Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XI.21..) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 11. 22 - 2020. 03. 30

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XI.21..) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2019.11.22.

Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 1.) pontjában kapott felhatalmazás és Magyarország 2017 évi költségvetéséről szóló 2016 évi XC. törvény 3. melléklet I. 9. pontja, valamint Magyarország 2019 évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 9. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása alapján a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja, hatálya

1. § 1. (1)A rendelet célja, hogy a Karancsalja településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatás jogosultsági feltételeit, az igénylés, valamint az odaítélés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed a Karancsalja község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó állampolgárokra.

A támogatás feltételei, mértéke

2. § 1. (1)Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek, vagy családnak, aki időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, és lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja és a családban az egy főre eső jövedelem a 95. 000- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetében a 120. 000.- Ft-ot nem haladja meg.

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:

- aktív korúak ellátásában részesülők,
- időskorúak járadékában részesülők,
- települési támogatásban részesülők, különösen a lakhatást segítő települési támogatásra jogosultak,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
- 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelők,
- közfoglalkoztatott személyek vagy munkanélküli ellátásban részesülők,
- egyedül élő nyugellátásban részesülő 70 éven felüli személyek,
ha a lakás fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
(3) Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben egy alkalommal, kizárólag természetbeni ellátás formájában maximum 2 m3 mennyiségben, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

A támogatás igénylésének menete

3. § 1. (1) A támogatás igénylése kérelemre vagy hivatalból indul.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:
– a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolásait,
– a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló irat másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonában vagy bérleményben álló lakás fűtését
tűzifával oldja meg.
(3) A támogatás iránti igényeket 2019. december 13-án 12.00 óráig, az önkormányzatnál rendszeresített „Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem” nyomtatványon lehet benyújtani a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalban. A kérelem nyomtatványt az I. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.
(5) A határidő elmulasztása jogvesztő.
(6) A szociális célú tűzifa támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület jogosult dönteni.
A támogatásért az Önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.
(7) A tűzifa házhozszállításáról az önkormányzat 2020. január 31-ig térítésmentesen gondoskodik.
Záró rendelkezések

4. §

1. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. március 31-én hatályát veszti.