Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (X.25..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 9/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 25 - 2018. 10. 25

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (X.25..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 9/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.10.25.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:
Bevételi és kiadási főösszegét 570 318 842 Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 1 591 810 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 43 596 424 Ft-ban
- a működési célú bevételt 196 350 322 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 199 786 608 Ft-ban
- a tartalékot 6 185 782 Ft-ban
- tárgyévi hiányt 9 622 068 Ft-ban
- előző évek pénzmaradványa és betét 372 376 710 Ft-ban
megszüntetéséből származó bevétel
ebből:
- a felhalmozási célú pénzmaradvány 42 004 614 Ft-ban
- a működési célú pénzmaradvány és 9 622 068 Ft-ban
betét megszüntetése bevétele
- a finanszírozási kiadásokat 320 750 028 Ft-ban
- költségvetési létszámkeretet 47 főben
állapítja meg.”

2. §

„A rendelet 2. § (2) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek forrásonkénti és a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete módosítja.”

3. §

„A rendelet 2. § (3) bekezdésben a bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontást tartalmazó 1.2. melléklet helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.

4. § „A rendelet 2. § (4) bekezdésben szereplő működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten tartalmazó 2.1. és a 2.2. mellékletet e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete módosítja.

5. § A rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület 2018.06.30.-án az önkormányzat statisztikai átlaglétszámát 47 főben állapítja meg.
Ebből:
- Köztisztviselők, polgármester, alpolgármester
és képviselők átlag létszáma: 17 fő,
- Közalkalmazottak tervezett átlag létszáma: 7 fő,
- Mtk. hatálya alá tartozó alkalmazottak tervezett átlag létszáma: 2 fő,
- Közfoglalkoztatás tervezett átlag létszáma: 21 fő.

6. §

A rendelet 3. § (4) bekezdésében az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését bemutató 6. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”

7. §

„A rendelet 3. § (5) bekezdésben az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként tartalmazó 7. mellékletet e rendelet 4. melléklete módosít. „

8. § „A rendelet 3. § (7) bekezdésben a bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként bemutató 9.2., mellékletek helyébe az5.1, 5.2, 5.3 melléklet lép.”

9. §

„A rendelet 3. § (8) bekezdésben általános tartalék összege 6 185 782 Ft-ra módosul.”

10. §

„A rendelet 3. § (10) bekezdésben az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló 2. sz. tájékoztató tábla, az előirányzat felhasználási ütemterv e rendelet 1. sz. tájékoztató táblája szerint módosul.”

11. §

„A rendelet 3. § (12) bekezdésben a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait tartalmazó 4. sz. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 2. sz. tájékoztató táblája lép. „

12. § A rendelet 4. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) A Képviselő-testület a közösségi tér bérleti díját alkalmanként az alábbiak szerint állapítja meg:
Karancsaljai születési és lakóhelyű személyeknek nem bevételorientált rendezvénye esetén a terem bérlése ingyenes azzal a feltétellel, hogy a terem használatáért a rendezvény szervezője 5000 Ft összegű kauciót köteles fizetni. A kaució visszajár abban az esetben, ha a terem ingyenes használata esetén a teremben kár nem keletkezett.
Bevételorientált, magáncélú rendezvény esetén a bérleti díj az alábbiak szerint alakul:
- fűtési szezonban (6 órát meghaladóan): 20.000 Ft,
- fűtési szezonon kívül (6 órát meghaladóan): 15.000 Ft,
- 0-1 óra terjedelmű rendezvény esetén : 1.500 Ft
- 1-3 óra terjedelmű rendezvény esetén : 5.000 Ft
- 4-6 óra terjedelmű rendezvény esetén : 8.000 Ft

13. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.