Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 10. 30

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2019.10.30.

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 35. § (1) bekezdésben, kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira (továbbiakban: önkormányzati képviselő) terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselő részére jelen rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg.

(2) Az e rendelet szerinti jogosultak a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra.

II. Fejezet

Tiszteletdíj mértéke, a lemondás szabályai

3. § (1) A képviselői tiszteletdíj mértéke: havi bruttó összege 20. 000.- Ft.

(2) A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap10. napjáig kell a jogosult részére kifizetni.

4. § (1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.

(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell, hogy mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,

(4) A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

A tiszteletdíj megvonásának és csökkentésének szabályai

5. § (1) A képviselő-testület üléseiről igazoltan, csak legkésőbb az ülés napján 12 óráig szóban vagy írásban a polgármesternek történő bejelentés alapján lehet távol maradni. Igazolt távollétnek számít, ha a tiszteletdíjra jogosult több napon át igazolt betegsége, munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

(2) A képviselő az ülés megkezdésekor köteles a polgármesternek bejelenteni, ha az ülés közben ideiglenesen vagy véglegesen eltávozik. Igazolatlan hiányzásnak számít, ha a képviselő testületi ülés közben indoklás vagy a polgármesternek történő előzetes bejelentés nélkül véglegesen távozik az ülésről.

(3) Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a képviselő- testületi vagy bizottsági ülése(ke)n, akkor az alábbiakban meghatározott módon és mértékben a havi tiszteletdíja csökkentésre kerül:

a) képviselő-testületi ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 50 %-al kell csökkenteni.

b) bizottsági ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 50 %-al kell csökkenteni.

c) ha a képviselő az adott hónapban a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről is igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik, az a) és b) pont alkalmazása helyett a következő kéthavi tiszteletdíját kell 50 %-al csökkenteni.

d) ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(4) Ha a képviselő hat hónapon belül a testületi vagy a bizottsági ülések több mint feléről igazolatlanul, vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik, a következő hat hónapra a tiszteletdíja megvonásra kerül.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak ellenőrzése az üléseken készült jelenléti ívek illetve az ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján történik.

(6) A tiszteletdíj csökkentéséről, annak mértékéről, a polgármester javaslatára a képviselő-testület egyedi határozattal dönt. A csökkentés ténye, mértéke a határozatban kerül meghatározásra, és azt meg kell indokolni. A képviselő-testület egyedi méltánylást érdemlő körülmény felmerülése esetén eltekinthet a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szankció alkalmazásától.

III. Fejezet

Záró rendelkezés

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. november 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 7/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.