Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IX.21..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 21 - 2016. 09. 21

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IX.21..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016.09.21.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont jában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény nek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. ( II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

Karancsalja Község Önkormányzata 2016 . évi költségvetésének módosítása

1. § Működési bevételek

(1)

Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

3 047 956

állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

3 625 845

állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási minta program Helyi sajátosságokra épülő modul

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

12 668 666

állami pénzalapoktól

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

2 443 680

állami pénzalapoktól

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

2 372 720

állami pénzalapoktól

Összesen

24 158 867

(2)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. január - június hónapokra

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

2016. január - február hónapokra

214 083

2016. március hónapra

84 836

2016. április hónapra

84 836

2016. május hónapra

84 836

2016. június hónapra

84 836

Összesen

553 427

(3)

Állami támogatások módosítása

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

489

091121

Települési önkorm.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-233

091131

Tel. önk.-ok szoc, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-nak tám.

423

091141

Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása

420

Összesen

1 099

(4)

Lakásfenntartási támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091131

Tel. önk.-ok szoc, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-nak tám.

4 500

(5)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

018030

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09813111

Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele

Hivatal finanszírozására - Kkeszi jutalmak és járulék

455 130

Óvoda finasnzírozására - csekély ért. ajándék ut. utáni jár.

85

Iskolai étkeztetés csekély ért. ajándék ut. utáni járulékokra

10 851

Normatíva visszafizetésre és késeselmi kamatra

1 776 986

Isk. étk. vásárolt élelmezésre és áfa-ra

1 003 921

Városgazd. kötelező gépjárműfel. bizt.-ra

26 257

Szennyvízközmű rendszer karbantartására

751 160

Járdaépítés, csapadékvízelv. és áfa-ra

838 200

Könyvtár internetdíj, kábeltv, áramdíj és áfa

7 431

Riasztó telefondíjára és áfa-ra

2 446

Tartalék

1 906 749

Összesen

6 779 216

(6)

Mezőgazdasági termék értékesítés miatt bevételi többlet

041237

Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul

094011

Készletértékesítés ellenértéke

Március

6 594

Április

1 213

Május

100 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Március

1 780

Április

328

Május

27 000

Összesen

136 915

(7)

Mikrobusz értékesítése utáni áfa bevétel

066020

Város-, községgazdálkodás

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

40 048

(8)

Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül bevételi többlet

045120

Út, autópálya építése

0940311

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül

Március

600 000

Április

2 853 315

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Április

770 395

Összesen

4 223 710

Működési bevételek összesen

35 897 782

2. § Felhalmozási bevételek

(1)

Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás gépkocsi tároló felújítására

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

669 170

államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

(2)

Ültetvény kerítés építéséhez felhalmozási célú támogatás

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

85 000

államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

293 890

államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

Összesen

378 890

(3)

Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás gépkocsi tároló, közösségi helyiség (kocsma) felújítására

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

643 022

államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

551 003

államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

Összesen

1 194 025

(4)

Mikrobusz értékesítése miatti bevételi többlet

066020

Város-, községgazdálkodás

09531

Tárgyi eszköuök értékesítése

141 732

(5)

Érdekeltségi hozzájárulások szennyvízközműfejlesztéshez

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0975041

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartások

169 111

Felhalmozási bevételek összesen

2 552 928

Bevételek összesen

38 450 710

3. § Működési kiadások

(1)

Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

2 256 349

05211

Szociális hozzájárulási adó

304 607

05211

Szociális hozzájárulási adó

487 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

3 194 574

05211

Szociális hozzájárulási adó

431 271

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

11 161 806

05211

Szociális hozzájárulási adó

1 506 860

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

2 153 024

05211

Szociális hozzájárulási adó

290 656

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

2 090 500

05211

Szociális hozzájárulási adó

282 220

Összesen

24 158 867

(2)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. január - június hónapokra

intézmény finanszírozás közös hivatal és tartalék

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

2016. január - február hónapokra

214 083

2016. március hónapra

51 405

2016. április hónapra

84 836

2016. május hónapra

84 836

2016. június hónapra

84 836

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

33 431

Összesen

553 427

(3)

Állami támogatások módosítása tartalék képzés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

1 099

(4)

Lakásfenntartási támogatás

106020

Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások

054641

Lakásfenntartási támogatás /Szoc. Tv. 50. § (1) bek. a) és b) pontok/

4 500

(5)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

018030

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

általános igazgatási tevékenysége

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

Hivatal finanszírozására - Kkeszi jutalmak és járulék

455 130

Óvoda finasnzírozására - csekély ért. ajándékut. utáni jár.

85

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés

05241

Egészségügyi hozzájárulás

Csekély értékű ajándék utalvány utáni eho-ra

6 748

05271

Személyi jövedelemadó

Csekély értékű ajándék utalvány utáni szja-ra

3 998

055131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Betegszabadság levonására

105

053321

Vásárolt élelmezés

790 489

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

213 432

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0550211

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából százmazó kiadások

1 735 842

Normatíva visszafizetésre és késeselmi kamatra

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

41 144

Normatíva visszafizetés késeselmi kamatra

0533511

Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül

1 926

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

520

Riasztó telefondíjára és áfa-ra

055131

Tartalékok

1 906 749

066020

Város-, községgazdálkodás

0533721

Biztosítási díjak

26 257

Mikrobusz kötelező gépjárműfel. bizt.-ra

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

053341

Karbantartási kisjavítsási szolgáltatások

591 465

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

159 695

Szennyvízközmű rendszer karbantartására

082044

Könyvtári szolgáltatások

0533111

Villamos energia

1

0532111

Internetdíj

3 961

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 069

0532221

Kábel tv

1 890

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

510

Összesen

5 941 016

(6)

Mezőgazdasági termék értékesítés miatt bevételi többlet

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

055131

Tartalékok

Március

6 594

Április

1 213

Május

100 000

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

Március

1 780

Április

328

Május

27 000

Összesen

136 915

(7)

Mikrobusz értékesítése utáni fizetendő áfa

066020

Város-, községgazdálkodás

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

40 048

(8)

Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül többlet kiadás

045120

Út, autópálya építése

0533511

Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül

Március

600 000

Április

2 853 315

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Április

770 395

Összesen

4 223 710

Működési kiadások összesen

35 059 582

4. § Felhalmozási kiadások

(1)

Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás gépkocsi tároló felújítására

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05711

Ingatlanok felújítása

529 401

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

139 769

Összesen

669 170

(2)

Ültetvény kerítés építéséhez felhalmozási célú támogatás

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

85 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

231 433

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

62 457

Összesen

378 890

(3)

Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás gépkocsi tároló, közösségi helyiség (kocsma) felújítására

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

503 253

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

139 769

05711

Ingatlanok felújítása

503 253

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

47 750

Összesen

1 194 025

(4)

Mikrobusz értékesítése miatti bevételi többlet

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

141 732

(5)

Érdekeltségi hozzájárulások szennyvízközműfejlesztéshez

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

169 111

(6)

Előző évi pénzmaradvány felhasználása járda építés és csapadékvízelvezetésre

045120

Út, autópálya építése

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

660 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

178 200

Összesen

838 200

Felhalmozási kiadások összesen

3 391 128

Kiadások összesen

38 450 710

5. § Átcsoportosítások

(1)

Közfoglalkoztatás - betegszabadságok miatti átcsoportosítás

tartalékról

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-198

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

198

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-67 559

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

67 559

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-38 020

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

38 020

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-10 554

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

10 554

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-16 145

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

16 145

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-77 808

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

77 808

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-51 552

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

51 552

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-79 045

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

79 045

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-37 252

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

37 252

(2)

Előző évi pénzmaradvány felhasználás módosítása

018030

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

általános igazgatási tevékenysége

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal

-455 130

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

455 130

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

1 885 439

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

476 440

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-2 361 879

(3)

Átcsoportosítás óvodai finanszírozásra - konyhai kisegítő bére

018030

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

általános igazgatási tevékenysége

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda

563 880

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-563 880

(4)

Átcsoportosítás hivatal finanszírozásra - bérkompenzáció, helyettesítés, dolgozói kölcsön

018030

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

általános igazgatási tevékenysége

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal

34 131

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal

61 100

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal

270 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-95 231

055131

Tartalékok

-270 000

(5)

Átcsoportosítás államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

489

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-489

(6)

Átcsoportosítás védőnő cafeteria-ra

074031

Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás

051107731

Szép kártya - étkezés

688

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-688

(7)

Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfogl. bére utáni szochora

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05211

Szociális hozzájárulási adó

183 295

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-183 295

(8)

Átcsoportosítás Eper rendszerhasználati díj

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0532141

Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja lizingelése, karbantartása

4 540

055131

Tartalékok

-4 540

(9)

Átcsoportosítás lakásfenntartási támogatás

106020

Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások

054641

Lakásfenntartási támogatás /Szoc. Tv. 50. § (1) bek. a) és b) pontok/

500

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-500

Kkeszi jutalmak és járulékok

(10)

Átcsoportosítás csapadékvízelvezetés

045120

Út, autópálya építése

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

210 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

24 529

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-210 000

055131

Tartalékok

-24 529

(11)

Átcsoportosítás betegszabadság miatt konyhai kisegítők iskola

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés

05110131

MT hatálya alá tartozók bére

-14 800

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

14 800

05110131

MT hatálya alá tartozók bére

-45 409

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

45 409

(12)

Átcsoportosítás többletmunak díjazására

066020

Város-, községgazdálkodás

0511041

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

15 040

05211

Szociális hozzájárulási adó

2 030

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-17 070

066020

Város-, községgazdálkodás

0511041

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

7 520

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-7 520

(13)

Átcsoportosítás polgármester önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulására

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-22 000

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

22 000

(14)

Átcsoportosítás gázdíjakra

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés

0533121

Gázdíj

213 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

57 510

082044

Könyvtári szolgáltatások

0533121

Gázdíj

39 300

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 611

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-320 421

(15)

Átcsoportosítás fagyasztó láda és sörpad garnitúra beszerzéséhez

082092

Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása

910502-1

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

217 322

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

58 678

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-276 000

(16)

Átcsoportosítás épület felújításra helyi sajátosságokra ép. Közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

-10 637

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

-2 873

05711

Ingatlanok felújítása

10 637

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 873

Módosított előirányzat

Jelenlegi módosított előirányzat

Bevételek főösszege

172 846 000

211 296 710

Kiadások főösszege

172 846 000

211 296 710

Működési hiány

-

-

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása

6. § Működési bevételek

(1)

Bérkompenzációra és helyettesítésre kapott támogatás

2016. január - június hónapokra

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

309 314

098161

Központi, irányítószervi támogatás

51 405

098161

Központi, irányítószervi támogatás

84 836

098161

Központi, irányítószervi támogatás

84 836

098161

Központi, irányítószervi támogatás

84 836

Összesen

615 227

(2)

Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás

kirendeltség dolgozóinak jutamazására

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Karancsalja

0916021

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -

284 000

Központi kezelésű előirányzatok

Karancskeszi

0916021

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -

652 297

Központi kezelésű előirányzatok

(3)

Működési bevételi többlet

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

Karancsalja

0936031

Igazgatási szolgáltatási díj bevétel

2 000

094082111

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

2

Összesen

2 002

(4)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele módosítása

Karancsalja

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

09813111

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele

40

Működési bevételek összesen

1 553 566

7. §

Felhalmozási bevételek

(1)

Köztisztviselői kölcsön folyósításához finanszírozás

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Karancskeszi

098161

Központi, irányítószervi támogatás

270 000

Felhalmozási bevételek összesen

270 000

Bevételek összesen

1 823 566

8. § Működési kiadások

(1)

Bérkompenzációra és helyettesítésre kapott támogatás

2016. január - június hónapokra

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

Karancsalja

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

84 300

05211

Szociális hozzájárulási adó

22 680

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

3 579

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

28 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

7 560

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

28 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

7 560

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

28 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

7 560

Karancskeszi

0511041

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

61 100

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

118 400

05211

Szociális hozzájárulási adó

22 834

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

38 800

05211

Szociális hozzájárulási adó

9 026

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

38 800

05211

Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

38 800

05211

Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

38 800

05211

Szociális hozzájárulási adó

10 476

Összesen

615 227

(2)

Időközi önkormányzti választásra kapott támogatás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Karancsalja

0511021

Normatív jutalmak

60 000

051221

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok

140 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

48 600

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

23 965

0531221

Irodaszerek

9 004

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 431

Összesen

284 000

Karancskeszi

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

0512371

Egyéb külső személyi juttatások

355 000

051221

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok

60 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

110 430

05241

Egészségügyi hozzájárulás

15 470

052271

Személyi jövedelemadó

8 594

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

38 271

0531141

Informatikai eszközök

2 346

0531221

Irodaszerek

6 713

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

17 646

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

17 088

0535531

1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

1

05506011

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül közp.ktgv.-i szervek

20 738

Összesen

652 297

(3)

Működési bevétel többlet felhasználása Karancsalja

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

2 000

0533621

Más szakmai tevékenység

2

0533791

Más egyéb szolgáltatás

Összesen

2 002

(4)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele módosítása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0533791

Más egyéb szolgáltatás

40

Működési kiadások összesen

1 553 566

9. § Felhalmozási kiadások

(1)

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancskeszi

0586041

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök

nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól

270 000

Felhalmozási kiadások összesen

270 000

Kiadások összesen

1 823 566

10. § Átcsoportosítások

(1)

Átcsoportosítás HVI vezető juttatása utáni járulékra

Karancsalja

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

05211

Szociális hozzájárulási adó

1 620

Karancskeszi

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

0533791

Más egyéb szolgáltatás

-1 620

(2)

Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége feladaton működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

0511091

Közlekedési költségtérítés

-24 421

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

24 421

053421

Reklám- és propaganda kiadások

24 000

0535531

1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

1 000

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

25 000

0533791

Más egyéb szolgáltatás

-50 000

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

17 300

0533791

Más egyéb szolgáltatás

-17 300

Karancskeszi

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

994

0511091

Közlekedési költségtérítés

-994

Bevételek főösszege

54 209 000

56 032 566

Kiadások főösszege

54 209 000

56 032 566

Karancsaljai Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása

11. § Működési bevételek

(1)

Többlettámogatás konyhai kisegítő bérére és járulékára, csekély

értékű ajándék utalvány utáni járulékra

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

563 880

098161

Központi, irányítószervi támogatás

85

Összesen

563 965

(2)

Működési bevételen bevételi többlet

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562912-1

Óvodai intézményi étkeztetés

094071

Általános forgalmi adó visszatérítése

120 813

0941141

1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési külünbözet

187

Összesen

121 000

Működési bevételek összesen

684 965

12. § Működési kiadások

(1)

Többlettámogatás konyhai kisegítő bérére és járulékára, csekély

értékű ajándék utalvány utáni járulékra

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562912-1

Óvodai intézményi étkeztetés

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

444 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

119 880

05241

Egészségügyi hozzájárulás

5

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05241

Egészségügyi hozzájárulás

26

05271

Személyi jövedelemadó

54

Összesen

563 965

(2)

Működési bevételen bevételi többlet felhasználása

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562912-1

Óvodai intézményi étkeztetés

053321

Vásárolt élelmezés

95 276

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

25 724

Összesen

121 000

Működési kiadások összesen

684 965

13. § Átcsoportosítások

(1)

Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-98 584

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

98 584

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-21 500

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

21 500

0535531

1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

500

(2)

Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatain

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

12 000

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-12 000

0533791

Más egyéb szolgáltatás

-500

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek főösszege

32 278 000

32 962 965

Kiadások főösszege

32 278 000

32 962 965

Működési hiány

-

-

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek főösszege

259 333 000

300 292 241

- intézmények finanszírozási bevétele

- 80 141 000

- 81 590 192

Bevételek főösszege összesen

179 192 000

218 702 049

Kiadások főösszege

259 333 000

300 292 241

- önkormányzat finanszírozási kiadása

- 80 141 000

- 81 590 192

Kiadások főösszege összesen

179 192 000

218 702 049

Működési hiány

-

-

14. § Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.