Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.11..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 09. 01

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

 1. §


A rendelet célja Karancsalja Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik.A rendelet hatálya

2. §


A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott és irányított költségvetési szervekre terjed ki.

II. Fejezet


A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §[1]

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 618.198.149 Ft-ban határozza meg, a 1. sz. melléklet szerint.


Megnevezés                                                   Összesen


- tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét                                   215 847 923 Ft

- tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét                                    503 421 378 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               5 149 755 Ft

- irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám.                               109.627 016 Ft

- Belföldi értékpapírok bevétele                                                      10.000.000 Ft

- előző évi pénzmaradvány igénybevételét                                    392 350 226 Ft

- kiadás főösszegét                                                                          618 198 149 Ft

- bevételi főösszegét                                                                         618 198 149 Ft


összegben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a 2. sz. melléklet szerint

80.856.616 Ft bevétellel

80.856.616 Ft kiadással


a bevételi előirányzaton belül:

 • az egyéb működési célú támogatások bevétele               1.437.133 Ft
 • a működési bevételeket                                                        513.135 Ft
 • a felhalmozási bevételek                                                      158.290 Ft
 • az előző évi pénzmaradvány igénybevételét                    4.885.226 Ft


  kiadási előirányzaton belül:

 • a személyi juttatásokat                                                 58 049 844 Ft
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                           12 351 790 Ft
 • a dologi kiadásokat                                                         9 717 943 Ft
 • az egyéb működési célú támogatásokat                             15.779 Ft
 • beruházási kiadások                                                          721.360 Ft


összegben hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2019. évi költségvetését az 3. sz. melléklet szerint


36 335.360 Ft bevétellel

36 335.360 Ft kiadássala bevételi előirányzaton belül:

 • működési bevételeket                                                       413.220 Ft
 • az előző évi pénzmaradvány igénybevételét                   157.956 Ft
 • a központi, irányítószervi támogatás bevételét         35.764.184 Ft

a kiadási előirányzaton belül:

 • a személyi juttatásokat                                                22 740 125 Ft
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                             4 360 227 Ft
 • a dologi kiadásokat                                                         8 704 510 Ft
 • beruházások                                                                       530.498 Ft


összegben hagyja jóvá. „


(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2019. évi költségvetését az 3. sz. melléklet szerint


36 033 185 Ft bevétellel

36 033 185 Ft kiadással


a kiadási előirányzaton belül:

 • a személyi juttatásokat                                                 22 566 885 Ft
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                             4 214 890 Ft
 • a dologi kiadásokat                                                         8 654 510 Ft
 • beruházások                                                                       596 900 Ft


összegben hagyja jóvá.Az Önkormányzat bevételei

4. §


(1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1,2, 3. számú mellékletek tartalmazzák. 


(2) A működési, felhalmozási bevételek részletezését szervezetenként a 1, 2, 3. számú mellékletek tartalmazzák.


(3) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.


Az Önkormányzat kiadásai

5. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait - a kiemelt előirányzatonkénti részletezést is tartalmazva – valamint az intézményi támogatásokat a 1, 2, 3. számú mellékletek szerint állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve az 1, 2, 3. számú melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.


A forráshiány finanszírozásának kezelése

6. §


(1) A képviselő-testület a rendelet szerint feljogosítja a Polgármestert, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú mellékletének I./10 pontja alapján a rendkívüli önkormányzati támogatást igényelje meg, amennyiben az Önkormányzat működőképessége veszélybe kerülne.


(2) Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési bankszámláján kezelik.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az esetleges forráshiány finanszírozására tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:


1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az Önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.


2. A folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes megvalósítása, az új létesítmények működésének biztosítása, valamint a működési célt szolgáló pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése és támogatási szerződés betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időszakában.


3. Pályázatok széles körű kihasználása minden területen.

4. A közfoglalkoztatás maximális kihasználása az elvégzendő feladatokhoz.

5. A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani.

6. Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás érvényesülése minden területen (világítás, fűtés, telefondíj, vízdíj).

7. Anyag- és tárgyi eszköz beszerzéseknél kedvezőbb beszerzési források megkeresése.

8. Minden kötelezettségvállalás, átutalás és kifizetés csak a polgármester jóváhagyása mellett történhet.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodása során év közben létrejött hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg, a hitelfelvételről testületi döntés szükséges. A hitelügylet lebonyolítását a Polgármester végzi.Céltartalék

7. §


(1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 36 546 952 Ft összegben hagyja jóvá, melyből 16.546.952 Ft működési tartalékot, 20.000.000 Ft felhalmozási tartalékot képez.[2]


(2) A Képviselő-testület a Polgármester javaslata alapján dönt a tartalék és a céltartalék felhasználásáról.Költségvetési létszámkeret

8. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:


 • Karancsalja Község Önkormányzata: 24 fő

Ebből: 1 fő teljes munkaidős választott tisztségviselő - polgármester

1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

16 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott

1 fő tiszteletdíjas alpolgármester

5 fő tiszteletdíjas képviselő • Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 12 fő teljes munkaidős

Ebből: 10 fő köztisztviselő, 2 fő Mtv. hatálya alá


 • Karancsaljai Napfény Óvoda: 6 fő teljes munkaidős közalkalmazott(2) A képviselő-testület az Önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.III. Fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9. §

(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.


(4) A Polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb a 2019. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.


(5) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.


(6) Az önálló költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötöttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.


(8) Karancsalja Község Önkormányzata a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve állapítja meg. (Gördülő tervezés)


(9) Az önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek a megállapított támogatást kötelesek a kérelmükben foglalt célra fordítani, és a támogatás kiutalását követő 30 napon belül annak felhasználásáról az Önkormányzat felé elszámolni.


10. §


(1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a képviselő-testület 2019. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.


(2) A közös hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében az illetményalap a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázat értelmében 2019. évben 46. 380.- Ft. [3]


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinél dolgozók részére a 2019. évre járó Cafeteria juttatást az alábbiak szerint állapítja meg:

                        - köztisztviselők, polgármester részére:               bruttó  200.000 Ft/fő/év

                        - védőnői szolgálat dolgozói részére:                  bruttó  200.000 Ft/fő/év

- óvodai dolgozók részére                                    bruttó  200.000 Ft/fő/év


(4) A munkavállalók ezen keretösszegek függvényében nyilatkoznak arról, hogy 2019. évben milyen juttatásokat szeretnének igénybe venni.


(5) A Képviselő-testület a munkába járáshoz szükséges buszbérletek árának – közlekedési költségtérítés címén történő – térítése mértékét 86 %-ban állapítja meg. Ez alól kivételt képeznek az 5 km-es távolsági buszbérletek, melyek árának 100 %-a kerül megtérítésre.


(6) A képviselők tiszteletdíja 2019. évben 50.000 Ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja 112.200 Ft/hó,

(7) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.11. §


(1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

- Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása

- Vis maior helyzet elhárítása.


(2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.


 (3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.


 (4) A képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.
12. §


 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A nem működési célú kifizetésekről a Polgármester a következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

13. §

(1) A pénzmaradvány megállapítására, elszámolására és felhasználására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.


(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg.

A képviselő-testületi előterjesztésben a pénzmaradvány keletkezésének okát a szakmai és gazdálkodási tevékenység végrehajtásának elemzésével be kell mutatni.


(3) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megállapítására vonatkozóan az Ávr. 155. §-ában foglaltakat kell alkalmazni és a zárszámadási rendelet mellékletében kell bemutatni. A zárszámadási rendelet pénzmaradvány megállapításáról szóló mellékletében foglaltak szerint kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt, szabad pénzmaradvány felhasználásáról az Ávr. 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv a pénzmaradványt a jóváhagyást követően használhatja fel.Az önkormányzati biztos

14. §

(1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 2 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a polgármestert írásban tájékoztatni.


(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.


(3) Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.


(4) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt jelzéstől számított 20 napon belül a képviselő-testület nem ülésezik, a polgármester köteles az önkormányzati biztos kijelöléséről gondoskodni, s ezen intézkedéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.
Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása


15. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, hatékonyság, takarékosság és eredményesség elvét érvényesíteni.


(2) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.


 1. Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.


 1. Az intézményvezetők kötelesek az általuk készített pályázatokat – amennyiben azok önerőt igényelnek – jóváhagyás céljából a Polgármesternek benyújtani.  


 1. A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait – amennyiben lehetséges – arányosan csökkenteni kell. 


 1. Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.


 1. A többletbevétel felhasználására a képviselő-testület tájékoztatását követően kerülhet sor. Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés útján is hasznosíthatja.


 1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére maximum 100.000 Ft-ig előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

Vegyes és záró rendelkezések

16. §


(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) (4) bekezdése alapján Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös hivatalban valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőjének 2019. január 1. napjától 2019. december 31-ig terjedő költségvetési évre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg, azaz ennek pénzügyi fedezetét biztosítja.


(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös hivatalban valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselőjének 2019. január 1. napjától 2019. december 31-ig terjedő költségvetési évre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg, azaz ennek pénzügyi fedezetét biztosítja.17. §


Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület külön határozattal dönt.

18. §


 (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(3) Amennyiben a képviselő testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek.


19. §


(1) A Képviselő-testület a községháza nagytermének bérleti díját alkalmanként az alábbiak szerint állapítja meg rendezvények esetén:

                       - fűtési szezonban (6 órát meghaladóan):                                    45.000 Ft,

                       - fűtési szezonon kívül (6 órát meghaladóan):                             35.000 Ft

                      - vásárok esetén:                                                                              7.000 Ft,

                      - 1-2 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén:             5.000 Ft                                    

                      - 3-4 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén:           10.000 Ft

                      - 5-6 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén:           15.000 Ft           

                                                                                                          

(2) A Képviselő-testület a községháza kistermének bérleti díját alkalmanként az alábbiak szerint állapítja meg :

                      - fűtési szezonban (6 órát meghaladóan):                                 15.000 Ft,

                      - fűtési szezonon kívül(6 órát meghaladóan):                           10.000 Ft,

                      - 1-2 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :        3.000 Ft                                       

                      - 3-4 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :        5.000 Ft

                      - 5-6 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :        7.000 Ft        


   (3)    A Képviselő-testület a közösségi tér bérleti díját alkalmanként az alábbiak szerint állapítja meg :

                      - fűtési szezonban (6 órát meghaladóan):                                 20.000 Ft,

                      - fűtési szezonon kívül(6 órát meghaladóan):                          15.000 Ft,

                      - 0-1 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :       1.500 Ft                                      

                      - 1-3 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :        5.000 Ft

                      - 4-6 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :        8.000 Ft   

                                      

(4) -A Képviselő-testület a közműfejlesztési hozzájárulás összegét ingatlanonként 

 1. csatornahálózatnál      60.000 Ft + áfában
 2. vízhálózatnál:           150.000 Ft + áfában

 állapítja meg egyösszegű befizetés és részletfizetés (max. 6 részlet) esetén is.

20. §

(1) Az ANIFER-ST Kft. által üzemeltetett konyhákon a gyermek és felnőtt étkeztetés napi nyersanyagköltsége ( Ft-ra kerekítve) és az intézményi térítési díj összege az alábbiak szerint kerül megállapításra 2019. január 1-től:

Étkeztetés típusa

Nyersanyag költség Ft/adag

Intézményi térítési díj ÁFA-val (Ft/adag)

Nyersanyag költség + 69 % rezsi ktg.  nettó (Ft/adag)

Óvodai étkeztetés
3 x étkezés

260

330

         439

Iskolai étkeztetés
3 x étkeztetés

335

425

         566

Menza

244

310

         412

Szociális étkeztetés

295

375

         499

21. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. év január 1. napjától kell alkalmazni.Karancsalja, 2019. február 11.
          Sulyok Oszkár Jánosné                                                           dr. László Tünde

                 polgármester                                                                            jegyzőA rendelet a mai napon kihirdetésre került:Karancsalja, 2019. február 11.                                                                                        dr. László Tünde

jegyző[1]

Módosította a 6/2019. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. 09. 01-től.

[2]

Módosította a 6/2019. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. 09. 01-től.

[3]

Módosította a 2/2019. (III.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 7. napjától.