Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 35. § (1) bekezdésben, kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § 

(1)     A   rendelet   hatálya   Karancsalja  Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének  tagjaira (továbbiakban: önkormányzati képviselő) terjed ki.

(2)   Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2.§

(1)   A   Képviselő-testület    az önkormányzati képviselő részére jelen rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg.

(2)   Az   e   rendelet   szerinti   jogosultak   a   megbízatásuk   keletkezése   napjától   a   megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra.

II. fejezet

Tiszteletdíj mértéke, a lemondás szabályai

3.§

       (1)   A képviselői tiszteletdíj mértéke:

        -  a képviselői tiszteletdíj havi bruttó összege 20. 000.- Ft.

    

    (2) A   tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap10. napjáig kell a jogosult részére  kifizetni.

4.§

(1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2)  A   tiszteletdíjról   történő lemondást  tartalmazó írásbeli   nyilatkozatot évente   a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.

(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell, hogy mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,

 (4) A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.
A tiszteletdíj megvonásának és csökkentésének szabályai

5.§

(1)   A   képviselő-testület üléseiről igazoltan, csak legkésőbb az  ülés  napján 12 óráig szóban vagy írásban a polgármesternek történő bejelentés alapján lehet távol maradni.     Igazolt távollétnek számít,  ha  a  tiszteletdíjra  jogosult több napon át igazolt betegsége,   munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

(2)  A képviselő az ülés megkezdésekor köteles a polgármesternek bejelenteni, ha az ülés közben ideiglenesen vagy véglegesen eltávozik.  Igazolatlan hiányzásnak számít, ha  a képviselő testületi ülés  közben indoklás vagy a polgármesternek történő előzetes bejelentés nélkül véglegesen távozik az ülésről.

(3) Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a képviselő- testületi vagy bizottsági ülése(ke)n, akkor az alábbiakban meghatározott módon és mértékben a havi tiszteletdíja csökkentésre kerül:

a) képviselő-testületi ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 50 %-al kell csökkenteni.

b) bizottsági ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 50 %-al kell csökkenteni.

c) ha a képviselő az adott hónapban a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről is igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik, az a) és b) pont alkalmazása helyett a következő kéthavi tiszteletdíját kell 50 %-al csökkenteni.

d) ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(4) Ha a képviselő hat hónapon belül a testületi vagy a bizottsági ülések több mint feléről igazolatlanul, vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik, a következő hat hónapra a tiszteletdíja megvonásra kerül.

(5)   A   (4) bekezdésben foglaltak ellenőrzése  az  üléseken készült jelenléti ívek illetve az ülésekről készült  jegyzőkönyvek alapján történik.

(6) A tiszteletdíj csökkentéséről, annak mértékéről, a polgármester javaslatára a képviselő-testület egyedi határozattal dönt. A csökkentés ténye, mértéke a határozatban kerül meghatározásra, és azt meg kell indokolni. A képviselő-testület egyedi méltánylást érdemlő körülmény felmerülése esetén eltekinthet a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szankció alkalmazásától. 


III.     fejezet

Záró rendelkezés


6. §.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. november 1. napjától kell alkalmazni.

(2)   E   rendelet   hatályba   lépésével   egyidejűleg   hatályát   veszti  az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 8/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelet.


Karancsalja, 2019. október 28.                    Sulyok Oszkár Jánosné                                                 dr. László Tünde

                        polgármester                                                                    jegyző


A rendelet kihirdetve:

2019. október 25.                                                                               dr. László Tünde

                                                                                                                   jegyző                 

Mellékletek