Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (VIII.29..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 7/2017.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendeletét az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A rendelet bevezető része alábbiak szerint módosul:


„Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)  bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzataiaról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekzdés 11. pontjában  meghatározott feladatkörében a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról az alábbi rendeletet alkotja :”


2.§


A rendelet I. fejezet címe az alábbiak szerint módosul:


„I.

A rendelet célja”


3.§


A rendelet 6.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) A talajterhelési díj bevallására, nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet előírásait kell alkalmazni.”4.§


  A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Karancsalja, 2017. augusztus 28.                        Sulyok Oszkár Jánosné                                           dr.Behan Anett Éva

                                    Polgármester                                                            Jegyző
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő –testületének

7/2017.(VIII.28.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló  

9/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő – testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendeletét a Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi eljárás keretében felülvizsgálta és NO/TFO/8-738/2017 számú felhívásában a rendelet módosítását javasolta. A rendelet módosítását a Képviselő – testület a törvényességi felhívás alapján elkészítette.  

RÉSZLETES INDOOKOLÁS

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő –testületének

7/2017.(VIII.28.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló  

9/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról


A rendelet 1 §-3.§  a törvényességi felhívásban foglalt módosításokról rendelkezik.


A rendelet 4. §-a  a hatályba lépésről rendelkezik.  


Karancsalja, 2017.augusztus 23.

                                                                                              dr. Behan Anett Éva

                                                                                                          Jegyző
HATÁSVIZSGÁLATI LAPA jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:


A rendelet tervezet címe: Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2017. (VIII.28) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról


Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: az önkormányzat működésének szabályozása, jogbiztonság kialakítása


Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.


Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.


Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő – a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeletet meghaladóan - hatása. 


A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn e kérdéskörök helyi szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései között.


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.