Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (X.25..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 9/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

Bevételi és kiadási főösszegét                                      570 318 842 Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt                                          1 591 810 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                         43 596 424 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                           196 350 322 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                     199 786 608 Ft-ban

- a tartalékot                                                                    6 185 782 Ft-ban

- tárgyévi hiányt                                                             9 622 068 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa és betét                      372 376 710 Ft-ban

   megszüntetéséből származó bevétel

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                         42 004 614 Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány és                            9 622 068 Ft-ban

   betét megszüntetése bevétele

- a finanszírozási kiadásokat                                      320  750 028 Ft-ban         

- költségvetési létszámkeretet                                                       47 főben


állapítja meg.”2.§


„A rendelet 2. § (2) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek forrásonkénti és a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete módosítja.”


3.§


„A rendelet 2. § (3) bekezdésben a bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontást tartalmazó 1.2. melléklet helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.

4.§


„A rendelet 2. § (4) bekezdésben szereplő működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten tartalmazó 2.1. és a 2.2. mellékletet e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete módosítja.


5. §

A rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület 2018.06.30.-án az önkormányzat statisztikai átlaglétszámát 47 főben állapítja meg.

        Ebből:

  • Köztisztviselők, polgármester, alpolgármester

                  és képviselők átlag létszáma:                                                                   17 fő,

  •       Közalkalmazottak tervezett átlag létszáma:                                               7 fő,           
  • Mtk. hatálya alá tartozó alkalmazottak tervezett átlag létszáma:               2 fő,
  • Közfoglalkoztatás tervezett átlag létszáma:                                             21 fő.


6. §

„A rendelet 3.§ (4) bekezdésében az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését bemutató 6. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”

7.§

„A rendelet 3.§ (5) bekezdésben az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként tartalmazó 7. mellékletet e rendelet 4. melléklete módosít. „


8.§

„A rendelet 3.§ (7) bekezdésben a bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként bemutató 9.2., mellékletek helyébe az5.1, 5.2, 5.3 melléklet lép.”


9.§

„A rendelet 3.§ (8) bekezdésben általános tartalék összege 6 185 782 Ft-ra módosul.”


10.§

„A rendelet 3.§ (10) bekezdésben az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló 2. sz. tájékoztató tábla, az előirányzat felhasználási ütemterv e rendelet 1. sz. tájékoztató táblája szerint módosul.”11.§

„A rendelet 3.§ (12) bekezdésben a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait tartalmazó 4. sz. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 2. sz. tájékoztató táblája lép.  „


                                                                        12. §


A rendelet 4. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(7)    A Képviselő-testület a közösségi tér bérleti díját alkalmanként az alábbiak szerint állapítja meg:


Karancsaljai születési és lakóhelyű személyeknek nem bevételorientált rendezvénye esetén a terem bérlése ingyenes azzal a feltétellel, hogy a terem használatáért a rendezvény szervezője 5000 Ft összegű kauciót köteles fizetni. A kaució visszajár abban az esetben, ha a terem ingyenes használata esetén a teremben kár nem keletkezett.


Bevételorientált, magáncélú rendezvény esetén a bérleti díj az alábbiak szerint alakul:

                      - fűtési szezonban (6 órát meghaladóan):                                 20.000 Ft,

                      - fűtési szezonon kívül (6 órát meghaladóan):                          15.000 Ft,

                      - 0-1 óra terjedelmű rendezvény esetén :       1.500 Ft                                      

                      - 1-3 óra terjedelmű rendezvény esetén :        5.000 Ft

                      - 4-6 óra terjedelmű rendezvény esetén :        8.000 Ft   

                                             


13.§ Záró rendelkezések


(1)  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Mellékletek