Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.5..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 06 - 2022. 08. 01

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.5..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015.05.06.

Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88. §. (1) és 91. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a 2014. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. §

.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

2. §

.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal, Karancsalja
b) önállóan működő költségvetési szervek:
- Karancsaljai Napfény Óvoda, Karancsalja
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak. A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) rendelete határozza meg.

3. §

.

(1) Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.1., 1.2.,1.3.,1.4.,2.1., 2.2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja:

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételi előirányzat főösszege

257.256

347.687

347.523

Kiadási előirányzat főösszege

257.256

347.687

332.381

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 9.1., 9.2., számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi tényleges létszámkeretét 75 főben hagyja jóvá.

5. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 14.981 eFt főösszegben valamint annak feladatonkénti részletezését a 6., 7. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

6. §

.

Az önkormányzat általános tartaléka 9.875 e Ft, a 2015. évi állami támogatás megelőlegezése és kiadási megtakarítások miatt.

7. §

.

Az önkormányzat 2014. évi Európai Uniós projektjeit a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

8. §

.

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 11. számú mellékletnek megfelelően
jóváhagyja.

9. §

.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 1.1. és 1.2. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.

10. §

.

Az önkormányzatnak hitelállománya és adósságot keletkeztető ügylete 2014. december 31-én nincs. ( 3, 4, 5. sz. mellékletek )

11. §

.

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek.

12. §

.

Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerint vagyonát a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 478 890 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. 2.sz. melléklet szerint fogadja el.

13. §

.

Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét a 10.1 sz. melléklet szerint fogadja el.

14. §

.

A tényleges feladatmutatók alapján elvégzett helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati faladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (beszámoló 11/A,11/C. űrlap) alapján 2.466 eFt befizetési kötelezettségünk keletkezett.

Záró rendelkezések

15. §

.

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. Hatályát veszti
- 1/2014.(II.20) rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
- 5/2014. (IX.15.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.20) rendelet módosításáról
- 1/2015.(IV.13.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló a 5/2014. (IX.15.) rendelettel módosított 1/2014.(II.20.) rendelet módosításáról
hatályát veszti.