Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról

Hatályos: 2015. 09. 25 - 2017. 07. 03

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról

2015.09.25.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 132. § (4). Bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi szociális támogatásokról az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Karancsalja község közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Sztv.3. § (1) – (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. §

A helyi szociális támogatás és ellátás formái

(1) A helyi szociális támogatás formái:
1. Települési támogatás
aa) lakhatást segítő támogatás
ab) gyógyszertámogatás
ac) kórházi kezelési támogatás
ad) létfenntartási támogatás
ae) temetési támogatás
af) tanszertámogatás
1. Rendkívüli települési támogatás
2. Köztemetés
(2) A helyi szociális támogatás a jogosult részére pénzbeli illetve természetbeni formában nyújtható.
(3) A helyi szociális szolgáltatás formái
1. Szociális étkeztetés
2. Családsegítés
3. Gyermekjóléti szolgáltatás
4. Házi segítségnyújtás
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3. §[1][1]

A helyi szociális támogatás és ellátás iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező szervek

1. A helyi szociális támogatás és ellátás iránti kérelmek elbírálására Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testülete (továbbiakban: Képviselő – testület)
jogosult, aki hatáskörét alábbi szervekre ruházza át:
1. Karancsalja Község Önkormányzata Polgármesterére (továbbiakban: Polgármester) aki a rendelet 2. § (1) bekezdés ab) – af), b.) c) pontjában meghatározott támogatások és a 2. § (3) bekezdésének a) pontjában szereplő szolgáltatás esetében jár el,
2. Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére (továbbiakban: Jegyző) aki a rendelet 2. § (1) bekezdés aa) pontjában meghatározott támogatás tekintetében jár el.

4. §

Eljárási szabályok

(1) A kérelmet a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A támogatások iránti eljárás indítását a község területén működő védőnő, háziorvos, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai írásban kezdeményezhetik.
(2) A 2. § (1) bekezdés a)- c) pontjában meghatározott támogatások iránti kérelmet az 1.a- 1.h. számú függelékben meghatározott formanyomtatványon lehet igényelni. A 2. § (3) bekezdésében meghatározott támogatások iránti kérelmet a 2. számú függelékben meghatározott formanyomtatványon lehet igényelni.
(3) A 2. § (1) bekezdés aa) – ad) pontban meghatározott támogatás iránti kérelmet tárgyév március 1. napjától tárgyév december 31. napjáig lehet benyújtani.
(4) A 2. § (1) bekezdés ae) , b) és c) pontban meghatározott támogatás iránti kérelem az azt megalapozó körülmény bekövetkeztétől számított 1 hónapon belül bármikor benyújtható.
(5) A 2. § (1) bekezdés af) pontban meghatározott támogatás iránti kérelmet tárgyév szeptember 1. napjától tárgyév október 31. napjáig lehet benyújtani.
(6) A kérelemről határozatban kell dönteni a rendeletben erre hatáskörrel rendelkező döntéshozónak (továbbiakban: döntéshozó), melynek előkészítése a hivatal feladata.
(7) A kérelemben foglalt adatok, nyilatkozatok, igazolások ellenőrzése céljából a hivatal környezettanulmányt készíthet, melyet a kérelem elbírálása során a döntéshozónak kötelező figyelembe vennie.
(8) Amennyiben a támogatás megállapítása egy főre eső jövedelemhatárhoz kötött, a kérelmező köteles a kérelemhez csatolni a lakásban élő minden egyes személy jövedelmére vonatkozó igazolást, függetlenül attól, hogy az ott élő személy lakó-vagy tartózkodási helye az adott lakcímen, vagy más lakcímen van.
(9) A 2. § (1) bekezdés aa) pontban meghatározott támogatás a kérelem benyújtása szerinti hónap első napjától illeti meg a kérelmezőt, a támogatásra való jogosultság megszüntetése esetén a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja, de a jogosultság tárgyév december 31. napjával minden évben megszüntetésre kerül e körülmény bekövetkezte nélkül is. A kérelmező a támogatás megállapítását megalapozó körülményeiben történt változást 15 napon belül köteles a hivatalnál bejelenteni.
(10) A kifizetés módját és idejét a támogatás megállapítására irányuló határozat tartalmazza. A pénzbeli támogatás felvétele a Hivatal Pénztárából történik. A havi rendszerességgel nyújtott támogatás kifizetése tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kerül kifizetésre. A rendkívüli települési támogatást a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell kifizetni.
(11) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatást az Sztv. 17. §-ában szabályozottaknak megfelelően vissza kell fizetni. A visszafizetésre – méltányosságból- a döntéshozó részletekben történő fizetést engedélyezhet.
(12) A támogatások felhasználásához a családsegítő szolgálat munkatársa - szükség esetén, elszámolási kötelezettség mellett - segítséget nyújthat.

5. §

Lakhatást segítő támogatás

(1) A Jegyző – átruházott hatáskörben - lakhatást segítő támogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, aki az ingatlan tulajdonosa, vagy bérlője és az ingatlant életvitelszerűen lakja, valamint az ingatlanra vonatkozóan használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
(2) A támogatás nem állapítható meg annak, aki e rendelet hatályba lépést megelőzően normatív lakásfenntartási támogatásban részesült, ezen jogosultsága fennállásáig.
(3) Egy ingatlan vonatkozásában egy lakhatást segítő támogatás iránti kérelem nyújtható be.
(4) A lakhatást segítő támogatás havi rendszerességgel illeti meg a jogosultat.
(5) A lakhatást segítő támogatás összege 5.000 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-át nem haladja meg.
(6) A lakhatást segítő támogatás összege 4.000 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 % és 200 % közötti összeg.
(7) A lakhatást segítő támogatás összege 3.000 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 % és 250 % közötti összeg.
(8) A lakhatást segítő támogatást elsősorban természetbeni formában kell biztosítani az ingatlan vonatkozásában felmerülő azon kiadások tekintetében, melyek a kérelmező, vagy a vele egy háztartásban élő személy részéről Karancsalja Község Önkormányzata felé fennállnak - kommunális adó, talajterhelési díj , szemétszállítási díj megfizetése- , ezen kiadásokon felül pedig azon kiadások megfizetésre – víz és csatornadíj, áramdíj, gázdíj- amelyek a kérelmező nyilatkozata alapján a lakhatását legnagyobb mértékben veszélyeztetik.
(9) Lakhatást segítő támogatás nem nyújtható annak a kérelmezőnek, aki ingatlanának lakókörnyezete gondozatlan, gazos és ez az állapot a rendezett településképet zavarja, illetve a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni abban az esetben, ha az ingatlan lakókörnyezetének gondozására történő felszólítást követő 10 napon belül a jogosult ezt az állapotot nem szünteti meg.

6. §

Gyógyszertámogatás

(1) A Polgármester –átruházott hatáskörben- gyógyszertámogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, aki az Sztv.50. § (1) és (2) bekezdése szerinti közgyógyellátásra nem jogosult, de egészségügyi állapota, fennálló betegsége miatt gyógyszerszedésre kényszerül és háztartásában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyszemélyes háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg.
(2) A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez a háztartásban élők jövedelemigazolásán kívül csatolni kell a betegség miatt kötelező szedésre felírt gyógyszer áráról szóló háziorvosi igazolást.
(3) A gyógyszertámogatás mértéke a felírt gyógyszer árának összege, de legfeljebb 5.000 Ft lehet.
(4) A támogatást maximum 3 alkalommal lehet megállapítani.
(5) A támogatást elsősorban természetbeni formában, a felírt recept kiváltásával kell biztosítani.

7. §

Kórházi kezelési támogatás

(1) A Polgármester –átruházott hatáskörben- kórházi kezelési támogatást állapít meg annak a személynek, aki egészségügyi állapota, fennálló betegsége miatt kórházi kezelésre kényszerül, a kórházba történő utazását és a kórházba vinni szükséges használati tárgyakat nem bírja megfizetni, valamint a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyszemélyes háztartás esettén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg.
(2) A kórházi kezelési támogatás iránti kérelemhez a háztartásban élők jövedelemigazolásán kívül csatolni kell a kórházi beutaló másolatát.
(3) A kórházi kezelési támogatás mértéke maximum 5.000 Ft lehet.
(4) A támogatást maximum 3 alkalommal lehet megállapítani.

8. §

Létfenntartási támogatás

(1) A Polgármester –átruházott hatáskörben- támogatást állapít meg annak a személynek, aki önhibáján kívül létfenntartási gondokkal küzd és háztartásában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-át, egyszemélyes háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg.
(2) A rendelet alkalmazása során létfenntartási gondnak minősül, ha a kérelmező saját, vagy családtagja élelmezését nem tudja biztosítani.
(3) Nem részesülhet létfenntartási támogatásban az az aktív korú személy, aki önhibáján kívül munkaviszonnyal nem rendelkezik és munkába állása érdekében az ebben segítséget nyújtó szervekkel nem működik együtt.
(4) A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazoláson kívül csatolni kell a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálat dolgozójának írásos támogató nyilatkozatát.
(5) A támogatás mértéke maximum 5.000 Ft lehet
(6) A támogatást háztartásonként maximum 3 alkalommal lehet megállapítani.
(7) A támogatást elsősorban természetbeni formában, élelmiszer vásárlásával, vagy utalvány formájában kell biztosítani.

9. §

Temetési támogatás

(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben- temetési támogatást állapít meg annak a személynek, aki közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott.
(2) A kérelem benyújtása nem kötött a háztartásban élők jövedelmének vizsgálatához.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatát.
(4) A támogatás 10.000 Ft összegben nyújtható.

10. §[2][2]

Tanszertámogatás

(1) A Polgármester - a Képviselő – testület döntése alapján – évente egy alkalommmal tanszertámogatást állapít meg annak a személynek, akinek a köznevelési intézménybe járó gyermeke általános iskolában vagy középiskolában tanul, valamint annak a fiatal felnőttnek, aki köznevelési intézmény, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
(2) Általános iskolai tanulók esetében a támogatás iránti kérelem benyújtására kizárólag a gyermek törvényes képviselője jogosult.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a tárgyév szeptember és október hónapjában igényelhető a tanköteles gyermek, vagy a felsőfokú nappali oktatásban résztvevő személy tanulói, hallgatói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás benyújtásával.
(4) Az egyszeri támogatás összege :
- a karancsaljai lakóhelyű, általános iskolai tanulóként 5.000 Ft ,
- a középiskolában nappali tanulmányokat folytató, karancsaljai lakóhelyű diákonként 8.000 Ft,
- a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató, karancsaljai
lakóhelyű hallgatónként 10.000 Ft.
(5) A támogatás megítélése a háztartásban élők jövedelemvizsgálatához nem kötött.

11. §

Rendkívüli települési támogatás

(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben- rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a személynek,
1. akinek ingatlana víz vagy tűzkár, földrengés, tervezési vagy kivitelezési hiba miatt olyan mértékben megrongálódott, hogy az az ingatlanban lévő lakhatást veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi és az ingatlan vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik, vagy a biztosító nyilatkozata alapján a bekövetkezett esemény nem minősül biztosítási eseménynek,
2. aki várandós anya és a támogatás célja a gyermek megtartása, a gyermek egészségének megőrzése, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása,
3. aki munkahelyét önhibáján kívül elveszíti és 2 hónapot meghaladóan nem sikerül új munkahelyet találnia,
4. akin életmentő műtéti beavatkozást hajtanak végre,
5. akinek hosszan tartó kórházi kezelése családja létfenntartását veszélyezteti,
6. akinek a sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett.
(2) A kérelem benyújtása nem kötött a háztartásban élők jövedelmének vizsgálatához.
(3) A támogatás maximum 28.500 Ft összegig nyújtható.

12. §

Köztemetés

A Polgármester - átruházott hatáskörben- az Sztv.48. § foglaltak szerint köztemetést rendel el.

13. §

Szociális étkeztetés

(1) A Polgármester - átruházott hatáskörben- szociális étkeztetést biztosít annak a kérelmezőnek, aki az Sztv. 62. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel és
a) 65. év alatti személy, aki
aa) korhatár előtti ellátásban,
ab) rehabilitációs-, rokkantsági ellátásban,
ac) fogyatékossági támogatásban,
ad) aktív korúak ellátásában részesül, valamint egészségi állapota miatt önmaga ellátására részben, vagy egészben képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna,
b) 65. év feletti személy, aki egészségi állapota miatt önmaga ellátására részben, vagy egészben képtelen.
(2) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki
a) mozgásában korlátozott,
b) krónikus, vagy akut betegségben szenved,
c) fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud,
d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, mert önmaga ellátására részben képes.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás igénybe vételének feltétele a háziorvos igazolása.
(4) Az Önkormányzat az étkeztetést vállalkozási szerződés útján biztosítja.
(5) Az ellátásért tárgyévben fizetendő térítési díjat az Önkormányzat tárgyévi költségvetési
rendelete határozza meg. A térítési díjat az Önkormányzat Pénztárába kell befizetni.

14. §

Családsegítés

A Képviselő – testület a családsegítést a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával kötött megállapodás útján biztosítja.

15. §

Gyermekjóléti szolgáltatás

A Képviselő – testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával kötött megállapodás útján biztosítja.

16. §

Házi segítségnyújtás

A Képviselő – testület a házi segítségnyújtást a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával kötött megállapodás útján biztosítja.

17. §

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Képviselő – testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával kötött megállapodás útján biztosítja.

18. §

Záró rendelkezések

(1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 18/2013.( XII.11.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.