Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 10. 27


Karancsalja község Önkormányzata

Képviselő-testületének


3/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásárólKarancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 162.§-a Korm. rendeletben foglaltakat – az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1.§


(1) A rendelet hatálya Karancsalja község Önkormányzatára ( továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


(2) az Önkormányzat költségvetési szervei:

            a.) Önállóan működő és gazdálkodó: Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal

  b.) Önállóan működő és gazdálkodó: Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-       testületének Hivatala


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetésének teljesítése


2.§


(1) Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2. és 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:


                                                           282.159 EFt bevétellel

                                                           268.705 EFt kiadással

                                                          

                                                                    jóváhagyja


(2) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. és 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


(3) Az Önkormányzat 2013. évi teljesített bevételeit, kiadásait – ezen belül kiemelt kiadásait – és létszámadatait feladatonkénti bontásban a 6. és 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


3.§


(1) A felhalmozási kiadások teljesítését 41.694 EFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. számú mellékleten foglaltak szerint elfogadja.


(2) A felújítási kiadások teljesítését  3  Eft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 9. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.4.§


Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét és részletes vagyonkimutatását a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá


5.§


Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.


6.§


Az Önkormányzat hitelállományának 2013. december 31-ei állapotát a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§


Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 13. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


8.§


Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványának egyszerűsített kimutatását, a 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


9.§


Az Önkormányzat 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak egyszerűsített mérlegét a 15. számú melléklet szerint fogadja el.


10.§


(1) Az Önkormányzat által 2013. évben igénybe vett normatív állami hozzájárulásokról szóló tájékoztatót a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


 (2) A 2013. évi központosított előirányzatok elszámolását a 17. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


11.§


Az Önkormányzat 2013. évi ingatlankataszter összesítőjét a 18. számú melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


12.§


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Karancsalja, 2014. április 29.           Sulyok Oszkár Jánosné                                                                      dr. Behan Anett Éva

                     polgármester                                                                                       jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet 2014. április  29 -én kihirdetésre került.Karancsalja, 2014. április 29.

                                                                                                                      dr. Behan Anett Éva

                                                                                                                                 jegyző