Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 04 - 2022. 08. 01

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.05.04.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont jában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény nek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. ( II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

Karancsalja Község Önkormányzata 2016 . évi költségvetésének módosítása

1. § Működési bevételek

(1)

Közfoglalkoztatás működési célú támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

1 617 138

állami pénzalapoktól

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

1 595 673

állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

341 624

állami pénzalapoktól

Összesen

3 554 435

(2)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. január - június hónapokra

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

2016. július hónapra

84 836

2016. augusztus hónapra

83 185

2016. szeptember hónapra

91 948

2016. október hónapra

91 948

2016. november hónapra

49 569

Összesen

401 486

(3)

Lakossági víz- és csatornadíj támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

13 245 700

(4)

Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és ternészetbeni ellátások

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről egyéb fejezeti

kezelésű előirányzatból

2016. augusztus hónapra

545 200

2016. november hónapra

498 800

Összesen

1 044 000

(5)

Szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

1 351 280

(6)

Önkormányzat működésének általános támogatása kiegészítése

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09111

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

9 053 289

(7)

Működési bevételeknél bevételi többlet és elmaradás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0940311

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül

-3 815

0940321

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül

11 824

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

954

0940451

Tulajdonosi bevétel - önk. többs. tul. váll.-tól kapott osztalék bevétel

1 980 000

094071

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 301

0941151

Költségek visszatérítései

58 381

0941141

1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti ker. különbözet

4

0941161

Egyéb különféle működési bevételek

1 500

0964041

Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

64 364

0975041

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszözök

42 137

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (sírhelymegváltás)

1 000

680001-1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940321

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül

74 850

094071

Általános forgalmi adó visszatérítése

45 488

0941151

Költségek visszatérítései

929

680002-1

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

-295 736

066020

Város-, községgazdálkodás

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

11 811

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 409

082044

Könyvtári szolgáltatások

0941151

Költségek visszatérítései

1 513

082092

Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

52 200

041237

Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul

094011

Készletértékesítés ellenértéke

163 323

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

44 097

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

094051

Ellátási díjak

110 374

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

29 304

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjt., száll., átrak.

0940321

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül

8 162

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

094041

Tulajdonosi bevételek

2 301 680

0940421

Tulajdonosi bev. - önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel

-1 105 875

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

346 337

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0941151

Költségek visszatérítései

68 515

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről -TB alapoktól

-111 800

Összesen

3 906 231

(8)

Pótlólagos állami támogatások

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09111

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

9

091121

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

234 100

091131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési

2 538 322

feladatok támogatása

Összesen

2 772 431

(9)

Bevételi többlet és elmaradás közhatalmi és kamat bevételeknél

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívűlről

093431

Magánszemélyek kommunális adója

1 118 593

09351071

Állandó jelleggel v. iparűzési tev. után fizetett helyi adó

-4 205 651

0936171

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

32 790

0940821

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

-20 000

09355021

Talajterhelési díj

-304 000

0936161

Egyéb közhatalmi bevétel

304 000

0936162

Egyéb közhatalmi bevétel

53 210

0935411

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megillető része

463 569

093603

Igazgatási szolgáltatási díj bevétel

1 000

0936111

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közig. bírság önk. megill. része

75 447

0936141

Jövedelmi típusú települési adók

3 098

0936151

Egyéb települési adók

5 000

0936161

Egyéb közhatalmi bevétel

Összesen

-2 472 944

(10)

Közfoglalkoztatás működési célú támogatás elmaradás

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

-585 963

állami pénzalapoktól

(11)

ASP pályázati támogatás

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i államháztartáson belüről

3 850 000

fejezeti kez. ei.-ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

(12)

Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modul bevételi többlet felhasználása

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0940231

Egyéb szolgáltatások

3 858

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 042

Összesen

4 900

(13)

Diák munka működési célú támogatása

066020

Város-, községgazdálkodás

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

460 085

állami pénzalapoktól

(14)

2017. 0. havi támogatás megelőlegezése

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 655 870

Működési bevételek összesen

41 240 800

2. § Felhalmozási bevételek

(1)

Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modulra kapott támogatás

tárgyi eszköz beszerzésekre

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

358 475

államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

50 089

államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

Összesen

408 564

(2)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás

tárgyi eszköz beszerzésekre

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

512 108

államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

370 526

államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

Összesen

882 634

(3)

ASP pályázati támogatás

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0925031

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

3 150 000

fejezeti kez. ei.-ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

Felhalmozási bevételek összesen

4 441 198

Bevételek összesen

45 681 998

3. § Működési kiadások

(1)

Közfoglalkoztatás bér, járulék és dologi kiadások támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

1 424 790

05211

Szociális hozzájárulási adó

192 348

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

866 722

05211

Szociális hozzájárulási adó

117 008

0531231

Hajtó- és kenőanyag

55 318

0531241

Munka- és védőruha

104 869

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

321 658

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

130 098

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0531241

Munka- és védőruha

78 268

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

160 669

053321

Vásárolt élelmezés

30 059

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

72 628

Összesen

3 554 435

(2)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. július - november hónapokra

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

2016. július hónapra

84 836

2016. augusztus hónapra

83 185

2016. szeptember hónapra

91 948

2016. október hónapra

91 948

2016. november hónapra

49 569

Összesen

401 486

(3)

Lakossági víz- és csatornadíj támogatás, állami támogatások

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05512061

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre-

13 245 700

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

(4)

Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és ternészetbeni ellátások

054291

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás

2016. augusztus hónapra

545 200

2016. november hónapra

498 800

Összesen

1 044 000

(5)

Szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

054831

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

1 351 280

(6)

Önkormányzat működésének általános támogatása kiegészítésének felhasználása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

470 700

0531241

Munka- és védőruha beszerzés

127 914

055131

Tartalékok

7 755 663

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0511021

Normatív jutalmak

50 000

05110771

Béren kívüli juttatások (csekély értékű ajándék ut.)

33 300

05241

Egészségügyi hozzájárulás

10 699

05271

Személyi jövedelemadó

5 944

066020

Város-, községgazdálkodás

051221

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok

14 200

05211

Szociális hozzájárulási adó

3 451

082092

Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása

051221

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok

7 100

05211

Szociális hozzájárulási adó

1 725

081041

Versesnysport-, és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

051221

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok

7 100

05211

Szociális hozzájárulási adó

1 725

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - közös hivatal

356 933

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda

28 544

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0533111

Villamos energia

101 272

0533121

Gázdíj

77 019

Összesen

9 053 289

(7)

Bevételi többlet és kiadási megtakarítás miatt előirányzat módosítás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05506071

Egyéb működési célú támogatás ÁH- belülre - önkormányzatok és

-1 127 908

költségvetési szerveik

0533781

Pénzügyi, befektetési díj

-216 074

0535551

Kötelező jellegű díjak

-29 000

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

-31 695

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

055131

Tartalékok (készlet értékesítés)

163 323

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562912-1

Iskolai intézményi étkeztetés

0533131

Víz- és csatornadíj

10 945

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

14 037

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

5 122 603

Összesen

3 906 231

(8)

Pótlólagos állami támogatások felhasználása

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

816 066

05211

Szociális hozzájárulási adó

222 407

053321

Vásárolt élelmezés

1 365 321

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

368 637

Összesen

2 772 431

(9)

Bevételi többlet és elmaradás közhatalmi és kamat bevételeknél

különbözetének felhasználása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-2 472 944

(10)

Közfoglalkoztatás működési célú támogatás emaradás

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-585 963

(11)

ASP pályázati támogatás

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

210 000

0533621

Más szakmai tevékenység

2 866 142

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

773 858

Összesen

3 850 000

(12)

Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modul bevételi többlet felhasználása

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

4 900

(13)

Diák munka működési célú támogatása

066020

Város-, községgazdálkodás

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

460 085

(14)

2017. 0. havi támogatás megelőlegezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

4 655 870

Működési kiadások összesen

41 240 800

4. § Felhalmozási kiadások

(1)

Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modulra kapott támogatás

tárgyi eszköz beszerzésekre

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

282 264

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

76 211

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

50 089

Összesen

408 564

(2)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás

tárgyi eszköz beszerzésekre

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

403 235

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

108 873

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

291 753

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

78 773

Összesen

882 634

(3)

ASP pályázati támogatás

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

05611

Immateriális javak beszerzése, létesítése

630 000

05631

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 850 315

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

669 685

Összesen

3 150 000

Felhalmozási kiadások összesen

4 441 198

Kiadások összesen

45 681 998

5. § Átcsoportosítások

(1)

Közfoglalkoztatás - betegszabadságok, táppézn-hozzájárulás miatti átcsoportosítás

tartalékról

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-12 045

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

12 045

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-14 454

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

14 454

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-20 149

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

20 149

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-50 879

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

1 157

05251

Táppénz- hozzájárulás

49 722

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

198

05211

Szociális hozzájárulási adó

1 782

05251

Táppénz- hozzájárulás

26 423

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-12 504

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

12 504

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-50 987

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

50 987

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

-2 356

05251

Táppénz- hozzájárulás

71 174

05211

Szociális hozzájárulási adó

-68 818

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-28 403

(2)

Csapadékvízelvezetés vízjogi eng. díjára, többletfeladat díjazására átcsoportosítás

066020

Város-, községgazdálkodás

0511041

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

30 080

0511041

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

22 559

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0533621

Más szakmai tevékenyég

252 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-282 080

055131

Tartalékok

-22 559

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0533621

Más szakmai tevékenyég

-252 000

045120

Út, autópálya építés

0533621

Más szakmai tevékenyég

252 000

(3)

Átcsoportosítás települési támogatásról szociális gondozottak térítési díjára

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0548251

Települési támogatás

-304 000

054891

Önkormányzat által adott természetbeni ellátás

304 000

(4)

Átcsoportosítás hivatal finanszírozásra, könyvtár kiadására

018030

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

általános igazgatási tevékenysége

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal

Bérkompenzáció

26 700

Karbantartásra

61 104

Közlekedési ktgtérítésre és reprezentációra

110 133

Kkeszi dolgozói kölcsönök fin. hely.

-270 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

270 000

055131

Tartalékok

-26 700

055131

Tartalékok

-234 104

055131

Tartalékok

-110 133

0820144

Könyvtári szolgáltatások

0533121

Gázdíj

173 000

(5)

Átcsoportosítás közvilágítás hálózat bővítésére

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-204 217

064010

Közvilágítás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

160 297

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

43 920

(6)

Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre köztemető fenntartás

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-120 570

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-32 554

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

120 570

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

32 554

(7)

Átcsoportosítás helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatáson felújításra

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

-296 551

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

-80 069

05711

Ingatlanok felújítása

296 551

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

80 069

05711

Ingatlanok felújítása

40 519

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 941

05711

Ingatlanok felújítása

38 822

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 483

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-51 460

055131

Tartalékok

-49 305

(8)

Átcsoportosítás start - munka mintaprogram tárgyi eszköz beszerzésre

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

26 240

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

7 085

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-33 325

(9)

Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

2 166

053321

Vásárolt élelmezés

17 293

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

152 745

0533621

Más szakmai szolgáltatások

3 800

0533721

Biztosítási díjak

17 876

0533791

Más egyéb szolgáltatások

18 597

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-66 936

053521

Fizetenő általános forgalmi adó

961

0535551

Kötelező jellegű díjak

17 088

0531231

Hajtó- és kenőanyag

-225 524

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

53 975

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

7 959

(10)

Átcsoportosítás megbízási díjakra

066020

Város-, községgazdálkodás

051221

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok

7 520

081041

Versesnysport-, és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

051221

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok

7 520

082092

Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása

051221

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok

7 520

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-22 560

(11)

Átcsoportosítások szociális ellátásra, beruházásra é felújításra

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

054881

Önkormányzat által saját hatáskörban adott pénzügyi ellátás

936 000

054881

Önkormányzat által saját hatáskörban adott pénzügyi ellátás

636 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

910502-1

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

220 134

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

28 448

05711

Ingatlanok felújítása

454 444

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

121 932

055131

Tartalékok

-1 760 958

055131

Tartalékok

-636 000

(12)

Átcsoportosítás óvodai feladatok finanszírozására

018030

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda

620 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-620 000

(13)

Átcsoportosítás közvilágtás hálózatbővítés

064010

Közvilágítás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-992 297

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

992 297

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

298 026

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

80 467

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-378 493

(14)

Orvosi lakás lakbér előirányzat helyesbítés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

680001-1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

72 000

680002-1

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

-72 000

(15)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének helyesbítése

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09813111

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele

-4 334 000

018030

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09813111

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele

4 334 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

09813111

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele

-1 584 000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

09813111

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele

-1 691 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

09813111

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele

-251 000

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

09813111

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele

-8 000

045120

Út, autópálya építése

09813121

Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele

-838 200

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

09813111

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele

3 534 000

09813121

Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele

838 200

09813111

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele

-338 000

09813121

Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele

338 000

(16)

Átcsoportosítás start - munka mintaprogram

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0531231

Hajtó- és kenőanyag

37 398

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

144 868

0533711

Postaköltég

2 595

0533721

Biztosítási díjak

6 864

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

110 610

053521

Fizetenő általános forgalmi adó

34 307

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

41 489

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

21 558

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

066020

Város-, községgazdálkodás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-63 047

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0531231

Hajtó- és kenőanyag

-210 520

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-500 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0531241

Munka és védőruha beszerzés

207 181

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

35 175

053321

Vásárolt élelmezés

14 343

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

68 336

053521

Fizetenő általános forgalmi adó

97 931

05711

Ingatlanok felújítása

43 330

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

11 699

05621

Ingatlan beszerzése, létesítése

-55 029

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

053122

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

-43 438

0531241

Munka és védőruha beszerzés

-127 914

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-26 122

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-80 315

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-21 567

(17)

Intézmények kiadási megtakarításának tartalékba helyezése

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - közös hivatal

-1 424 795

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda

-289 329

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

1 714 124

(18)

Átcsoportosítás önkormányzati jogalkotáson

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

-69 870

05211

Szociális hozzájárulási adó

121 053

05241

Egészségügyi hozzájárulás

-34 531

05271

Személyi jövedelemadó

-16 652

0531121

könyv, folyóirat beszerzés

8 429

0531141

Informatikai eszközök beszerzés

-8 429

0532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése

5 277

0532211

Tefelon, telefax, telex, mobil díj

-5 277

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

20 472

0533511

Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül

-7 052

0533521

Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívül

3 000

0533621

Más szakmai tevékenység

-33 400

0533711

Postaköltség

6 501

0533721

Biztosítási díjak

12 676

0533741

Szállítás

1 025

0533791

Más egyéb szolgáltatások

165 384

053411

Kiküldetések

8 780

053421

Reklám- és propaganda kiadások

-29 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-593

053521

Fizetenő általános forgalmi adó

9 381

0535531

1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

1 372

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

-107 782

05512031

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

30 000

egyéb civil szervezetek

05506071

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

-72 873

önkormányzatok és költségvetési szerveik

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

131 609

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

-140 000

társulások és költségvetési szerveik

055131

Tartalékok

82 134

(19)

Átcsoportosítás önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáson

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

680001-1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0533121

Gázdíj

3 338

053521

Fizetenő általános forgalmi adó

93 499

0533521

Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívül

-7 986

680002-1

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0533111

Villamos energia

-12 584

0533121

Gázdíj

-13 362

0533131

Víz- és csatornadíj

-35 745

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

8 740

0533791

Más egyéb szolgáltatások

-3 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

70 830

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-10 231

(20)

Átcsoportosítás nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)

begyűjtése, szállítása, átrakásán

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjt., száll., átrak.

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-7 242

053521

Fizetenő általános forgalmi adó

7 242

(21)

Átcsoportosítás közvilágításon

064010

Közvilágítás

0533111

Villamos energia

-70 186

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

153 651

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-8 120

(22)

Átcsoportosítás város-, községgazdálkodáson

066020

Város-, községgazdálkodás

05211

Szociális hozzájárulási adó

134 071

0531231

Hajtó- és kenőanyag

5 046

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

7 947

0535551

Kötelező jellegű díjak

-42 126

0533791

Más egyéb szolgáltatások

-3 951

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

42 234

053521

Fizetenő általános forgalmi adó

2 503

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0512341

Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom

-30 000

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

-40 001

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

-64 070

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-12 993

(23)

Átcsoportosítás gyermekétkeztetés köznevelési intézményben feladaton

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562912-1

Iskolai intézményi étkeztetés

051221

Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

-17 120

dolgozónak fizetett juttatás

0533111

Villamos energia

-14 258

0533121

Gázdíj

-9 971

0533131

Víz- és csatornadíj

25 336

053321

Vásárolt élelmezés

-1 329 370

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-368 637

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-26 186

053521

Fizetenő általános forgalmi adó

26 186

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

1 687 834

(24)

Átcsoportosítás fogászati társ. hozzájárulására

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

05506071

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

199 219

önkormányzatok és költségvetési szerveik

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05506071

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

-199 219

önkormányzatok és költségvetési szerveik

(25)

Átcsoportosítás St. Kistérség által ellátott feladatokon

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

-75 000

társulások és költségvetési szerveik

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

862302-1

Fogorvosi ügyeleti ellátás

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

-178 000

társulások és költségvetési szerveik

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

889924

Családsegítés

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

-108 398

társulások és költségvetési szerveik

107052

Házi segítségnyújtás

889922

Házi segítségnyújtás

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

-1 045 000

társulások és költségvetési szerveik

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

1 433 714

társulások és költségvetési szerveik

(26)

Átcsoportosítás család- és nővédelmi egészségügyi gond.-on

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

253 301

05211

Szociális hozzjárulási adó

82 412

0535551

Kötelező jellegű díjak

10 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-10 000

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

45 418

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

12 263

05110731

SZÉP kártya - étkezés

148 000

051004771

Béren kívüli juttatások

-148 000

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonvan nem saját foglalkoztatottnak

3 220

fizetett juttatások

0531141

Informatikai eszközök

-2 768

0531161

Egyéb szakmai anyagok

2 768

0533711

Postaköltség

1 010

0533791

Más egyéb szolgáltatások

-1 010

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-335 713

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-28 448

066020

Város-, községgazdálkodás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

-29 233

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonvan nem saját foglalkoztatottnak

-3 220

fizetett juttatások

(27)

Átcsoportosítás versenysport-. és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081044

Versenysport-. és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonvan nem saját foglalkoztatottnak

-420

fizetett juttatások

05211

Szociális hozzájárulási adó

1 725

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

1 531

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

414

05512031

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

-1 945

egyéb civil szervezetek

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

05211

Szociális hozzájárulási adó

-1 305

(28)

Átcsoportosítás könyvtári állomány gyarapításon és szolgáltatáson

082042

Könyvtári állomány gyarapítás

0531121

Könyv, folyóirat beszerzés

833

0533791

Más egyéb szolgáltatások

71

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 158

082044

Könyvtári szolgáltatás

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

-20 000

0531141

Informatikai eszközök

4 000

0531161

Egyéb szakmai anyagok

-29 035

0533111

Villamos energia

5 335

0533121

Gázdíj

16 638

05241

Egészségügyi hozzájárulás

4 154

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

910502-1

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

05211

Szociális hozzájárulási adó

1 827

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

05211

Szociális hozzájárulási adó

-5 981

(29)

Átcsoportosítás közösségi színtéren

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

910502-1

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

26 613

0531221

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

-4 213

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

17 250

0533111

Villamos energia

-16 975

0533121

Gázdíj

11 324

0533131

Víz- és csatornadíj

-15 660

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

30 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

3 196

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

21 899

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető egyéb dologi kiadások

-46 821

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

117 168

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

91 071

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

-6 613

045120

Út, autópálya építése

5621

Ingatlanok beszerzése, létesítése

-208 239

(30)

Átcsoportosítás egyéb szabadidős szolgáltatáson

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

05241

Egészségügyi hozzájárulás

1 808

05271

Személyi jövedelemadó

1 071

0531161

Egyéb szakmai anyagok

18 648

0531221

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

-1 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-15 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 226

082044

Könyvtári szolgáltatás

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-3 874

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

05211

Szociális hozzájárulási adó

-2 879

(31)

Átcsoportosítás szünidei gyermekétkeztetésen

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

053321

Vásárolt élelmezés

505 809

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

136 569

054291

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás

-581 000

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

053321

Vásárolt élelmezés

-61 378

(32)

Átcsoportosítás önkormányzat által adott természetbeni ellátásra -

kistérségi gondozási díjak

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

054891

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

198 569

054881

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

-198 569

Módosított előirányzat

Jelenlegi módosított előirányzat

Bevételek főösszege

211 296 710

256 978 708

Kiadások főösszege

211 296 710

256 978 708

Működési hiány

-

-

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása

6. § Működési bevételek

(1)

Többlettámogatások és kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés

2016. július - november hónapokra bérkompenzációra kapott támogatás

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

111 536

098161

Központi, irányítószervi támogatás

83 185

098161

Központi, irányítószervi támogatás

91 948

098161

Központi, irányítószervi támogatás

91 948

098161

Központi, irányítószervi támogatás

49 569

Összesen

428 186

Karbantartási feladatra és közlekedési költségtérítésre

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

171 237

3* csekély értékű ajándékra és járulékaira irányítószervi támogatás

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

356 933

Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

-340 617

098161

Központi, irányítószervi támogatás

-958 074

Összesen

-1 298 691

(2)

Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás

kirendeltség dolgozóinak jutamazására

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Karancsalja

0916021

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -

529 005

Központi kezelésű előirányzatok

Karancskeszi

0916021

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -

476 212

Központi kezelésű előirányzatok

Összesen

1 005 217

(3)

Működési bevételi többlet és elmaradás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

Karancsalja

0940311

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül

50 000

0940321

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül

49 408

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 592

0940311

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül

-27 223

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-20 130

094071

Általános forgalmi adó visszatérítése

25 000

094081

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

17

0940311

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül

-50 000

Karancskeszi

0941151

Költségek visszatérítései

3 932

Összesen

35 596

(4)

Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal többletköltségeihez módosítása

Karancskeszi

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről -

324 881

önkormányzatok és költégvetési szerveik

Működési bevételek összesen

1 023 359

7. §

Felhalmozási bevételek

(1)

Köztisztviselői kölcsön folyósításához finanszírozás helyesbítés, felhalmozási

célú támogatás dolgozói kölcsön folyósításához, kölcsön visszatérülése

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

-270 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

Karancsalja

0974041

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

100 000

ÁH-n kívülről- háztartások

Karancskeszi

0925071

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről-

64 600

önkormányzatok és költégvetési szerveik

0974041

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

91 670

ÁH-n kívülről- háztartások

Összesen

-13 730

(3)

Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

-126 104

Felhalmozási bevételek összesen

-139 834

Bevételek összesen

883 525

8. § Működési kiadások

(1)

Többlettámogatások, kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés,

2016. július - november hónapokra bérkompenzációra kapott támogatás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

Karancsalja

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

28 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

7 560

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

26 700

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

26 700

05211

Szociális hozzájárulási adó

7 209

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

33 600

05211

Szociális hozzájárulási adó

9 072

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

33 600

05211

Szociális hozzájárulási adó

9 072

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

293

Karancskeszi

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

38 800

05211

Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

38 800

05211

Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

38 800

05211

Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

38 800

05211

Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

38 800

05211

Szociális hozzájárulási adó

10 476

Összesen

428 186

Karbantartási feladatra és közlekedési költségtérítésre

Karancsalja

61 104

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

107 070

0511091

Közlekedési költségtérítés

3 063

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

171 237

Összesen

3* csekély értékű ajándékra és járulékaira, szocho-ra irányítószervi támogatás

Karancsalja

05110771

Béren kívüli juttatások

188 700

05241

Egészségügyi hozzájárulás

60 629

05271

Személyi jövedelemadó

33 683

05211

Szociális hozzájárulási adó

73 921

Összesen

356 933

Kiadási megtakarítás miatt előirányzat csökkentéssek

Karancsalja

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-31 833

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-21 393

0532141

Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása

-36 103

0533511

Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül

-63 054

0533621

Más szakmai tevékenység

-47 268

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-62 027

0535531

1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

-987

05110771

Béren kívüli juttatások

-20 667

05211

Szociális hozzájárulási adó

-46 064

05241

Egészségügyi hozzájárulás

-5 423

0527

Személyi jövedelemadó

-5 798

Összesen

-340 617

Karancskeszi

0511021

Normatív jutalmak

-297

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-8 334

05110771

Béren kívüli juttatások

-37 885

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-79 084

05211

Szociális hozzájárulási adó

-31 428

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-37 566

0532141

Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása

-22 914

0531261

Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEB hosting

-2 000

0531271

Internetes oldalak tervezése, működtetésse

-12 000

0533111

Villamos enegria

-38 474

0533121

Gázdíj

-269 860

0533131

Víz- és csatornadíj

-55 125

0533621

Más szakmai tevékenység

-161 812

0533711

Postaköltség

-96 350

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

-31 155

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-73 790

Összesen

-958 074

(2)

Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás

kirendeltség dolgozóinak jutamazására

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Karancsalja

0511021

Normatív jutalmak

180 000

051221

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok

40 000

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

16 714

0512371

Egyéb külső személyi juttatások

140 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

96 120

05241

Egészségügyi hozzájárulás

6 743

05271

Személyi jövedelemadó

3 746

0531221

Irodaszerek

5 821

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

4 990

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

27 680

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 191

Összesen

529 005

Karancskeszi

051221

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok

60 000

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

24 040

0512371

Egyéb külső személyi juttatások

240 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

79 380

05241

Egészségügyi hozzájárulás

9 693

052271

Személyi jövedelemadó

5 385

0531221

Irodaszerek

39 966

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

650

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

17 097

0535531

1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

1

Összesen

476 212

(3)

Működési bevételi többlet és elmaradás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

Karancsalja

0533511

Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül

50 000

0533511

Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívül

49 408

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 592

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

25 000

0533511

Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül

-50 000

0533791

Más egyéb szolgáltatás

13

0532141

Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása

-47 349

Karancskeszi

0533791

Más egyéb szolgáltatás

3 932

Összesen

35 596

(4)

Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal többletköltségeihez módosítása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

Karancskeszi

0511041

Készenléti, ügyeleti, helyettesítéi díj, túlóra, túlszolgálat

5 076

0533121

Gázdíj

319 805

Összesen

324 881

Működési kiadások összesen

1 023 359

9. § Felhalmozási kiadások

(1)

Köztisztviselői kölcsön folyósításához finanszírozás helyesbítés, felhalmozási

célú támogatás dolgozói kölcsön folyósításához, kölcsön visszatérülése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

79 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított álalános forgalmi adó

21 000

Karancskeszi

0586041

Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre -

156 270

háztartások

0586041

Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre -

-270 000

háztartások

Összesen

-13 730

(2)

Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

05611

Immateriális javak beszerzése, létesítése

-26 104

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-79 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított álalános forgalmi adó

-21 000

Összesen

-126 104

Felhalmozási kiadások összesen

-139 834

Kiadások összesen

883 525

10. § Átcsoportosítások

(1)

Átcsoportosítás informatikai eszköz beszerzésre

Karancsalja

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

05631

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

300 000

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-300 000

05631

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

129 840

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-100 000

05611

Immateriális javak beszerzése, létesítése

-5 944

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított álalános forgalmi adó

-23 896

(2)

Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége feladaton működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-558 882

05110771

Béren kívüli juttatások

-41 368

0511021

Normatív jutalmak

600 250

05110711

Erzsébet utalvány

457 000

05110731

SZÉP kártya - étkezés

148 688

05110751

Helyi utazási bérlet

74 760

05110771

Béren kívüli juttatások

-680 448

0511091

Közlekedési költségtérítés

35 541

05110771

Béren kívüli juttatások

-18 967

0531121

Könyv, folyóirat

9 000

0531131

Egyéb információhordozó

-15 000

0531141

Informatikai eszközök

-1 947

0531221

Irodaszer, nyomtatvány

-46 376

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

66 574

0532111

Internetdíj

9 200

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

27 000

0532141

Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása

-39 148

053211

Telefon, telefax, telex, mobil díj

-9 849

0533111

Villamos energia

-40 609

0533791

Más egyéb szolgáltatás

5 515

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 836

0533711

Postaköltség

2 000

0533781

Pénzügyi, befektetési díj

-15 789

0533791

Más egyéb szolgáltatás

73 685

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

-7 295

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-31 339

0532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése

730

0533621

Más szakmai tevékenység

-430

0535531

1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

2

0527

Személyi jövedelemadó

-8 334

Karancskeszi

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-31 833

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

31 833

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-48 618

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

48 618

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-48 618

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

48 618

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-48 344

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

-651 646

0511021

Normatív jutalmak

637 594

05110771

Béren kívüli juttatások

-15 951

05211

Szociális hozzájárulási adó

17 788

05241

Egészségügyi hozzájárulás

39 509

05251

Táppénz-hozzájárulás

18 143

05271

Személyi jövedelemadó

7 689

05631

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-300 000

0586041

Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre -

300 000

háztartások

-25 771

05631

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-87 959

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

113 730

0586041

Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre -

69 993

háztartások

-69 993

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-4 782

05631

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-5 000

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

-10 000

0531121

Könyv, folyóirat

118

0531131

Egyéb információhordozó

-77 347

0531141

Informatikai eszközök

-10 778

0531221

Irodaszer, nyomtatvány

24 470

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

52 292

0532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése

15 453

053211

Telefon, telefax, telex, mobil díj

10 792

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

537 000

0533791

Más egyéb szolgáltatás

100 000

05110711

Erzsébet utalvány

72 688

05110721

SZÉP kártya - vendéglátás

-797 064

05110731

SZÉP kártya - étkezés

05110771

Béren kívüli juttatások

87 376

05110741

SZÉP kártya - szabadidő

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-1

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

0535531

1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

1

(3)

Előző év működési költségvetési maradányának helyesbítése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

09813111

Előző év működési költségvetési maradányának igánybevétele

-24 040

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

09813111

Előző év működési költségvetési maradányának igánybevétele

24 040

(4)

Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal többletköltségeihez módosítása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancskeszi

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről -

412 600

önkormányzatok és költégvetési szerveik

0925071

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről-

-412 600

önkormányzatok és költégvetési szerveik

Bevételek főösszege

56 032 566

56 916 091

Kiadások főösszege

56 032 566

56 916 091

Karancsaljai Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása

11. § Működési bevételek

(1)

Többlettámogatás óvodai étkeztetésre, 3* csekély értékű ajándék utáni járulékra

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

620 000

098161

Központi, irányítószervi támogatás

28 544

Összesen

648 544

(2)

Működési bevételen bevételi többlet

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0941151

Költségek visszatérítései

2 117

0941141

1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési külünbözet

2

094051

Ellátási dííjak

11 580

054061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 308

Összesen

17 007

(3)

Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

-289 329

Működési bevételek összesen

376 222

12. § Működési kiadások

(1)

Többlettámogatás felhasználása óvodai étkeztetésre

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562912-1

Óvodai intézményi étkeztetés

053321

Vásárolt élelmezés

488 189

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

131 811

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05241

Egészségügyi hozzájárulás

28 544

Összesen

648 544

(2)

Működési bevételen bevételi többlet felhasználása

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05251

Táppénz- hozzájárulás

2 118

05271

Személyi jövedelemadó

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

562912-1

Óvodai intézményi étkeztetés

053321

Vásárolt élelmezés

11 580

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 308

Összesen

17 007

(3)

Kiadási megtakarítás miatt előirányzat csökkentéssek

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0533791

Más egyéb szolgáltatások

-39 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-44 822

0535531

1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete

-487

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai

053362

Más szakmai tevékenység

-77 000

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

-3 659

05671

Beruházási célú előzetese felszámított általános forgalmi adó

-4 530

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-2 236

053211

Telefon, telefax, telex, mobil díj

-7 652

0533111

Villamos energia

-100 002

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-9 941

Összesen

-289 329

Működési kiadások összesen

376 222

13. § Átcsoportosítások

(1)

Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-39 261

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

39 261

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-11 778

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

11 778

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

5 000

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

5 000

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

-1 113

0511041

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

-69 781

05241

Egészségügyi hozzájárulás

57 076

05251

Táppénz- hozzájárulás

12 336

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-412 284

0511041

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

-110 219

0511021

Normatív jutalmak

300 000

05110771

Béren kívüli juttatások

199 800

5211

Szociális hozzájárulási adó

-78 629

05241

Egészségügyi hozzájárulás

59 352

05251

Táppénz- hozzájárulás

10 891

05271

Személyi jövedelemadó

31 089

05110711

Erzsébet utalvány

572 000

05110731

SZÉP kártya - étkezés

148 688

05110771

Béren kívüli juttatások

-743 320

05271

Személyi jövedelemadó

-1

0511091

Közlekedési költségtérítés

-14 220

0531121

Könyv, folyóirat beszerzés

15 351

0531131

Egyéb információhordozó

1 420

0531161

Egyéb szakmai anyag

23 491

0533741

Szállitás

8 492

053111

Gyógyszer

-344

0533621

Más szakmai tevékenység

-40 741

(2)

Átcsoportosítás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai

053362

Más szakmai tevékenység

-100 000

(3)

Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-15 000

053211

Telefon, telefax, telex, mobil díj

10 000

0533111

Villamos energia

1 530

0533791

Más egyéb szolgáltatás

-6 530

0531261

Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEB hosting

6 500

0531271

Internetes oldalak tervezése, működtetésse

50 000

053211

Telefon, telefax, telex, mobil díj

32 000

0533131

Víz- és csatornadíj

126 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-115 500

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

1 000

0532211

Internetdíj

5 870

0533111

Villamos energia

100 321

0533121

Gázdíj

-49 590

0533131

Víz- és csatornadíj

15 579

0533711

Postaköltség

13 929

0531221

Irodaszer, nyomtatvány

-14 177

0531241

Munka- és védőruha

-1 741

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-11 349

053211

Telefon, telefax, telex, mobil díj

-6 634

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-10 080

0533781

Pénzügyi, befektetési díj

-25 897

0533791

Más egyéb szolgáltatás

-35 851

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-57 260

0535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

-221

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

-13 121

(4)

Átcsoportosítás gyermekétkeztetés köznevelési intézményben feladaton

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562912-1

Óvodai intézményi étkeztetés

05241

Egészségügyi hozzájárulás

369

053321

Vásárolt élelmezés

87 710

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

33 014

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-205

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek főösszege

32 962 965

33 339 187

Kiadások főösszege

32 962 965

33 339 187

-

-

Működési hiány

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek főösszege

300 292 241

347 233 986

- intézmények finanszírozási bevétele

- 81 590 192

- 81 210 968

Bevételek főösszege összesen

218 702 049

266 023 018

Kiadások főösszege

300 292 241

347 233 986

- önkormányzat finanszírozási kiadása

- 81 590 192

- 81 210 968

Kiadások főösszege összesen

218 702 049

266 023 018

-

-

Működési hiány

14. § Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.