Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (X.28..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 29 - 2019. 10. 29

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (X.28..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.10.29.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésének a.); b.) és c.) pontjai hatályukat vesztik.

2. § A Rendelet 10. § (1) bekezdésének c.) pontja hatályát veszti.

3. § A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő – testület a polgármester javaslatára titkos szavazással választja meg alpolgármesterét, dönt az alpolgármesteri megbízás visszavonásának tárgyában. A képviselő - testület titkos szavazást tarthat a 11. §. (3), (4) bekezdésében foglalt ügyekben. Titkos szavazás tartását a képviselő – testület bármely jelen lévő tagja kezdeményezhet. A titkos szavazás elrendeléséről egyszerű szótöbbséggel dönt a képviselő – testület. A szavazás lebonyolítására szünetet rendel el a polgármester.”

4. § A Rendelet a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A titkos szavazást a szavazás lebonyolítása előtt megválasztott szavazatszámláló bizottság – ad hoc bizottság – bonyolítja le. A titkos szavazás borítékban elhelyezett szavazólapon szavazóhelyiség és urna igénybevételével történik. A szavazásról, a szavazatok összeszámlálásának eredményéről külön jegyzőkönyv készül, mely a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalma: a szavazás tárgya, szavazás helye, ideje, a szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak neve, a szavazás számszerű eredménye, a szavazás során felmerült körülményeket. A jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai és a jegyző aláírásával hitelesíti.”

5. § A Rendelet 20. § (7) bekezdése helyébe a következők rendelkezés lép:

(7) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyvek kezeléséről a jegyző gondoskodik.

6. § A Rendelet 20. § (9) bekezdése hatályát veszti.

7. § A Rendelet 27. §-a helyébe a következők rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre:
1. Ügyrendi Bizottság.”

8. § A Rendelet 31. § (7) bekezdése hatályát veszti.

9. § A Rendelet 36. §-a hatályát veszti.

10. § Ez a rendelet 2019. október 24. napján 14.30 perckor lép hatályba.