Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (X.28..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésének a.); b.) és c.) pontjai hatályukat vesztik.


2. §


A Rendelet 10. § (1) bekezdésének c.) pontja hatályát veszti.


3. §


A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A képviselő – testület a polgármester javaslatára titkos szavazással választja meg alpolgármesterét, dönt az alpolgármesteri megbízás visszavonásának tárgyában.  A képviselő - testület titkos szavazást tarthat a 11. §. (3), (4) bekezdésében foglalt ügyekben. Titkos szavazás tartását a képviselő – testület bármely jelen lévő tagja kezdeményezhet.  A titkos szavazás elrendeléséről egyszerű szótöbbséggel dönt a képviselő – testület. A szavazás lebonyolítására szünetet rendel el a polgármester.”

4. §


 A Rendelet a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:


„(4a) A titkos szavazást a szavazás lebonyolítása előtt megválasztott szavazatszámláló bizottság – ad hoc bizottság – bonyolítja le. A titkos szavazás borítékban elhelyezett szavazólapon szavazóhelyiség és urna igénybevételével történik. A szavazásról, a szavazatok összeszámlálásának eredményéről külön jegyzőkönyv készül, mely a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalma: a szavazás tárgya, szavazás helye, ideje, a szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak neve, a szavazás számszerű eredménye, a szavazás során felmerült körülményeket. A jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai és a jegyző aláírásával hitelesíti.”


5.§


A Rendelet 20. § (7) bekezdése helyébe a következők rendelkezés lép:(7) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyvek kezeléséről a jegyző gondoskodik.


6. §


A Rendelet 20. § (9) bekezdése hatályát veszti.


7. §


A Rendelet 27. §-a helyébe a következők rendelkezés lép:


„A Képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre:

  1. Ügyrendi Bizottság.”


8. §


A Rendelet 31. § (7) bekezdése hatályát veszti.


9. §


A Rendelet 36. §-a hatályát veszti.10. §


Ez a rendelet 2019. október 24. napján 14.30 perckor lép hatályba.
          Sulyok Oszkár Jánosné                                  dr. László Tünde

             polgármester                                                                 jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet 2019. október 28. napján 14 óra 15 perckor az SZMSZ 22. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve.                                                           dr. László Tünde

                                                          jegyző


Mellékletek