Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII.27.) rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2013. (VIII. 27.) rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3)  bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §


(1) A rendelet hatálya Karancsalja község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Karancsalja község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.


2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


II. FEJEZET

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


3. §


(1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) A mezőgazdasági célú területet és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.


4. §


(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a település jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti,

történelmi értékeire, sajátosságaira.

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, vagy fogalomról lehet elnevezni.

5. §


(1) A közterület elnevezése során törekedni  kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a

magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(3) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan

személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet

szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) élete, munkássága valamilyen módon Karancsalja községhez kötődik.


6. §


A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) önkormányzati képviselő,

c) Képviselő-testület bizottsága,

d) Karancsalja községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) Karancsalja községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.


7. §


Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak képviselő-testület elé terjesztése előtt legalább 10 nappal a helyben szokásos módon közzé kell tenni, az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket a képviselő-testület elé kell terjeszteni.


8. §

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.III. FEJEZET

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


9. §


(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi

beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a

közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az

ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a

szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia.10. §


(1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően,

növekvő arab számozással történik úgy, hogy a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

(2) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.


11. §


(1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során

keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel

történő megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és

ékezetes betűk alkalmazása nélkül.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.


12. §


A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl

közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival.


IV. FEJEZET

NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE


13. §


(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla

kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az

önkormányzat gondoskodik.


14. §


A közterület elnevezésének megváltozása  esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a

változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell

hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell

elhelyezni.


15. §


(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére

vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének,

ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség

szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


16. §


(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatályba lépés nem érinti.
Karancsalja, 2013.  augusztus 27.
            Godó Gyuláné                                                                            dr. Behan Anett Éva

              Alpolgármester                                                                                   Jegyző
Záradék


A rendelet 2013. augusztus  27-én kihirdetésre került


                                                                                                               dr. Behan Anett Éva

                                                                                                                         Jegyző