Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (X.26..) önkormányzati rendelete

talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Hatályos: 2015. 11. 26 - 2017. 12. 31

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (X.26..) önkormányzati rendelete

talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

2015.11.26.

Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról az alábbi rendeletet alkotja:

I.
A rendelet célja, hatálya

1.  § A rendelet célja, hogy rendelkezzen a talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási és eljárási szabályokról.

2.  § II.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

3.  § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzat adóhatósága látja el.

(2) A talajterhelési díjat az önkormányzat 11741000-15452221-03920000 sz. talajterhelési díj beszedési számla javára kell befizetni.

A díj bevallása

4.  § (1) A díj bevallása

- a kibocsátó azonosításához,
- a díj alapjának, a díj összegének megállapításához szükséges adatokat tartalmazza.
(2) [2]
(3) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet (gyáregységet) működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként tünteti fel.
Nyilvántartásba vétel

5.  § A díjfizetési kötelezettségét bevallással bejelentő kibocsátót az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásba veszi.

Egyéb eljárási szabályok

6.  § (1) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapítására és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet előírásait kell alkalmazni.

III.
Környezetvédelmi Alap
7. §[3]
8.§. [4]
IV.
Záró rendelkezések

9.  § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10.  § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (III.29.) rendelete hatályát veszti.