Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (IX.28..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 28 - 2017. 09. 28

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (IX.28..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.09.28.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet e az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont jában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény nek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. ( II.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

Karancsalja Község Önkormányzata 2017 . évi költségvetésének módosítása

1. § Működési bevételek

(1)

Közfoglalkoztatási program támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

24 306 723

állami pénzalapoktól

Összesen

24 306 723

(2)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. évről áthúzódó és

2017. január - május hónapokra

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091111

Önkormányzatok működésének általános támogatása

91 948

2016. december hónapra

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

2017. január - február hónapokra

181 126

2017. március hónapra

54 900

2017. április hónapra

54 900

2017. május hónapra

54 900

Összesen

437 774

(3)

Államháztartáson belüli megelőlegezés miatti többlet bevétel

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezések

219 433

(4)

Közvetített szolgáltatás többletbevétele csapadékvízelvezetés Klapujtő, Kkeszi

045120

Út, autópálya építése

094031

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

795 938

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

214 903

Összesen

1 010 841

(5)

Polgármester béremelésének kiegészítő támogatása

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

193 850

Működési bevételek összesen

26 168 621

2. § Felhalmozási bevételek

(1)

Közfoglalkoztatási program támogatása

kapott támogatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 714 618

(2)

Csapadékvízelvezetés pályázati támogatás

045120

Út, autópálya építése

09251

Egyéb felhalmozási célú támogatás

342 031

Felhalmozási bevételek összesen

6 056 649

Bevételek összesen

32 225 270

3. § Működési kiadások

(1)

Közfoglalkoztatás program támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0511011

Törvény szerinti illetmény

19 939 317

05211

Szociális hozzájárulási adó

2 193 442

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzésése

1 711 783

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

462 181

Összesen

24 306 723

(2)

Bérkompenzációra kapott támogatás előző évről áthúzódó és

2017. január - május hónapokra intézény finanszírozás közös hivatal és tartalékba helyezés

intézmény finanszírozás közös hivatal és tartalék

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

273 074

2016. december - 2017. január - február hónapokra

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

2017. március hónapra

54 900

2017. április hónapra

54 900

2017. május hónapra

54 900

Összesen

437 774

(3)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése miatti többlet kiadás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

219 433

(4)

Közvetített szolgáltatás többletbevétele csapadékvízelvezetés Klapujtő, Kkeszi

045120

Út, autópálya építése

053351

Közvetített szolgáltatások

795 938

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

214 903

Összesen

1 010 841

(5)

Polgármester béremelésénekkiegészítő támogatása felhasználása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

193 850

(6)

Csapadékvízelvezetés pályázati támogatás

045120

Út, autópálya építése

053551

Egyéb dologi kiadások

342 031

Működési kiadások összesen

26 510 652

4. § Felhalmozási kiadások

(1)

Közfoglalkoztatási program támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05621

Ingatlanok beszerzése

4 499 699

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 214 919

Összesen

5 714 618

Felhalmozási kiadások összesen

5 714 618

Kiadások összesen

32 225 270

5. § Átcsoportosítások

(1)

Közfoglalkoztatás - betegszabadságok miatti átcsoportosítás

tartalékról

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0511011

Törvény szerinti illetmény

2017. I. negyedév

-141 353

2017. április

-17 370

2017. május

-25 960

2017. június

-47 146

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

2017. I. negyedév

141 353

2017. április

17 370

2017. május

25 960

2017. június

47 146

(2)

Tartalék felhasználása többletkiadásokra

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

4 000

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

32 000

053212

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

40 000

053421

Reklám- és propaganda kiadások

4 000

013350

Önkományzati vagyonnal való gazdálkodás

680002-1

Nem lakóingatlan bérbeadása, fenntartása, üzemeltetése

053311

Közüzemi díjak (sportöltöző csőtörés miatti vízdíj)

817 843

082044

Könyvtári szolgáltatások

053311

Közüzemi díjak

5 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

910502-1

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

053311

Közüzemi díjak

16 000

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (szennyvízközmű-rendszer)

2 103 763

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-3 022 606

(3)

Átcsoportosítás hivatal finanszírozásra - bérkompenzáció 2017. március - november

018030

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal

576 982

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-576 982

(4)

Átcsoportosítás védőnő betegszabadsága miatt

074031

Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás

0511011

Törvény szerinti illetmény

-72 139

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

72 139

(5)

Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre, védőitalra - közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesytése

111 547

05621

Ingatlanok beszerzése, létesítése

-111 547

053321

Vásárolt élelmezés

41 730

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-41 730

(6)

Átcsoportosítás jogosulatlanul igénybevett normatíva visszafizetésére

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0550211

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

423 712

055131

Tartalékok

-423 712

(7)

Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésére könyvtár

082044

Könyvtári szolgáltatások

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesytése

21 780

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

5 880

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-27 660

(8)

Átcsoportosítás orvosi rendelő felújítás tervezési díjára

013350

Önkományzati vagyonnal való gazdálkodás

05711

Ingatlanok felújítása

500 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

135 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-635 000

Módosított előirányzat

Jelenlegi módosított előirányzat

Bevételek főösszege

194 831 385

227 056 655

Kiadások főösszege

194 831 385

227 056 655

Működési hiány

-

-

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

6. § Működési bevételek

(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás

2016. december - 2017. november hónapokra

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

850 056

Összesen

850 056

(2)

Működési bevételi többlet

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

Karancsalja

094031

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

66 359

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 748

Összesen

75 107

(3)

Kkeszi hozzájárulása a közös hivatal működéséhez informatikai szolgáltatásokra

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

09161

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

75 000

Működési bevételek összesen

1 000 163

Bevételek összesen

1 000 163

7. § Működési kiadások

(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás

2016. december - 2017. november hónapokra

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

Karancsalja

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

250 200

05211

Szociális hozzájárulási adó

56 724

Karancskeszi

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

443 600

05211

Szociális hozzájárulási adó

99 532

Összesen

850 056

(2)

Működési bevétel többlet felhasználása Karancsalja

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

053351

Közvetített szolgáltatások

66 359

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 748

Összesen

75 107

(3)

Kkeszi hozzájárulása a közös hivatal működéséhez informatikai szolgáltatásokra

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

75 000

Működési kiadások összesen

1 000 163

Kiadások összesen

1 000 163

8. § Átcsoportosítások

(1)

Átcsoportosítás kis értékű informatikai eszközre

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzésése

-6 685

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-1 805

05631

Informatikai eszközök beszerzése. Létesítése

6 685

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított álatános forgalmi adó

1 185

Karancskeszi

053111

Szakmai anyagok beszerzése

-9 299

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-2 511

05631

Informatikai eszközök beszerzése. Létesítése

9 299

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított álatános forgalmi adó

2 511

(2)

Átcsoportosítás köztisztviselői tobábbképzésre, informatikai szolgáltatásra,

egyéb kommunikációs szolgáltatásra, megbízási díjra

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

Karancsalja

053111

Szakmai anyagok beszerzése

-13 000

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

13 000

053371

Egyéb szolgáltatások

84 642

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

-84 642

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

-11 000

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

11 000

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak

5 000

fizetett juttatások

0511091

Közlekedési költségtérítés

-5 000

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzésése

-542

053371

Egyéb szolgáltatások

542

Karancskeszi

053371

Egyéb szolgáltatások

141 070

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

-141 070

Bevételek főösszege

54 901 962

55 902 125

Kiadások főösszege

54 901 962

55 902 125

Karancsaljai Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

9. § Átcsoportosítások

(1)

Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain betegszabaság miatt,

erdei óvoda élelmiszer beszerzés miatt

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

-78 304

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

78 304

(2)

Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatain

Olajradiátor beszerzése miatt, erdei óvoda élelmiszrr beszerzése miatt

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzésése

-9 047

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-2 443

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

9 047

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított álatános forgalmi adó

2 443

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

-6 000

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek főösszege

35 968 714

35 968 714

Kiadások főösszege

35 968 714

35 968 714

Működési hiány

-

-

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek főösszege

285 702 061

318 927 494

- intézmények finanszírozási bevétele

- 84 336 074

- 85 186 130

Bevételek főösszege összesen

201 365 987

233 741 364

Kiadások főösszege

285 702 061

318 927 494

- önkormányzat finanszírozási kiadása

- 84 336 074

- 85 186 130

Kiadások főösszege összesen

201 365 987

233 741 364

Működési hiány

-

-

10. § Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.