Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VIII.30..) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (4) pontja a következők szerint módosul:


„10. §

 (4) A képviselő-testület költségvetési évenként külön határozatban állapítja meg az általános iskolások-, a középiskolások-, valamint a felsőfokú nappali oktatásban részt vevő diákok részére a támogatási összeget.”


  1. §

A Rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja hatályát veszti.


  1. §


A Rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„11.§

(1a) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást állapít meg

 a) aki tárgyév december hónapban 0-18 év közötti gyermek, vagy nappali tagozaton, felsőfokú oktatási intézményben tanul;

b) annak a karancsaljai lakcímmel rendelkező személynek, aki, betöltötte a 70. életévét, évente egy alkalommal;

c) háztartásonként rezsi támogatásra, évente egy alkalommal.


  1. §

Jelen rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Karancsalja, 2019. augusztus 28.Sulyok Oszkár Jánosné                                 dr. László Tünde

      polgármester                                                    jegyző


A rendelet kihirdetve:

 2019. augusztus 30.dr. László Tünde

                                                                                                      jegyző