Karancsalja község Önkormányzat Képviselő - testületének 16/ 2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról

Hatályos: 2013. 11. 28 - 2014. 02. 14

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő - testületének 16/ 2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról

2013.11.28.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:Szoc.tv.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában és 32. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. § E rendelet célja, hogy Karancsalja község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által – a BM rendelet alapján- biztosított szociális tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa.

2. § 1. (1) E rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén élő, Szoc.tv. 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

3. § 1. (1) Szociális célú tűzifa támogatás (továbbiakban : támogatás) nyújtható annak az Önkormányzat közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, vagy bérlőjének ( továbbiakban : kérelmező) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg és

1.1. aktív korúak ellátására,
1.2. időskorúak járadékára,
1.3.adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési
támogatásra,
1.4. tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
1.5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család kérelmezi.
(2) A támogatás csak annak a kérelmezőnek nyújtható, aki a tulajdonában, vagy bérleményében álló lakás téli fűtését tűzifával oldja meg.

4. § 1. (1) A támogatás igénylése kérelemre vagy hivatalból indul.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a. jövedelemigazolásokat,
b. a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló irat másolatát,
c. nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a tulajdonában, vagy bérleményében álló lakás téli fűtését tűzifával oldja meg.
(3) A kérelmet 2013. december 30-ig lehet benyújtani a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalban (3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.)

5. § 1. (1) A támogatást természetbeni ellátásként, mint átmeneti segélyt kell megállapítani, tűzifa formájában. Az átmeneti segély elbírálására Karancsalja község Képviselő - testülete jogosult.

(2) A támogatás mennyisége legfeljebb 1 m3 tűzifa kérelmezőnként a BM rendeletben az Önkormányzat részére megállapított összmennyiség erejéig.

6. § 1. (1) Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2014. február 15. napján hatályát veszti.