Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 30 - 2019. 05. 30

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.05.30.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:
Bevételi és kiadási főösszegét 1.033.530.585 Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 125.466.096 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 92 214 712 Ft-ban
- a működési célú bevételt 229 687 779 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 231 924 336 Ft-ban
- a tartalékot 388.641.509 Ft-ban
- tárgyévi hiányt 357. 626 682 Ft-ban
- előző évek pénzmaradványa és betét 678.376.710. Ft-ban
megszüntetéséből származó bevétel
ebből:
- a felhalmozási célú pénzmaradvány 20.880 Ft-ban
- a működési célú pénzmaradvány és 360.855.730 Ft-ban
betét megszüntetése bevétele
- a finanszírozási kiadásokat 320.750 028 Ft-ban
- költségvetési létszámkeretet 44 főben
állapítja meg.”

2. §

„A rendelet 2. § (2) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek forrásonkénti és a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete módosítja.”

3. §

„A rendelet 2. § (3) bekezdésben a bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontást tartalmazó 1.2. melléklet helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.

4. § „A rendelet 2. § (4) bekezdésben szereplő működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten tartalmazó 2.1. és a 2.2. mellékletet e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete módosítja.

5. § A rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület 2018.12.31.-én az önkormányzat statisztikai átlaglétszámát 44 főben állapítja meg.
Ebből:
- Köztisztviselők, polgármester, alpolgármester
és képviselők átlag létszáma: 16 fő,
- Közalkalmazottak tervezett átlag létszáma: 7 fő,
- Mtk. hatálya alá tartozó alkalmazottak tervezett átlag létszáma: 2 fő,
- Közfoglalkoztatás tervezett átlag létszáma: 19 fő.

6. §

A rendelet 3. § (4) bekezdésében az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését bemutató 6. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”

7. §

„A rendelet 3. § (5) bekezdésben az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként tartalmazó 7. mellékletet e rendelet 4. melléklete módosít. „

8. § „A rendelet 3. § (7) bekezdésben a bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként bemutató 9.2., mellékletek helyébe az5.1, 5.2, 5.3 melléklet lép.”

9. §

„A rendelet 3. § (8) bekezdésben általános tartalék összege 388.641.509 Ft-ra módosul.”

10. §

„A rendelet 3. § (10) bekezdésben az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló 2. sz. tájékoztató tábla, az előirányzat felhasználási ütemterv e rendelet 1. sz. tájékoztató táblája szerint módosul.”

11. §

„A rendelet 3. § (12) bekezdésben a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait tartalmazó 4. sz. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 2. sz. tájékoztató táblája lép. „

12. §

12. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.