Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (IX.28..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. ( II.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

Karancsalja Község Önkormányzata 2017 . évi  költségvetésének módosítása
1.§ Működési bevételek
(1)Közfoglalkoztatási program támogatása041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített24 306 723


állami pénzalapoktól
Összesen
24 306 723
(2)Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. évről áthúzódó és 

 2017. január - május hónapokra018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091111Önkormányzatok működésének általános  támogatása91 948


2016. december hónapra091151Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok


2017. január - február hónapokra
181 126


2017. március hónapra

54 900


2017. április hónapra

54 900


2017. május hónapra

54 900

Összesen
437 774
(3)Államháztartáson belüli megelőlegezés miatti többlet bevétel

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

098141Államháztartáson belüli megelőlegezések
219 433
(4)Közvetített szolgáltatás többletbevétele csapadékvízelvezetés Klapujtő, Kkeszi

045120Út, autópálya építése094031Közvetített szolgáltatások ellenértéke
795 938

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó
214 903

Összesen
1 010 841
(5)Polgármester béremelésének kiegészítő támogatása

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok193 850
Működési bevételek összesen


26 168 621
2.§ Felhalmozási bevételek(1)Közfoglalkoztatási program támogatásakapott támogatás 

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 5 714 618
(2)Csapadékvízelvezetés pályázati támogatás


045120Út, autópálya építése09251Egyéb felhalmozási célú támogatás
342 031
Felhalmozási bevételek összesen


6 056 649
Bevételek összesen32 225 270
3.§ Működési kiadások
(1)Közfoglalkoztatás program támogatása041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


0511011Törvény szerinti illetmény

19 939 317

05211Szociális hozzájárulási adó

2 193 442

053121Üzemeltetési anyagok beszerzésése
1 711 783

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó462 181

Összesen
24 306 723
(2)Bérkompenzációra kapott támogatás előző évről áthúzódó és

 2017. január - május hónapokra  intézény finanszírozás közös hivatal és tartalékba helyezés

intézmény finanszírozás közös hivatal és tartalék


018030Támogatási célú finanszírozási műveletek


059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
273 074


2016. december - 2017. január - február hónapokra

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok

2017. március hónapra

54 900


2017. április hónapra

54 900


2017. május hónapra

54 900

Összesen
437 774
(3)Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése miatti többlet kiadás

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése219 433
(4)Közvetített szolgáltatás többletbevétele csapadékvízelvezetés Klapujtő, Kkeszi

045120Út, autópálya építése053351Közvetített szolgáltatások

795 938

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó214 903

Összesen
1 010 841
(5)Polgármester béremelésénekkiegészítő támogatása felhasználása

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


193 850
(6)Csapadékvízelvezetés pályázati támogatás


045120Út, autópálya építése053551Egyéb  dologi kiadások

342 031
Működési kiadások összesen


26 510 652
4.§ Felhalmozási kiadások
(1)Közfoglalkoztatási program támogatása041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


05621Ingatlanok beszerzése

4 499 699

05671Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó1 214 919

Összesen
5 714 618
Felhalmozási kiadások összesen


5 714 618
Kiadások összesen32 225 270
5.§ Átcsoportosítások
(1)Közfoglalkoztatás -  betegszabadságok miatti átcsoportosítás 

tartalékról


041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


0511011Törvény szerinti illetmény
2017. I. negyedév


-141 353


2017. április


-17 370


2017. május


-25 960


2017. június


-47 146

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása2017. I. negyedév


141 353


2017. április


17 370


2017. május


25 960


2017. június


47 146
(2)Tartalék felhasználása többletkiadásokra


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


051211Választott tisztségviselők juttatásai
4 000

053211Informatikai szolgáltatások igénybevétele
32 000

053212Informatikai szolgáltatások igénybevétele
40 000

053421Reklám- és propaganda kiadások
4 000

013350Önkományzati vagyonnal való gazdálkodás

680002-1Nem lakóingatlan bérbeadása, fenntartása, üzemeltetése

053311Közüzemi díjak (sportöltöző csőtörés miatti vízdíj)817 843

082044Könyvtári szolgáltatások053311Közüzemi díjak


5 000

082092Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

910502-1Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

053311Közüzemi díjak


16 000

053341Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (szennyvízközmű-rendszer)2 103 763

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-3 022 606
(3)Átcsoportosítás hivatal finanszírozásra - bérkompenzáció 2017. március - november

018030Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal576 982

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-576 982
(4)Átcsoportosítás védőnő betegszabadsága miatt


074031Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás


0511011Törvény szerinti illetmény

-72 139

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
72 139
(5)Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre, védőitalra - közfoglalkoztatás

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesytése
111 547

05621Ingatlanok beszerzése, létesítése
-111 547

053321Vásárolt élelmezés


41 730

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-41 730
(6)Átcsoportosítás jogosulatlanul igénybevett normatíva visszafizetésére

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0550211A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások423 712

055131Tartalékok


-423 712
(7)Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésére könyvtár


082044Könyvtári szolgáltatások05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesytése
21 780

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
5 880

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-27 660
(8)Átcsoportosítás orvosi rendelő felújítás tervezési díjára

013350Önkományzati vagyonnal való gazdálkodás

05711Ingatlanok felújítása


500 000

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó135 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-635 000
Módosított előirányzatJelenlegi módosított előirányzat
Bevételek főösszege
              194 831 385                           227 056 655   
Kiadások főösszege
              194 831 385                           227 056 655   
Működési hiány

                                -                                             -   
Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
6.§ Működési bevételek
(1)Bérkompenzációra kapott támogatás  

2016. december - 2017. november hónapokra


018030Támogatási célú finanszírozási műveletek


098161Központi, irányítószervi támogatás
850 056

Összesen
850 056
(2)Működési bevételi többlet
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


Karancsalja


094031Közvetített szolgáltatások ellenértéke
66 359

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó
8 748

Összesen
75 107
(3)Kkeszi hozzájárulása a közös hivatal működéséhez informatikai szolgáltatásokra

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek


09161Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről75 000
Működési bevételek összesen


1 000 163
Bevételek összesen1 000 163
7.§ Működési kiadások
(1)Bérkompenzációra  kapott támogatás 2016. december - 2017. november hónapokra 


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


Karancsalja

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
250 200

05211Szociális hozzájárulási adó

56 724

Karancskeszi

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
443 600

05211Szociális hozzájárulási adó

99 532

Összesen
850 056
(2)Működési bevétel többlet felhasználása Karancsalja


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


053351Közvetített szolgáltatások

66 359

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó8 748

Összesen
75 107
(3)Kkeszi hozzájárulása a közös hivatal működéséhez informatikai szolgáltatásokra

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


053211Informatikai szolgáltatások igénybevétele
75 000
Működési kiadások összesen


1 000 163
Kiadások összesen1 000 163
8.§ Átcsoportosítások
(1)Átcsoportosítás kis értékű informatikai eszközre


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja


Karancsalja

053121Üzemeltetési anyagok beszerzésése
-6 685

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-1 805

05631Informatikai eszközök beszerzése. Létesítése
6 685

05671Beruházási célú előzetesen felszámított álatános forgalmi adó1 185

Karancskeszi

053111Szakmai anyagok beszerzése

-9 299

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-2 511

05631Informatikai eszközök beszerzése. Létesítése
9 299

05671Beruházási célú előzetesen felszámított álatános forgalmi adó2 511
(2)Átcsoportosítás köztisztviselői tobábbképzésre, informatikai  szolgáltatásra, 

egyéb kommunikációs szolgáltatásra, megbízási díjra


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja


Karancsalja

053111Szakmai anyagok beszerzése

-13 000

053211Informatikai szolgáltatások igénybevétele
13 000

053371Egyéb szolgáltatások

84 642

053361Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
-84 642

053341Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
-11 000

053221Egyéb kommunikációs szolgáltatások
11 000

051221Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak5 000


fizetett juttatások
0511091Közlekedési költségtérítés

-5 000

053121Üzemeltetési anyagok beszerzésése
-542

053371Egyéb szolgáltatások

542

Karancskeszi

053371Egyéb szolgáltatások

141 070

053361Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
-141 070
Bevételek főösszege
54 901 96255 902 125
Kiadások főösszege
54 901 96255 902 125
Karancsaljai Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása
9.§ Átcsoportosítások
(1)Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain betegszabaság miatt,

erdei óvoda élelmiszer beszerzés miatt091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai


05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-78 304

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
78 304
(2)Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatain

Olajradiátor beszerzése miatt, erdei óvoda élelmiszrr beszerzése miatt

091140Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai


053121Üzemeltetési anyagok beszerzésése
-9 047

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó-2 443

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
9 047

05671Beruházási célú előzetesen felszámított álatános forgalmi adó2 443

053341Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
-6 000
Eredeti előirányzatMódosított előirányzat
Bevételek főösszege
                35 968 714                             35 968 714   
Kiadások főösszege
                35 968 714                             35 968 714   
Működési hiány


                -                                             -   
Eredeti előirányzatMódosított előirányzat
Bevételek főösszege
              285 702 061                           318 927 494   
 - intézmények finanszírozási bevétele-              84 336 074   -                        85 186 130   
Bevételek főösszege összesen              201 365 987                           233 741 364   
Kiadások főösszege
              285 702 061                           318 927 494   
 - önkormányzat finanszírozási kiadása-              84 336 074   -                        85 186 130   
Kiadások főösszege összesen              201 365 987                           233 741 364   
Működési hiány

                                -                                             -   
10.§ Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Karancsalja, 2017. szeptember 28.
……………………….

……………………….


Sulyok Oszkár Jánosné


dr. Behan Anett Éva


polgármester


jegyző
Indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testületet  illeti
 meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga.  A módosítás a rendelkező részben 
 foglaltak miatt indokolt.
Karancsalja, 2017. szeptember 28.Mellékletek