Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (IV.21..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. éiv költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 21 - 2016. 04. 21

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (IV.21..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. éiv költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.04.21.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont jában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény nek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 ( II.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

Karancsalja Község Önkormányzata 2015 . évi költségvetésének módosítása

1. § Működési bevételek

(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

314 000

(2)

Gyermekétkeztetésre kapott többlettámogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091131

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési

3 124 000

feladatainak támogatása

(3)

Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

6 718 000

állami pénzalapoktól

(4)

Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás

0104051

Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások

0916041

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről

1 230 000

egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

(5)

Lakossági víz- és csatornadíj támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

12 921 000

(6)

Rövid lejáratú hitel felvétel mikrobusz beszerzéséhez a támogatás

megérkezéséig

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

981131

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól

7 095 000

(7)

Szociális célú tűzifa vásárlás támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

1 209 000

(8)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, start - munka mintaprogram

mezőgazdasági, belvízelvezetés és helyi sajátosságokra épülő modulra

kapott támogatás dologi kiadásra

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

1 217 000

állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

99 500

állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

178 000

állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

8 000

állami pénzalapoktól

Összesen

1 502 500

(9)

Rövid lejáratú betét elhelyezés

0900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

098171

Pénzeszközök lekötött bakbetétként megszüntetése

3 000 000

(10)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele közös hivatal elvonás

befizetése miatt módosítás

018030

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

09813111

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele

-310 000

(11)

Start - munka mintaprogram belvízelvezetés, mezőgazdasági modul és

helyi sajátosságokra épülő bevételi elmaradás távollétek miatt

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

-1 506 000

állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

-197 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

-192 000

állami pénzalapoktól

Összesen

-1 895 000

(12)

Mezőgazdasági termékek értékesítése miatti bevételi többlet

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

094011

Készletértékesítés

251 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

68 000

Összesen

319 000

(13)

Működési bevétel többlet és elmaradás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0940311

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül

-74 000

0940451

Tuladonosi bevételek - onkormányzati többségi tulajdonú

3 696 000

vállalkozástól kapott osztalék

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-14 000

094071

Általános forgalmi adó visszatérítése

149 000

0941151

Költségek visszatérítései

10 000

013320

Köztemető- fenntartás és működtetés

960302-1

Köztemető- fenntartás és működtetés

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

-36 000

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos

feladatok

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (orvos lakbér)

90 000

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

-236 400

0940321

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül

-15 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-4 000

094071

Általános forgalmi adó visszatérítése

4000

0941151

Költségek visszatérítései

7000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0941151

Költségek visszatérítései

68000

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)

begyűjtése, szállítása átrakása

0940321

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül

-29 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-8 000

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0940421

Tuladonosi bevételek - onkormányzati vagyon üzemeltetéséből,

-865 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-234 000

koncesszióból származó bevétel

066020

Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

22 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek

gondozása

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

-39 000

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

094051

Ellátási díjak

191 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

52 000

094071

Általános forgalmi adó visszatérítése

493 000

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0916041

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről

-50 000

egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

0941151

Költségek visszatérítései

47 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0941151

Költségek visszatérítései

95 000

Összesen

3 325 600

(14)

2016.0. havi állami támogatás - előleg

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 333 500

(15)

Köznevelési és kulturális feladatokra kapott támogatás módosítása

kerekítés miatt

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0911211

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

-300

támogatása

0911411

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

-500

támogatása

Összesen

-800

(16)

Védőnői feladatok ellátására kapott támogatásból bevételi többlet

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás

0916051

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről

147 100

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

(17)

Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazdasági

modulra kapott támogatás

041232

Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazd. modul

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

100 000

állami pénzalapoktól

(18)

Karancsaljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattól falunapi rendezvényre kapott támogatás

falunapi rendezvényre kapott támogatás

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek

gondozása

0916091

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről

20 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

(19)

Közhatalmi bevételeknél bevételi több let és elmaradás

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

ÁH-n kívülről

093431

Magánszemélyek kommunális adója

-292 000

09351071

Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett

6 533 000

helyi adó

093541

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányztatot

76 000

megillető része

09355021

Talajterhelési díj

213 000

0936031

Igazgatási szolgáltatási díj

2 000

093611

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési

-57 000

szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság

önkormányzatot megillető része

0936171

Késedelm és önellenőrzési pótlék

-10 000

094081

Kamat bevételek

10 000

Összesen

6 475 000

Működési bevételek összesen

49 627 900

2. § Felhalmozási bevételek

(1)

Start - munka mintaprogram mezőgazdasági kapott támogatás

meggyfa beszerzésre

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

217 500

államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

(2)

Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás épület felújíásra módosítás

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-289 000

államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

(3)

Mikrobusz beszerzésére kapott pályázati támogatás

066020

Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások

0925031

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 095 000

államháztartáson belülről - fejezeti kezelésű előirányzatok

EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

(4)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapott támogatás

tárgyi eszköz beszerzésre

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 313 000

államháztartáson belülről központi költségvetési szervtől

(5)

Járda helyreálltási munkáira kapott vis maioar támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09211

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 249 000

(6)

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09211

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

492 000

(7)

Könyvtár berendezésére kpaott támogatás Nemz.Kult. Alaptól

082044

Könyvtári szolgáltatások

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 870 500

államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

(8)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél bevétel elmaradás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0975041

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-60 000

Felhalmozási bevételek összesen

11 888 000

Bevételek összesen

61 515 900

3. § Működési kiadások

(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös hivatalnak

314 000

(2)

Gyermekétkeztetésre kapott többlettámogatás

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

630 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

170 000

053321

Vásárolt élelmezés

1 175 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

317 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának

832 000

Összesen

3 124 000

(3)

Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

5 652 000

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

128 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

904 000

05251

Táppénz hozzájárulás

34 000

Összesen

6 718 000

(4)

Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás

0104051

Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások

054291

Természetben nyújtott gyermekvédeli támogatások

1 230 000

(5)

Lakossági víz- és csatornadíj támogatás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05512061

Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre

12 921 000

áll. több.tul. nem pü. váll.

(6)

Rövid lejáratú hitel felvétel mikrobusz beszerzéséhez a támogatás megérkezéséig

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

591131

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.-nak

7 095 000

(7)

Szociális célú tűzifa vásárlás támogatás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.-ok

054831

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

1 209 000

(8)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, start - munka mintaprogram

mezőgazdasági, belvízelvezetés és helyi sajátosságokra épülő modulra

kapott támogatás dologi kiadásra

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0531231

Hajtó és kenőanyag

162 000

0531241

Munka és védőruha

277 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

520 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

258 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0531241

Munka és védőruha

41 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

6 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

31 898

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

20 602

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0531241

Munka és védőruha

55 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

85 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

38 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0531241

Munka és védőruha

6 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 000

Összesen

1 502 500

(9)

Rövid lejáratú betét elhelyezés

0900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

059161

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

3 000 000

(10)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele közös hivatal

finanszírozására módosítása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0533781

Pénzügyi, befektetési díj

-190 000

0535551

Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)

-120 000

Összesen

-310 000

(11)

Start - munka mintaprogram belvízelvezetés, mezőgazdasági modul és

helyi sajátosságokra épülő bevételi elmaradás távollétek miatt

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-1 371 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-90 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-45 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-197 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-163 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-14 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-15 000

Összesen

-1 895 000

(12)

Mezőgazdasági termékek értékesítése miatti bevételi többlet

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

68 000

055131

Tartalékok

251 000

Összesen

319 000

(13)

Működési bevétel többlet és elmaradás felhasználása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

388 000

013320

Köztemető- fenntartás és működtetés

960302-1

Köztemető- fenntartás és működtetés

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

-36 000

foglalkoztatottnak fizetett juttatások

066020

Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

250 000

foglalkoztatottnak fizetett juttatások

082044

Könyvtári szolgáltatások

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

19 500

foglalkoztatottnak fizetett juttatások

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

29 300

foglalkoztatottnak fizetett juttatások

05211

Szociális hozzájárulási adó

31 400

096015

Gyermekétkeztetéd köznevelési intézményben

05110771

Béren kívüli juttatások

21 000

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

054221

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

-19 900

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

2 642 300

Összesen

3 325 600

(14)

2016.0. havi állami támogatás visszafizetése

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 333 500

(15)

Köznevelési és kulturális feladatokra kapott támogatás módosítása

kerekítés miatt

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának

-300

082044

Könyvtári szolgáltatások

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-500

Összesen

-800

(16)

Védőnői feladatok ellátására kapott támogatásból bevételi többlet

felhasználása

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás

05110771

Béren kívüli juttatások (csekély értékű ajándék ut.)

32 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

10 000

05271

Személyi jövedelemadó

6 100

531141

Informatikai eszközök

5 000

0533111

Villamos energia

14 000

0533621

Más szakmai tevékenység

33 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

47 000

Összesen

147 100

(17)

Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazdasági

modulra kapott támogatás

041232

Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazd. modul

055131

Tartalékok

100 000

(18)

Karancsaljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattól falunapi rendezvényre

kapott támogatás

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek

gondozása

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék (vendégüllátás)

15 800

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 200

Összesen

20 000

(19)

Közhatalmi bevételeknél bevételi többlet tartalékba helyezés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

6 475 000

Működési kiadások összesen

49 627 900

4. § Felhalmozási kiadások

(1)

Start - munka mintaprogram mezőgazdasági kapott támogatás

meggyfa beszerzésre

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

05621

Ingatlanok beszerzése

171 102

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

46 398

Összesen

217 500

(2)

Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás épület felújíásra módosítás

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05711

Ingatlanok felújítása

-229 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-60 000

Összesen

-289 000

(3)

Mikrobusz beszerzésére kapott pályázati támogatás

066020

Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

5 587 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 508 000

Összesen

7 095 000

(4)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapott támogatás

tárgyi eszköz beszerzésre és buszmegálló felújításra

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

849 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

229 000

05711

Ingatlanok felújítása

113 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

31 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok (laptop, op.rendsz.-re kapott tám.)

91 000

Összesen

1 313 000

(5)

Járda helyreálltási munkáira kapott vis maioar támogatás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

1 249 000

(6)

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek

gondozása

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

387 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

105 000

Összesen

492 000

(7)

Könyvtár berendezésére kapott támogatás Nemz.Kult. Alaptól

082044

Könyvtári szolgáltatások

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 472 800

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

397 700

1 870 500

(8)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél bevétel elmaradás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-60 000

Felhalmozási kiadások összesen

11 888 000

Kiadások összesen

61 515 900

5. § Átcsoportosítások

(1)

Közfoglalkoztatás - betegszabadságok miatti átcsoportosítás

tartalékról

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-300

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

300

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

250 500

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-250 500

05211

Szociális hozzájárulási adó

-55 000

05251

Táppénz hozzájárulás

55 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

29 000

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-45 000

05251

Táppénz hozzájárulás

16 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

48 500

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-48 500

(2)

Átcsoportosítás tavasi épület felújítására, karbantartási anyagokra

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

338 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

83 000

05711

Ingatlanok felújítása

386 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

103 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-910 000

(3)

Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-275 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-33 000

0531231

Hajtó és kenőanyag

158 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

51 000

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

107 000

0533621

Más szakmai tevékenység

11 000

0533721

Biztosítási díjak

46 000

0533741

Szállítás

10 000

0533791

Más egyéb szolgáltatás

29 800

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

72 000

05711

Ingatlanok felújítása

106 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

28 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-310 800

(4)

Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - belvízelvezetés

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0531231

Hajtó és kenőanyag

3 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

10 000

053321

Vásárolt élelmezés

3 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

14 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-30 000

(5)

Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdasági

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

05211

Szociális hozzájárulási adó

-9 000

0531231

Hajtó és kenőanyag

33 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

69 000

053511

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

121 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-214 000

(6)

Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdasági

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

053521

Fizetendő általámos forgalmi adó

67 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-67 000

(7)

Átcsoportosítás nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése

kisegítő tevékenység meszűnése miatt

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

680002-1

Nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

3 331 000

680002-2

Nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

-3 331 000

(8)

Működési célú kiadási megtakarítások miatt intézmény

finanszírozás csökkentés

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös hivatalnak

-1 981 000

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának

-192 000

055131

Tartalékok

2 173 000

(9)

Felhalmozási célú kiadási megtakarítások miatt intézmény

finanszírozás csökkentés

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös hivatalnak

-703 000

055131

Tartalékok

703 000

(10)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének módosítása

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

14 327 000

09813121

Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

-762 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-6 109 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-68 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzelemtetése, fenntartása

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-102 000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-3 895 000

045120

Út, autópálya építése

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-1 159 000

064010

Közvilágítás

09813121

Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

-533 000

066020

Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások

09813121

Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

-689 000

107060

Egyéb szociális pénzleni és temészetbeni ellátások, támogatások

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-1 010 000

(11)

Átcsoportosítások kormányzati funkciók között

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

31400

0512341

Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom

-30 000

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

-33 950

05211

Szociális hozzájárulási adó

117 600

5241

Egészségügyi hozzájárulás

-48 800

05271

Személyi jövedelemadó

-30 800

0531111

Gyógyszer

-4 000

0531121

Könyv, folyóirat

-82 800

531141

Informatikai eszközök

-3 000

0531221

Irodaszer, nyomtatvány

-40 600

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-65 700

0532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése

-26 300

0532211

Tefefon, telefax, telex, mobildíj

3 700

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-75 000

0533511

Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül

-41 400

0533621

Más szakmai tevékenység

-4 000

0533721

Biztosítási díjak

42 800

0533791

Más egyéb szolgáltatások

71 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

66 500

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

-284 300

0535311

Államháztartáson belüli kamatkiadások

-205 000

0535531

1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

1 100

0535551

Kötelező jellegű díjak

-9 400

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

294 800

05506071

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

-735 900

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

-3 215 000

társulások és költségvetési szerveik

05512031

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

-66 000

egyéb civil szervezetek

05512061

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

200

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

12 600

05671

Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó

7 000

Összesen

-4 353 250

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

960302-1

Köztemető-fenntartás és -működtetés

05211

Szociális hozzájárulási adó

-13 200

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-10 000

0533111

Villamos energia

-1 100

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-2 900

Összesen

-27 200

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

680001-1

Lakóingatlan bérbeadása, üzelemltetése

0533111

Villamos energia

1 300

0533121

Gázdíj

4 400

0533521

Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül

11 200

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 850

680002-1

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzelemltetése

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-25 000

0533111

Villamos energia

10 200

0533121

Gázdíj

-43 900

0533131

Víz-és csatornadíj

6 500

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

18 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

1 300

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-44 000

53521

Fizetendő általános forgalmi adó

3 200

Összesen

-49 950

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0550211

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásai

5 212 500

011130

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0550211

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásai

-5 212 000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0531231

Munka és védőruha

-24 400

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

24 200

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-300

0533621

Más szakmai tevékenység

400

0533791

Más egyéb szolgáltatások

30 800

Összesen

30 700

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0531231

Munka és védőruha

2 300

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-1 700

0531241

Hajtó és kenőanyag

-200

Összesen

400

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0531241

Hajtó és kenőanyag

-500

Összesen

-500

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05711

Ingatlanon felújítása

1 300

Összesen

1 300

045120

Út, autópálya építése

0533621

Más szakmai tevékenység

557 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-130 000

0535551

Kötelező jellegű díjak

252 000

Összesen

679 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzelemtetése, fenntartása

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-112 900

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-80 000

0533621

Más szakmai tevékenység

80 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-155 000

Összesen

-267 900

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,

szállítása, átrakása

0533521

Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül

-35 900

0533791

Más egyéb szolgáltatások

-7 700

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-61 500

53521

Fizetendő általános forgalmi adó

7 200

Összesen

-97 900

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-1 604 400

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-80 000

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

848 600

Összesen

-835 800

064010

Közvilágítás

0533111

Villamos energia

-3 000

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 300

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-4 000

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-420 000

05671

Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó

-113 000

Összesen

-538 700

066020

Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

11 050

05211

Szociális hozzájárulási adó

63 500

0531241

Hajtó és kenőanyag

-431 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-235 200

0533131

Víz-és csatornadíj

7 400

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-184 000

0533721

Biztosítási díjak

46 200

533741

Szállítás

312 000

0533781

Pénzügyi, befektetési díj

3 700

0533791

Más egyéb szolgáltatások

107 400

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-138 700

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

10 500

0535321

Államháztartáson kívüli nem fedezeti ügyletek kamatkiadásai

36 400

0535541

Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések

85 000

0535551

Kötelező jellegű díjak

45 800

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

763 600

05671

Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó

207 000

Összesen

710 650

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

75 500

társulások és költségvetési szerveik

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

115 000

társulások és költségvetési szerveik

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás

0531111

Gyógyszer

-4 000

0531131

Egyéb információhordozó

-14 000

0531221

Irodaszer, nyomtatvány

-200

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-14 000

0533121

Gázdíj

-27 300

0533131

Víz-és csatornadíj

-200

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-50 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

-37 000

053411

Foglalkoztatottak kiküldetései

-35 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-17 000

Összesen

-198 700

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

13 600

533741

Szállítás

5 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 000

05512031

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

-70 000

egyéb civli szervezetek

Összesen

-46 400

082042

Könyvtári állomány gyarapítása

0531121

Könyv, folyóirat

192 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

14 100

Összesen

206 100

082044

Könyvtári szolgáltatások

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

124 900

foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

20050

0531121

Könyv, folyóirat

-100 000

0531161

Egyéb szakmai anyagok

85 600

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

292 000

053211

Internet díj

12 900

0532211

Tefefon, telefax, telex, mobildíj

3 600

0532221

Kábel tv

6 200

0533111

Villamos energia

-3 700

0533121

Gázdíj

-19 400

0533131

Víz-és csatornadíj

-6 700

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

139 400

0533791

Más egyéb szolgáltatások

38 500

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

144 700

05611

Immateriális javak beszerzése, létesítése

36 000

05631

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

100 000

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

100 900

05671

Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó

58 600

Összesen

1 033 550

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek

gondozása

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

2 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-53 000

05271

Személyi jövedelemadó

-31 000

0531221

Irodaszer, nyomtatvány

2 800

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-28 200

0533111

Villamos energia

25 400

0533121

Gázdíj

-54700

0533131

Víz-és csatornadíj

700

0533791

Más egyéb szolgáltatások

6000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-61 000

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

-23 000

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

588 300

05671

Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó

158 400

Összesen

532 700

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

-11 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-7 000

0531161

Egyéb szakmai anyagok

9 000

0531221

Irodaszer, nyomtatvány

700

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-20 700

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-1 800

Összesen

-30 800

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

7 000

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

3 000

foglalkoztatottnak fizetett juttatások

05211

Szociális hozzájárulási adó

2 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

7 000

05271

Személyi jövedelemadó

4 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

20 600

0533111

Villamos energia

-18 800

0533121

Gázdíj

-77 000

0533131

Víz-és csatornadíj

4 100

053321

Vásárolt élelmezés

-306 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

1 500

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

91 200

Összesen

-261 400

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

054411

Helyi megállapítású ápolási díj

-283 000

054421

Helyi megállapítású közgyógyellátás

-150 000

Összesen

-433 000

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

1 047 500

társulások és költségvetési szerveik

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

054221

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

-30 000

054231

Óvodáztatási támogatás

30 000

Összesen

0

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátása

054511

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

-4 699 000

054841

Rendszeres szociális segély

-695 000

Összesen

-5 394 000

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

054511

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

4 699 080

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

054641

Lakásfenntartási támogatás

-67 000

Összesen

107052

Házi segítségnyújtás

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

1 673 500

társulások és költségvetési szerveik

107053

Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

195 500

társulások és költségvetési szerveik

107060

Egyéb szociális pénzleni és temészetbeni ellátások, támogatások

054831

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

86 000

054841

Rendszeres szociális segély

695 000

0548251

Települési támogatás

3 018 600

054851

Önkormányzati segély

20 000

054871

Köztemetés

82 500

054881

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és

200 000

gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás

054891

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és

120 000

gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

533741

Szállítás

-142 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-38 000

Összesen

4 042 100

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-2 440 580

045120

Út, autópálya építése

0533621

Más szakmai tevékenység

-2 420 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-653 000

05611

Ingatlanok beszerzése létesítése

2 900 000

05671

Beruházási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó

783 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-610 000

Összesen

0

045120

Út, autópálya építése

05711

Ingatlanok felújítása

-4 307 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-1 162 000

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

05711

Ingatlanok felújítása

4 307 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 162 000

Módosított előirányzat

Jelenlegi módosított előirányzat

Bevételek főösszege

231 193 000

292 708 900

Kiadások főösszege

231 193 000

292 708 900

Működési hiány

-

-

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása

6. § Működési bevételek

(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

314 000

(2)

Karancskeszi önkormányzat hozzájárulása a Karancskeszi

kirendeltség dolgozóinak jutamazására

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0916071

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -

710 000

Önkormányzatok és költségvetési szerveik

(3)

Működési bevétel többlet és elmaradás Karancsalja

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0936031

Igazgatási szolgáltatási díj bevétel

2 000

0940311

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül

-6 500

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-4 000

0941151

Költségek visszatérítései

9 000

Összesen

500

(4)

Működési bevétel többlet Karancskeszi

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0916071

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -

129 000

Önkormányzatok és költségvetési szerveik

(5)

Önkormányzati választás töblettámogatás

16010

Országgyűlési, önkormányzatiés európai parlamenti

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

0916071

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -

107 000

Központi költségvetési szerveik

(6)

Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

-1 981 000

Működési bevételek összesen

-720 500

7. §

Felhalmozási bevételek

(1)

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

Karancsalja

0974041

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök

30 000

visszatérülése ÁH-n kívülről háztartásoktól

Karancskeszi

0974041

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök

40 000

visszatérülése ÁH-n kívülről háztartásoktól

Összesen

70 000

(2)

Felhalmozási célú bevétel elmaradás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

925071

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -

-127 000

Önkormányzatok és költségvetési szerveik

(3)

Felhalmozási célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

-703 000

Felhalmozási bevételek összesen

-760 000

Bevételek összesen

-1 480 500

8. § Működési kiadások

(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

Karancsalja

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

92 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

25 000

Karancskeszi

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

155 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

42 000

Összesen

314 000

(2)

Karancskeszi önkormányzat hozzájárulása a Karancskeszi

kirendeltség dolgozóinak jutalmazására

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0511021

Normatív jutalmak

669 000

0511077

Egyéb béren kívüli juttatások

41 000

Összesen

710 000

(3)

Működési bevétel többlet felhasználása Karancsalja

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

533621

Más szakmai tevékenység

500

(4)

Működési bevétel többlet Karancskeszi

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

533111

Villamos energia

129 000

(5)

Önkrományzati választás töblettámogatás

16010

Országgyűlési, önkormányzatiés európai parlamenti

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

55131

Tartalék

107 000

(6)

Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

16010

Országgyűlési, önkormányzatiés európai parlamenti

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

55131

Tartalék

-107 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

0531121

Könyv, folyóirat

-158 000

0531221

Irodaszerek

-132 000

0531241

Munka és védőruha

-32 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-14 000

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

-3 000

0533511

Közvetített szolgáltatások - ÁH-n belül

-1 500

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-293 000

0533121

Gázdíjak

-122 000

053411

Foglalkoztatottak kiküldetései

-45 600

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető egyéb dologi kiadások

-57 900

Karancskeszi

0531221

Irodaszerek

-99 000

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

-24 000

053214

Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelés,

-73 000

karbantartása

0532211

Telefon, telefax, telex, mobil díja

-44 000

533111

Villamos energia

-191 000

0533121

Gázdíjak

-7 000

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

-17 000

533621

Más szakmai tevékenység

-214 000

0533711

Postaköltség

-121 000

0533791

Más egyéb szolgáltatás

-83 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-142 000

Összesen

-1 981 000

Működési kiadások összesen

-720 500

9. § Felhalmozási kiadások

(1)

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

0586041

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök

30 000

nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól

Karancskeszi

0586041

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök

40 000

nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól

Összesen

70 000

(2)

Felhalmozási célú bevétel elmaradás miatt kiadás csökkentés

Karancskeszi

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-100 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-27 000

Összesen

-127 000

(3)

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-543 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-160 000

nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól

Összesen

-703 000

Felhalmozási kiadások összesen

-760 000

Kiadások összesen

-1 480 500

10. § Átcsoportosítások

(1)

Átcsoportosítás jutalomra és csekély értékű ajándék utalványra

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

0511021

Normatív jutalmak

259 000

0511077

Egyéb béren kívüli juttatások

168 000

05110111

Köztiszviselők, közalkalmazottak bére

-391 000

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-36 000

051236

Reprezentáció, üzleti ajándék

Karancskeszi

0511077

Egyéb béren kívüli juttatások

148 000

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

-148 000

(2)

Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége feladaton működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

05110711

Erzsébet utalvány

-198 000

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-11 600

0511091

Közlekedési költségtérítés

14 000

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

12 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-11 600

05241

Egészségügyi hozzájárulás

17 000

05271

Személyi jövedelemadó

-11 000

053214

Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelés,

13 000

karbantartása

0532211

Telefon, telefax, telex, mobil díja

-80 000

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

-79 000

0533511

Közvetített szolgáltatások - ÁH-n belül

-11 000

533621

Más szakmai tevékenység

131 000

0533741

Szállítás

38 000

0533791

Más egyéb szolgáltatás

24 000

053411

Foglalkoztatottak kiküldetései

-41 400

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-25 000

053522

Fizetendő általános forgalmi adó

25 000

Karancskeszi

05110111

Köztiszviselők, közalkalmazottak bére

55 000

0511041

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

178 000

0511091

Közlekedési költségtérítés

11 200

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-67 200

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

4 100

05211

Szociális hozzájárulási adó

124 500

05241

Egészségügyi hozzájárulás

148 000

05251

Táppénz hozzájáruláés

53 000

05271

Személyi jövedelemadó

71 000

0531221

Irodaszerek

-26 300

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

26 300

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

-289 000

05110711

Erzsébet utalvány

-34 000

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-74 000

053411

Foglalkoztatottak kiküldetései

14 000

053211

Internetdíj

-100

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető egyéb dologi kiadások

100

Összesen

0

(3)

Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége feladaton felhalmozás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-49 000

0586041

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök

-130 000

nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól

Karancskeszi

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

15 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 000

0586041

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök

160 000

nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól

Összesen

0

Módosított előirányzat

Jelenlegi módosított előirányzat

Bevételek főösszege

54 333 000

52 852 500

Kiadások főösszege

54 333 000

52 852 500

Karancsaljai Napfény Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítása

11. § Működési bevételek

(1)

Gyermekétkeztetésre és köznevelési feladatokra kapott

többlettámogatás

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

831 700

(2)

Működési bevételen bevételi többlet

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0941151

Költségek visszatérítései

7 000

(3)

Ellátási díjak bevételi elmaradás

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

094051

Ellátási díjak

-112 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-30 000

Összesen

-142 000

(4)

Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

-192 000

Működési bevételek összesen

504 700

12. § Működési kiadások

(1)

Gyermekétkeztetésre és köznevelési faldataokra kapott

többlettámogatás

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

315 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

85 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

15 000

053321

Vásárolt élelmezés

325 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

92 000

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

531161

Egyéb szakmai anyagok

-300

Összesen

831 700

(2)

Működési bevételen bevételi többlet EHO-ra

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05241

Egészségügyi hozzájárulás

7 000

(3)

Ellátási díjak bevételi elmaradás

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

053321

Vásárolt élelmezés

-112 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-30 000

Összesen

-142 000

(4)

Működési célú kiadás megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0511041

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

-1 000

05110711

Erzsébet utalvány

-33 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-76 000

0511091

Közlekedési költségtérítés

-13 000

0531111

Gyógyszer

-3 000

053214

Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelés,

-4 000

karbantartása

0532211

Telefon, telefax, telex, mobil díja

-9 000

0533741

Szállítás

-22 000

0533621

Más szakmai tevékenység

-31 000

Összesen

-192 000

Működési kiadások összesen

504 700

13. § Átcsoportosítások

(1)

Átcsoportosítás dolgozóknak adott csekély értékű ajándék utalvány miatt

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-339 500

05110771

Béren kívüli juttatások

189 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

99 000

05271

Személyi jövedelemadó

41 000

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

05110771

Béren kívüli juttatások

10 500

Összesen

0

(2)

Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-10 500

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

71 000

0531111

Gyógyszer

-2 000

0531121

Könyv, folyóirat

-56 000

0531161

Egyéb szakmai anyag

25 000

0533621

Más szakmai tevékenység

-62 000

053411

Foglalkoztatottak kiküldetései

1 500

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-41 000

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

-3 000

Összesen

-77 000

(3)

Átcsoportosítás sajátos nevelési igényű gyermekek

óvodai nevelése, ellátása feladaton

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

0533621

Más szakmai tevékenység

157 000

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(4)

Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatain

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

0531221

Irodaszerek

-9 400

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

20 000

0532211

Telefon, telefax, telex, mobil díja

-7 000

0533121

Gázdíjak

-10 000

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

18 500

0533781

Pénzügyi, befektetési díj

-21 000

0533791

Más egyéb szolgáltatás

43 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-35 700

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

100

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

33 400

05671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja

9 000

Összesen

40 900

(5)

Átcsoportosítás gyermekétkeztetés köznevelési intézményben feladaton

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

053321

Vásárolt élelmezés

-87 400

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

9 500

0533771

Rovarirtás

-6 000

0533791

Más egyéb szolgáltatás

1 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-38 000

Összesen

-120 900

Módosított előirányzat

Jelenlegi módosított előirányzat

Bevételek főösszege

31 077 000

31 581 700

Kiadások főösszege

31 077 000

31 581 700

Működési hiány

-

-

Módosított előirányzat

Jelenlegi módosított előirányzat

Bevételek főösszege

238 203 000

300 473 400

Kiadások főösszege

238 203 000

300 473 400

Működési hiány

-

14. § Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Karancsalja, 2016. április 21.

……………………….

……………………….

Sulyok Oszkár Jánosné

dr. Behan Anett Éva

polgármester

jegyző

Indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testületet

illeti meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga. A módosítás

a rendelkező részben foglaltak miatt indokolt.