<span style="height: 13px;" id="y319r01h349_1" class="y319r01h349">Karancsalja</span> Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (X.20..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 20 - 2014. 10. 20

<span style="height: 13px;" id="y319r01h349_1" class="y319r01h349">Karancsalja</span> Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (X.20..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2014.10.20.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjába meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.29.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 27. §-a az alábbiak szerint módosul:

„27. § A Képviselő – testület 3 fős Ügyrendi Bizottságot működtet.

A bizottságra vonatkozó részletes adatokat, feladat- és hatásköröket a 1. sz. melléklet tartalmazza.”

2. § A Rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő – testület bizottságainak adatai, feladat és hatásköre

Ügyrendi Bizottság
Tagjainak száma : 3 fő
Tagok : Bizottság elnöke : Sasvári József János
Képviselő tagok : Jakubovicsné Tóth Ilona
Mizserné György Erzsébet
Nem képviselő tagok : -
Státusza: állandó bizottság
A Bizottsága feladata és hatásköre:
Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatok , hatáskörök :
- összeállítja a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek listáját ,
- kiküldi a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló értesítést mellékelve hozzá a kitöltendő nyilatkozatokat ,
- a kitöltött nyilatkozatokat az előzetes értesítésnek megfelelő időpontban összegyűjti , , azok átvételét igazolja ,
- formai szempontból ellenőrzi a kitöltött nyilatkozatokat , intézkedik a formai hibák kijavítása iránt ,
- gondoskodik a vagyonnyilatkozatok és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok , illetve iratok nyilvántartásáról , kezeléséről ,
- biztosítja a betekintési jogot .
Döntési jogkörét a Képviselő - testület bármikor visszavonhatja.

3. § A Rendelet 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul :

Képviselő – testület névsora

Polgármester : Sulyok Oszkár Jánosné
Alpolgármester : Kadlót Csaba
Képviselők : Jakubovicsné Tóth Ilona
Mizserné György Erzsébet
Pál Gyuláné
Sasvári József János
Tóthné Bucsek Ildikó

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.