Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 29 - 2022. 07. 31

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014.04.29.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 162. §-a Korm. rendeletben foglaltakat – az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Karancsalja község Önkormányzatára ( továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) az Önkormányzat költségvetési szervei:

a.) Önállóan működő és gazdálkodó: Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Önállóan működő és gazdálkodó: Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő- testületének Hivatala
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2. és 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

282.159 EFt bevétellel
268.705 EFt kiadással
jóváhagyja
(2) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. és 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(3) Az Önkormányzat 2013. évi teljesített bevételeit, kiadásait – ezen belül kiemelt kiadásait – és létszámadatait feladatonkénti bontásban a 6. és 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 41.694 EFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. számú mellékleten foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felújítási kiadások teljesítését 3 Eft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 9. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. § Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét és részletes vagyonkimutatását a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá

5. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat hitelállományának 2013. december 31-ei állapotát a 12. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványának egyszerűsített kimutatását, a 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

9. § Az Önkormányzat 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak egyszerűsített mérlegét a 15. számú melléklet szerint fogadja el.

10. § (1) Az Önkormányzat által 2013. évben igénybe vett normatív állami hozzájárulásokról szóló tájékoztatót a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A 2013. évi központosított előirányzatok elszámolását a 17. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. § Az Önkormányzat 2013. évi ingatlankataszter összesítőjét a 18. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.