Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

Bevételi és kiadási főösszegét                                 1.033.530.585 Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt                                     125.466.096 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                        92 214 712 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                          229 687 779 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                     231 924 336 Ft-ban

- a tartalékot                                                                388.641.509 Ft-ban

- tárgyévi hiányt                                                          357. 626 682 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa és betét                      678.376.710. Ft-ban

   megszüntetéséből származó bevétel

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                               20.880 Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány és                       360.855.730 Ft-ban

   betét megszüntetése bevétele

- a finanszírozási kiadásokat                                      320.750 028 Ft-ban          

- költségvetési létszámkeretet                                                     44 főben


állapítja meg.”


2.§


„A rendelet 2. § (2) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek forrásonkénti és a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete módosítja.”


3.§


„A rendelet 2. § (3) bekezdésben a bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontást tartalmazó 1.2. melléklet helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.4.§


„A rendelet 2. § (4) bekezdésben szereplő működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten tartalmazó 2.1. és a 2.2. mellékletet e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete módosítja.


5. §

A rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület 2018.12.31.-én az önkormányzat statisztikai átlaglétszámát 44 főben állapítja meg.

        Ebből:

  • Köztisztviselők, polgármester, alpolgármester

                  és képviselők átlag létszáma:                                                                   16 fő,

  •       Közalkalmazottak tervezett átlag létszáma:                                        7 fő,
  • Mtk. hatálya alá tartozó alkalmazottak tervezett átlag létszáma:               2 fő,
  • Közfoglalkoztatás tervezett átlag létszáma:                                             19 fő.


6. §

„A rendelet 3.§ (4) bekezdésében az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését bemutató 6. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”

7.§

„A rendelet 3.§ (5) bekezdésben az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként tartalmazó 7. mellékletet e rendelet 4. melléklete módosít. „


8.§

„A rendelet 3.§ (7) bekezdésben a bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként bemutató 9.2., mellékletek helyébe az5.1, 5.2, 5.3 melléklet lép.”


9.§

„A rendelet 3.§ (8) bekezdésben általános tartalék összege 388.641.509 Ft-ra módosul.”


10.§

„A rendelet 3.§ (10) bekezdésben az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló 2. sz. tájékoztató tábla, az előirányzat felhasználási ütemterv e rendelet 1. sz. tájékoztató táblája szerint módosul.”

11.§

„A rendelet 3.§ (12) bekezdésben a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait tartalmazó 4. sz. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 2. sz. tájékoztató táblája lép.  „


                                                                        12. §12.§ Záró rendelkezések


(1)  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Karancsalja, 2019. május 30.

............................................                                          ………………..……

      Sulyok Oszkár Jánosné                                          dr. László Tünde

               Polgármester                                                          Jegyző
A rendelet kihirdetve:


2019. május 30-án 19 óra 45 perckor


                                                                       dr. László Tünde

                                                                              jegyző