Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 24 - 2018. 05. 24

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.05.24.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

Bevételi és kiadási főösszegét 625 942 135 Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 345.248.480 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 9 941.963 Ft-ban
- a működési célú bevételt 248 860 606 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 218 874 780 Ft-ban
- a tartalékot 24 053 334 Ft-ban
- tárgyévi hiányt 31 833 049 Ft-ban
- előző évek pénzmaradványa 31 833 049 Ft-ban
ebből:
- a felhalmozási célú pénzmaradvány 31 833 049 Ft-ban
- a működési célú pénzmaradvány 0 Ft-ban
- költségvetési létszámkeretet 49 főben
állapítja meg.”

2. §

„A rendelet 2. § (2) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek forrásonkénti és a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete módosítja.”

3. §

„A rendelet 2. § (3) bekezdésben a bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 1.2. és 1.2. melléklet helyébe e rendelet 1.2.és 1.3. melléklete lép.

4. § „A rendelet 2. § (4) bekezdésben szereplő működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten tartalmazó 2.1. és a 2.2. mellékletet e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete módosítja.

5. § A rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület 2017.12.31.-én az önkormányzat statisztikai átlaglétszámát 49 főben állapítja meg.
Ebből:
- Köztisztviselők, polgármester, alpolgármester
és képviselők átlag létszáma: 17 fő,
- Közalkalmazottak tervezett átlag létszáma: 7 fő,
- Mtk. hatálya alá tartozó alkalmazottak tervezett átlag létszáma: 1 fő,
- Közfoglalkoztatás tervezett átlag létszáma: 24 fő.

6. §

A rendelet 3. § (4) bekezdésében az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését bemutató 6. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”

7. §

„A rendelet 3. § (5) bekezdésben az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként tartalmazó 7. mellékletet e rendelet 4. melléklete módosít. „

8. § „A rendelet 3. § (7) bekezdésben a bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként bemutató 9.2., mellékletek helyébe az5.1, 5.2, 5.3 melléklet lép.”

9. §

„A rendelet 3. § (8) bekezdésben általános tartalék összege 24 053 334 Ft-ra módosul.”

10. §

„A rendelet 3. § (10) bekezdésben az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló 2. sz. tájékoztató tábla, az előirányzat felhasználási ütemterv e rendelet 1. sz. tájékoztató táblája szerint módosul.”

11. §

„A rendelet 3. § (12) bekezdésben a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait tartalmazó 4. sz. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 2. sz. tájékoztató táblája lép. „

12. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.