky út 17-41. előtt

1142/2

1514

141

661

-

712

-

-

10

Bajcsy-Zsilinszky út 13-15. körül

1167/1

4546

2272

774

-

1500

-

-

11

Bajcsy-Zsilinszky út 7-9. előtt

1170

1083

268

132

-

683

-

Kategóriába nem sorolt közterület

12

Bajcsy-Zsilinszky út 1-3. és Zemlinszky Rezső út 13-15. előtt

1177

3138

236

301

-

2601

-

-

13

Bajcsy-Zsilinszky út és Bartók Béla út sarok

1241/2

59

-

-

-

59

-

-

14

Kővár út 38-52. előtt

1289

2919

982

205

-

1732

-

-

15

Erdész út 30. melletti sarok

1579/2

1698

-

-

-

1698

-

-

16

Karancs út 43/A előtt a Karancs út mentén

1605/1

369

-

-

-

369

-

-

17

Gerber Frigyes köz 4.

1605/2

2011

-

-

-

2011

-

-

18

Karancs út - Corvin út között a Karancs út 54-72-vel szemközt

1654

4311

-

-

-

500

-

Kategóriába nem sorolt közterület

19

Bartók Béla út 8-14. előtt

1770

4085

1460

1352

-

1273

-

-

20

Kassai sor, a Kassai sor 1-43. előtt

1783

5437

2050

3276

-

111

-

-

21

Alkotmány út 1-9, Kassai sor 4-6-9-9/A körül

1787/12

9136

1148

3273

248

4467

-

-

22

Kercseg út 27-47. körül

2033

4651

1163

19

-

3469

-

-

23

Kercseg út 30-44. és Fáy András krt. 8-12. körül

2042/1

7891

969

362

-

6560

-

-

24

Fáy András krt. 1-39. körül

2081

16444

1675

888

350

13506

25

-

25

Fáy András krt. 64. mellett

2084

5413

1953

676

-

2784

-

-

26

Fáy András krt. 62-96. körül

2102

34783

529

426

-

33794

34

-

27

Fáy András krt. 106-108. körül bekerített

2107/3

1467

507

39

-

921

-

-

28

Füleki út 145.

2262/2

1717

-

52

-

1665

-

-

29

Füleki út út 201-203. park, játszótér

2296/3

2602

391

98

765

1348

-

-

30

Füleki út 205.

2296/5

2994

1709

228

-

1057

-

-

31

Füleki út 207.

2298

6513

-

-

-

6513

-

-

32

Füleki út 122-124. között

2344

4895

-

84

-

4811

-

-

33

Kőműves köz

2346

2689

792

141

-

1756

-

-

34

Ybl Miklós út 2/A előtt az út mentén

2348

955

-

28

-

927

-

-

35

Ybl Miklós út 78-84. körül

2396

4155

-

287

-

3868

-

-

36

Ybl Miklós út 86/B. körül

2400

1378

-

40

-

1338

-

-

37

Ybl Miklós út 86-100. előtt, 100/A-104. körül

2401

1855

-

-

-

1855

-

-

38

Ybl Miklós út 86-100. mögött

2410

5401

-

583

-

4818

-

-

39

Camping út 1/A Vízmű mellett

2413

5740

235

429

-

5076

-

-

40

Füleki út 209.

2415

20235

791

159

-

19285

-

-

41

Medves krt. 31/I. mentén

2536/2

4547

-

-

-

1000

-

Kategóriába nem sorolt közterület

42

Medves krt. 31/I. mentén

2536/3

2958

-

53

-

1000

-

Kategóriába nem sorolt közterület

43

Medves krt. 33-35. körül

2543/1

3342

-

31

-

3311

-

-

44

Medves krt. 37-41. körül

2543/3

2856

-

66

-

2790

-

-

45

Medves krt. 41. után

2645

5162

-

-

-

250

-

Kategóriába nem sorolt közterület

46

Medves krt. 51-61. körül

2679

7394

-

117

-

7277

-

-

47

Ybl Miklós út 53-88. körül

2694

10234

581

1226

-

8427

-

-

48

Medves krt. 2/A

2707

948

-

-

-

948

-

-

49

Medves krt. 76/A

2717

1662

-

23

-

1639

-

-

50

Ybl Miklós út 39-51. és Medves krt. 2-86. körül

2718/4

29984

4353

1643

-

23988

-

-

51

Ybl Miklós út 31/A

2749

230

-

1

-

229

-

-

52

Ybl Miklós út 29-37. és Sebaji út 2-16. körül

2752

11102

-

1519

420

9163

-

-

53

Füleki út 141-143. között

2880

1292

53

9

-

1230

-

-

54

Báthory István út 2-12. körül

3012

4654

-

237

-

4417

-

-

55

Táncsics út 2/A mögött

3149

701

-

-

-

701

-

-

56

Acélgyári út 48-54. és Salgó út 23-29. körül

3505/5

6192

687

450

-

4976

79

-

57

Acélgyári út 26-46. és Salgó út 1-15. körül

3507/21

8955

-

498

-

8457

-

-

58

Acélgyári út 18. mellett

3522/1

74

-

-

-

74

-

-

59

Acélgyári út 22. mellett

3522/3

604

-

-

400

204

-

-

60

Acélgyári út 65-69. előtt

3530

432

-

28

-

404

-

-

61

Acélgyári út 65-69-71. körül

3532/6

4315

1301

51

-

2963

-

-

62

Acélgyári út 37. előtt

3539/2

337

-

-

-

337

-

-

63

Acélgyári út 35-41. mögött és 47-59. körül

3539/5

6161

-

215

-

5946

-

-

64

Rákóczi út 2-10. - Március 15. u. 26-34. körül

3702/2

5716

1703

324

-

3089

-

Kiemelten kezelt közterület

65

Arany János út 25. és Kistarján út 2-8. körül

3727/2

10566

-

735

-

9831

-

-

66

Arany J. út 17-23. körül

3739

9466

-

723

-

8743

-

-

67

Kissomlyó u. 1. mellett Művelődési ház felől

3746/1

376

-

-

-

376

-

-

68

Kissomlyó u. 1. előtti útleágazás

3747

537

537

-

-

135

-

-

69

Fő tér 5. Művelődési ház

3748

11263

2350

140

-

4983

3790

-

70

Pécskő út 2-6.

3765

5649

-

519

-

5130

-

-

71

Kissomlyó u. 1. előtt, Pécskő út 8-10. körül

3767

9055

250

-

-

8805

-

-

72

Pécskő út 12. mögött

3770/3

7388

-

-

420

255

-

2. kategóriába sorolt közterület

73

Bem u. 2-12., Úttörők út 31/a-33. körül

3905

6097

1184

996

-

3917

-

-

74

Játszó u. 2-8. előtt, Tanács út 1-5. körül

3911/2

2138

819

385

-

934

-

-

75

Lőwy Sándor út 1-9., Úttörők út 25-29. körül

3917

7468

1230

629

-

5609

-

-

76

Tanács út 2-10., Úttörők út 17-21 mögött

3923

3890

349

297

1312

1932

-

-

77

Alagút u. 4-10. körül, Úttörők út 2-15. mögött

3927

5922

1102

730

-

4090

-

-

78

Úttörők út 1-3., December 8. tér 1-3., Rákóczi út 33-47. mögött

3933/8

5006

647

629

-

3730

-

-

79

Úttörők út 26. mellett Bem út felől

3935/5

152

-

-

-

152

-

-

80

Rákóczi út 22-22/a, Pécskő út 1-3, Meredek u. 1. és 3. körül

4109

6307

475

1405

-

4427

-

-

81

Rákóczi út 26-34. körül

4118/6

7262

-

-

-

3899

-

Kiemelten kezelt közterület

82

Meredek út 15. előtt

4122/2

50

-

-

-

50

-

-

83

Meredek út 19. előtt

4124/2

48

-

-

-

48

-

-

84

Meredek út 13-29. körül

4132

6928

93

26

-

6732

77

-

85

Szent Flórián tér

4135

3246

462

-

-

399

-

Kiemelten kezelt közterület

86

Rákóczi ú 44-48., Szerpentin út 1/A- 1/B, Munkás út 2-6. körül

4142

5665

731

214

-

4720

-

-

87

Pécskő út 5-11., József Attila út 2-7/A körül

4158

11516

1933

1524

945

7114

-

-

88

Meredek 8-16., Munkácsy út 1-5. körül

4527

14606

-

1022

-

13584

-

-

89

Meredek út 4-6., Munkácsy út 2. körül

4539/1

1599

-

-

-

1599

-

-

90

Munkácsy út 4-12., Szerpentin út 26-46. körül

4539/2

24251

-

512

-

23739

-

-

91

Szerpentin út 5-41. körül

4562

26438

-

204

-

26234

-

-

92

Forgách Antal út 100/A mellett északra

4920/5

3122

-

-

-

1261

-

Kategóriába nem sorolt közterület

93

Forgách Antal út 77-89. körül

4997/8

10905

1027

-

-

9878

-

-

94

Újaknai út 2-2/B körül

5174/2

520

-

23

-

497

-

-

95

Újaknai út 1. körül, Újaknai út 3-7. mögött

5185

3818

335

62

-

3421

-

-

96

Sugár út 63.

5918

5577

60

-

-

948

170

Kategóriába nem sorolt közterület

97

Budapesti út 39-51. körül

6142

3071

581

68

-

2422

-

-

98

Szécsényi út 19-37 előtt, út másik oldalán

6427/3

8459

-

-

-

200

-

Kategóriába nem sorolt közterület

99

Budapesti út 44-62., Barátság u. 2-4., Gorkij krt. 2-4., Gagarin u. 1-12. körül

6592/7

42043

2770

1861

-

13031

104

Kategóriába nem sorolt közterület

100

Gorkij krt. 1-1/A között

6677/24

1827

-

-

1827

-

-

-

101

Gorkij krt. 1-29., Gorkij krt. 63-81., Nyírfácska u. 1-12. körül

6677/39

120445

6197

7905

-

64362

329

Kategóriába nem sorolt közterület

102

Makarenkó út 1-9. körül

6735/5

3070

617

56

-

2397

-

-

103

Makarenkó út 31. mellett a Makarenkó út 52-60. szemben

6737

5273

-

-

-

5273

-

-

104

Déryné út 3-15/B körül

6793/7

25490

-

813

-

20454

-

Kategóriába nem sorolt közterület

105

Déryné út 2-31. körül

6810/8

21374

3380

1830

-

16164

-

-

106

Zöldfa út 1-7. körül

6827

13884

-

53

-

5747

-

Kategóriába nem sorolt közterület

107

Zöldfa út 2-6.

6834

5195

-

72

-

5123

-

-

108

Hársfa út 10-16. körül

6837/3

7897

-

33

-

3911

-

Kategóriába nem sorolt közterület

109

Hársfa út 1-11. körül

6848/3

6058

-

949

-

5109

-

-

110

Hársfa út 13-19. körül

6855

6260

1341

282

-

4637

-

-

111

Hársfa út 27-31. körül

6861/3

3584

763

70

-

2751

-

-

112

Hársfa út 31. mellett és Centrál köz

6861/6

2330

173

-

-

2157

-

-

113

Hősök útja - Hársfa út sarok délre

6867

488

-

-

-

488

-

-

114

Hősök útja - Hársfa út sarok északra

6868

690

-

-

-

690

-

-

115

Hősök útja 45. után Blaha Lujza út sarokig

6883

823

-

-

-

823

-

-

116

Hősök útja 45. után Emlékmű

6885

673

-

-

-

670

3

-

117

Hősök útja 6/A után

6932

305

-

-

-

305

-

-

118

Hősök útja 2/A-6/A előtt

6935

210

-

-

-

210

-

-

119

Hősök útja metén a Blaha Lujza út 18-23. mögött

6937

854

-

-

-

854

-

-

120

Tarjáni út 5-7. között

8047/1

279

74

-

-

205

-

-

121

Tarjáni út 5. előtt

8047/2

413

100

-

313

-

122

Tarjáni út 5. mögött

8047/4

377

-

-

-

377

-

-

123

Rudolfi út 4-6/B előtt

8136/2

475

-

-

-

475

-

-

124

Tarjáni út 5. és Rudolfi út között

8140/1

338

-

-

-

338

-

-

125

Tarjáni út 5. és Rudolfi út között

8140/2

103

103

-

-

-

-

126

Tarjáni út 5. és Rudolfi út között

8140/3

125

-

-

-

125

-

-

127

Csalános u. 2-vel szemben

9016

1053

-

-

-

1053

-

-

128

Csalános u. 2-vel szemben

9017

1102

-

-

-

1102

-

-

129

Fénykő út 11/A

11673

948

-

-

-

948

-

-

130

Deák Ferenc út 4. emlékpark

12034

1780

-

-

-

1780

-

-

131

Deák Ferenc út 4. játszótér

12035/1

1392

-

-

-

1392

-

-

132

Vár út 11/A melletti ivókút

12342

65

-

-

-

65

-

-

133

Határőr út - Asztalos út sarok

12648

1175

-

-

-

1175

-

-

134

Vároldal u. 31. után parkoló

16396

7748

-

-

-

1200

-

Kategóriába nem sorolt közterület

135

Vároldal u. 31. park

16433

3302

-

43

-

3259

-

-

136

Eresztvényi út 4. játszótér

040/3

2303

-

796

-

1507

-

-

4. 2. kategóriába sorolt közterületek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

megnevezés, beazonosítási hely

hrsz.

ingatlan területe (m2)

az ingatlan területéből

más kategóriájú rész terület

2

út + parkoló (m2)

járda + lépcső (m2)

játszótér (m2)

zöld felület (m2)

építmény (m2)

3

Füleki út 50. körül

2301

710

205

35

-

470

-

-

4

Camping út 6-8. közötti lépcső a Görbe utcáig

2580/3

273

-

40

-

233

-

-

5

Görbe u. 58. mellett

2632

4242

-

-

-

140

-

Kategóriába nem sorolt közterület

6

Kőműves köz 2-4. közötti lépcső

2876

131

-

73

-

58

-

-

7

Báthori István út

3005

2455

1404

135

-

916

-

-

8

Zrínyi Miklós út, a 2-12. házszámok előtt

3018

969

340

79

-

550

-

-

9

Pécskő út 12. mögött

3770/3

-

476

-

-

255

-

1. kategóriába sorolt közterület

10

Pécskő út 13-15. között

4171

1249

-

-

-

1249

-

-

11

Munkásotthon tér

4568/6

3508

634

-

-

1000

-

Kategóriába nem sorolt közterület

12

Sugár út 126-130. között, buszforduló

5856

590

352

-

-

238

-

-

13

Csehov u. 30. melletti sarok

6626/1

9

-

-

-

9

-

-

14

Csehov u. 2. melletti sarok

6651/2

15

-

-

-

15

-

-

15

Hősök útja 33.

6874

2871

-

-

-

2871

-

-

16

Bagókői út 1. buszmegálló

16147/2

64

-

-

-

59

5

-

5. Kategóriába nem sorolt közterületek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

megnevezés, beazonosítási hely

hrsz.

ingatlan területe (m2)

az ingatlan területéből

más kategóriájú rész terület

2

út + parkoló (m2)

járda + lépcső (m2)

játszótér (m2)

zöld felület (m2)

építmény (m2)

3

Petőfi út 3. mellett

1014

2888

-

-

-

2888

-

-

4

Bereczki Máté út 33/A

1364

773

-

-

-

773

-

-

5

Karancs út - Corvin út között a Karancs út 54-72-vel szemközt

1654

4311

-

-

-

3811

-

1. kategóriába sorolt közterület

6

Losonci u. 13-23. között

1880/1

3687

-

18

-

3643

26

-

7

Kassai sor 54. melletti rézsű sarok

1880/3

214

-

-

-

214

-

-

8

Móricz Zsigmond út 8/A mellett

1910

300

-

-

-

300

-

-

9

Móricz Zsigmond út 6. mellett

2167

97

-

-

-

97

-

-

10

Gazdasági út 19. és Kékkői u. 2. között

2184

10425

-

-

-

10425

-

-

11

Füleki út 215.

2417

8295

-

-

-

8295

-

-

12

Medves krt. 31/I. mentén

2536/2

4547

-

-

-

3547

-

1. kategóriába sorolt közterület

13

Medves krt. 31/I. mentén

2536/3

2958

-

-

-

1955

-

1. kategóriába sorolt közterület

14

Görbe u. 58. mellett

2632

4242

-

-

-

4102

-

2. kategóriába sorolt közterület

15

Medves krt. 41. után

2645

5162

-

-

-

4912

-

1. kategóriába sorolt közterület

16

Madzsar József u. 1-41. körül

2720

10320

1692

50

-

8578

-

-

17

Béke út 2.

3119

32716

-

-

-

32716

-

-

18

Béke út 1-11.

3120

5469

-

-

-

5469

-

-

19

Salgó út 35/B

3493/18

5032

-

-

-

5032

-

-

20

Acélgyári út 5. garázsok részterület 340/600

3553/2

2575

388

-

-

1512

675

-

21

Jónásch krt. 1/C

3651

1806

-

-

-

1806

-

-

22

Zagyvai Rakodó u. 3-5/B mellett

3682

5288

-

-

-

5288

-

-

23

Haris köz

3983

3311

-

-

-

3311

-

-

24

Munkásotthon tér

4568/6

3508

-

-

-

1874

-

2. kategóriába sorolt közterület

25

Szérűskert út 86a-98c előtt

4738

1303

-

-

-

1303

-

-

26

Forgách Antal út 100/A mellett északra

4920/5

3122

-

-

-

1861

-

1. kategóriába sorolt közterület

27

Tengely köz 1. mellett

4920/7

1169

-

-

-

1169

-

-

28

Forgách Antal út 93-101. mögött

4990/9

1073

-

-

-

1073

-

-

29

Sugár út 63.

5918

5577

-

39

-

4195

165

1. kategóriába sorolt közterület

30

Csokonai út 11/A

6081

411

-

-

-

411

-

-

31

Csokonai út 9- 11/A között út eleje

6082/1

167

-

-

-

167

-

-

32

Kürtgyarmat utca, a Kürtgyarmat u. 14-30. mögött

6241

232

-

-

-

232

-

-

33

Jenő u. 7.

6263

5848

-

-

-

5848

-

-

34

Szécsényi út 17-25. előtt, az útelágazás között

6427/1

1361

-

-

-

1361

-

-

35

Szécsényi út 19-37. előtt, az út másik oldalán

6427/3

8459

-

-

-

8259

-

1. kategóriába sorolt közterület

36

Budapesti út 44-62., Barátság u. 2-4., Gorkij krt. 2-4., Gagarin u. 1-12. körül

6592/7

42043

-

-

-

24277

-

1. kategóriába sorolt közterület

37

Gorkij krt. 1-29., Gorkij krt. 63-81., Nyírfácska u. 1-12. körül

6677/39

120445

-

-

-

40899

-

Díszterek, 1. kategóriába sorolt közterület

38

Makarenkó út - Bercsényi Miklós út sarok

6738

343

-

-

-

333

10

-

39

Déryné út 3-15/B körül

6793/7

25490

-

-

-

4223

-

1. kategóriába sorolt közterület

40

Hársfa út 2/E

6795

813

-

-

-

813

-

-

41

Hársfa út 2/D

6798

3522

-

-

-

3522

-

-

42

Zöldfa út 1-7. körül

6827

13884

-

-

-

8084

-

1. kategóriába sorolt közterület

43

Hársfa út 10-16. körül

6837/3

7897

-

-

-

3953

-

1. kategóriába sorolt közterület

44

Harmat u. 3.

8150/1

976

-

-

-

976

-

-

45

Rudolfi út 18. előtt a Dér utcáig

8160

622

-

-

-

622

-

-

46

Rudolfi út 18-20. mögött

8196

3153

-

-

-

3153

-

-

47

Homok út 6. és 11. mögött

8324

1991

-

-

-

1991

-

-

48

Váralja út 3. után az út vége

8555

1051

-

-

-

1051

-

-

49

Homok u. 9-11. mögött

9018

1439

-

-

-

1439

-

-

50

Zagyva út 60-66. patakpart

9031

799

-

-

-

799

-

-

51

Zagyva út 108. mellett

9034

1132

-

-

-

1132

-

-

52

Zagyva út 78. mellett

9055

335

-

-

-

335

-

-

53

Zagyva út 112. mellett a patakpart

9145

134

-

-

-

134

-

-

54

Zagyva út 110. mellett

9147

819

-

-

-

819

-

-

55

Rónai út 46-50. között

11612

193

-

-

-

193

-

-

56

Farkasbükk út 2/D

11647/5

558

-

-

-

558

-

-

57

Rónai út 42. mögött

11647/7

228

-

-

-

228

-

-

58

Rónai út 44. mögött

11647/8

217

-

-

-

217

-

-

59

Rónai út 46. mögött

11647/9

171

-

-

-

171

-

-

60

Rónai út 50. mellett

11647/10

47

-

-

-

47

-

-

61

Vasas út 16. mögött

12613

217

-

-

-

217

-

-

62

Vasas út 21/B

12644

1203

-

-

-

1203

-

-

63

Mogyoró u. 2.

15601/1

783

-

-

-

783

-

-

64

Wesselényi u. 19/A mellett északra leágazó út végén

16292

988

-

-

-

988

-

-

65

Vároldal u. 31. után parkoló

16396

7748

-

-

-

6548

-

1. kategóriába sorolt közterület

66

Szemere Bertalan u. 14. szemben

16470/1

61

-

-

-

61

-

-

67

Kikerics út

22641

3390

-

-

-

3390

-

-

68

Mogyoró utca

22782

1123

-

-

-

1123

-

-

69

Zsálya utca folytatása

22783

4943

-

-

-

4943

-

-

70

Zsálya utca mellett

22784

4769

-

-

-

4769

-

-

2. melléklet a 24/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Közterület-fenntartási feladatok

1.1. a növényzet, talaj, gyepfelület folyamatos ápolása, gondozása, védelme,

1.2. a növényzet pótlása, időszakos cseréje – megrendelés alapján,

1.3. a kerti- és sétautak, a játszási és pihenési, szórakozási és testedzési célokat szolgáló építmények, berendezések és felszerelések üzemképes állapotban tartása,

1.4. sorfák, díszfák, cserjék gallyazása, metszése, indokolt esetben fakivágás,

1.5. lágyszárú, és hagymás növények folyamatos gondozása, élettani okok miatti cseréje.

2. Fenntartási technológia (játszóterek kivételével)

2.1. Január - március

2.1.1. Díszterek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

téli csúszásmentesítés kézi és gépi erővel, Főtéren: CaCl2 felhasználásával, egyéb helyeken: NaCl felhasználásával

szükség szerint

3

takarítás, hulladék-elszállítás

naponta (hétvégén is)

4

fák, cserjék, örökzöldek, évelők ápolása

1. negyedév végéig

5

felületgereblyézés, lombgereblyézés

1. negyedév végéig

6

díszkutak, locsolóhálózat üzembe helyezése

1. negyedév végéig

7

murva burkolat gereblyézése (December 8. tér)

1. negyedév végéig

8

karácsonyfa leszedése

január

9

díszvilágítás bontása, raktározása

január

10

rendezvényekhez sátrak, egyéb kellékek biztosítása

igény szerint

11

energiaellátás és közmű, rendszer felügyelete, üzemeltetése, energia biztosítás

folyamatos

12

balesetveszély azonnali elhárítása

folyamatos

2.1.2. Kiemelten kezelt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

téli csúszásmentesítés

időjárástól függően

3

hóeltakarítás

szükség szerint

4

fák, cserjék, örökzöldek ápolása, metszés, gallyazás

1. negyedév végéig – 2 évente

5

indokolt esetben fakivágás

határozatok alapján

6

tavaszi nagytakarítás, felületgereblyézés, lombgereblyézés

1. negyedév végéig

7

takarítás

hetente 2x

8

díszkutak üzembehelyezése

fagyok után

9

szobrokról takarófólia eltávolítása

fagyok után

10

a munkák során képződött szemét elszállítása

munkavégzés után

11

zászlózás

igény szerint

12

karácsonyfák bontása

január 10-éig

13

karácsonyi dekoráció és díszvilágítás bontása

január 10-éig

2.1.3. 1. kategóriába sorolt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

téli csúszásmentesítés

időjárástól függően

3

hóeltakarítás

szükség szerint

4

fák, cserjék, örökzöldek ápolása, metszés, gallyazás

1. negyedév végéig – 2 évente

5

indokolt esetben fakivágás

határozatok alapján

6

tavaszi nagytakarítás, felületgereblyézés, lombgereblyézés

1. negyedév végéig

7

takarítás

havonta 2 alkalommal

8

díszkutak üzembehelyezése

fagyok után

9

szobrokról takarófólia eltávolítása

fagyok után

10

a munkák során képződött szemét elszállítása

munkavégzés után

11

zászlózás

igény szerint

12

karácsonyfák bontása

január 10-éig

13

karácsonyi dekoráció és díszvilágítás bontása

január 10-éig

2.1.4. 2. kategóriába sorolt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

téli csúszásmentesítés, hóeltakarítás

időjárástól függően szükség szerint

3

fák, cserjék, örökzöldek ápolása, metszés, gallyazás

1. negyedév végéig – 2 évente

4

indokolt esetben fakivágás

határozatok alapján

5

takarítás, szemét összegyűjtése

havonta

6

a munkák során képződött szemét elszállítása

munkavégzés után

2.1.5. Kategóriába nem sorolt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

téli csúszásmentesítés, hóeltakarítás

időjárástól függően, fontossági sorrend alapján

3

takarítás, szemét összegyűjtése, elszállítása

1 alkalommal [dr.G.I.1]

2.2. Április - szeptember

2.2.1. Díszterek

A

B

C

1

Feladat

Ütemezés

2

takarítás, hulladék elszállítása

naponta (hétvégén is)

3

kaszálás, gereblyézés; gyepszél vágása

2 hetente, legfeljebb 10 alkalommal; illetve legfeljebb 8 cm fűmagasságnál [dr.G.I.1]

4

kaszálék elszállítása

munkavégzés után

5

hagymás növények kiszedése

április-május

6

virágágy előkészítése

május

7

egynyári növény kiültetése

május-június

8

öntözés (Főtér)

automata rendszer működtetésével

9

öntözés

2-3 naponta időjárástól függően

10

virágfelületek gyomlálása

3 alkalommal

11

cserjék gyomlálása

2. negyedév végéig

12

kandelláberekre kihelyezett növények öntözése

naponta

13

szökőkutak

vegyszeradagolás

hetente

14

vízcsere, takarítás

hetente

15

vízhozam beállítása

hetente

16

elektromos vezérlőberendezés ellenőrzése

hetente

17

szűrők ellenőrzése

hetente

18

homokszűrő visszamosatása

hetente

19

vegyszeradagolás ellenőrzése

hetente

20

rendezvényekhez sátrak, egyéb kellékek biztosítása

igény szerint

21

balesetveszély azonnali elhárítása

folyamatos

2.2.2. Kiemelten kezelt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

takarítás, szemét összegyűjtése

hetente 2 x

3

a munkák során keletkezett szemét elszállítása

munkavégzés után

4

kaszálás, fűnyírás, gereblyézés, gyepszélvágás

2 hetente, illetve 8-10 alkalommal; illetve legfeljebb 8 cm fűmagasságnál

5

kaszálék elszállítása

munkavégzés után

6

hagymás növények kiszedése

április – május

7

virágágy előkészítése

május

8

egynyári palánta kiültetése

május - június

9

öntözés – egynyári növények

2-3 naponta időjárástól függően

10

öntözés – fák (az utóbbi 2 évben ültetett fáknál)

időjárástól függően, de legalább hetente 1 alkalommal

11

virágfelületek gyomlálása

3 alkalommal

12

elvirágzott növények eltávolítása

folyamatos

13

sövénygondozás, -nyírás

2 alkalommal

14

cserjegondozás, gyomlálás

1 alkalommal

15

kandelláberekre ampolna növények kihelyezése

május 30. időjárástól függően

16

kihelyezett ampolna növények öntözése

naponta

17

zászlózás

igény szerint

18

díszkutak üzemeltetése

folyamatos

2.2.3. 1. kategóriába sorolt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

takarítás, szemét összegyűjtése

havonta 2 alkalommal

3

a munkák során keletkezett szemét elszállítása

munkavégzés után

4

kaszálás, fűnyírás, gereblyézés, gyepszélvágás

4 alkalommal

5

kaszálék elszállítása

munkavégzés után legfeljebb 1 hét

6

hagymás növények kiszedése

április – május

7

virágágy előkészítése

május

8

egynyári palánta kiültetése

május - június

9

öntözés – egynyári növények

2-3 naponta időjárástól függően

10

öntözés – fák (az utóbbi 2 évben ültetett fáknál)

időjárástól függően, de legalább hetente 1 alkalommal

11

virágfelületek gyomlálása

3 alkalommal

12

elvirágzott növények eltávolítása

folyamatosan

13

sövénygondozás, -nyírás

2 alkalommal

14

cserjegondozás, gyomlálás

1 alkalommal

15

kandelláberekre ampolna növények kihelyezése

május 30. időjárástól függően

16

kihelyezett ampolna növények öntözése

naponta

17

zászlózás

igény szerint

2.2.4. 2. kategóriába sorolt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

takarítás, szemét összegyűjtése

3 alkalommal

3

a munkák során keletkezett szemét elszállítása

munkavégzés után

4

kaszálás, fűnyírás, kaszálék összegyűjtése

2 alkalommal

5

kaszálék elszállítása

munkavégzés után legfeljebb 1 hét

2.2.5. Kategóriába nem sorolt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

takarítás

1 alkalommal

3

gyom- és parlagfű-mentesítés

1 alkalommal

4

erdőszéli sarjnövényzet irtása

2 évente

2.3. Október - december

2.3.1. Díszterek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

téli csúszásmentesítés kézi és gépi erővel, Főtéren: CaCl2 felhasználásával, egyéb helyeken: NaCl felhasználásával

szükség szerint

3

takarítás hulladék elszállítása

naponta (hétvégén is)

4

fák, cserjék, örökzöldek, évelők ápolása

szükség szerint

5

felületgereblyézés, lombgereblyézés

szükség szerint

6

hulladék elszállítása

szükség szerint

7

egynyári növények kiszedése

október

8

hagymás növények elültetése

október

9

kandelláberekről, oszlopokról ampolna növények beszedése

október

10

mindenki karácsonyfája állítása (Főtér)

december

11

karácsonyi dekoráció és díszvilágítás elhelyezése

december

12

szökőkutak téliesítése

fagyok előtt

13

rendezvényekhez sátrak, egyéb kellékek biztosítása

igény szerint

14

balesetveszély azonnali elhárítása

folyamatos

2.3.2. Kiemelten kezelt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

téli csúszásmentesítés
hóeltakarítás

időjárástól függően
szükség szerint

3

fák, cserjék, örökzöldek ápolása, metszés, gallyazás

4. negyedév végéig – 2 évente

4

indokolt esetben fakivágás

határozatok alapján

5

őszi takarítás, felületgereblyézés, lombgereblyézés

4. negyedév végéig

6

a munkák során keletkezett szemét elszállítása

munkavégzés után

7

díszkutak lezárása

fagyok előtt

8

szobrok fóliázása

fagyok előtt

9

egynyári növények kiszedése

október

10

virágágy előkészítése

október

11

hagymás növények ültetése

október

12

takarítás, szemét összegyűjtése

hetente 2x

13

ampolna növények beszedése

október

14

zászlózás

igény szerint

15

karácsonyfák állítása

december 10-éig

16

karácsonyi dekoráció és díszvilágítás kiépítése

december 1-jéig

2.3.3. 1. kategóriába sorolt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

téli csúszásmentesítés
hóeltakarítás

időjárástól függően
szükség szerint

3

takarítás, szemét összegyűjtése

havonta 2x

4

fák, cserjék, örökzöldek ápolása, metszés, gallyazás

4. negyedév végéig – 2 évente

5

indokolt esetben fakivágás

határozatok alapján

6

díszkutak lezárása, fóliázása

fagyok előtt

7

őszi takarítás, felületgereblyézés, lombgereblyézés

4. negyedév végéig

8

egynyári növények kiszedése

október

9

virágágy előkészítése

október

10

hagymás növények ültetése

október

11

a munkák során keletkezett szemét elszállítása

munkavégzés után

12

zászlózás

igény szerint

13

karácsonyfák állítása

december 10-éig

14

karácsonyi dekoráció és díszvilágítás kiépítése

december 1-jéig

2.3.4. 2. kategóriába sorolt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

téli csúszásmentesítés
hóeltakarítás

időjárástól függően
szükség szerint

3

fák, cserjék, örökzöldek ápolása, metszés, gallyazás

4. negyedév végéig – 2 évente

4

indokolt esetben fakivágás

határozatok alapján

5

takarítás, szemét összegyűjtés

havonta

6

a munkák során keletkezett szemét elszállítása

munkavégzés után

2.3.5. Kategóriába nem sorolt közterületek

A

B

1

Feladat

Ütemezés

2

takarítás, szemét elszállítása

1 alkalommal

3

bozótirtás

1 alkalommal

3. Játszóterek, játszóeszközök fenntartásának technológiája

3.1. Az üzemeltető feladata az üzemeltetésre átvett játszóterek és játszótéri eszközök rendszeres ellenőrzése, karbantartása, szerelése, javítása, felülvizsgálata a biztonsági követelmények figyelembevételével. Az üzemeltetőnek karbantartási és ellenőrzési tervet kell készíteni annak érdekében, hogy a játszótéri eszközök biztonsága folyamatosan biztosítható legyen.

3.2. Heti – rendszeres ellenőrzés

3.2.1. A heti rendszeres ellenőrzést a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi.

3.2.2. Célja: szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandalizmusból származnak.

3.2.3. Feladat: A vizsgálat során a látható károkat és az egyes elemek sérüléseit kell meghatározni, valamint az aljzat vizsgálatakor a kemény tárgyakat és szennyeződéseket. A játékfelületeken, esési felületeken, lengőelemeken és csúszófelületeken a szemrevételezéssel érzékelhető hibákat fel kell deríteni. A biztonsági területeket, ha szükséges, fel kell tölteni, fel kell lazítani, az idegen tárgyakat el kell távolítani az esési térből (pl: csúszdák környékén). A rendkívüli károkat és töréseket azonnal meg kell szüntetni, hogy a játékok biztonsága használhatósága az előírásoknak megfeleljen.

3.2.4. Az ellenőrzés kiterjed:

3.2.4.1. szerkezeti elemek épségére,

3.2.4.2. csomópontok szemrevételezésére,

3.2.4.3. szükség esetén tisztításra,

3.2.4.4. a játszótéri eszköz sérülései esési felületén lévő ütéscsillapító burkolat karbantartása,

3.2.4.5. idegen tárgyak eltávolítására az esési térből,

3.2.4.6. a felületi sérülések ellenőrzésére,

3.2.4.7. hintacsapágyak ellenőrzésére, szükség esetén zsírzására,

3.2.4.8. idegen tárgyak – amelyek sérülést okozhatnak (pl. üvegek) - eltávolítására a játszótérről.

3.3. Negyedéves – operatív ellenőrzés

3.3.1. A negyedéves – operatív ellenőrzést a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi.

3.3.2. Célja: a játékeszközök stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra. Különös figyelmet kell fordítani a zárt kialakítású szerkezeti részekre, az ütéscsillapító burkolat minőségére.

3.3.3. Feladat: Mozgó, kopó alkatrészek ellenőrzése

3.3.3.1. Kötelező a csavarkötések ellenőrzése, szükség esetén utánhúzásuk. A csavarlefedő kupakokat csavarhúzó segítségével eltávolítjuk, vigyázva, hogy a pereme ne sérüljön meg, meghúzzuk a csavarokat, és a kupakokat gumikalapáccsal visszaütjük a helyükre.

3.3.3.2. Hintacsapágyak zsírzása

3.3.3.3. Libikókák csapágyának zsírzása

3.3.3.4. Felületi kopások, sérülések ellenőrzése, javítása

3.4. Éves átfogó üzembentartói ellenőrzés

3.4.1. Az éves átfogó ellenőrzést a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi.

3.4.2. Célja: Évente legalább egyszer az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások és felületek üzembiztos állapotát, a játszóeszköz használatát befolyásoló változásokat (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások, alkatrészcserék, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét. Különös figyelmet kell fordítani a zárt kialakítású szerkezeti részekre, az ütéscsillapító burkolat minőségére, továbbá az alapok és rögzítések ellenőrzésére, fa-fém és felületkezelt felületek alapos ellenőrzésére.

3.4.3. Feladat

3.4.3.1. Az időjárási károk miatt a fa – és felületkezelt felületek felújítása

3.4.3.2. A korrodálódott csomóponti elemek cseréje

3.4.3.3. Azon elemek ellenőrzése, melyek a fagyási periódus elejétől nyugalomban voltak (pl: vízpumpa, vizes játékok)

3.4.3.4. Intenzíven használt játékoknál szigorúbb ellenőrzés, melyeknél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: a használat mértéke, a vandalizmus szintje, az elemszélek állapota, környezet szennyezés, a játék kora.

3.4.4. A játékok átépítésénél, valamint a javítási, karbantartási munkálatoknál a gyerekekre leselkedő veszélyeket kiemelten kell kezelni. Kiemelt veszélyt jelentenek a hiányos és sérült elemekkel rendelkező játékok. A játékok használatát a teljes szerelési területen és ellenőrzési idő alatt meg kell tiltani.

3.5. Időszakos ellenőrzés

3.5.1. A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését kijelölt szervezettel háromévenként kell elvégeztetnie.

3.5.2. A kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt vagy balesetveszélyessé vált játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani vagy elbontani, és annak elvégzéséig az eszköz használatát megakadályozni.

3.6. Nyilvántartás: A játszótéri eszközökről, a kijelölt szervezet általi ellenőrzésekről, valamint az elvégzett javításokról az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetnie a jogszabályokban meghatározott adattartalommal.

1

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.