Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím alapításáról és az elismerő díjak adományozásáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§. 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a a díszpolgári cím alapításáról és az elismerő díjak adományozásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

  1. fejezet

a díszpolgári cím adományozása


  1. §

Karancsalja Község Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a településen kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse, „KARANCSALJA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” címet alapít.

2. §

A díszpolgári cím adományozására a Falunap keretében kerül sor, amennyiben a Képviselő-testület döntött a díszpolgári cím az évi adományozásáról.


3. §

Karancsalja község Képviselő-testülete díszpolgári címet adományozhat annak az élő vagy meghalt személynek, aki Karancsalja lakosa vagy lakosa volt és

a) a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását eredményesen segítette elő,

b) a politikai, gazdasági, kulturális, sportélet területén a község rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki és

olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település jó hírének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

4. §

(1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:
- a Polgármester,
- bármely képviselő,
- intézmények, munkahelyek vezetői,
- társadalmi szervezetek, egyesületek

- település lakossága.


(2) A javaslatot minden év május 31-ig lehet benyújtani a polgármesterhez. Ez a határidő jogvesztő.


(3) A díszpolgári cím adományozásáról a Képviselő-testület június 30-ig egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) A díszpolgári kitüntető címmel külön erre a célra készített díszoklevéllel és emlékplakettel jár.

5. §

(1) A díszpolgári cím adományozását tanúsító díszoklevelet a polgármester adja át.

(2) A díszpolgári cím adományozását tanúsító díszoklevelet - elhunyt személy részére történő adományozás esetén - a díszpolgár házastársának, egyeneságbeli leszármazottjának házastárs vagy egyeneságbeli hozzátartozó hiányában pedig a Megyei Levéltárnak kell átadni. Posztumusz kitüntetés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

Közeli hozzátartozón a Ptk. szerinti közeli hozzátartozót kell érteni.

(3) A díszoklevél tartalmazza:
a) az Önkormányzat megjelölését,
b) a község címerét,
c) a díszpolgár nevét, foglalkozását,
d) az adományozás jogcímét,
e) az adományozó határozat számát és keltét,
f) a polgármester aláírását,
g) az Önkormányzat bélyegzőlenyomatát.

6. §

(1) „KARANCSALJA DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés rézből készült, kör alakú, 9 cm átmérőjű emlékplakett, amelynek egyik oldala Karancsalja város címerét ábrázolja, és a címer alatt „KARANCSALJA DÍSZPOLGÁRA” feliratot tartalmaz.

(2) A díszpolgárok nyilvántartása a díszoklevélben foglalt adatok feljegyzésével a polgármester által őrzött, és vezetett nyilvántartókönyvben történik.

(2) A díszpolgári cím adományozásáról szóló határozat egy példányát a díszpolgár életrajzával és fényképével a Megyei Levéltárnak kell átadni.

7. §

(1) A díszpolgár jogai:
a) állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésén,
b) részt vehet a község egészét átfogó fejlesztési tervek előkészítésében,
c) az Önkormányzat szerveinél és intézményeinél, vállalatainál soron kívüli fogadás.

(2) A díszpolgár jogai gyakorlásának biztosítása a polgármester feladata.


8. §

(1) A Képviselőtestület megfoszthatja díszpolgári címétől azt a személyt, aki arra politikai, erkölcsi magatartásával méltatlanná vált.

(2) A díszpolgári címtől megfosztott személy az adományozást tanúsító díszoklevelet, plakettet a Képviselő-testület határozatának meghozatalát követő 15 napon belül köteles a polgármester részére átadni. A megfosztás tényét a díszpolgárokat nyilvántartó könyvbe be kell vezetni.

                                                                   

  1. fejezet

Elismerő díjak adományozása

9. §.


„KARANCSALJÁÉRT” elismerő cím adományozható évente 1 alkalommal annak a természetes személynek, civil szervezetnek, aki kiemelkedő társadalmi tevékenysége által hozzájárult Karancsalja község szellemi, kulturális, vagy közösségi életének fejlődéséhez, illetve fenntartásához.


  1. §.


(1) Az elismerő címet Karancsalja község címerével ellátott díszoklevél tartalmazza az alábbi szöveges tartalommal:

„………………………………..-nak Karancsalja község érdekében kifejtett erőfeszítései elismeréseként.”


(2) Az oklevél mellett az elismert személy vagy civil szervezet tárgyjutalomban részesül, melynek értékét a Képviselő-testület 35. 000.- Ft összegben állapít meg.


(3) A tárgyjutalomba a „KARANCSALJÁÉRT” felirat kerül gravírozásra.


  1. §.


(1) Az elismerendő személyre, civil szervezetre javaslatot tehet

a.) bármely Karancsalja községben állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú természetes személy,

            b.) a községben székhellyel rendelkező társadalmi szervezet,

            c.) az önkormányzat intézményeinek vezetői,

            d.) továbbá a Képviselő-testület és a bizottságainak tagjai.


(2) A javaslatot minden év május 31-ig lehet benyújtani a polgármesterhez. Ez a határidő jogvesztő.


(3) A polgármester az összegyűjtött jelöléseket a soron következő rendes testületi ülésen terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület az elismerő cím adományozásáról június 30-ig egyszerű szótöbbséggel dönt.


  1. §.


  1. Az elismerő címet tartalmazó oklevél, valamint a hozzá kapcsolódó tárgyjutalomjutalom átadására a minden évben a Falunap keretében kerül sor, amennyiben a Képviselő-testület döntött az elismerő cím az évi adományozásáról.


(2) Az oklevelet, valamint a hozzá kapcsolódó tárgyjutalmat Karancsalja község nevében a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, illetve a Képviselő-testület valamely tagja adja át.


13. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 11/2001. (VI. 26.) ör. rendelet.


Karancsalja, 2019. május 30.


                        Sulyok Oszkár Jánosné                                 dr. László Tünde

                           polgármester                                                    jegyzőA rendelet kihirdetve:


2019. május 31.


                                                           dr. László Tünde