Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testületének 15/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. ( III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 10. 31 - 2013. 10. 31

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testületének 15/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. ( III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.10.31.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.29.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:

2. számú függelék

Képviselő – testület tagjainak névsora

Polgármester : Sulyok Oszkár Jánosné
Alpolgármester : Tóthné Bucsek Ildikó
Képviselők :
Fábián Pál
Godó Gyuláné
Kadlót Csaba
Sasvári József János
Zsidai Ferenc

2. § A Rendelet 3. számú mellékletének III/ 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„III./

2. Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítése

3. § A Rendelet 3. számú mellékletének V/ 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. Helyettesítés rendje
A jegyzőt távollét esetén a Rozgonyi Ruskó Mária Anna pénzügyi ügyintéző, az ő akadályoztatása esetén Gyalog Attiláné szociális ügyintéző helyettesíti, akik ez esetben gyakorolják a kiadmányozás jogát is.
A köztisztviselők munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. „

4. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Karancsalja, 2013. október 30.
Sulyok Oszkár Jánosné dr. Behan Anett Éva
Polgármester Jegyző
ZÁRADÉK
A rendelet 2013. október 30-án kihirdetésre került.
Karancsalja, 2013. október 30.
dr. Behan Anett Éva
Jegyző

ÁTALÁNOS INDOKOLÁS

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

4/2011. ( III.29 .) önkormányzati rendeletmódosítását

A 2013. október 13-án tartott időközi polgármester választáson Sulyok Oszkár Jánosnét választotta Karancsalja község polgármesterévé. Ezt követően, 2013. október 14-én Godó Gyuláné, a község addigi alpolgármestere alpolgármesteri tisztségéről lemondott, így indokolttá vált új alpolgármester választása. A Képviselő – testület 2013. október 14-én tartott testületi ülésén Tóthné Bucsek Ildikót választotta Karancsalja község alpolgármesterévé. Tekintettel arra, hogy Sulyok Oszkár Jánosné polgármesterré történő megválasztásáig a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője és egyben a Jegyző helyettese is volt, a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének helyettesítési rendjét is módosítani kellett. A Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal Karancskeszi Kirendeltségén a Kirendeltség szervezeti átalakítása kapcsán az egyik igazgatási munkakör megszüntetésre került, helyette egy plusz pénzügyi ügyintézői státusz jött létre, ezért a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését is módosítani kell, amely nem jár a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalban új köztisztviselői státusz kialakításával.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

4/2011. ( III.29 .) önkormányzati rendeletmódosítását

A Rendelet 1. §-a Karancsalja község Önkormányzat Polgármesterének, Alpolgármesterének és Képviselő – testületének névsorát tartalmazza.
A Rendelet 2. §-ában módosításra került a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése
A Rendelet 3. §-a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének helyettesítési rendjét tartalmazza.
A Rendelet 4. §-a a hatályba lépéséről rendelkezik.