Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014 (VI.18.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2014. 06. 18

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014 (VI.18.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

2014.06.18.

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület Karancsalja község Önkormányzat illetékességi területén bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját.

(2) Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyeket.

2. § Az adó mértéke: adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 16.000 Ft/év.

3. § (1) Mentes a kommunális adó megfizetése alól:

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, kivéve az üdülő

tulajdonosát,
b) az az adóalany, aki családjában 4 vagy annál több kiskorú gyermeket nevel,
eltartásáról gondoskodik.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó adóalanyok közül:
a) 30 %-os adófizetési kedvezményben részesül a háztartásban egyedül élő
magánszemély tulajdonos,
b) 50 %-os kedvezményben részesül a beépítetlen telek és üresen álló házas ingatlan
magánszemély tulajdonosa.
(3) A mentességre vagy kedvezményre való jogosultságot az önkormányzati adóhatóság az ügyfél kérelme alapján a jogosultság igazolását követően állapítja meg. A kérelmet az adóév január 31. napjáig kell benyújtani. A megállapított mentesség és kedvezmény csak az adott évre vonatkozik. A megadott határidőn túl benyújtott kérelem alapján a mentesség vagy kedvezmény a benyújtást következő hónap 1. napjától időarányosan állapítható meg.

4. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A hatályba lépessel egyidejűleg hatályát veszti Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2005. (XI.29.), 9/1998. (VI.9.) és 10/2004. (XI.30.), 18/2012. (XI.29.) rendelete.