Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 6/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 31 - 2018. 10. 31

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 6/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.10.31.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 132. § (4). Bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi szociális támogatásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 11. § (1) az alábbiak szerint módosul:

11. §

Rendkívüli települési támogatás

(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben- rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a személynek,
1. akinek ingatlana víz vagy tűzkár, földrengés, tervezési vagy kivitelezési hiba miatt olyan mértékben megrongálódott, hogy az az ingatlanban lévő lakhatást veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi és az ingatlan vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik, vagy a biztosító nyilatkozata alapján a bekövetkezett esemény nem minősül biztosítási eseménynek,
2. aki várandós anya és a támogatás célja a gyermek megtartása, a gyermek egészségének megőrzése, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása,
3. aki munkahelyét önhibáján kívül elveszíti és 2 hónapot meghaladóan nem sikerül új munkahelyet találnia,
4. akin életmentő műtéti beavatkozást hajtanak végre,
5. akinek hosszan tartó kórházi kezelése családja létfenntartását veszélyezteti,
6. akinek a sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett,
7. aki tárgyév december hónapban 0-18 év közötti gyermek, vagy nappali tagozaton, felsőfokú oktatási intézményben tanul,
8. aki karancsaljai lakóhelyű gyermek, születését követő 3 hónapon belül, életkezdési támogatásként.
9. december hónapban, az a helyi, állandó lakos tulajdonos, aki Karancsalja község közigazgatási területén lakóingatlannal rendelkezik és az ingatlant életvitelszerűen lakja, ezen ingatlana után a kommunális adót megfizeti, adótartozása az Önkormányzat felé nem áll fenn.

2. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.