Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról

Hatályos: 2006. 01. 25

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról

2006.01.25.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. ( II. 21. ) ÉVM – EüM együttese rendelet rendelkezéseire és a helyi sajátosságokra – a köztisztaság helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet célja, hogy a tiszta, egészséges és esztétikus lakókörnyezet kialakítása és megőrzése érdekében meghatározza a köztisztasággal kapcsolatos feladatokat.

2. § A rendelet alkalmazása során:

a) köztisztasággal kapcsolatos feladatok: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, – valamint a közterületek tisztántartása;

b) közterület: Az ingatlan – nyilvántartásban közterületként nyilván tartott belterületi földrészlet;

c) köztisztasági szolgáltatás ( a továbbiakban: szolgáltatás) : megbízás alapján a hulladékszállítási tevékenység ellátása;

d) szilárd hulladék: ingatlanon, lakóépületben, az emberi tartózkodásra szolgáló más épületekben, a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben és a hozzájuk tartozó területeken képződő szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, mely további felhasználásra nem alkalmas.

3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Karancsalja község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetekre, egyéni vállalkozókra.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és a települési folyékony hulladékokra.

(3) A köztisztaság megőrzése érdekében mindenki köteles tartózkodni a környezetet szennyező, fertőző tevékenységtől.

4. § (1) Az Önkormányzat a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik, melyet a salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-vel kötött szerződéssel biztosít.

(2) A szolgáltatási feltételeket a felek szerződésben rögzítik. A szolgáltatásért a szolgáltatást igénybe vevő éves díjat köteles fizetni, melynek összegét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében állapítja meg. A díjat az Önkormányzat fizeti a benyújtott számla alapján.

(3) Az Önkormányzat a lakóingatlanok települési szilárd hulladék gyűjtését 120 literes hulladékgyűjtő edénnyel (kukával) biztosítja, melynek ürítéséről a (2) bekezdésben meghatározottak szerint gondoskodik. A kukák csak települési szilárd hulladékok elhelyezésére vehetők igénybe.

(4) Tilos a kukában olyan anyag elhelyezése, amely azt rongálhatja, vagy a kiürítését megnehezítheti. Tilos a megtelt kuka mellé szemetet kiönteni, kihelyezni. A kukában már el nem férő hulladék gyűjtésére a Polgármesteri Hivatalban vásárolható hulladékgyűjtő műanyag zsák szolgál, melynek elszállításáról – amennyiben az a kuka mellé van kihelyezve – a szolgáltató gondoskodik.

(5) A kukában el nem helyezhető hulladékok elszállítására az köteles, akinél a hulladék keletkezett.

5. § (1) Az egyes ingatlanok tulajdonosa, használója köteles:

a.) ingatlanát tisztán, gyommentesen tartani,
b.) az ingatlan előtti járdaszakaszt, ill. az úttestig terjedő területet tisztán tartani, gyommentesítéséről, síkosság – mentesítéséről, a hó eltakarításáról gondoskodni,
c.) a beépítetlen ingatlan tisztán és gyommentesen tartásáról gondoskodni,
d.) az ingatlanról a járda vagy az úttest fölé hajló ágak metszéséről gondoskodni.
(2) Az üzletek, szórakozó – és vendéglátó helyek előtti közterületek tisztán tartásáról, a keletkezett hulladékok elszállításáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
(3) Bármely anyag szállításánál, fel- ill. lerakodásánál, gépjármű üzemeltetése során, ha a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt megszüntetni.
(4) Építési, bontási törmeléket, hulladékot közterületen tárolni tilos.
(5) Tilos a községi élővízfolyásokba, vízelvezető árkokba bármilyen hulladékot, tárgyat bedobni, szennyvizet, trágyalét bevezetni, partjain szemetet lerakni.
(6) Tilos közkútnál mosni, állatot itatni, valamint gépjárművet, egyéb szennyezést okozó tárgyat tisztítani, közkifolyóra ( tűzcsapra ) víz vételezésére és továbbítására alkalmas tömlőt felszerelni.
(7) Tilos a közterületen lévő növények rongálása, leszakítása. Fakivágás csak a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének engedélyével végezhető.
(8) Tilos a parkosított füves területek rongálása. Ott hulladék csak az arra kijelölt tárolóban helyezhető el.
(9) Közterületen állatot legeltetni csak a kijelölt helyen szabad. Az ebek sétáltatása során az általuk okozott szennyeződésről az eb sétáltatója köteles gondoskodni.
10) Tilos állati tetemet közterületen hagyni, annak elszállításáról az állat tulajdonosa köteles gondoskodni. Amennyiben a tulajdonos ismeretlen, az elszállítást az Önkormányzat végzi.
(11) Tilos az építmények és tartozékaik homlokzatának ábrával, felirattal való rongálása.
(12) Közterületen hirdetményt, plakátot elhelyezni csak az e célra rendszeresített hirdetőhelyen lehet.

6. § Aki jelen rendelet

- 4. §(4) – (5) bekezdésében, valamint az
- 5. §-ban foglaltakat megszegi,
szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

7. § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A Kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/1997. (I.30. Ör, rendelete.