Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

Bevételi és kiadási főösszegét                                      625 942 135 Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt                                      345.248.480 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                           9 941.963 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                           248 860 606 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                     218 874 780 Ft-ban

- a tartalékot                                                                  24 053 334 Ft-ban

- tárgyévi hiányt                                                            31 833 049 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                      31 833 049 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                          31 833 049 Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                              0  Ft-ban

- költségvetési létszámkeretet                                                       49 főben


állapítja meg.”


2.§


„A rendelet 2. § (2) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek forrásonkénti és a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete módosítja.”


3.§


„A rendelet 2. § (3) bekezdésben a bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 1.2. és 1.2. melléklet helyébe e rendelet 1.2.és 1.3. melléklete lép.

4.§

„A rendelet 2. § (4) bekezdésben szereplő működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten tartalmazó 2.1. és a 2.2. mellékletet e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete módosítja.


5. §

A rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület 2017.12.31.-én az önkormányzat statisztikai átlaglétszámát 49 főben állapítja meg.

        Ebből:

  • Köztisztviselők, polgármester, alpolgármester

                  és képviselők átlag létszáma:                                                                   17 fő,

  •       Közalkalmazottak tervezett átlag létszáma:                                               7 fő,           
  • Mtk. hatálya alá tartozó alkalmazottak tervezett átlag létszáma:               1 fő,
  • Közfoglalkoztatás tervezett átlag létszáma:                                             24 fő.


6. §

„A rendelet 3.§ (4) bekezdésében az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését bemutató 6. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”

7.§

„A rendelet 3.§ (5) bekezdésben az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként tartalmazó 7. mellékletet e rendelet 4. melléklete módosít. „


8.§

„A rendelet 3.§ (7) bekezdésben a bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként bemutató 9.2., mellékletek helyébe az5.1, 5.2, 5.3 melléklet lép.”


9.§

„A rendelet 3.§ (8) bekezdésben általános tartalék összege 24 053 334 Ft-ra módosul.”


10.§

„A rendelet 3.§ (10) bekezdésben az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló 2. sz. tájékoztató tábla, az előirányzat felhasználási ütemterv e rendelet 1. sz. tájékoztató táblája szerint módosul.”11.§

„A rendelet 3.§ (12) bekezdésben a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait tartalmazó 4. sz. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 2. sz. tájékoztató táblája lép.  „                                               12.§ Záró rendelkezések


(1)  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.