Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (IV.21..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. éiv költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27


Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 ( II.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.


A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

Karancsalja Község Önkormányzata 2015 . évi  költségvetésének módosítása


1.§ Működési bevételek


(1)Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11.018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


091151Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok
314 000

(2)Gyermekétkeztetésre kapott többlettámogatás

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


091131Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési3 124 000


feladatainak támogatása
(3)Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített6 718 000


állami pénzalapoktól

(4)Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás


0104051Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások


0916041Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről 
1 230 000


egyéb fejezeti kezelésű előirányzat(5)Lakossági víz- és csatornadíj támogatás

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


091151Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok
12 921 000

(6)Rövid lejáratú hitel felvétel mikrobusz beszerzéséhez a támogatás 

megérkezéséig

900060Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek


981131Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól
7 095 000

(7)Szociális célú tűzifa vásárlás támogatás
018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


091151Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok
1 209 000

(8)Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, start - munka mintaprogram 

mezőgazdasági, belvízelvezetés és helyi sajátosságokra épülő modulra 

kapott támogatás dologi kiadásra
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített1 217 000


állami pénzalapoktól

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített99 500


állami pénzalapoktól

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés


0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített178 000


állami pénzalapoktól

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített8 000


állami pénzalapoktól

Összesen

1 502 500

(9)Rövid lejáratú betét elhelyezés
0900060Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek


098171Pénzeszközök lekötött bakbetétként megszüntetése
3 000 000

(10)Előző évi költségvetési  maradvány igénybevétele közös hivatal elvonás

befizetése miatt módosítás

018030Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége09813111Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele-310 000

(11)Start - munka mintaprogram belvízelvezetés, mezőgazdasági modul és 

helyi sajátosságokra épülő bevételi elmaradás távollétek miatt 


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés


0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített-1 506 000


állami pénzalapoktól

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített-197 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített-192 000


állami pénzalapoktól

Összesen

-1 895 000

(12)Mezőgazdasági termékek értékesítése miatti bevételi többlet


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


094011Készletértékesítés251 000

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó

68 000

Összesen

319 000

(13)Működési bevétel többlet és elmaradás 011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége0940311Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül
-74 000

0940451Tuladonosi bevételek - onkormányzati többségi tulajdonú 
3 696 000


vállalkozástól kapott osztalék
094061Kiszámlázott általános forgalmi adó

-14 000

094071Általános forgalmi adó visszatérítése

149 000

0941151Költségek visszatérítései


10 000

013320Köztemető- fenntartás és működtetés960302-1Köztemető- fenntartás és működtetés0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek
-36 000

013350Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos


 feladatok

0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (orvos lakbér)90 000

0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek
-236 400

0940321Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül
-15 000

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó

-4 000

094071Általános forgalmi adó visszatérítése

4000

0941151Költségek visszatérítései


7000

045160Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása


0941151Költségek visszatérítései


68000

051030Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása átrakása
0940321Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül
-29 000

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó

-8 000

052020Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése0940421Tuladonosi bevételek - onkormányzati vagyon üzemeltetéséből,-865 000

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó

-234 000


koncesszióból származó bevétel066020Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások


0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek
22 000

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 000

082092Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékekgondozása

0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek
-39 000

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


094051Ellátási díjak191 000

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó

52 000

094071Általános forgalmi adó visszatérítése

493 000

104051Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások


0916041Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről 
-50 000


egyéb fejezeti kezelésű előirányzat105020Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

0941151Költségek visszatérítései


47 000

107060Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0941151Költségek visszatérítései


95 000

Összesen

3 325 600

(14)2016.0. havi állami támogatás  - előleg
018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


098141Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 333 500

(15)Köznevelési és kulturális feladatokra kapott támogatás módosítása 

kerekítés miatt


018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


0911211Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
-300


támogatása

0911411Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
-500


támogatása

Összesen

-800

(16)Védőnői  feladatok ellátására kapott támogatásból bevételi többlet

074031Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás0916051Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről
147 100


társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(17)Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazdasági

 modulra kapott támogatás

041232Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazd. modul 

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített100 000


állami pénzalapoktól

(18)Karancsaljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattól falunapi rendezvényre kapott támogatás

 falunapi rendezvényre kapott támogatás082092Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékekgondozása

0916091Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről 
20 000


nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik


(19)Közhatalmi bevételeknél bevételi több let és elmaradás

900020Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről

093431Magánszemélyek kommunális adója

-292 000

09351071Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett 
6 533 000


helyi adó


093541Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányztatot
76 000


megillető része

09355021Talajterhelési díj213 000

0936031Igazgatási szolgáltatási díj


2 000

093611Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési 
-57 000


szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része0936171Késedelm és önellenőrzési pótlék

-10 000

094081Kamat bevételek10 000

Összesen

6 475 000

Működési bevételek összesen49 627 900

2.§ Felhalmozási bevételek
(1)Start - munka mintaprogram mezőgazdasági kapott támogatás


 meggyfa beszerzésre

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
217 500


államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól


(2)Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra


kapott támogatás épület felújíásra módosítás041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
-289 000


államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól


(3)Mikrobusz beszerzésére kapott pályázati támogatás066020Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások


0925031Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
7 095 000


államháztartáson belülről - fejezeti kezelésű előirányzatokEU-s programok és azok hazai társfinanszírozása


(4)Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapott támogatás 

tárgyi eszköz beszerzésre

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
1 313 000


államháztartáson belülről központi költségvetési szervtől


(5)Járda helyreálltási munkáira kapott vis maioar támogatás


018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


09211Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 249 000

(6)Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


09211Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

492 000

(7)Könyvtár berendezésére kpaott támogatás Nemz.Kult. Alaptól

082044Könyvtári szolgáltatások
0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
1 870 500


államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól


(8)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél bevétel elmaradás

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége0975041Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól
-60 000

Felhalmozási bevételek összesen11 888 000

Bevételek összesen
61 515 900

3.§ Működési kiadások

(1)Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11.018030Támogatási célú finanszírozási műveletek059151Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös  hivatalnak314 000

(2)Gyermekétkeztetésre kapott többlettámogatás

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben05110131MT alapján teljes, részmunkaidős bére

630 000

05211Szociális hozzájárulási adó


170 000

053321Vásárolt élelmezés1 175 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
317 000

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek059151Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának
832 000

Összesen

3 124 000

(3)Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás051101141Közfoglalkoztatottak bére


5 652 000

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

128 000

05211Szociális hozzájárulási adó


904 000

05251Táppénz hozzájárulás


34 000

Összesen

6 718 000

(4)Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás


0104051Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások


054291Természetben nyújtott gyermekvédeli támogatások
1 230 000

(5)Lakossági víz- és csatornadíj támogatás

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége05512061Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre 

12 921 000


áll. több.tul. nem pü. váll. (6)Rövid lejáratú hitel felvétel mikrobusz beszerzéséhez a támogatás megérkezéséig

900060Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek


591131Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.-nak7 095 000

(7)Szociális célú tűzifa vásárlás támogatás
107060Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.-ok


054831Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
1 209 000

(8)Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, start - munka mintaprogram 

mezőgazdasági, belvízelvezetés és helyi sajátosságokra épülő modulra 

kapott támogatás dologi kiadásra
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás0531231Hajtó és kenőanyag 


162 000

0531241Munka és védőruha277 000

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
520 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
258 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


0531241Munka és védőruha41 000

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
6 000

0533791Más egyéb szolgáltatások


31 898

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
20 602

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés


0531241Munka és védőruha55 000

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
85 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
38 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0531241Munka és védőruha6 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
2 000

Összesen

1 502 500

(9)Rövid lejáratú betét elhelyezés
0900060Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek


059161Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
3 000 000

(10)Előző évi költségvetési  maradvány igénybevétele közös hivatal 


finanszírozására módosítása

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége0533781Pénzügyi, befektetési díj


-190 000

0535551Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)
-120 000

Összesen

-310 000

(11)Start - munka mintaprogram belvízelvezetés, mezőgazdasági modul és 

helyi sajátosságokra épülő bevételi elmaradás távollétek miatt 


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés


051101141Közfoglalkoztatottak bére


-1 371 000

05211Szociális hozzájárulási adó


-90 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok-45 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


051101141Közfoglalkoztatottak bére


-197 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

051101141Közfoglalkoztatottak bére


-163 000

05211Szociális hozzájárulási adó


-14 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok-15 000

Összesen

-1 895 000

(12)Mezőgazdasági termékek értékesítése miatti bevételi többlet


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


053521Fizetendő általános forgalmi adó

68 000

055131Tartalékok251 000

Összesen

319 000

(13)Működési bevétel többlet és elmaradás felhasználása011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége051211Választott tisztségviselők juttatásai

388 000

013320Köztemető- fenntartás és működtetés960302-1Köztemető- fenntartás és működtetés051221Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
-36 000


foglalkoztatottnak fizetett juttatások066020Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások


051221Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
250 000


foglalkoztatottnak fizetett juttatások082044Könyvtári szolgáltatások
051221Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
19 500


foglalkoztatottnak fizetett juttatások051221Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
29 300


foglalkoztatottnak fizetett juttatások05211Szociális hozzájárulási adó


31 400

096015Gyermekétkeztetéd köznevelési intézményben


05110771Béren kívüli juttatások


21 000

104051Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások


054221Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

-19 900

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok2 642 300

Összesen

3 325 600

(14)2016.0. havi állami támogatás  visszafizetése018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


059141Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4 333 500

(15)Köznevelési és kulturális feladatokra kapott támogatás módosítása 

kerekítés miatt


018030Támogatási célú finanszírozási műveletek059151Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának
-300

082044Könyvtári szolgáltatások
053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-500

Összesen

-800

(16)Védőnői  feladatok ellátására kapott támogatásból bevételi többlet

felhasználása


074031Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás05110771Béren kívüli juttatások (csekély értékű ajándék ut.)
32 000

05241Egészségügyi hozzájárulás


10 000

05271Személyi jövedelemadó


6 100

531141Informatikai eszközök


5 000

0533111Villamos energia14 000

0533621Más szakmai tevékenység


33 000

0533791Más egyéb szolgáltatások


47 000

Összesen

147 100

(17)Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazdasági

 modulra kapott támogatás

041232Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazd. modul 

055131Tartalékok100 000

(18)Karancsaljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattól falunapi rendezvényre 

kapott támogatás


082092Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékekgondozása

0512361Reprezentáció, üzleti ajándék  (vendégüllátás)

15 800

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
4 200

Összesen

20 000

(19)Közhatalmi bevételeknél bevételi többlet tartalékba helyezés

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok6 475 000

Működési kiadások összesen49 627 900

4.§ Felhalmozási kiadások

(1)Start - munka mintaprogram mezőgazdasági kapott támogatás


 meggyfa beszerzésre

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


05621Ingatlanok beszerzése


171 102

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

46 398

Összesen

217 500

(2)Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra


kapott támogatás épület felújíásra módosítás041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05711Ingatlanok felújítása-229 000

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-60 000

Összesen

-289 000

(3)Mikrobusz beszerzésére kapott pályázati támogatás066020Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások


05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

5 587 000

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 508 000

Összesen

7 095 000

(4)Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapott támogatás 

tárgyi eszköz beszerzésre és buszmegálló felújításra

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

849 000

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

229 000

05711Ingatlanok felújítása113 000

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
31 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok (laptop, op.rendsz.-re kapott tám.)

91 000

Összesen

1 313 000

(5)Járda helyreálltási munkáira kapott vis maioar támogatás


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok 1 249 000

(6)Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

082092Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékekgondozása

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

387 000

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

105 000

Összesen

492 000

(7)Könyvtár berendezésére kapott támogatás Nemz.Kult. Alaptól

082044Könyvtári szolgáltatások
05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 472 800

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

397 700
1 870 500
(8)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél bevétel elmaradás

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok -60 000


Felhalmozási kiadások összesen11 888 000

Kiadások összesen
61 515 900

5.§ Átcsoportosítások

(1)Közfoglalkoztatás -  betegszabadságok miatti átcsoportosítás 


tartalékról041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás051101141Közfoglalkoztatottak bére


-300

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

300

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés


0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

250 500

051101141Közfoglalkoztatottak bére


-250 500

05211Szociális hozzájárulási adó


-55 000

05251Táppénz hozzájárulás


55 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

29 000

051101141Közfoglalkoztatottak bére


-45 000

05251Táppénz hozzájárulás


16 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

48 500

051101141Közfoglalkoztatottak bére


-48 500

(2)Átcsoportosítás tavasi épület felújítására, karbantartási anyagokra

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
338 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
83 000

05711Ingatlanok felújítása386 000

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
103 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok-910 000

(3)Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás051101141Közfoglalkoztatottak bére


-275 000

05211Szociális hozzájárulási adó


-33 000

0531231Hajtó és kenőanyag158 000

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
51 000

053341Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

107 000

0533621Más szakmai tevékenység


11 000

0533721Biztosítási díjak46 000

0533741Szállítás
10 000

0533791Más egyéb szolgáltatás


29 800

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
72 000

05711Ingatlanok felújítása106 000

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
28 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok-310 800

(4)Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - belvízelvezetés


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés


0531231Hajtó és kenőanyag3 000

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
10 000

053321Vásárolt élelmezés3 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
14 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok-30 000

(5)Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdasági


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


05211Szociális hozzájárulási adó


-9 000

0531231Hajtó és kenőanyag33 000

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
69 000

053511Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

121 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok-214 000

(6)Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdasági


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

053521Fizetendő általámos forgalmi adó

67 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok-67 000

(7)Átcsoportosítás nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése 


kisegítő tevékenység meszűnése miatt
013350Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

680002-1 Nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése 0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek
3 331 000

680002-2 Nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése 0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek
-3 331 000

(8)Működési célú kiadási megtakarítások miatt intézmény

 finanszírozás csökkentés

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek059151Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös  hivatalnak-1 981 000

059151Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának
-192 000

055131Tartalékok2 173 000

(9)Felhalmozási célú kiadási megtakarítások miatt intézmény

 finanszírozás csökkentés

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek059151Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös  hivatalnak-703 000

055131Tartalékok703 000

(10)Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének módosítása

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek09813111Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele14 327 000

09813121Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele-762 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége09813111Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele-6 109 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


09813111Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele-68 000

045160Közutak, hidak, alagutak üzelemtetése, fenntartása


09813111Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele-102 000

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás09813111Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele-3 895 000

045120Út, autópálya építése
09813111Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele-1 159 000

064010Közvilágítás

09813121Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele-533 000

066020Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások


09813121Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele-689 000

107060Egyéb szociális pénzleni és temészetbeni ellátások, támogatások

09813111Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele-1 010 000

(11)Átcsoportosítások kormányzati funkciók között 
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége051211Választott tisztségviselők juttatásai

31400

0512341Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom -30 000

0512361Reprezentáció, üzleti ajándék-33 950

05211Szociális hozzájárulási adó


117 600

5241Egészségügyi hozzájárulás


-48 800

05271Személyi jövedelemadó


-30 800

0531111Gyógyszer-4 000

0531121Könyv, folyóirat-82 800

531141Informatikai eszközök


-3 000

0531221Irodaszer, nyomtatvány


-40 600

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
-65 700

0532151Szoftverek kölcsönzése, bérlése

-26 300

0532211Tefefon, telefax, telex, mobildíj


3 700

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-75 000

0533511Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül
-41 400

0533621Más szakmai tevékenység


-4 000

0533721Biztosítási díjak42 800

0533791Más egyéb szolgáltatások


71 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
66 500

053521Fizetendő általános forgalmi adó

-284 300

0535311Államháztartáson belüli kamatkiadások

-205 000

05355311 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

1 100

0535551Kötelező jellegű díjak


-9 400

0535571Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások
294 800

05506071Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -
-735 900


helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik


05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -
-3 215 000


társulások és költségvetési szerveik05512031Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -
-66 000


egyéb civil szervezetek
05512061Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -
200


állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak


05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

12 600

05671Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó
7 000

Összesen

-4 353 250


013320Köztemető-fenntartás és -működtetés960302-1Köztemető-fenntartás és -működtetés05211Szociális hozzájárulási adó


-13 200

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
-10 000

0533111Villamos energia-1 100

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-2 900

Összesen

-27 200


013350Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

680001-1Lakóingatlan bérbeadása, üzelemltetése0533111Villamos energia1 300

0533121Gázdíj
4 400

0533521Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül
11 200

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
6 850

680002-1Nem lakóingatlan bérbeadása, üzelemltetése0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
-25 000

0533111Villamos energia10 200

0533121Gázdíj
-43 900

0533131Víz-és csatornadíj6 500

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

18 000

0533791Más egyéb szolgáltatások


1 300

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-44 000

53521Fizetendő általános forgalmi adó

3 200

Összesen

-49 950


018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


0550211A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásai5 212 500


011130Támogatási célú finanszírozási műveletek0550211A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásai-5 212 000


041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás0531231Munka és védőruha-24 400

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
24 200

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-300

0533621Más szakmai tevékenység


400

0533791Más egyéb szolgáltatások


30 800

Összesen

30 700


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés


0531231Munka és védőruha2 300

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
-1 700

0531241Hajtó és kenőanyag-200

Összesen

400


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági


0531241Hajtó és kenőanyag-500

Összesen

-500


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05711Ingatlanon felújítása1 300

Összesen

1 300


045120Út, autópálya építése
0533621Más szakmai tevékenység


557 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-130 000

0535551Kötelező jellegű díjak


252 000

Összesen

679 000


045160Közutak, hidak, alagutak üzelemtetése, fenntartása


0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
-112 900

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-80 000

0533621Más szakmai tevékenység


80 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-155 000

Összesen

-267 900


051030Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 


szállítása, átrakása

0533521Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül
-35 900

0533791Más egyéb szolgáltatások


-7 700

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-61 500

53521Fizetendő általános forgalmi adó

7 200

Összesen

-97 900


052020Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-1 604 400

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-80 000

053521Fizetendő általános forgalmi adó

848 600

Összesen

-835 800


064010Közvilágítás

0533111Villamos energia-3 000

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 300

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-4 000

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-420 000

05671Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó
-113 000

Összesen

-538 700


066020Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások


0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

11 050

05211Szociális hozzájárulási adó


63 500

0531241Hajtó és kenőanyag-431 000

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
-235 200

0533131Víz-és csatornadíj7 400

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-184 000

0533721Biztosítási díjak46 200

533741Szállítás
312 000

0533781Pénzügyi, befektetési díj


3 700

0533791Más egyéb szolgáltatások


107 400

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-138 700

053521Fizetendő általános forgalmi adó

10 500

0535321Államháztartáson kívüli nem fedezeti ügyletek kamatkiadásai
36 400

0535541Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések
85 000

0535551Kötelező jellegű díjak


45 800

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

763 600

05671Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó
207 000

Összesen

710 650


072112Háziorvosi ügyeleti ellátás
05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -
75 500


társulások és költségvetési szerveik
072312Fogorvosi ügyeleti ellátás
05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -
115 000


társulások és költségvetési szerveik
074031Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás0531111Gyógyszer-4 000

0531131Egyéb információhordozó


-14 000

0531221Irodaszer, nyomtatvány


-200

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
-14 000

0533121Gázdíj
-27 300

0533131Víz-és csatornadíj-200

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-50 000

0533791Más egyéb szolgáltatások


-37 000

053411Foglalkoztatottak kiküldetései


-35 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-17 000

Összesen

-198 700


081041Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
13 600

533741Szállítás
5 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
5 000

05512031Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -
-70 000


egyéb civli szervezetek
Összesen

-46 400


082042Könyvtári állomány gyarapítása0531121Könyv, folyóirat192 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
14 100

Összesen

206 100


082044Könyvtári szolgáltatások
051221Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
124 900


foglalkoztatottnak fizetett juttatások0512361Reprezentáció, üzleti ajándék


20050

0531121Könyv, folyóirat-100 000

0531161Egyéb szakmai anyagok


85 600

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
292 000

053211Internet díj12 900

0532211Tefefon, telefax, telex, mobildíj


3 600

0532221Kábel tv
6 200

0533111Villamos energia-3 700

0533121Gázdíj
-19 400

0533131Víz-és csatornadíj-6 700

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

139 400

0533791Más egyéb szolgáltatások


38 500

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
144 700

05611Immateriális javak beszerzése, létesítése

36 000

05631Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

100 000

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

100 900

05671Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó
58 600

Összesen

1 033 550


082092Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékekgondozása

0512361Reprezentáció, üzleti ajándék


2 000

05211Szociális hozzájárulási adó


-53 000

05271Személyi jövedelemadó


-31 000

0531221Irodaszer, nyomtatvány


2 800

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
-28 200

0533111Villamos energia25 400

0533121Gázdíj
-54700

0533131Víz-és csatornadíj700

0533791Más egyéb szolgáltatások


6000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-61 000

0535571Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások
-23 000

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

588 300

05671Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó
158 400

Összesen

532 700


086090Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás0512361Reprezentáció, üzleti ajándék


-11 000

05211Szociális hozzájárulási adó


-7 000

0531161Egyéb szakmai anyagok


9 000

0531221Irodaszer, nyomtatvány


700

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
-20 700

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-1 800

Összesen

-30 800


096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

7 000

051221Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
3 000


foglalkoztatottnak fizetett juttatások05211Szociális hozzájárulási adó


2 000

05241Egészségügyi hozzájárulás


7 000

05271Személyi jövedelemadó


4 000

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
20 600

0533111Villamos energia-18 800

0533121Gázdíj
-77 000

0533131Víz-és csatornadíj4 100

053321Vásárolt élelmezés-306 000

0533791Más egyéb szolgáltatások


1 500

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
91 200

Összesen

-261 400


101150Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások


054411Helyi megállapítású ápolási díj


-283 000

054421Helyi megállapítású közgyógyellátás

-150 000

Összesen

-433 000


104042Gyermekjóléti szolgáltatások
05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -
1 047 500


társulások és költségvetési szerveik
104051Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások


054221Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

-30 000

054231Óvodáztatási támogatás


30 000

Összesen

0


105010Munkanélküli aktív korúak ellátása054511Foglalkoztatást helyettesítő  támogatás

-4 699 000

054841Rendszeres szociális segély


-695 000

Összesen

-5 394 000


105020Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások


054511Foglalkoztatást helyettesítő  támogatás

4 699 080


106020Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások


054641Lakásfenntartási támogatás


-67 000

Összesen
107052Házi segítségnyújtás

05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -
1 673 500


társulások és költségvetési szerveik
107053Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -
195 500


társulások és költségvetési szerveik
107060Egyéb szociális pénzleni és temészetbeni ellátások, támogatások

054831Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
86 000

054841Rendszeres szociális segély


695 000

0548251Települési támogatás


3 018 600

054851Önkormányzati segély


20 000

054871Köztemetés82 500

054881Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
200 000


gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás


054891Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
120 000


gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

533741Szállítás
-142 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-38 000

Összesen

4 042 100


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok-2 440 580045120Út, autópálya építése
0533621Más szakmai tevékenység


-2 420 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-653 000

05611Ingatlanok beszerzése létesítése

2 900 000

05671Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó
783 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége055131Tartalékok-610 000

Összesen

0


045120Út, autópálya építése
05711Ingatlanok felújítása-4 307 000

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-1 162 000

013350Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

05711Ingatlanok felújítása4 307 000

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
1 162 000

Módosított előirányzatJelenlegi módosított előirányzat

Bevételek főösszege
              231 193 000                                       292 708 900   

Kiadások főösszege
              231 193 000                                       292 708 900   

Működési hiány

                                -                                   -   

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása

6.§ Működési bevételek


(1)Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11.018030Támogatási célú finanszírozási műveletek098161Központi, irányítószervi támogatás

314 000

(2)Karancskeszi önkormányzat hozzájárulása a Karancskeszi

kirendeltség dolgozóinak jutamazására

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége 0916071Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -
710 000


Önkormányzatok és költségvetési szerveik(3)Működési bevétel többlet és elmaradás Karancsalja

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége 0936031Igazgatási szolgáltatási díj bevétel

2 000

0940311Közvetített szolgáltatások ellenértéke -  ÁH-n belül
-6 500

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó

-4 000

0941151Költségek visszatérítései


9 000

Összesen

500

(4)Működési bevétel többlet Karancskeszi

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége 0916071Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -
129 000


Önkormányzatok és költségvetési szerveik(5)Önkormányzati választás töblettámogatás16010Országgyűlési, önkormányzatiés európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek


0916071Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -
107 000


Központi költségvetési szerveik(6)Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek098161Központi, irányítószervi támogatás

-1 981 000

Működési bevételek összesen-720 500

7.§Felhalmozási bevételek

(1)Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége Karancsalja


0974041Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök
30 000


visszatérülése ÁH-n kívülről háztartásoktólKarancskeszi


0974041Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök
40 000


visszatérülése ÁH-n kívülről háztartásoktólÖsszesen

70 000

(2)Felhalmozási célú bevétel elmaradás
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége 925071Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről --127 000


Önkormányzatok és költségvetési szerveik(3)Felhalmozási célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek098161Központi, irányítószervi támogatás

-703 000

Felhalmozási bevételek összesen-760 000

Bevételek összesen
-1 480 500

8.§ Működési kiadások


(1)Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11.011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége Karancsalja


0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

92 000

05211Szociális hozzájárulási adó


25 000

Karancskeszi


0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

155 000

05211Szociális hozzájárulási adó


42 000

Összesen

314 000

(2)Karancskeszi önkormányzat hozzájárulása a Karancskeszi

kirendeltség dolgozóinak jutalmazására

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége 0511021Normatív jutalmak669 000

0511077Egyéb béren kívüli juttatások


41 000

Összesen

710 000

(3)Működési bevétel többlet felhasználása Karancsalja

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége 533621Más szakmai tevékenység


500


(4)Működési bevétel többlet Karancskeszi

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége 533111Villamos energia 129 000

(5)Önkrományzati választás töblettámogatás16010Országgyűlési, önkormányzatiés európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek


55131Tartalék
107 000

(6)Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

16010Országgyűlési, önkormányzatiés európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek


55131Tartalék
-107 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége KarancsaljaKarancsalja


0531121Könyv, folyóirat-158 000

0531221Irodaszerek-132 000

0531241Munka és védőruha-32 000

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
-14 000

053211Informatikai szolgáltatások igénybevétele

-3 000

0533511Közvetített szolgáltatások -  ÁH-n belül

-1 500

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-293 000

0533121Gázdíjak
-122 000

053411Foglalkoztatottak kiküldetései


-45 600

0535571Más rovaton nem szerepeltethető egyéb dologi kiadások
-57 900

Karancskeszi


0531221Irodaszerek-99 000

053211Informatikai szolgáltatások igénybevétele

-24 000

053214Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelés,
-73 000


karbantartása

0532211Telefon, telefax, telex, mobil díja

-44 000

533111Villamos energia -191 000

0533121Gázdíjak
-7 000

053341Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

-17 000

533621Más szakmai tevékenység


-214 000

0533711Postaköltség-121 000

0533791Más egyéb szolgáltatás


-83 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-142 000

Összesen

-1 981 000

Működési kiadások összesen-720 500

9.§ Felhalmozási kiadások


(1)Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége KarancsaljaKarancsalja


0586041Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök
30 000


nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktólKarancskeszi


0586041Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök
40 000


nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktólÖsszesen

70 000
(2)Felhalmozási célú bevétel elmaradás miatt kiadás csökkentés


Karancskeszi


05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-100 000

05671Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-27 000

Összesen

-127 000

(3)Felhalmozási célú kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége KarancsaljaKarancsalja


05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-543 000

05671Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-160 000


nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktólÖsszesen

-703 000

 Felhalmozási kiadások összesen -760 000

Kiadások összesen
-1 480 500

10.§ Átcsoportosítások


(1)Átcsoportosítás jutalomra és csekély értékű ajándék utalványra


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége KarancsaljaKarancsalja


0511021Normatív jutalmak259 000

0511077Egyéb béren kívüli juttatások


168 000

05110111Köztiszviselők, közalkalmazottak bére

-391 000

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-36 000

051236Reprezentáció, üzleti ajándék
Karancskeszi


0511077Egyéb béren kívüli juttatások


148 000

05110131MT alapján teljes, részmunkaidős bére

-148 000

(2)Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége feladaton működés011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége KarancsaljaKarancsalja


05110711Erzsébet utalvány-198 000

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-11 600

0511091Közlekedési költségtérítés


14 000

0512361Reprezentáció, üzleti ajándék


12 000

05211Szociális hozzájárulási adó


-11 600

05241Egészségügyi hozzájárulás


17 000

05271Személyi jövedelemadó


-11 000

053214Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelés,
13 000


karbantartása

0532211Telefon, telefax, telex, mobil díja

-80 000

053341Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

-79 000

0533511Közvetített szolgáltatások -  ÁH-n belül

-11 000

533621Más szakmai tevékenység


131 000

0533741Szállítás
38 000

0533791Más egyéb szolgáltatás


24 000

053411Foglalkoztatottak kiküldetései


-41 400

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-25 000

053522Fizetendő általános forgalmi adó

25 000

Karancskeszi


05110111Köztiszviselők, közalkalmazottak bére

55 000

0511041Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
178 000

0511091Közlekedési költségtérítés


11 200

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-67 200

0512361Reprezentáció, üzleti ajándék


4 100

05211Szociális hozzájárulási adó


124 500

05241Egészségügyi hozzájárulás


148 000

05251Táppénz hozzájáruláés


53 000

05271Személyi jövedelemadó


71 000

0531221Irodaszerek-26 300

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
26 300

05110131MT alapján teljes, részmunkaidős bére

-289 000

05110711Erzsébet utalvány-34 000

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-74 000

053411Foglalkoztatottak kiküldetései


14 000

053211Internetdíj-100

0535571Más rovaton nem szerepeltethető egyéb dologi kiadások
100

Összesen

0

(3)Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége feladaton felhalmozás


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ésáltalános igazgatási tevékenysége KarancsaljaKarancsalja


05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-49 000

0586041Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök
-130 000


nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktólKarancskeszi


05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

15 000

05671Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
4 000

0586041Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök
160 000


nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktólÖsszesen

0

Módosított előirányzatJelenlegi módosított előirányzat
Bevételek főösszege
54 333 00052 852 500

Kiadások főösszege
54 333 00052 852 500

Karancsaljai Napfény Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása

11.§ Működési bevételek


(1)Gyermekétkeztetésre és köznevelési feladatokra kapott

 többlettámogatás 


018030Támogatási célú finanszírozási műveletek098161Központi, irányítószervi támogatás

831 700

(2)Működési bevételen bevételi többlet
091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai0941151Költségek visszatérítései


7 000

(3)Ellátási díjak  bevételi elmaradás 
096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben094051Ellátási díjak-112 000

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó

-30 000

Összesen

-142 000

(4)Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek098161Központi, irányítószervi támogatás

-192 000

Működési bevételek összesen504 700

12.§ Működési kiadások


(1)Gyermekétkeztetésre és köznevelési faldataokra kapott

 többlettámogatás 


096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben05110131MT alapján teljes, részmunkaidős bére

315 000

05211Szociális hozzájárulási adó


85 000

0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
15 000

053321Vásárolt élelmezés325 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
92 000

091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai531161Egyéb szakmai anyagok


-300

Összesen

831 700

(2)Működési bevételen bevételi többlet EHO-ra091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai05241Egészségügyi hozzájárulás


7 000

(3)Ellátási díjak  bevételi elmaradás 
096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben053321Vásárolt élelmezés-112 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-30 000

Összesen

-142 000

(4)Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai0511041Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
-1 000

05110711Erzsébet utalvány-33 000

05211Szociális hozzájárulási adó


-76 000

0511091Közlekedési költségtérítés


-13 000

0531111Gyógyszer-3 000

053214Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelés,
-4 000


karbantartása

0532211Telefon, telefax, telex, mobil díja

-9 000

0533741Szállítás
-22 000

0533621Más szakmai tevékenység


-31 000

Összesen

-192 000


Működési kiadások összesen504 700

13.§ Átcsoportosítások


(1)Átcsoportosítás dolgozóknak adott csekély értékű ajándék utalvány miatt

091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-339 500

05110771Béren kívüli juttatások


189 000

05241Egészségügyi hozzájárulás


99 000

05271Személyi jövedelemadó


41 000

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben05110771Béren kívüli juttatások


10 500

Összesen

0

(2)Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain


091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-10 500

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

71 000

0531111Gyógyszer-2 000

0531121Könyv, folyóirat-56 000

0531161Egyéb szakmai anyag


25 000

0533621Más szakmai tevékenység


-62 000

053411Foglalkoztatottak kiküldetései


1 500

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-41 000

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

-3 000

Összesen

-77 000

(3)Átcsoportosítás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása feladaton
091120Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása


0533621Más szakmai tevékenység


157 000

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(4)Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatain

091140Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai0531221Irodaszerek-9 400

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
20 000

0532211Telefon, telefax, telex, mobil díja

-7 000

0533121Gázdíjak
-10 000

053341Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

18 500

0533781Pénzügyi, befektetési díj


-21 000

0533791Más egyéb szolgáltatás


43 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-35 700

0535571Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások
100

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

33 400

05671Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja

9 000

Összesen

40 900

(5)Átcsoportosítás gyermekétkeztetés köznevelési intézményben feladaton


096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben053321Vásárolt élelmezés-87 400

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
9 500

0533771Rovarirtás-6 000

0533791Más egyéb szolgáltatás 


1 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
-38 000

Összesen

-120 900

Módosított előirányzatJelenlegi módosított előirányzat
Bevételek főösszege
                31 077 000                                         31 581 700   

Kiadások főösszege
                31 077 000                                         31 581 700   

Működési hiány

                                -                                   -   

Módosított előirányzatJelenlegi módosított előirányzat
Bevételek főösszege
              238 203 000                                       300 473 400   

Kiadások főösszege
              238 203 000                                       300 473 400   

Működési hiány

                                -   

14.§ Záró rendelkezések


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Karancsalja, 2016. április 21.
……………………….……………………….


Sulyok Oszkár Jánosnédr. Behan Anett Éva


polgármesterjegyző


IndoklásAz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testületet
 illeti meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga.  A módosítás
 a rendelkező részben foglaltak miatt indokolt.


Karancsalja, 2016. április 21.
……………………….dr. Behan Anett Évajegyző