Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Hatályos: 2013. 08. 27

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

2013.08.27.

Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról a következő rendeletet alkotja:

I. rész

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja, hatálya

Jelen rendelet célja, hogy Karancsalja község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Kptv.) rendelet előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre vonatkozó eljárást.

2. § (1) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásra, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt az önkormányzat támogatást.

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

A támogatás forrása

3. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható.

A támogatás nyújtásának alapelvei

4. § A támogatás odaítélése az alábbi elvek alapján történik:

(1) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban az önkormányzat érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

(2) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.

(3) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmazni:

a.) pályázati feltételeket,
b.) pályázók körét,
c.) a támogatandó célokat,
d.) elszámolható költségtípusokat,
e.) pályázati adatlapot,
f.) az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati
támogatás feltételeit és a pályázó teendőit.
(4) A támogatás vonatkozásában döntéshozó: az önkormányzat Képviselő-testülete.

A támogatások odaítélése

5. § (1) A kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik.

(2) A kérelem/pályázatok elbírálása a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb 60 napon belül.

(3) A kérelem/pályázat elbírálása után kerülhet sor az előirányzat módosítására, az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő módosításakor.

Támogatási szerződés megkötése

6. § (1) Támogatás juttatása esetén, az adott esetben alkalmazandó támogatási szerződést kell megkötni a támogatottal a támogatás odaítélését követő 15 napon belül, valamint ha a támogatott karancsaljai székhelyű civil szervezet, a támogatás folyósítása az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik.

(2) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási szerződésben foglalt

kötelezettségek teljesítéséről

7. § (1) Az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben és az ahhoz csatolt elszámolási útmutatóban foglaltaknak megfelelően történik.

(2) Amennyiben a támogatott karancsaljai székhelyű civil szervezet és már rendelkezik az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodással, a támogatás elszámolása az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint történik.

Támogatási szerződés módosítása

8. § (1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt leadott írásos kérelmére.

(2) A határidő módosítás engedélyezéséről a polgármester dönt.

(3) A támogatás céljának módosításáról, amennyiben az működési és felhalmozási célon belüli változás, illetve amennyiben a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi, a polgármester dönt.

(4) A támogatás céljának módosításáról amennyiben az működési és felhalmozási célok közötti változás, a Képviselő-testület dönt, az 5. § (3) bekezdés szerinti határideig.

(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.

II. rész

A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága

9. § A Kptv.-ben meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon kell eleget tenni.

10. § Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályázó/kérelmező, akivel szemben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.

III. rész

A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása

11. § (1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet).

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

(3) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

(4) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelt 1. cikkében meghatározott célokra.

(5) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

IV. rész

Záró rendelkezések

12. § (1) A jelen rendelet 11. §-a alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5-10.o.) hatálya alá tartozik.

(2) Jelen rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult és a folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.