<span style="height: 13px;" id="y319r01h349_1" class="y319r01h349">Karancsalja</span> Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (X.20..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testületének

6/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. ( III. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjába meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 2.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.29.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1.§ A Rendelet 27.§-a az alábbiak szerint módosul:


 „27.§


 A Képviselő – testület 3 fős Ügyrendi Bizottságot működtet.


 A bizottságra vonatkozó részletes adatokat, feladat- és hatásköröket a 1. sz. melléklet tartalmazza.”


2. §


A Rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:


A Képviselő – testület bizottságainak adatai, feladat és hatásköre


Ügyrendi Bizottság


Tagjainak száma : 3 fő


Tagok : Bizottság elnöke : Sasvári József János


             Képviselő tagok : Jakubovicsné Tóth Ilona

                                          Mizserné György Erzsébet

                                          

             Nem képviselő tagok : -


Státusza: állandó bizottság


A Bizottsága feladata és hatásköre:


Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatok , hatáskörök :


  • összeállítja a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek listáját ,
  • kiküldi a vagyonnyilatkozat  tételi kötelezettségről szóló értesítést mellékelve hozzá a kitöltendő nyilatkozatokat ,
  • a kitöltött nyilatkozatokat az előzetes értesítésnek megfelelő időpontban összegyűjti , , azok átvételét igazolja ,
  • formai szempontból ellenőrzi a kitöltött nyilatkozatokat , intézkedik a formai hibák kijavítása iránt ,
  • gondoskodik a vagyonnyilatkozatok és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok , illetve iratok nyilvántartásáról , kezeléséről ,
  • biztosítja a betekintési jogot .Döntési jogkörét a Képviselő - testület bármikor visszavonhatja.


3.§


A Rendelet 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul :


Képviselő – testület névsora


Polgármester :        Sulyok Oszkár Jánosné


Alpolgármester :    Kadlót Csaba


Képviselők :               Jakubovicsné Tóth Ilona

Mizserné György Erzsébet

Pál Gyuláné

Sasvári József János

Tóthné Bucsek Ildikó4.§

 Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Karancsalja, 2014. október 20.                      Sulyok Oszkár Jánosné                                     dr. Behan Anett Éva

                                Polgármester                                                       Jegyző