Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím alapításáról és az elismerő díjak adományozásáról

Hatályos: 2019. 06. 01

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím alapításáról és az elismerő díjak adományozásáról

2019.06.01.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a a díszpolgári cím alapításáról és az elismerő díjak adományozásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

I. Fejezet

a díszpolgári cím adományozása

1. § Karancsalja Község Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a településen kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse, „KARANCSALJA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” címet alapít.

2. § A díszpolgári cím adományozására a Falunap keretében kerül sor, amennyiben a Képviselő-testület döntött a díszpolgári cím az évi adományozásáról.

3. § Karancsalja község Képviselő-testülete díszpolgári címet adományozhat annak az élő vagy meghalt személynek, aki Karancsalja lakosa vagy lakosa volt és

a) a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását eredményesen segítette elő,

b) a politikai, gazdasági, kulturális, sportélet területén a község rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki és

olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település jó hírének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

4. §

(1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:
- Polgármester,
- bármely képviselő,
- intézmények, munkahelyek vezetői,
- társadalmi szervezetek, egyesületek
- település lakossága.
(2) A javaslatot minden év május 31-ig lehet benyújtani a polgármesterhez. Ez a határidő jogvesztő.
(3) A díszpolgári cím adományozásáról a Képviselő-testület június 30-ig egyszerű szótöbbséggel dönt.
(4) A díszpolgári kitüntető címmel külön erre a célra készített díszoklevéllel és emlékplakettel jár.

5. § (1) A díszpolgári cím adományozását tanúsító díszoklevelet a polgármester adja át.

(2) A díszpolgári cím adományozását tanúsító díszoklevelet - elhunyt személy részére történő adományozás esetén - a díszpolgár házastársának, egyeneságbeli leszármazottjának házastárs vagy egyeneságbeli hozzátartozó hiányában pedig a Megyei Levéltárnak kell átadni. Posztumusz kitüntetés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

Közeli hozzátartozón a Ptk. szerinti közeli hozzátartozót kell érteni.
(3) A díszoklevél tartalmazza:
a) az Önkormányzat megjelölését,
b) a község címerét,
c) a díszpolgár nevét, foglalkozását,
d) az adományozás jogcímét,
e) az adományozó határozat számát és keltét,
f) a polgármester aláírását,
g) az Önkormányzat bélyegzőlenyomatát.

6. § (1) „KARANCSALJA DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés rézből készült, kör alakú, 9 cm átmérőjű emlékplakett, amelynek egyik oldala Karancsalja város címerét ábrázolja, és a címer alatt „KARANCSALJA DÍSZPOLGÁRA” feliratot tartalmaz.

(2) A díszpolgárok nyilvántartása a díszoklevélben foglalt adatok feljegyzésével a polgármester által őrzött, és vezetett nyilvántartókönyvben történik.

(2) A díszpolgári cím adományozásáról szóló határozat egy példányát a díszpolgár életrajzával és fényképével a Megyei Levéltárnak kell átadni.

7. § (1) A díszpolgár jogai:

a) állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésén,

b) részt vehet a község egészét átfogó fejlesztési tervek előkészítésében,

c) az Önkormányzat szerveinél és intézményeinél, vállalatainál soron kívüli fogadás.

(2) A díszpolgár jogai gyakorlásának biztosítása a polgármester feladata.

8. § (1) A Képviselőtestület megfoszthatja díszpolgári címétől azt a személyt, aki arra politikai, erkölcsi magatartásával méltatlanná vált.

(2) A díszpolgári címtől megfosztott személy az adományozást tanúsító díszoklevelet, plakettet a Képviselő-testület határozatának meghozatalát követő 15 napon belül köteles a polgármester részére átadni. A megfosztás tényét a díszpolgárokat nyilvántartó könyvbe be kell vezetni.

II. Fejezet

Elismerő díjak adományozása

9. § (2) Az oklevél mellett az elismert személy vagy civil szervezet tárgyjutalomban részesül, melynek értékét a Képviselő-testület 35. 000.- Ft összegben állapít meg.

(3) A tárgyjutalomba a „KARANCSALJÁÉRT” felirat kerül gravírozásra.

KARANCSALJÁÉRT” elismerő cím adományozható évente 1 alkalommal annak a természetes személynek, civil szervezetnek, aki kiemelkedő társadalmi tevékenysége által hozzájárult Karancsalja község szellemi, kulturális, vagy közösségi életének fejlődéséhez, illetve fenntartásához.

10. §

(1) Az elismerő címet Karancsalja község címerével ellátott díszoklevél tartalmazza az alábbi szöveges tartalommal:
„………………………………..-nak Karancsalja község érdekében kifejtett erőfeszítései elismeréseként.”

11. § (1) Az elismerendő személyre, civil szervezetre javaslatot tehet

a.) bármely Karancsalja községben állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú természetes személy,
b.) a községben székhellyel rendelkező társadalmi szervezet,
c.) az önkormányzat intézményeinek vezetői,
d.) továbbá a Képviselő-testület és a bizottságainak tagjai.
(2) A javaslatot minden év május 31-ig lehet benyújtani a polgármesterhez. Ez a határidő jogvesztő.
(3) A polgármester az összegyűjtött jelöléseket a soron következő rendes testületi ülésen terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület az elismerő cím adományozásáról június 30-ig egyszerű szótöbbséggel dönt.

12. § (1) Az elismerő címet tartalmazó oklevél, valamint a hozzá kapcsolódó tárgyjutalom átadására a minden évben a Falunap keretében kerül sor, amennyiben a Képviselő-testület döntött az elismerő cím az évi adományozásáról.

(2) Az oklevelet, valamint a hozzá kapcsolódó tárgyjutalmat Karancsalja község nevében a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, illetve a Képviselő-testület valamely tagja adja át.

13. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 11/2001. (VI. 26.) ör. rendelet.