Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 11. 28

Karancsalja Község  Önkormányzata

Képviselő-testületének  7/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzati képviselők  tiszteletdíjáról.


Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő – testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 


1.§


(1)  Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselőjét (továbbiakban: képviselő), a Képviselő – testület bizottságainak elnökét (továbbiakban: bizottsági elnök) - megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig – havonta tiszteletdíj illeti meg.


(2)  A Képviselő – testület a képviselők tiszteletdíját 40.000 Ft/hó összegben állapítja meg.


(3)  A Képviselő – testület a bizottsági elnök tiszteletdíját ...... Ft/hó összegben  állapítja meg.

2. §


(1)A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  szóló 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet 19. §-a.
             Sulyok Oszkár Jánosné                                                dr. Behan Anett Éva

                    Polgármester                                                                     JegyzőÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testületének Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet 19.§ tartalmazta az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló szabályokat. A rendelet megalkotásának alapját biztosító felhatalmazó törvények azonban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjával (2014. október 12.) hatályukat veszítették, továbbá a szabályozásban egyéb változások is történtek, ezért új önkormányzati rendelet megalkotása vált szükségessé.RÉSZLETES INDOKOLÁS

  1. §-hoz: a képviselői tiszteletdíj és  bizottsági elnöktiszteletdíjának megállapításáról szóló szabályokat tartalmazza
  2. §-hoz: hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazKarancsalja, 2014. november 4.


                                                                                              dr. Behan Anett Éva

                                                                                                         Jegyző