Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(V.24.) rendelete a településkép védelméről szóló 2/2018.(III.12.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 25 - 2018. 05. 25

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(V.24.) rendelete a településkép védelméről szóló 2/2018.(III.12.) rendelet módosításáról

2018.05.25.

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelméről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet):

1. § A Rendelet 23. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) Beépítésre szánt területen önálló tartószerkezetre telepített antenna – bázisállomás – új létesítése esetén nem lehet magasabb, mint az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság kétszerese. Beépítésre nem szánt területen – ha külön jogszabály nem tiltja – bázisállomás korlátozás nélkül létesíthető.”

2. § Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.