Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. ( II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

Karancsalja Község Önkormányzata 2016 . évi  költségvetésének módosítása
1.§ Működési bevételek
(1)Közfoglalkoztatás működési célú támogatása


041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített1 617 138


állami pénzalapoktól
0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített1 595 673


állami pénzalapoktól
041237Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített341 624


állami pénzalapoktól
Összesen
3 554 435
(2)Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. január - június hónapokra

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok


2016. július hónapra


84 836


2016. augusztus hónapra

83 185


2016. szeptember hónapra

91 948


2016. október hónapra

91 948


2016. november hónapra

49 569

Összesen
401 486
(3)Lakossági víz- és csatornadíj támogatás


018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok13 245 700
(4)Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás

104051Gyermekvédelmi pénzbeli és ternészetbeni ellátások

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről egyéb fejezeti


kezelésű előirányzatból
2016. augusztus hónapra

545 200


2016. november hónapra

498 800

Összesen
1 044 000
(5)Szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatás

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok1 351 280
(6)Önkormányzat működésének általános támogatása  kiegészítése

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09111Helyi önkormányzat működésének általános támogatása  9 053 289
(7)Működési bevételeknél bevételi többlet és elmaradás

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


0940311Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül-3 815

0940321Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül11 824

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó
954

0940451Tulajdonosi bevétel - önk. többs. tul. váll.-tól kapott osztalék bevétel1 980 000

094071Általános forgalmi adó visszatérítése
3 301

0941151Költségek visszatérítései

58 381

09411411 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti ker. különbözet4

0941161Egyéb különféle működési bevételek
1 500

0964041Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről64 364

0975041Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszözök42 137

013320Köztemető-fenntartás és -működtetés


0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (sírhelymegváltás)1 000

680001-1Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940321Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül74 850

094071Általános forgalmi adó visszatérítése
45 488

0941151Költségek visszatérítései

929

680002-1Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel -295 736

066020Város-, községgazdálkodás0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 11 811

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó
1 409

082044Könyvtári szolgáltatások0941151Költségek visszatérítései

1 513

082092Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása

0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 52 200

041237Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul

094011Készletértékesítés ellenértéke

163 323

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó
44 097

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

094051Ellátási díjak


110 374

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó
29 304

051030Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjt., száll., átrak.

0940321Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül8 162

052020Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

094041Tulajdonosi bevételek

2 301 680

0940421Tulajdonosi bev. - önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.  bevétel-1 105 875

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó
346 337

107060Egyéb szociális pénzbeli és  természetbeni ellátások, támogatások

0941151Költségek visszatérítései

68 515

074031Család- és  nővédelmi egészségügyi gondozás

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről -TB alapoktól-111 800

Összesen
3 906 231
(8)Pótlólagos állami támogatások018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09111Helyi önkormányzat működésének általános támogatása  9

091121Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása234 100

091131Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési2 538 322


 feladatok támogatásaÖsszesen
2 772 431
(9)Bevételi többlet és elmaradás közhatalmi és kamat bevételeknél

900020Önkormányzatok funkcióra  nem sorolható bevételei ÁH-n kívűlről

093431Magánszemélyek kommunális adója1 118 593

09351071Állandó jelleggel v. iparűzési tev. után fizetett helyi adó-4 205 651

0936171Késedelmi és önellenőrzési pótlék32 790

0940821Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek-20 000
09355021Talajterhelési díj-304 000
0936161Egyéb közhatalmi bevétel304 000
0936162Egyéb közhatalmi bevétel53 210

0935411Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megillető része463 569

093603Igazgatási szolgáltatási díj bevétel1 000

0936111Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közig. bírság önk. megill. része75 447

0936141Jövedelmi típusú  települési adók3 098

0936151Egyéb települési adók5 000

0936161Egyéb közhatalmi bevétel

Összesen
-2 472 944
(10)Közfoglalkoztatás működési célú támogatás elmaradás

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített-585 963


állami pénzalapoktól(11)ASP pályázati támogatás
013370Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i államháztartáson belüről 3 850 000


fejezeti kez. ei.-ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
(12)Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modul bevételi többlet felhasználása

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0940231Egyéb szolgáltatások

3 858

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó
1 042

Összesen4 900
(13)Diák munka működési célú támogatása


066020Város-, községgazdálkodás0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített460 085


állami pénzalapoktól(14)2017.  0. havi támogatás megelőlegezése


018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

098141Államháztartáson belüli megelőlegezések
4 655 870
Működési bevételek összesen


41 240 800
2.§ Felhalmozási bevételek
(1)Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modulra kapott támogatás

tárgyi eszköz beszerzésekre
041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 358 475


államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 50 089


államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

Összesen
408 564
(2)Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás 

tárgyi eszköz beszerzésekre
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 512 108


államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 370 526


államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

Összesen
882 634
(3)ASP pályázati támogatás
013370Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0925031Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3 150 000


fejezeti kez. ei.-ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
Felhalmozási bevételek összesen


4 441 198
Bevételek összesen45 681 998
3.§ Működési kiadások
(1)Közfoglalkoztatás bér, járulék és dologi kiadások támogatása

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141Közfoglalkoztatottak bére

1 424 790

05211Szociális hozzájárulási adó

192 348

051101141Közfoglalkoztatottak bére

866 722

05211Szociális hozzájárulási adó

117 008

0531231Hajtó- és kenőanyag

55 318

0531241Munka- és védőruha

104 869

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak321 658

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó130 098

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0531241Munka- és védőruha

78 268

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak160 669

053321Vásárolt élelmezés


30 059

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó72 628

Összesen3 554 435
(2)Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. július - november hónapokra

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása


2016. július hónapra


84 836


2016. augusztus hónapra

83 185


2016. szeptember hónapra

91 948


2016. október hónapra

91 948


2016. november hónapra

49 569

Összesen
401 486
(3)Lakossági víz- és csatornadíj támogatás, állami támogatások

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


05512061Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre- 13 245 700


állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
(4)Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás

104051Gyermekvédelmi pénzbeli és ternészetbeni ellátások

054291Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás


2016. augusztus hónapra

545 200


2016. november hónapra

498 800

Összesen
1 044 000
(5)Szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatás

107060Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

054831Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás1 351 280
(6)Önkormányzat működésének általános támogatása  kiegészítésének felhasználása

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


051211Választott tisztségviselők juttatásai
470 700

0531241Munka- és védőruha beszerzés
127 914

055131Tartalékok


7 755 663

074031Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0511021Normatív jutalmak


50 000

05110771Béren kívüli juttatások (csekély értékű ajándék ut.)33 300

05241Egészségügyi hozzájárulás

10 699

05271Személyi jövedelemadó

5 944

066020Város-, községgazdálkodás051221Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok14 200

05211Szociális hozzájárulási adó

3 451

082092Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása

051221Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok7 100

05211Szociális hozzájárulási adó

1 725

081041Versesnysport-, és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

051221Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok7 100

05211Szociális hozzájárulási adó

1 725

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - közös hivatal356 933

059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda28 544

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0533111Villamos energia


101 272

0533121Gázdíj77 019

Összesen
9 053 289
(7)Bevételi többlet és kiadási megtakarítás miatt előirányzat módosítás

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


05506071Egyéb működési célú támogatás ÁH- belülre - önkormányzatok és-1 127 908


költségvetési szerveik0533781Pénzügyi, befektetési díj

-216 074

0535551Kötelező jellegű díjak

-29 000

0535571Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások-31 695

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

055131Tartalékok (készlet értékesítés)
163 323

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562912-1Iskolai intézményi étkeztetés0533131Víz- és csatornadíj


10 945

053521Fizetendő általános forgalmi adó
14 037

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok 


5 122 603

 Összesen 
3 906 231
(8)Pótlólagos állami támogatások felhasználása


096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562913-1Iskolai intézményi étkeztetés05110131MT alapján teljes, részmunkaidős bére
816 066

05211Szociális hozzájárulási adó

222 407

053321Vásárolt élelmezés


1 365 321

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó368 637

Összesen
2 772 431
(9)Bevételi többlet és elmaradás közhatalmi és kamat bevételeknél 

különbözetének felhasználása011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok 


-2 472 944
(10)Közfoglalkoztatás működési célú támogatás emaradás

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-585 963
(11)ASP pályázati támogatás
013370Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0534111Foglalkoztatottak kiküldetései

210 000

0533621Más szakmai tevékenység

2 866 142

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó773 858

Összesen
3 850 000
(12)Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modul bevételi többlet felhasználása

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

053521Fizetendő általános forgalmi adó
4 900
(13)Diák munka működési célú támogatása


066020Város-, községgazdálkodás05110131MT alapján teljes, részmunkaidős bére
460 085
(14)2017.  0. havi támogatás megelőlegezése


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok 


4 655 870
Működési kiadások összesen


41 240 800
4.§ Felhalmozási kiadások
(1)Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modulra kapott támogatás

tárgyi eszköz beszerzésekre
041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése282 264

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA76 211

05621Ingatlan beszerzése, létesítése

50 089

Összesen
408 564
(2)Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás 

tárgyi eszköz beszerzésekre
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése403 235

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA108 873

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése291 753

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA78 773

Összesen882 634
(3)ASP pályázati támogatás
013370Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

05611Immateriális javak beszerzése, létesítése
630 000

05631Informatikai eszközök beszerzése, létesítése1 850 315

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA669 685

Összesen
3 150 000
Felhalmozási kiadások összesen


4 441 198
Kiadások összesen45 681 998
5.§ Átcsoportosítások
(1)Közfoglalkoztatás -  betegszabadságok, táppézn-hozzájárulás miatti átcsoportosítás 

tartalékról

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-12 045

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása12 045

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-14 454

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása14 454

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-20 149

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása20 149

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-50 879

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása1 157

05251Táppénz- hozzájárulás

49 722

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása198

05211Szociális hozzájárulási adó

1 782

05251Táppénz- hozzájárulás

26 423

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-12 504

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása12 504

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-50 987

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása50 987

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása-2 356

05251Táppénz- hozzájárulás

71 174

05211Szociális hozzájárulási adó

-68 818

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-28 403
(2)Csapadékvízelvezetés vízjogi eng. díjára, többletfeladat díjazására átcsoportosítás

066020Város-, községgazdálkodás0511041Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat30 080

0511041Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat22 559

013350Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0533621Más szakmai tevékenyég

252 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-282 080

055131Tartalékok


-22 559

013350Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0533621Más szakmai tevékenyég

-252 000

045120Út, autópálya építés0533621Más szakmai tevékenyég

252 000
(3)Átcsoportosítás települési támogatásról szociális gondozottak térítési díjára

107060Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0548251Települési támogatás

-304 000

054891Önkormányzat által adott természetbeni ellátás304 000
(4)Átcsoportosítás hivatal finanszírozásra, könyvtár kiadására

018030Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


általános igazgatási tevékenysége


059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal


Bérkompenzáció


26 700


Karbantartásra


61 104


Közlekedési ktgtérítésre és reprezentációra110 133


Kkeszi dolgozói kölcsönök fin. hely.
-270 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


270 000

055131Tartalékok


-26 700

055131Tartalékok


-234 104

055131Tartalékok


-110 133

0820144Könyvtári szolgáltatások0533121Gázdíj173 000
(5)Átcsoportosítás közvilágítás hálózat bővítésére


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-204 217

064010Közvilágítás
05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése160 297

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA43 920
(6)Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre köztemető fenntartás

013320Köztemető-fenntartás és -működtetés


0531261Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-120 570

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-32 554

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése120 570

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA32 554
(7)Átcsoportosítás helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatáson felújításra

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05621Ingatlan beszerzése, létesítése

-296 551

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-80 069

05711Ingatlanok felújítása


296 551

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó80 069

05711Ingatlanok felújítása


40 519

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó10 941

05711Ingatlanok felújítása


38 822

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó10 483

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-51 460

055131Tartalékok


-49 305
(8)Átcsoportosítás start - munka mintaprogram tárgyi eszköz beszerzésre

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése26 240

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA7 085

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-33 325
(9)Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak2 166

053321Vásárolt élelmezés


17 293

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
152 745

0533621Más szakmai szolgáltatások

3 800

0533721Biztosítási díjak


17 876

0533791Más egyéb szolgáltatások

18 597

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-66 936

053521Fizetenő általános forgalmi adó

961

0535551Kötelező jellegű díjak

17 088

0531231Hajtó- és kenőanyag

-225 524

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése53 975

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA7 959
(10)Átcsoportosítás megbízási díjakra 066020Város-, községgazdálkodás051221Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok7 520

081041Versesnysport-, és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

051221Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok7 520

082092Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása

051221Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok7 520

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-22 560
(11)Átcsoportosítások szociális ellátásra, beruházásra é felújításra

107060Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

054881Önkormányzat által saját hatáskörban adott pénzügyi ellátás936 000

054881Önkormányzat által saját hatáskörban adott pénzügyi ellátás636 000

082092Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

910502-1Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése220 134

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA28 448

05711Ingatlanok felújítása


454 444

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó121 932

055131Tartalékok


-1 760 958

055131Tartalékok


-636 000
(12)Átcsoportosítás óvodai feladatok finanszírozására

018030Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda620 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-620 000
(13)Átcsoportosítás közvilágtás hálózatbővítés

064010Közvilágítás
05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése-992 297

05621Ingatlan beszerzése, létesítése

992 297

05621Ingatlan beszerzése, létesítése

298 026

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA80 467

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-378 493
(14)Orvosi lakás lakbér előirányzat helyesbítés

013350Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

680001-1Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 72 000

680002-1Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940211Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel -72 000
(15)Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének helyesbítése

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09813111Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele-4 334 000

018030Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09813111Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele4 334 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


09813111Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele-1 584 000

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

09813111Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele-1 691 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

09813111Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele-251 000

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

09813111Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele-8 000

045120Út, autópálya építése09813121Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele-838 200

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

09813111Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele3 534 000

09813121Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele838 200

09813111Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele-338 000

09813121Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele338 000
(16)Átcsoportosítás start - munka mintaprogram 


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0531231Hajtó- és kenőanyag

37 398

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak144 868

0533711Postaköltég


2 595

0533721Biztosítási díjak


6 864

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó110 610

053521Fizetenő általános forgalmi adó

34 307

05621Ingatlan beszerzése, létesítése

41 489

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA21 558

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

066020Város-, községgazdálkodás05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése-63 047

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0531231Hajtó- és kenőanyag

-210 520

045160Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
-500 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0531241Munka és védőruha beszerzés

207 181

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak35 175

053321Vásárolt élelmezés


14 343

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó68 336

053521Fizetenő általános forgalmi adó

97 931

05711Ingatlanok felújítása


43 330

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó11 699

05621Ingatlan beszerzése, létesítése

-55 029

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


053122Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
-43 438

0531241Munka és védőruha beszerzés

-127 914

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-26 122

013320Köztemető-fenntartás és -működtetés


0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-80 315

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-21 567
(17)Intézmények kiadási megtakarításának tartalékba helyezése

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - közös hivatal-1 424 795

059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda-289 329

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok 


1 714 124
(18)Átcsoportosítás önkormányzati jogalkotáson


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


051211Választott tisztségviselők juttatásai
-69 870

05211Szociális hozzájárulási adó

121 053

05241Egészségügyi hozzájárulás

-34 531

05271Személyi jövedelemadó

-16 652

0531121könyv, folyóirat beszerzés

8 429

0531141Informatikai eszközök beszerzés
-8 429

0532151Szoftverek kölcsönzése, bérlése
5 277

0532211Tefelon, telefax, telex, mobil díj
-5 277

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
20 472

0533511Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül
-7 052

0533521Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívül
3 000

0533621Más szakmai tevékenység

-33 400

0533711Postaköltség


6 501

0533721Biztosítási díjak


12 676

0533741Szállítás1 025

0533791Más egyéb szolgáltatások

165 384

053411Kiküldetések


8 780

053421Reklám- és propaganda kiadások
-29 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-593

053521Fizetenő általános forgalmi adó

9 381

05355311 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete1 372

0535571Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások-107 782

05512031Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -30 000


egyéb civil szervezetek05506071Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre --72 873


önkormányzatok és költségvetési szerveik

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
131 609

05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre --140 000


társulások és költségvetési szerveik


055131Tartalékok 


82 134
(19)Átcsoportosítás önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáson

013350Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

680001-1Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0533121Gázdíj3 338

053521Fizetenő általános forgalmi adó

93 499

0533521Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívül
-7 986

680002-1Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0533111Villamos energia


-12 584

0533121Gázdíj-13 362

0533131Víz- és csatornadíj


-35 745

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
8 740

0533791Más egyéb szolgáltatások

-3 000

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak70 830

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-10 231
(20)Átcsoportosítás nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakásán051030Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjt., száll., átrak.

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-7 242

053521Fizetenő általános forgalmi adó

7 242
(21)Átcsoportosítás közvilágításon064010Közvilágítás
0533111Villamos energia


-70 186

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
153 651

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-8 120
(22)Átcsoportosítás város-,  községgazdálkodáson


066020Város-, községgazdálkodás05211Szociális hozzájárulási adó

134 071

0531231Hajtó- és kenőanyag

5 046

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak7 947

0535551Kötelező jellegű díjak

-42 126

0533791Más egyéb szolgáltatások

-3 951

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
42 234

053521Fizetenő általános forgalmi adó

2 503

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


0512341Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom-30 000

0512361Reprezentáció, üzleti ajándék

-40 001

051211Választott tisztségviselők juttatásai
-64 070

045160Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-12 993
(23)Átcsoportosítás gyermekétkeztetés köznevelési  intézményben feladaton

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562912-1Iskolai intézményi étkeztetés051221Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját -17 120


dolgozónak fizetett juttatás0533111Villamos energia


-14 258

0533121Gázdíj-9 971

0533131Víz- és csatornadíj


25 336

053321Vásárolt élelmezés


-1 329 370

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-368 637

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-26 186

053521Fizetenő általános forgalmi adó

26 186

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok 


1 687 834
(24)Átcsoportosítás fogászati társ. hozzájárulására


018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

05506071Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -199 219


önkormányzatok és költségvetési szerveik

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


05506071Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre --199 219


önkormányzatok és költségvetési szerveik
(25)Átcsoportosítás St. Kistérség által ellátott feladatokon

072112Háziorvosi ügyeleti ellátás05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre --75 000


társulások és költségvetési szerveik


072312Fogorvosi ügyeleti ellátás862302-1Fogorvosi ügyeleti ellátás05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre --178 000


társulások és költségvetési szerveik


104042Család- és  gyermekjóléti szolgáltatások

889924Családsegítés
05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre --108 398


társulások és költségvetési szerveik


107052Házi segítségnyújtás889922Házi segítségnyújtás05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre --1 045 000


társulások és költségvetési szerveik


018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

05506081Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -1 433 714


társulások és költségvetési szerveik

(26)Átcsoportosítás család- és nővédelmi egészségügyi gond.-on

074031Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
253 301

05211Szociális hozzjárulási adó

82 412

0535551Kötelező jellegű díjak

10 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-10 000

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
45 418

05671Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó12 263

05110731SZÉP kártya - étkezés

148 000

051004771Béren kívüli juttatások

-148 000

051221Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonvan nem saját foglalkoztatottnak3 220


fizetett juttatások
0531141Informatikai eszközök

-2 768

0531161Egyéb szakmai anyagok

2 768

0533711Postaköltség


1 010

0533791Más egyéb szolgáltatások

-1 010

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok 


-335 713

05671Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-28 448

066020Város-, községgazdálkodás05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
-29 233

013320Köztemető-fenntartás és -működtetés


051221Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonvan nem saját foglalkoztatottnak-3 220


fizetett juttatások(27)Átcsoportosítás versenysport-. és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081044Versenysport-. és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

051221Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonvan nem saját foglalkoztatottnak-420


fizetett juttatások
05211Szociális hozzájárulási adó

1 725

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak1 531

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó414

05512031Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre --1 945


egyéb civil szervezetek013320Köztemető-fenntartás és -működtetés


05211Szociális hozzájárulási adó

-1 305
(28)Átcsoportosítás könyvtári állomány gyarapításon és szolgáltatáson

082042Könyvtári állomány gyarapítás


0531121Könyv, folyóirat beszerzés

833

0533791Más egyéb szolgáltatások

71

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó2 158

082044Könyvtári szolgáltatás0512361Reprezentáció, üzleti ajándék

-20 000

0531141Informatikai eszközök

4 000

0531161Egyéb szakmai anyagok

-29 035

0533111Villamos energia


5 335

0533121Gázdíj16 638

05241Egészségügyi hozzájárulás

4 154

082092Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

910502-1Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

05211Szociális hozzájárulási adó

1 827

013320Köztemető-fenntartás és -működtetés


05211Szociális hozzájárulási adó

-5 981
(29)Átcsoportosítás közösségi színtéren082092Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

910502-1Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

0512361Reprezentáció, üzleti ajándék

26 613

0531221Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
-4 213

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak17 250

0533111Villamos energia


-16 975

0533121Gázdíj11 324

0533131Víz- és csatornadíj


-15 660

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
30 000

0533791Más egyéb szolgáltatások

3 196

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó21 899

0535571Más rovaton nem szerepeltethető egyéb dologi kiadások-46 821

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
117 168

05671Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó91 071

086090Egyéb szabadidős szolgáltatás


0512361Reprezentáció, üzleti ajándék

-6 613

045120Út, autópálya építése5621Ingatlanok beszerzése, létesítése
-208 239
(30)Átcsoportosítás egyéb szabadidős szolgáltatáson

086090Egyéb szabadidős szolgáltatás


05241Egészségügyi hozzájárulás

1 808

05271Személyi jövedelemadó

1 071

0531161Egyéb szakmai anyagok

18 648

0531221Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
-1 000

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-15 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó1 226

082044Könyvtári szolgáltatás0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-3 874

013320Köztemető-fenntartás és -működtetés


05211Szociális hozzájárulási adó

-2 879
(31)Átcsoportosítás szünidei gyermekétkeztetésen


104037Intézményen kívüli gyermekétkeztetés


053321Vásárolt élelmezés


505 809

053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó136 569

054291Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás-581 000

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

053321Vásárolt élelmezés


-61 378
(32)Átcsoportosítás önkormányzat által adott természetbeni ellátásra - 

kistérségi gondozási díjak
107060Egyéb szociális pénzbeli és  természetbeni ellátások, támogatások

054891Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás198 569

054881Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás-198 569
Módosított előirányzatJelenlegi módosított előirányzat
Bevételek főösszege

      211 296 710           256 978 708   
Kiadások főösszege

      211 296 710           256 978 708   
Működési hiány

                         -                              -   
Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
6.§ Működési bevételek
(1)Többlettámogatások és kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

2016. július - november hónapokra bérkompenzációra kapott támogatás 

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161Központi, irányítószervi támogatás
111 536

098161Központi, irányítószervi támogatás
83 185

098161Központi, irányítószervi támogatás
91 948

098161Központi, irányítószervi támogatás
91 948

098161Központi, irányítószervi támogatás
49 569

Összesen428 186

Karbantartási feladatra és közlekedési költségtérítésre

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161Központi, irányítószervi támogatás
171 237

3* csekély értékű ajándékra és járulékaira irányítószervi támogatás

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161Központi, irányítószervi támogatás
356 933

Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161Központi, irányítószervi támogatás
-340 617

098161Központi, irányítószervi támogatás
-958 074

Összesen-1 298 691
(2)Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás

kirendeltség dolgozóinak jutamazására


016020Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Karancsalja


0916021Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -529 005


Központi kezelésű előirányzatok


Karancskeszi

0916021Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -476 212


Központi kezelésű előirányzatok


Összesen1 005 217
(3)Működési bevételi többlet és elmaradás


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


Karancsalja

0940311Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül50 000

0940321Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül49 408

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó
4 592

0940311Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül-27 223

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó
-20 130

094071Általános forgalmi adó visszatérítése
25 000

094081Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek17

0940311Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül-50 000

Karancskeszi

0941151Költségek visszatérítései

3 932

Összesen35 596
(4)Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal többletköltségeihez módosítása

Karancskeszi

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről - 324 881


önkormányzatok és költégvetési szerveik

Működési bevételek összesen


1 023 359
7.§Felhalmozási bevételek(1)Köztisztviselői kölcsön folyósításához finanszírozás helyesbítés, felhalmozási

célú támogatás dolgozói kölcsön folyósításához, kölcsön visszatérülése

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161Központi, irányítószervi támogatás
-270 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


Karancsalja

0974041Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése100 000


ÁH-n kívülről-  háztartásokKarancskeszi

0925071Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről-64 600


önkormányzatok és költégvetési szerveik


0974041Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése91 670


ÁH-n kívülről-  háztartásokÖsszesen-13 730
(3)Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161Központi, irányítószervi támogatás
-126 104
Felhalmozási bevételek összesen


-139 834
Bevételek összesen883 525
8.§ Működési kiadások
(1)Többlettámogatások,  kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés,

2016. július - november hónapokra bérkompenzációra kapott támogatás 

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


Karancsalja

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai28 000

05211Szociális hozzájárulási adó

7 560

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai26 700

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai26 700

05211Szociális hozzájárulási adó

7 209

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai33 600

05211Szociális hozzájárulási adó

9 072

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai33 600

05211Szociális hozzájárulási adó

9 072

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai293

Karancskeszi

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai38 800

05211Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai38 800

05211Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai38 800

05211Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai38 800

05211Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai38 800

05211Szociális hozzájárulási adó

10 476

Összesen428 186

Karbantartási feladatra és közlekedési költségtérítésre

Karancsalja61 104

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
107 070

0511091Közlekedési költségtérítés

3 063

0512361Reprezentáció, üzleti ajándék

171 237

Összesen

3* csekély értékű ajándékra és járulékaira, szocho-ra irányítószervi támogatás

Karancsalja

05110771Béren kívüli juttatások

188 700

05241Egészségügyi hozzájárulás

60 629

05271Személyi jövedelemadó

33 683

05211Szociális hozzájárulási adó

73 921

Összesen356 933

Kiadási megtakarítás miatt előirányzat csökkentéssek

Karancsalja

05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-31 833

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-21 393

0532141Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása-36 103

0533511Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül
-63 054

0533621Más szakmai tevékenység

-47 268

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-62 027

05355311 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete-987

05110771Béren kívüli juttatások

-20 667

05211Szociális hozzájárulási adó

-46 064

05241Egészségügyi hozzájárulás

-5 423

0527Személyi jövedelemadó

-5 798

Összesen-340 617

Karancskeszi

0511021Normatív jutalmak


-297

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-8 334

05110771Béren kívüli juttatások

-37 885

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-79 084

05211Szociális hozzájárulási adó

-31 428

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-37 566

0532141Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása-22 914

0531261Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEB hosting-2 000

0531271Internetes oldalak tervezése, működtetésse-12 000

0533111Villamos enegria


-38 474

0533121Gázdíj-269 860

0533131Víz- és csatornadíj


-55 125

0533621Más szakmai tevékenység

-161 812

0533711Postaköltség


-96 350

0534111Foglalkoztatottak kiküldetései

-31 155

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-73 790

Összesen-958 074
(2)Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás

kirendeltség dolgozóinak jutamazására


016020Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Karancsalja

0511021Normatív jutalmak


180 000

051221Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok40 000

0512361Reprezentáció, üzleti ajándék

16 714

0512371Egyéb külső személyi juttatások
140 000

05211Szociális hozzájárulási adó

96 120

05241Egészségügyi hozzájárulás

6 743

05271Személyi jövedelemadó

3 746

0531221Irodaszerek


5 821

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak4 990

0534111Foglalkoztatottak kiküldetései

27 680

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó7 191

Összesen529 005

Karancskeszi

051221Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok60 000

0512361Reprezentáció, üzleti ajándék

24 040

0512371Egyéb külső személyi juttatások
240 000

05211Szociális hozzájárulási adó

79 380

05241Egészségügyi hozzájárulás

9 693

052271Személyi jövedelemadó

5 385

0531221Irodaszerek


39 966

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak650

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó17 097

05355311 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete1

Összesen476 212
(3)Működési bevételi többlet és elmaradás


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


Karancsalja

0533511Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül
50 000

0533511Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívül
49 408

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó4 592

053521Fizetendő általános forgalmi adó
25 000

0533511Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül
-50 000

0533791Más egyéb szolgáltatás

13

0532141Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása-47 349

Karancskeszi

0533791Más egyéb szolgáltatás

3 932

Összesen35 596
(4)Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal többletköltségeihez módosítása

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


Karancskeszi

0511041Készenléti, ügyeleti, helyettesítéi díj, túlóra, túlszolgálat5 076

0533121Gázdíj319 805

Összesen324 881
Működési kiadások összesen


1 023 359
9.§ Felhalmozási kiadások
(1)Köztisztviselői kölcsön folyósításához finanszírozás helyesbítés, felhalmozási

célú támogatás dolgozói kölcsön folyósításához, kölcsön visszatérülése

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése79 000

05671Beruházási célú előzetesen felszámított álalános forgalmi adó21 000

Karancskeszi

0586041Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre -156 270


háztartások
0586041Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre --270 000


háztartások
Összesen-13 730
(2)Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

05611Immateriális javak beszerzése, létesítése
-26 104

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése-79 000

05671Beruházási célú előzetesen felszámított álalános forgalmi adó-21 000

Összesen-126 104
Felhalmozási kiadások  összesen


-139 834
Kiadások összesen883 525
10.§ Átcsoportosítások
(1)Átcsoportosítás informatikai eszköz beszerzésre

Karancsalja

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

05631Informatikai eszközök beszerzése, létesítése300 000

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése-300 000

05631Informatikai eszközök beszerzése, létesítése129 840

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése-100 000

05611Immateriális javak beszerzése, létesítése
-5 944

05671Beruházási célú előzetesen felszámított álalános forgalmi adó-23 896
(2)Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége feladaton működés

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-558 882

05110771Béren kívüli juttatások 

-41 368

0511021Normatív jutalmak


600 250

05110711Erzsébet utalvány


457 000

05110731SZÉP kártya - étkezés

148 688

05110751Helyi utazási bérlet


74 760

05110771Béren kívüli juttatások 

-680 448

0511091Közlekedési költségtérítés

35 541

05110771Béren kívüli juttatások 

-18 967

0531121Könyv, folyóirat


9 000

0531131Egyéb információhordozó

-15 000

0531141Informatikai eszközök 

-1 947

0531221Irodaszer, nyomtatvány

-46 376

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak66 574

0532111Internetdíj


9 200

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
27 000

0532141Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása-39 148

053211Telefon, telefax, telex, mobil díj
-9 849

0533111Villamos energia


-40 609

0533791Más egyéb szolgáltatás

5 515

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó5 836

0533711Postaköltség


2 000

0533781Pénzügyi, befektetési díj

-15 789

0533791Más egyéb szolgáltatás

73 685

0534111Foglalkoztatottak kiküldetései

-7 295

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-31 339

0532151Szoftverek kölcsönzése, bérlése
730

0533621Más szakmai tevékenység

-430

05355311 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete2

0527Személyi jövedelemadó

-8 334

Karancskeszi

05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-31 833

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai31 833

05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-48 618

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai48 618

05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-48 618

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai48 618

05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-48 344

05110131MT alapján  teljes, részmunkaidős bére
-651 646

0511021Normatív jutalmak


637 594

05110771Béren kívüli juttatások 

-15 951

05211Szociális hozzájárulási adó

17 788

05241Egészségügyi hozzájárulás

39 509

05251Táppénz-hozzájárulás

18 143

05271Személyi jövedelemadó

7 689

05631Informatikai eszközök beszerzése, létesítése-300 000

0586041Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre -300 000


háztartások


-25 771

05631Informatikai eszközök beszerzése, létesítése-87 959

05671Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó113 730

0586041Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre -69 993


háztartások


-69 993

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése-4 782

05631Informatikai eszközök beszerzése, létesítése-5 000

05110131MT alapján teljes, részmunkaidős bére
-10 000

0531121Könyv, folyóirat


118

0531131Egyéb információhordozó

-77 347

0531141Informatikai eszközök 

-10 778

0531221Irodaszer, nyomtatvány

24 470

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak52 292

0532151Szoftverek kölcsönzése, bérlése
15 453

053211Telefon, telefax, telex, mobil díj
10 792

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
537 000

0533791Más egyéb szolgáltatás

100 000

05110711Erzsébet utalvány


72 688

05110721SZÉP kártya - vendéglátás

-797 064

05110731SZÉP kártya - étkezés05110771Béren kívüli juttatások 

87 376

05110741SZÉP kártya - szabadidő053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-1

016020Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

05355311 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete1
(3)Előző év működési költségvetési maradányának helyesbítése

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

09813111Előző év működési költségvetési maradányának igánybevétele-24 040

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek


09813111Előző év működési költségvetési maradányának igánybevétele24 040
(4)Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal többletköltségeihez módosítása

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancskeszi

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről - 412 600


önkormányzatok és költégvetési szerveik


0925071Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről--412 600


önkormányzatok és költégvetési szerveik

Bevételek főösszege

56 032 56656 916 091
Kiadások főösszege

56 032 56656 916 091
Karancsaljai Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása
11.§ Működési bevételek
(1)Többlettámogatás óvodai étkeztetésre, 3* csekély értékű ajándék utáni járulékra

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161Központi, irányítószervi támogatás
620 000

098161Központi, irányítószervi támogatás
28 544

Összesen648 544
(2)Működési bevételen bevételi többlet091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0941151Költségek visszatérítései

2 117

09411411 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési külünbözet2

094051Ellátási dííjak


11 580

054061Kiszámlázott általános forgalmi adó
3 308

Összesen17 007
(3)Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161Központi, irányítószervi támogatás
-289 329
Működési bevételek összesen


376 222
12.§ Működési kiadások
(1)Többlettámogatás felhasználása óvodai étkeztetésre

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562912-1Óvodai intézményi étkeztetés053321Vásárolt élelmezés


488 189

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó131 811

091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05241Egészségügyi hozzájárulás

28 544

Összesen648 544
(2)Működési bevételen bevételi többlet felhasználása

091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05251Táppénz- hozzájárulás

2 118

05271Személyi jövedelemadó096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben1

562912-1Óvodai intézményi étkeztetés


053321Vásárolt élelmezés


11 580

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó3 308

Összesen17 007
(3)Kiadási megtakarítás miatt előirányzat csökkentéssek

091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0533791Más egyéb szolgáltatások

-39 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-44 822

05355311 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete-487

091120Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai

053362Más szakmai tevékenység

-77 000

091140Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
-3 659

05671Beruházási célú előzetese felszámított általános forgalmi adó-4 530

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-2 236

053211Telefon, telefax, telex, mobil díj
-7 652

0533111Villamos energia


-100 002

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-9 941

Összesen-289 329
Működési kiadások összesen


376 222
13.§ Átcsoportosítások
(1)Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain

091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai


05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-39 261

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai39 261

05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-11 778

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai11 778

0534111Foglalkoztatottak kiküldetései

5 000

0534111Foglalkoztatottak kiküldetései

5 000

0534111Foglalkoztatottak kiküldetései

-1 113

0511041Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat-69 781

05241Egészségügyi hozzájárulás

57 076

05251Táppénz- hozzájárulás

12 336

05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-412 284

0511041Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat-110 219

0511021Normatív jutalmak


300 000

05110771Béren kívüli juttatások

199 800

5211Szociális hozzájárulási adó

-78 629

05241Egészségügyi hozzájárulás

59 352

05251Táppénz- hozzájárulás

10 891

05271Személyi jövedelemadó

31 089

05110711Erzsébet utalvány


572 000

05110731SZÉP kártya - étkezés

148 688

05110771Béren kívüli juttatások 

-743 320

05271Személyi jövedelemadó

-1

0511091Közlekedési költségtérítés

-14 220

0531121Könyv, folyóirat beszerzés

15 351

0531131Egyéb információhordozó

1 420

0531161Egyéb szakmai anyag

23 491

0533741Szállitás8 492

053111Gyógyszer


-344

0533621Más szakmai tevékenység

-40 741
(2)Átcsoportosítás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai

091120Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai

053362Más szakmai tevékenység

-100 000
(3)Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

091140Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-15 000

053211Telefon, telefax, telex, mobil díj
10 000

0533111Villamos energia


1 530

0533791Más egyéb szolgáltatás

-6 530

0531261Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEB hosting6 500

0531271Internetes oldalak tervezése, működtetésse50 000

053211Telefon, telefax, telex, mobil díj
32 000

0533131Víz- és csatornadíj


126 000

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-115 500

0535571Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások1 000

0532211Internetdíj


5 870

0533111Villamos energia


100 321

0533121Gázdíj-49 590

0533131Víz- és csatornadíj


15 579

0533711Postaköltség


13 929

0531221Irodaszer, nyomtatvány

-14 177

0531241Munka- és védőruha

-1 741

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-11 349

053211Telefon, telefax, telex, mobil díj
-6 634

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
-10 080

0533781Pénzügyi, befektetési díj

-25 897

0533791Más egyéb szolgáltatás

-35 851

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-57 260

0535571Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások-221

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
-13 121
(4)Átcsoportosítás gyermekétkeztetés köznevelési intézményben feladaton

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562912-1Óvodai intézményi étkeztetés05241Egészségügyi hozzájárulás

369

053321Vásárolt élelmezés


87 710

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó33 014

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak-205
Eredeti előirányzatMódosított előirányzat
Bevételek főösszege

        32 962 965             33 339 187   
Kiadások főösszege

        32 962 965             33 339 187   
         -   
                           -   
Működési hiány

Eredeti előirányzatMódosított előirányzat
Bevételek főösszege

      300 292 241           347 233 986   
 - intézmények finanszírozási bevétele-       81 590 192   -         81 210 968   
Bevételek főösszege összesen      218 702 049           266 023 018   
Kiadások főösszege

      300 292 241           347 233 986   
 - önkormányzat finanszírozási kiadása-       81 590 192   -         81 210 968   
Kiadások főösszege összesen      218 702 049           266 023 018   
                         -                              -   
Működési hiány

14.§ Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Karancsalja, 2017. május 4.


……………………….


Sulyok Oszkár Jánosné


polgármester
Indoklás


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testületet  illeti
 meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga.  A módosítás a rendelkező részben 
 foglaltak miatt indokolt.
Karancsalja, 2016. május 4.