Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2023.01.01.

Érsekvadkert Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1./ Általános rendelkezés

1. § Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati pénzeszköz felhasználásával megvalósuló települési infrastruktúra fejlesztéséhez, valamint az önkormányzati feladatai ellátásához szükséges források kiegészítése érdekében, határozatlan időre – figyelemmel a lakosság teherbíró képességére – Érsekvadkert Község közigazgatási területére az alábbi adókat állapítja meg:

a) magánszemélyek kommunális adója;

b) iparűzési adó;

c) építményadó;

d) idegenforgalmi adó.

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Érsekvadkert Község Önkormányzata illetékességi területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. §-3/A. § szerinti adóalanyokra.

3. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései az irányadók.

2./ Magánszemélyek kommunális adója

4. § (1) Az adóalany fogalmát, valamint az adókötelezettség keletkezésének, fennállásának, változásának és megszűnésének szabályait a Htv. 24. §-25. §-a szabályozza.

(2) Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 12.000,-Ft/év.

5. § (1) Adómentes az adófizetési kötelezettség alól:

a) az az ingatlan, amelynek tulajdonosa, haszonélvezője a tárgyi adóév január 1. napját megelőzően betöltötte 70. életévét és egyedül élő;

b) az az ingatlantulajdonos, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tárgyi adóév január 1. napján nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum mértékét;

(2) Adókedvezményre jogosult az az ingatlantulajdonos, haszonélvező, aki a tárgyi adóév január 1. napját megelőzően betöltötte 70. életévét, és nem egyedül álló. A kedvezmény a mindenkori adómérték 50%-a.

(3) Adómentes az adó alól:

a) a külterületen lévő lakás,

b) az önálló beépítésre nem alkalmas terület, amennyiben az nem rendelkezik az érvényes beépítési előírásokkal,

c) építési tilalom alatt álló telek, a tilalom ideje alatt.

(4) Az adóalany csak egy adótárgy után jogosult az adómentesség vagy adókedvezmény igénybevételére.

6. § (1) Az 5. § (1) bekezdés b) pontja kérelem/bevallás/adatbejelentő alapján vehető figyelembe, melyhez csatolni kell a tárgyi adóév január 1. napján az ingatlanban életvitelszerűen lakóknak a munkáltató által kiállított – aláírt és lepecsételt – jövedelem igazolásait.

(2) E rendelet alkalmazásában családba tartozó:

a) az ingatlantulajdonos házastársa, élettársa, gyermeke és annak házastársa vagy élettársa,

b) az a) pontban meghatározott ingatlantulajdonos, illetve házastársának vagy élettársának szülei.

3./ Helyi iparűzési adó

7. § (1) Az adó alanyának fogalmát, valamint – a Htv. 36. §-ban foglaltak figyelembe vételével – az adókötelezettség fennállását a Htv. 35. §-a szabályozza.

(2) Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését a Htv. 38. §-a szabályozza.

(3) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2,00 %-a.

4./ Építményadó

8. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó tárgyát képező építmény hasznos alapterületének kell számítani a tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész területnagyságát.

(3) Az adó évi mértéke 300,-Ft/m2.

9. § (1) Az adó alanyát a Htv. 12. §-a szabályozza.

(2) Az adómentesség eseteit a Htv. 13. §-13/A§-a tartalmazza, továbbá tárgyi mentesség illeti meg a lakás céljára szolgáló építményeket és a rendeltetésszerű használatukhoz szükséges épületrészeket.

(3) Az adókötelezettség keletkezésének, változásának és megszűnésének szabályait a Htv. 14. §-a szabályozza.

(4) A mentesség nem illeti meg a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületét, épületrészét.

10. § Az adó tárgyát képező épület – melyet üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegűen használnak – után megfizetendő adó mértéke

a) ha az adó tárgyát képező építmény m2-ben számított hasznos alapterülete nem haladja meg a 70 m2-t, akkor az adó megfizetésére kötelezett adóalany a 4-5. §§-ban meghatározott magánszemélyek kommunális adóját köteles megfizetni;

b) ha az adó tárgyát képező építmény m2-ben számított hasznos alapterülete meghaladja a 70 m2-t, akkor az adóalany az építmény alapterületnégyzetmétere és az adó mértékének szorzatával megállapított adóösszeget köteles megfizetni.

5./ Idegenforgalmi adó

11. § (1) Az adó alanyát a Htv. 30. §-a szabályozza.

(2) Az adómentesség eseteit a Htv.31. §-a tartalmazza.

(3) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(4) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

(5) A (4) pont alapján fizetendő adót a szállásdíjjal együtt a szállásadó szedi be, és fizeti meg az adóhatósághoz.

6./ Záró rendelkezés

12. § (1) E rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított a helyi adókról szóló 9/2014. (VI.01.) önkormányzati rendelete.

(3) A hatályon kívül helyezett helyi adókról szóló 9/2014. (VI.01.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni azokra a kivetett adókra, melyek a rendelet hatályon kívül helyezése előtt kerültek megállapításra.