Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.31..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 31- 2020. 12. 30

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.31..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

2017.05.31.

Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. állandó partnerek: Karancsalja községben bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok, Karancsalja Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) érintett szervei és az állami közutak kezelője,
2. eseti partnerek: a Nógrád megyei kamarák, a Karancsalja községben székhellyel,
telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek,
civil- és vallási közösségek, valamint intézmények (a továbbiakban 1. és 2. pont együtt:
partnerek).

2. § (1) E rendelet hatálya a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési

stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi rendelet, valamint a településképi arculati kézikönyv készítése és módosítása – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott körben történő – partnerségi egyeztetésére terjed ki.
(2) A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia partnerségi egyeztetése a partnerekre terjed ki.
(3) A településrendezési eszközök, a településképi rendelet, valamint a településképi arculati kézikönyv partnerségi egyeztetése az állandó partnerekre terjed ki.

2. A partnerek tájékoztatásának módjai és eszközei

3. § (1) A partnerek tájékoztatását az önkormányzat az alábbi módokon és eszközökkel teszi

a) önkormányzat honlapján (www.karancsalja.hu) közzétett hirdetménnyel,

b) az önkormányzat által szokásos módon, hirdetőtáblán közzétett hirdetménnyel,

c) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen közzétett hirdetménnyel és

d) lakossági fórumon,

e) nyilvános képviselő-testületi üléseken.

(2) Az önkormányzat legalább 8 nappal korábban tájékoztatja a partnereket az előzetes, a

munkaközi és a záró szakaszban meghozandó önkormányzati döntés előtt.
(3) Az előzetes szakasz során a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerint közzétett
hirdetmény ismerteti az eljárás tárgyát, megindítását, a tájékoztató elérhetőségét, az eljárás
módját és a véleményezés módját és határidejét.
(4) A munkaközi szakaszban a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerint közzétett hirdetmény
tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a
véleményezés módjáról és annak határidejéről.
(5) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum
idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági
hirdetmény útján kell értesítést közzétenni. A lakossági fórumról készült emlékeztetőben
írásban rögzíteni kell a javaslatokat és észrevételeket.
(6) Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeket, javaslatokat a
hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül írásban tehetik meg az önkormányzati
hirdetményben megjelölt címre.

3. A javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, dokumentálásuk,

nyilvántartásuk rendje

4. § (1) A partnerek a javaslatukat, véleményüket írásban papír alapú levélben vagy a

tájékoztatásban megadott elektronikus címre küldött levélben, a megadott határidőn belül
tehetik meg.
(2) Az elfogadott javaslatok, vélemények, az elkészült dokumentációval, képviselő-
testületi döntésekkel együtt irattárba, majd az ügytípustól függően vagy selejtezésre vagy
a nem selejtezhető kategóriában megadott idő után levéltárba kerülnek.
(3) Az el nem fogadott javaslatokra, véleményekre vonatkozóan megtárgyalás és
egyezségre jutás céljából írásbeli levelezés vagy írásban rögzített szóbeli egyeztetés
történik.
(4) A partnerségi egyeztetés összes anyaga a közbenső és záró képviselő-testületi
döntésekben írásos formában, elektronikus adathordozóra mentve kerül rögzítésre.

4. A nyilvánosságot biztosító intézkedések

5. § Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia,

településrendezési eszközök, településképi rendelet, valamint a településképi arculati
kézikönyv széleskörű nyilvánosságát biztosító intézkedések:
a) a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja az elfogadásra beterjesztett anyagot,
melyről hangfelvétel készül,
b) az önkormányzat által helyben szokásos módon, hirdetőtáblán közzétételre kerül a
képviselő-testületi döntés rövid ismertetése,
c) a jogszabályoknak megfelelő hatályba lépési intézkedéseket követően a Képviselő-
testületi döntés és a mellékelt dokumentum az önkormányzat honlapján elérhetővé válik.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.