Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014 (VI.18.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (VI. 18.) rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

                       

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény ( továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)  bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

(1) A Képviselő – testület Karancsalja község Önkormányzat illetékességi területén bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját.


(2)Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 24.§-ában meghatározott magánszemélyeket.


2.§

Az adó mértéke: adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 16.000 Ft/év.


3.§

(1) Mentes a kommunális adó megfizetése alól:

  1. a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, kivéve az üdülő tulajdonostát,
  2. az az adóalany, aki családjában 4 vagy annál több kiskorú gyermeket nevel, eltartásáról gondoskodik.


(2)  A rendelet hatálya alá tartozó adóalanyok közül:

      a) 30 %-os adófizetési kedvezményben részesül a háztartásban egyedül élő magánszemély

           tulajdonos,     

      b) 50 %-os kedvezményben részesül a beépítetlen telek és üresen álló házas ingatlan

magánszemély tulajdonosa.


(3) A mentességre vagy kedvezményre való jogosultságot az önkormányzati adóhatóság az ügyfél kérelme alapján, a jogosultság igazolását követően állapítja meg. A kérelmet az adóév január 31. napjáig kell benyújtani. A megállapított mentesség és kedvezmény csak az adott évre vonatkozik. A megadott határidőn túl benyújtott kérelem alapján a mentesség vagy kedvezmény a benyújtást következő hónap 1. napjától időarányosan állapítható meg.


4.§

(1)Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2005. ( XI.29.), 9/1998. ( VI . 9.) és 10/2004. ( XI.30.), 18/2012. (XI.29.)  rendelete.Karancsalja, 2014. június 18.
Sulyok Oszkár Jánosné                                                dr. Behan Anett Éva

Polgármester                                                                        JegyzőÁTALÁNOS INDOKOLÁS

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

 4/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez


A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó helyi szabályok megalkotására jogosult. A helyi szabályozás nem ismételheti meg magasabb szintű jogszabály rendelkezéseit, nem lehet indokolatlanul párhuzamos, vagy többszintű. A fentiek alapján a magánszemélyek kommunális adójának helyi szabályaira új rendelet készítése vált indokolttá. RÉSZLETES  INDOKOLÁS

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

 4/2014.(VI.18) önkormányzati rendelethez


A Rendelet 1. §-a tartalmazza az adó alanyainak és az adótárgyaknak a megjelölését.

A Rendelet  2.§-a az adó mértékétről rendelkezik.

A Rendelet  3.§-a a mentességek és kedvezmények köréről rendelkezik.

A Rendelet  4.§-a a hatályba lépéséről rendelkezik.
Karancsalja, 2014. június 10.


                                                                                  dr. Behan Anett Éva

                                                                                              Jegyző


HATÁSVIZSGÁLATI LAP


A rendelet tervezet címe: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló …../2014.(VI..) önkormányzati rendelet

Társadalmi-gazdasági hatása: az önkormányzat működésének szabályozása, jogbiztonság kialakítása

Költségvetési hatása: megalapozza az önkormányzat saját bevételeit

Környezeti, egészségi hatása: -

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  -

Egyéb hatása: -

A rendelet megalkotásának szükségessége:  Törvényből eredő jogalkotási kötelezettség

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: -


  • személyi: közös önkormányzati hivatal működtetése
  • szervezeti:  közös önkormányzati hivatal működtetése
  • tárgyi:  közös önkormányzati hivatal működtetése
  • pénzügyi: önkormányzati költségvetés rendelkezésre állása.