Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (IV.13..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 14 - 2015. 04. 14

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (IV.13..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.04.14.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. ( II.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

1. § Működési bevételek

(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2014.07.-11. hónap

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091161

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

724 000

(2)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

5 870 000

(3)

Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

8 333 000

(4)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

4 257 000

(5)

TÁMOP-os foglalkoztatás és diákmunka program támogatása

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

1 970 000

(6)

Erzsébet utalvány formájában adott gyermekvédelmi támogatás

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0916041

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül fejezeti kez.ei.

1 392 000

(7)

Rövid lejáratra lekötött betét elhelyezés

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

098171

Betétek megszüntetése

5 000 000

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása

(8)

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091161

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

300 000

(9)

Szociális célú tűzifa vásárlásra adott támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091161

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 010 000

(10)

Kalja-Kkeszi Óvoda Fenntartó Társulásnak átadott óvodai finanszírozás átvétele megszűnés miatt 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 44. § 2. bekezdés (jb. pontja alapján

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0916081

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül társ. és k. sz.

36 669 000

(11)

Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat emelés

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

094071

Általános forgalmi adó visszatérítés

1 186 000

(12)

Óvoda fenntartó társulás megszűnése miatt egyes köznevelési feladatokra kapott támogatás előirányzatának csökkentése

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091121

Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak tám.

-8 032 000

(13)

Karancskeszi önkormányzat hozzájárulása az óvodai társulás többletköltségeihez

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0916071

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n bel.l önkor. és k.-i sz.

1 652 000

(14)

2015. 0. havi állami támogatási előleg

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 415 000

(15)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele önkormányzati feladatokra

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 984 700

(16)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele közutak, hidak fenntartási feladataira

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

994 000

(17)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele város-, községgazdálkodási feladatokra

066020

Város-, községgazdálkodás

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

452 000

(18)

Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

891 500

(19)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás

támogatás elmaradás miatti csökkentés

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

-327 700

(20)

Start-munka program - téli közfoglalkoztatásra kapott támogatás elmaradás miatt csökkentés

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

-942 100

(21)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

4 832 000

(22)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele normatíva visszafizetésre, kistérs.által ellátott feladatokra

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 840 000

(23)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele civil szervezet támogatására

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

269 000

(24)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele közutak, hidak fennt. Feladataira

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

381 000

(25)

Egyes jövedelempótló támogatások bevételi elmaradása miatt előirányzat csökkentés

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-2 702 000

(26)

Működési célú központosított előirányzatok bevételi többlet

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú központosított előirányzatok

1 000

(27)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevétel elmaradás

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0916041

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül Fej. kez. ei.

-14 000

(28)

OEP finanszírozás (védőnői feladatok) bevételi többlet

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0916051

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül TB alapok

304 000

(29)

Karancskeszinek átadott kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszajáró támogatás (2013) elszámolás alapján

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0916071

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n bel.l önkor. és k.-i sz.

888 000

(30)

Járda építés fordított Áfa miatti kiszámlázott ÁFA csökkentése

045120

Út, autópálya építés

094061

Kiszámlázott ÁFA

-2 676 000

(31)

Közhatalmi bevételi többlet és elmaradás

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről

093431

Magánszemélyek kommunális adója

389 000

0935111

Állandó jelleggel v. iparűzési tev. után fizetett helyi adó

772 000

0935411

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megillető része

-39 000

0935521

Talajterhelési díj

-154 000

093601

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

-93 000

093611

Igazgatási szolgáltatási díj

-26 000

093631

Önkormányzatokat megillető szabálysért. és helyszíni bírság

66 000

Összesen

915 000

(32)

Működési bevételi többlet és elmaradás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0940311

ÁH-n belül közvetített szolgáltatások ellenértéke

-106 000

094061

Kiszámlázott ÁFA

-34 000

094041

Tulajdonosi bevételek (osztalék bevétel)

1 584 000

0941061

Költségek visszatérülése (köztemetés, fel nem vett bérleti díj)

263 000

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

30 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

680001-1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940321

ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke

-13 000

094061

Kiszámlázott ÁFA

-4 000

680002-2

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

-86 000

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

94011

Készletértékesítés

67 600

094061

Kiszámlázott ÁFA

18 200

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

094041

Tulajdonosi bevételek

1 000

094061

Kiszámlázott ÁFA

415 000

066020

Város, községgazdálkodás

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

9 000

094061

Kiszámlázott ÁFA

2 600

0963041

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások

20 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0940231

Egyéb szolgáltatások ellenértéke

32 000

094061

Kiszámlázott ÁFA

9 000

094041

Tulajdonosi bevételek

-4 000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről

094081

Kamatbevételek

-4 000

Összesen

2 200 400

(33)

Betétek megszüntetése csökkentése lekötött betét miatt

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

098171

Betétek megszüntetése

-5 000 000

(34)

Iskolai étkezéstérítési díjakból bevételi többblet

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

094051

Ellátási díjak

117 000

094061

Kiszámlázott ÁFA

31 000

Összesen

148 000

(35)

Szemeteszsák értékesítéből bevételi többlet

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

0940321

ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke

30 000

094061

Kiszámlázott ÁFA

8 000

Összesen

38 000

(36)

Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat csökkentés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

094071

Általános forgalmi adó visszatérítés

-904 000

Működési bevételek összesen

69 318 800

2. § Felhalmozási bevételek

(1)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatás

tárgyi eszközök beszerzésének támogatása

bevételi többlet

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0925011

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz.

143 000

(2)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

tárgyi eszközök beszerzésének támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0925011

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz.

363 000

(3)

Vis maior támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09211

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

117 000

(4)

Járda építés és csapadékvízelvezetés támogatásának elmaradása

045120

Út, autópálya építés

0925031

Egyéb felhalm. célú tám.-ok fejezeti kez. ei.-ok EU-s prog.és azok hazai társfinanszírozása

-1 364 000

(5)

Szennyvízközműfejlesztési hozzájárulás bevétel elmaradása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0973041

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások

-70 000

Felhalmozási bevételek összesen

-811 000

Bevételek összesen

68 507 800

3. § Működési kiadások

(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2014.07.-11. hónap

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05506081

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre óvoda társ.

102 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak

620 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának

2 000

Összesen

724 000

(2)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

4 867 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

657 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

346 000

Összesen

5 870 000

(3)

Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

6 473 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

874 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

986 000

Összesen

8 333 000

(4)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

3 413 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

461 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

383 000

Összesen

4 257 000

(5)

TÁMOP-os foglalkoztatás és diákmunka program támogatása

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

05110131

MT alapján teljes, részmunjaidős bére

1 970 000

(6)

Erzsébet utalvány formájában adott gyermekvédelmi támogatás

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

054291

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás

1 392 000

(7)

Rövid lejáratra lekötött betét megszüntetése

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

059161

Pénzeszközök betétként elhelyezése

5 000 000

(8)

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

512361

Reprezentáció üzleti ajándék

26 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

58 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

216 000

Összesen

300 000

(9)

Szociális célú tűzifa vásárlásra adott támogatás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

054831

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

1 010 000

(10)

Kalja-Kkeszi Óvoda Fenntartó Társulásnak átadott óvodai finanszírozás átvétele megszűnés miatt 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 44. § 2. bekezdés (jb. pontja alapján

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának

36 669 000

(11)

Fizetendő általános forgalmi adó miatti emelés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

053521

Fizetendő ÁFA

1 186 000

(12)

Óvoda fenntartó társulás megszűnése miatt egyéb működési célú támogatások kiadásai csökkentése (Karancskeszi tagintézmény kiválása)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05506081

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak

-8 224 000

(13)

Tartalék emelése óvodai finanszírozás csökkentése miatt (Kkeszi óvoda)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

1 844 000

(14)

2015. 0. havi állami támogatási előleg

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

4 415 000

(15)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele önkormányzati feladatokra

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0531141

Informatikai eszközök

3 000

0531221

Irodaszer

14 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

97 800

0532211

Telefonszámla

7 000

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

74 500

0533621

Más szakmai tevékenység

721 000

0533711

Postaköltség

316 000

0533721

Biztosítási díjak

25 000

0533741

Szállítás

40 000

0533781

Pénzügyi, befektetési díj

290 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

717 400

0535551

Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki viszga díja)

158 000

05506071

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek

521 000

Összesen

2 984 700

(16)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele közutak, hidak fenntartási feladataira

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

593 700

0533621

Más szakmai tevékenység

85 300

053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

315 000

Összesen

994 000

(17)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele város-, községgazdálkodás feladataira

066020

Város-, községgazdálkodás

5110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

57 000

05211

szociális hozzájárulási adó

340 000

53341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

35 000

535551

Kötelező jellegű díjak

20 000

Összesen

452 000

(18)

Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

94 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

29 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

768 500

Összesen

891 500

(19)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás

támogatás elmaradás miatti csökkentés

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-327 700

(20)

Start-munka program - téli közfoglalkoztatásra kapott támogatás elmaradás miatt csökkentés

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-493 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

-449 100

Összesen

-942 100

(21.)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

2 164 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

301 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

2 367 000

Összesen

4 832 000

(22)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele normatíva visszafizetésre, kistérs.által ellátott feladatokra

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

884 000

055021

Elvonások, befizetések

58 000

05506081

Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre társ.

898 000

Összesen

1 840 000

(23)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele versenysport feladatra

81041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

15 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 000

05511031

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek

250 000

Összesen

269 000

(24)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele közutak, hidak fennt. Feladataira

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0533621

Más szakmai tevékenység

381 000

(25)

Egyes jövedelempótló támogatások kiadási megtakarítás miatt előirányzat csökkentés

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátása

054511

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

-2 701 000

(26)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiadás elmaradás

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

054221

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

-14 000

(27)

OEP finanszírozás (védőnői feladatok) bevételi többlet

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

39 000

0511021

Normatív jutalmak

265 000

Összesen

304 000

(28)

Karancskeszinek átadott kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszajáró támogatás (2013) elszámolás alapján

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

888 000

(29)

Vis maior támogatás homokzsákok, töltőanyag vásárlására

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

92 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

25 000

Összesen

117 000

(30)

Járda építés és csapadékvízelvezetés támogatásának és fordított ÁFA bevétel elmaradása,

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

-1 414 000

(31)

Közhatalmi bevételi többletből tartalék képzés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

915 000

(32)

Működési bevételi többletből tartalék képzés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

2 200 400

(33)

Felhalmozási bevétel elmaradása miatt tartalék csökkentés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

-70 000

(34)

Betétek megszüntetése csökkentése lekötött betét miatt tartalék terhére

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

-5 000 000

(35)

Iskolai étkezéstérítési díjakból bevételi többlet

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

053321

Vásárolt élelmezés

117 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

31 000

Összesen

148 000

(36)

Szemeteszsák értékesítéből bevételi többlet

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

0533791

Más egyéb szolgáltatások

38 000

(37)

Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat csökkentés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

-904 000

Működési kiadások összesen

70 627 800

4. § Felhalmozási kiadások

(1)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatás

tárgyi eszközök beszerzésének támogatása

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

113 000

05671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja

30 000

Összesen

143 000

(2)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

tárgyi eszközök beszerzésének támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

286 000

05671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja

77 000

Összesen

363 000

(3)

Járda építés fordított Áfa miatti előzetesen felszámított ÁFA csökkentése

045120

Út, autópálya építés

05671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja

-2 626 000

Felhalmozási kiadások összesen

-2 120 000

Kiadások összesen

68 507 800

5. § Átcsoportosítások

(1)

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő

betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

181 000

05110141

Közfoglalkozttottak munkabére

-181 000

szállítása, átrakása

(2)

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági

betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

103 000

05110141

Közfoglalkozttottak munkabére

-103 000

(3)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

70 000

05110141

Közfoglalkozttottak munkabére

-70 000

(4)

TÁMOP-os foglalkoztatás

betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről

066020

Város, községgazdálkodás

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

28 000

05110141

Közfoglalkozttottak munkabére

-28 000

(5)

Átcsoportosítás csekély értékű ajándék 2013. dec.

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

05110771

Béren kívüli juttatások

10 000

0511101

Egyéb költségtérítések

-10 000

(6)

Átcsoportosítás telefon magáncélú használata 2013. dec.

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05110771

Béren kívüli juttatások

2 000

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

-2 000

05110141

Közfoglalkoztatottak munkabére

(7)

Átcsoportosítás számítógép beszerzés miatt

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5631

Informatikai eszközök beszerzése

51 000

45120

Út, autópálya építése

-51 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

(8)

Kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszafizetési kötelezettségre átcsoportosítás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

55021

Elvonások, befizetések

178 000

55121

Tartalékok

-178 000

(9)

Rákóczi úti járda megosztási munkarészek elkészítése

45120

Út, autópálya építése

0533621

Más szakmai tevékenység

655 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0533621

Más szakmai tevékenység

-73 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

0533621

Más szakmai tevékenység

-110 000

55121

Tartalékok

-472 000

(10)

Eper integrált pénzügyi rendszer beszerzés, rendszerkövetési szolgáltatás, egyéb dologi kiadásra,

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0535571

Egyéb dologi kiadások

164 000

05611

Immateriális javak beszerzése, létesítése

110 000

053421

Reklám- és propaganda kiadások

-11 000

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

-3 000

101150

Betegséggel kapcsolatos ellátások,, támogatások

054411

Helyi megállapítású ápolási díj

-260 000

054421

Helyi megállapítású közgyógyellátás

-91 000

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0588061

Egyéb felhalmozási célú támogatások áH-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

91 000

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

(11)

Kistérségi társulásnak átadott egyéb működési támogatás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05506081

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak

241 000

0533621

Más szakmai tevékenység

-241 000

(12)

Átcsoportosítás telefonszámlára, pályázatírás mezőgazdasági közfoglalkoztatásra, szennyvíz és víziközmű rendszer, gépjárművek karbantartására

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0532211

Telefonszámla

11 000

0533621

Más szakmai tevékenység

112 000

0532141

Informatikai eszközök ATM,POS bérleti díja, lízingelése, karbantart.

48 000

066020

Város, községgazdálkodás

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

10 000

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0532211

Telefonszámla

17 000

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

-64 000

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

26 000

0588061

Egyéb felhalmozási célú támogatások áH-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

-160 000

(13)

Átcsoportosítás működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ra közfoglalkoztatáson

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági

053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

74 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-74 000

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő

053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

205 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-205 000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

55 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-55 000

(14)

Óvoda fennt. t. megszűnése miatt átcsoportosítás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05506081

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak

-8 787 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának

8 787 000

(15)

Tartalék képzése óvoda kiadási megtakarításából

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának

-1 753 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

1 753 000

(16)

Tulajdonosi bevételről átcsoportosítás tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételre

013320

Köztemető fenntartás

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

48 000

094041

Tulajdonosi bevételek

-48 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

680001-1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

72 000

094041

Tulajdonosi bevételek

-72 000

680002-2

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

3 464 000

094041

Tulajdonosi bevételek

-3 464 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

76 000

094041

Tulajdonosi bevételek

-76 000

(17)

Igazgatási szolgáltatási díj , kamatbevétel átcsoportosítása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

093611

Igazgatási szolgáltatási díj bevétel

-27 000

094081

Kamat bevételek

-20 000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről

093611

Igazgatási szolgáltatási díj bevétel

27 000

094081

Kamat bevételek

20 000

(18)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel átcsoportosítás

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-1 362 000

0588061

Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n kívülre áll. többs. tul. v.

-1 362 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 270 000

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

1 016 000

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

72 000

fizetett juttatások

05211

szociális hozzájárulási adó

149 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

2 000

05271

Személyi jövedelemadó

1 000

05671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA

30 000

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

92 000

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

2 000

05211

szociális hozzájárulási adó

83 000

0533131

Víz- és csatornadíj

5 000

053411

Foglalkoztatottak kiküldetései

2 000

(19)

Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

700 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

94 000

0531231

Hajtó és kenőanyag

362 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

142 700

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

-1 298 700

(20)

Tartalék képzése közös hivatal kiadási megtakarításából

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-1 308 800

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

1 308 800

(21)

Átcsoportosítás közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási célú támogatásokra

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

-2 000

0925011

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz.

2 000

Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

-1 750 000

0925011

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz.

1 750 000

(22)

Átcsoportosítások

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0512341

Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom

-30 000

0531121

Könyv, folyóirat

61 000

0533511

Közvetített szolgáltatások ÁH belül

-139 000

0533621

Más szakmai tevékenység

-398 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

-1 007 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-34 000

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

-701 000

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellgű kiadások

-195 000

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik

-2 286 000

05511021

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdadási társaságok

-22 000

05511031

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek

-663 000

05511061

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-állami többs. tul. Nem pénügyi vállalkozásnak

1 000

Összesen

-5 413 000

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

20 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

3 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

-30 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-5 000

Összesen

-12 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

680001-1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0533111

Villamos energia

-4 000

0533121

Gázdíj

-49 000

0533131

Víz- és csatornadíj

-2 000

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-20 000

0533521

Közvetített szolgáltatások ÁH kívül

-44 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-33 000

Összesen

-152 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

680002-1

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0531161

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

-20 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

15 000

0533121

Gázdíj

-56 000

0533131

Víz- és csatornadíj

-5 000

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

9 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

-2 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-17 000

Összesen

-76 000

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-55 700

0531241

Munak és védőruha

75 000

053321

Vásárolt élelmezés

35 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

134 000

Összesen

188 300

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-94 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-29 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-203 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

30 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-37 000

Összesen

-333 000

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő

5251

Táppénz-hozzájárulás

2 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-1 494 500

533741

Szállítás

6 000

0533621

Más szakmai tevékenység

95 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-167 000

05621

Ingatlanok beszerzése, létesítése

305 000

05671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA

83 000

05711

Ingatlanok felújítása

1 335 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

360 000

Összesen

524 500

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5251

Táppénz-hozzájárulás

27 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

426 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

2 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

275 000

05611

Immateriális javak beserzése, létesítése

24 000

05631

Informatikai eszközök beszerzése

91 000

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

12 000

05671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA

48 000

Összesen

905 000

042180

Állat-egészségügy

0533621

Más szakmai tevékenység

-10 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-174 000

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

315 000

0533621

Más szakmai tevékenység

214 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-14 000

Összesen

341 000

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

0533521

Közvetített szolgáltatások ÁH kívül

41 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

27 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-75 000

Összesen

-7 000

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 503 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

683 000

0588061

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kív. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásank

-521 000

Összesen

2 665 000

064010

Közvilágítás

0533111

Villamos energia

23 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-23 000

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-625 000

05671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA

-169 000

Összesen

-794 000

066020

Város, községgazdálkodás

0531161

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

-20 000

0531231

Hajtó és kenőanyag

-336 300

0531241

Munka és védőruha

-5 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

-494 000

0533131

Víz- és csatornadíj

-45 500

0533721

Bitosítási díjak

-4 500

0533791

Más egyéb szolgáltatások

-31 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-257 000

Összesen

-1 193 300

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0531111

Gyógyszer

-4 000

0531161

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

-23 500

0531221

Irodaszer

-3 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

5 400

0532211

Telefonszámla

-6 000

0533111

Villamos energia

-4 800

0533121

Gázdíj

-27 800

0533621

Más szakmai tevékenység

4 000

0533721

Biztosítási díjak

-1 400

0533791

Más egyéb szolgáltatások

-3 400

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

34 500

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-31 800

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

2 000

Összesen

-59 800

082044

Könyvtári szolgáltatások

0531121

Könyv, folyóirat

-6 400

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

3 800

0533111

Villamos energia

-47 000

0533121

Gázdíj

-233 000

0533131

Víz- és csatornadíj

-60 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-91 000

Összesen

-433 600

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

910502-1

Köművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

27 400

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

64 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-20 900

05271

Személyi jövedelemadó

-16 300

531231

Hajtó és kenőanyag

25 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

27 000

0533111

Villamos energia

-33 000

0533121

Gázdíj

-54 700

0533131

Víz- és csatornadíj

-5 000

05333111

Bérleti és lízingdíjak

-28 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

231 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

78 000

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

20 000

Összesen

314 500

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

51221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

14 000

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

-45 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-9 500

05271

Személyi jövedelemadó

-8 000

0531161

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

9 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

-78 900

0533791

Más egyéb szolgáltatások

-16 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 000

Összesen

-132 400

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

-22 900

05211

Szociális hozzájárulási adó

-9 400

0531161

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

-100 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

103 400

0533121

Gázdíj

-15 700

0533131

Víz- és Csatornadíj

-1 500

053321

Vásárolt élelmezés

1 252 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

1 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

334 000

Összesen

1 540 900

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

054411

Helyi megállapítású ápolási díj (Szoc.tv.43/B)

-23 000

054421

Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§. 3. bek.)

-59 000

Összesen

-82 000

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik

663 000

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

054232

Óvodáztatási támogtás

30 000

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátása

054511

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc.tv.35§61b)

-1 706 500

054841

Rendszeres szociális segély (Szoc.tv. 37/1/a-b)

863 000

Összesen

-843 500

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

054641

Lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 38/1 a,b)

37 600

107052

Házi segítségnyújtás

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik

1 445 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0533741

Szállítás

-16 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-4 000

054831

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

839 200

054851

Átmeneti segély (Szoc.tv. 45)

-233 500

054861

Temetési segély (Szoc. tv. 46)

-200 000

054871

Köztemetés (Szoc. tv. 48.)

-131 400

054881

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

-279 000

054891

Önkorm. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás

-906 400

Összesen

-931 100

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055121

Tartalékok

1 817 900

Módosított előirányzat

Jelenlegi módosított előirányzat

Bevételek főösszege

267 368 000

335 875 800

Kiadások főösszege

267 368 000

335 875 800

Működési hiány

-

-

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal

6. § Működési bevételek

(1)

2014. II. félévi bérkompenzáció

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

620 000

(2)

Önkormányzati választásokra kapott támogatás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek

0916011

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz.

1 288 000

(3)

Nemzetiségi önkormányzati választásokra kapott támogatás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek

0916011

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz.

364 000

(4)

Bevételi többlet miatt előirányzat emelése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

093611

Igazgatási szolgáltatási díj bevétel

12 000

940321

ÁH-n kívül Közvetített szolgáltatások ellenértéke

38 000

941061

Költségek visszatérülése

22 000

Összesen

72 000

(5)

Kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentése

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

-1 308 800

(6)

Pénzmaradvány igénybevétele többlet finanszírozás visszafizetése miatt

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

310 000

(7)

Pénzmaradvány igénybevétele telefon magáncélú használata Kkeszi

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 000

(8)

Bevétel elmaradása miatt előirányzat csökkentés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

0940311

ÁH-n belül Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-68 000

094061

Kiszámlázott ÁFA

-8 000

094081

Kamat bevételek

-1 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

0916071

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről önkorm.

-1 653 600

Összesen

-1 730 600

Működési bevételek összesen

-360 400

7. § Felhalmozási célú bevételek

(1)

Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal felhalmozási kiadásaihoz

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

0925071

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁH-n belülről önkorm.

166 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

166 000

Bevételek összesen

-194 400

8. § Működési kiadások

(1)

2014. II. félévi bérkompenzáció

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

156 000

5110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

94 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

67 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

200 000

5110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

38 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

65 000

Összesen

620 000

(2)

Önkormányzati választásokra kapott támogatás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

285 000

fizetett juttatások

512361

Reprezentáció üzleti ajándék

9 000

512371

Egyéb külső személyi juttatások

255 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

138 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

3 500

05271

Személyi jövedelemadó

2 000

0533621

Más szakmai tevékenység

2 000

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

32 000

053511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA

2 500

Összesen

729 000

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

60 000

fizetett juttatások

512361

Reprezentáció üzleti ajándék

45 000

512371

Egyéb külső személyi juttatások

255 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

83 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

18 000

05271

Személyi jövedelemadó

11 000

0533621

Más szakmai tevékenység

2 000

0531221

Irodaszerek

28 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

5 000

053511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA

21 000

05511081

Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-n kívülre e. váll.

31 000

Összesen

559 000

(3)

Nemzetiségi önkormányzati választásokra kapott támogatás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

20 000

fizetett juttatások

0512361

Reprezentáció üzleti ajándék

10 000

0512371

Egyéb külső személyi juttatások

100 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

32 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

4 000

05271

Személyi jövedelemadó

2 000

0531221

Irodaszerek

8 500

0533621

Más szakmai tevékenység

500

053511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA

5 000

Összesen

182 000

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

20 000

fizetett juttatások

0512361

Reprezentáció üzleti ajándék

10 000

5012371

Egyéb külső személyi juttatások

100 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

32 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

4 000

05271

Személyi jövedelemadó

2 000

0533621

Más szakmai tevékenység

500

0531221

Irodaszerek

8 500

053511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA

5 000

Összesen

182 000

(4)

Bevételi többlet felhasználása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

0532111

Internetdíj

38 000

0533621

Más szakmai tevékenység

12 000

0533131

Víz-és csatornadíj

22 000

Összesen

72 000

(5)

Bér és járulék megtakarítás miatt előirányzat csökkentés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-823 000

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

-154 300

05110711

Erzsébet utalvány

-105 500

05211

Szociális hozzájárulási adó

-144 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

-82 000

Összesen

-1 308 800

(6)

Pénzmaradvány igénybevétele többlet finanszírozás visszafizetése miatt

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

055021

Elvonások befizetések

310 000

(7)

Pénzmaradvány igénybevétele telefon magáncélú használata Kkeszi

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

5110771

Béren kívüi juttatások

25 000

(8)

Bevétel elmaradása miatt előirányzat csökkentés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

0532211

Telefonszámla

-151 100

0533121

Gázdíj

-163 000

0533511

Közvetített szolgáltatások ÁH belül

-45 000

0533621

Más szakmai tevékenység

-147 000

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

-60 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-146 000

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

-162 000

0586041

Felhalm.c. visszaér. tám., kölcs. nyújt. ÁH-n kívül

-400 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

0511101

Egyéb költségtérítések

-205 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-71 000

0531161

Egyéb szakmai anyag

-118 500

0533111

Villamos enrgia

-14 000

0533121

Gázdíj

-48 000

Összesen

-1 730 600

Működési kiadások összesen

-360 400

9. § Felhalmozási célú kiadások

(1)

Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal felhalmozási kiadásaihoz

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

05611

Immateriális javak beszerzése létesítése

110 000

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létestése

21 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

35 000

Összesen

166 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

166 000

Kiadások összesen

-194 400

10. § Átcsoportosítások

(1)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-75 000

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

5 000

0511131

Egyéb személyi juttatások

68 000

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

3 000

0532111

Internetdíj

18 000

0532141

Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása

73 000

0531121

Könyv, folyóirat

-19 000

0531131

Egyéb információhordozó

-6 500

0531161

Egyéb szakmai anyag

-12 000

0531241

Munka és védőruha

-78 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-50 000

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

-140 000

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

140 000

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

140 000

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létestése

19000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

6 000

(2)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

22 000

0532221

Kábel TV

-116 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-12 000

0531161

Egyéb szakmai anyag

-151 500

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

-278 000

0533621

Más szakmai tevékenység

264 000

0533711

Postaköltség

178 000

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

2 000

(3)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (OGY választás)

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

30 000

fizetett juttatások

05211

Szociális hozzájárulási adó

7 000

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

33 000

(4)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

511101

Egyéb költségtérítések

-30 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

-40 000

(5)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancskeszi (OGY választás)

0531221

Irodaszer

13 000

053511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA

2 000

(6)

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

05241

Egészségügyi hozzájárulás

-15 000

(7)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (EP választás)

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

25 000

fizetett juttatások

05211

Szociális hozzájárulási adó

7 000

(8)

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

511101

Egyéb költségtérítések

-25 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

-7 000

(9)

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

5110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

-1 261 000

0511021

Normatív jutalmak

1 261 000

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-166 000

0511131

Egyéb személyi juttatások

166 000

053221

Telefonszámla

-45 000

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

45 000

5110771

Béren kívüi juttatások

38 000

053411

Foglalkoztatottak kiküldetései

19 000

0511101

Egyéb költségtérítések

-57 000

(10)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-70 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

-16 000

05271

Személyi jövedelemadó

-6 500

(11)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (önkorm. választás)

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

70 000

fizetett juttatások

05211

Szociális hozzájárulási adó

17 000

05271

Személyi jövedelemadó

1 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

-1 000

053411

Foglalkoztatottak kiküldetései

5 500

(12)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancskeszi (OGY választás)

0531221

Irodaszer

3 500

(13)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

05241

Egészségügyi hozzájárulás

-3 500

(14)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

5110711

Erzsébet utalvány

-40 000

0511091

Közlekedési költségtértés

19 000

0511101

Egyéb költségtérítések

-65 000

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

-36 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-25 000

05271

Személyi jövedelemadó

-41 000

0531141

Informatikai eszközök beszerzése

1 000

0531221

Irodaszer

79 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

39 500

0532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése

82 000

0532211

Telefonszámla

-38 500

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

1 000

053371

Posatköltség

217 000

0533621

Más szakmai tevékenység

-218 000

03521

Fizetendő ÁFA

25 000

(15)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

5110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

-145 000

5110711

Erzsébet utalvány

-42 300

5110761

Önkéntes egészségpénztári befizetés

24 000

5110771

Béren kívüi juttatások

247 000

511091

Közlekedési költségtértés

-14 500

511131

Egyéb személyi juttatások

44 000

512311

Prémiumévesek juttatásai

6 000

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

2 300

05241

Egészségügyi hozzájárulás

-2 000

05251

Táppénz hozzájárulás

7 000

05271

Személyi jövedelemadó

-27 000

0531121

Könyv, folyóirat

-68 500

0531131

Egyéb információhordozó

-12 000

0531241

Munka és védőruha

-17 000

0532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése

158 000