Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (X.26..) önkormányzati rendelete

talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Hatályos: 2021. 10. 27


Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2013. (VII.11.) rendelete

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

( Egységes szerkezetben a 9/2015.(X.26.) önkormányzati rendelettel)


Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörében a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról az alábbi rendeletet alkotja:

I.

A rendelet célja, hatálya


1. § A rendelet célja, hogy rendelkezzen a talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási és eljárási szabályokról.


2. § [1]


II.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok


3. §  (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzat adóhatósága látja el.


(2)  A talajterhelési díjat az önkormányzat 11741000-15452221-03920000 sz. talajterhelési díj beszedési számla javára kell befizetni.

A díj bevallása

4. § (1) A díj bevallása

- a kibocsátó azonosításához,

- a díj alapjának, a díj összegének megállapításához szükséges adatokat tartalmazza.


(2) [2]


(3) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet (gyáregységet) működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként tünteti fel.

Nyilvántartásba vétel

5. § A díjfizetési kötelezettségét bevallással bejelentő kibocsátót az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásba veszi.

Egyéb eljárási szabályok

6. § (1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapítására és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet előírásait kell alkalmazni.


III.

Környezetvédelmi Alap


7. §[3]


8. §. [4]


IV.


Záró rendelkezések


9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


10. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (III.29.) rendelete hatályát veszti.


Karancsalja, 2013. július 11.


   Godó Gyuláné                                                                                        dr. Behan Anett Éva

     Alpolgármester                                                                                                 Jegyző


ZÁRADÉK:


A rendelet 2013. július 11-én kihirdetésre került.


Karancsalja, 2013. július 11.  

                                                                                                                    dr. Behan Anett Éva

                                                                                                                          JegyzőÁTALÁNOS INDOKOLÁS

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

9/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelethez


A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben kapott felhatalmazása alapján az Önkormányzat a talajterhelési díjra vonatkozó helyi szabályok megalkotására jogosult. A helyi szabályozás nem ismételheti meg magasabb szintű jogszabály rendelkezéseit, nem lehet indokolatlanul párhuzamos, vagy többszintű. A fentiek alapján a talajterhelési díj helyi szabályaira új rendelet készítése vált indokolttá. 
RÉSZLETES  INDOKOLÁS

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

9/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelethez


A Rendelet 1. §-a rendelet célját, a 2.§ –a a rendelet hatályát tartalmazza.

A Rendelet  3.§ - 6.§-a a talajterhelési díjra vonatkozó adatszolgáltatási és eljárási szabályokról rendelkezik.

A Rendelet 6.§-8.§-a a környezetvédelmi alapról rendelkezik.  

A Rendelet 9.§-10 .§-a a hatályba lépéséről rendelkezik.
Karancsalja, 2013. július 11.


                                                                                  dr. Behan Anett Éva

                                                                                              JegyzőA rendelet tervezet címe: A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló   9/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelet

Társadalmi-gazdasági hatása: az önkormányzat működésének szabályozása, jogbiztonság kialakítása

Költségvetési hatása: megalapozza az önkormányzat saját bevételeit

Környezeti, egészségi hatása: -

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  -

Egyéb hatása: -

A rendelet megalkotásának szükségessége:  Törvényből eredő jogalkotási kötelezettség

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: -


  • személyi: közös önkormányzati hivatal működtetése
  • szervezeti:  közös önkormányzati hivatal működtetése
  • tárgyi:  közös önkormányzati hivatal működtetése
  • pénzügyi: önkormányzati költségvetés rendelkezésre állása.
[1]

Hatályon kívül helyezte: 9/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. október 27-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte: 9/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. október 27-től.

[3]

Hatályon kívül helyezte: 9/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. október 27-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 9/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2015. október 27-től.