Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 25 - 2022. 07. 31

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

2018.05.25.
Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. b) és 91. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal, Karancsalja
b) önállóan működő költségvetési szervek:
- Karancsaljai Napfény Óvoda, Karancsalja

3. § (1) Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja:

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételi előirányzat főösszege

201.365.987

625.942.135

625.542.185

Kiadási előirányzat főösszege

201.365.987

625.942.135

264.765.475

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 9.1., 9.2., és a 9.3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi tényleges létszámkeretét 49 főben hagyja jóvá.

5. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 47.101.921 Ft főösszegben valamint annak feladatonkénti részletezését a 6., 7. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

6. § Az önkormányzat általános tartaléka 24.053.334 Ft, a 2018. évi állami támogatás megelőlegezése, a bevételi többletek és kiadási megtakarítások miatt.

7. § Az önkormányzat 2017. évi Európai Uniós projektjeit a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 11. számú mellékletnek megfelelően

jóváhagyja.

9. § Az önkormányzatnak hitelállománya és adósságot keletkeztető ügylete 2017. december 31-én nincs. (3, 4, 5. sz. mellékletek)

10. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek.

11. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 873 912 134 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. 2.sz. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlegét a 10.1 sz. melléklet szerint fogadja el.

13. § A tényleges feladatmutatók alapján elvégzett az egyes köznevelési feladatok támogatása és a gyermekétkeztetési feladatok támogatása elszámolása alapján az önkormányzatot 86.817 Ft pótlólagos támogatás illeti meg (beszámoló 11/C űrlap).

Záró rendelkezések

14. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. Hatályát veszti
- 1/2017.(II.15.) rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről