Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (VIII.31..) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 09. 01

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (VIII.31..) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2019.09.01.

Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § (1) Karancsalja Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint tag részvételével működő Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Karancsalja (a továbbiakban: település) közigazgatási területén a Társulás Társulási Megállapodásában, a Ht. alapján megkötött közszolgáltatási szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a település közigazgatási területére terjed ki.

(3) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Társulással kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) alapján a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató a központi jogszabályok, a Közszolgáltatási Szerződés, valamint jelen rendelet alapján látja el feladatait.

(4) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásában a Ht. 41. § (3) bekezdése, valamint a Közszolgáltatóval megkötött alvállalkozói szerződés alapján a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alvállalkozóként vesz részt. Az alvállalkozó a Közszolgáltatási Szerződés alapján ellátandó feladatok teljes terjedelmét végzi. Az alvállalkozó a központi jogszabályok, az alvállalkozói szerződés, valamint jelen rendelet alapján látja el feladatait.

2. § Jelen rendeletben használt fogalmak a Ht. és végrehajtási rendeletei szerint értendők.

II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részletes szabályai

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató kötelezettségei

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék – ideértve a háztartásban képződő zöldhulladékot, vegyes hulladékot, valamint elkülönített gyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött hulladékot – összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetésére.

4. § (1) A Közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a központi jogszabályok szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki. A Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását a település közigazgatási területén a jogszabályoknak, a Közszolgáltatási Szerződésnek és a jelen rendeletnek megfelelően.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja, ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönített gyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is.

(3) A közszolgáltatás körében a szállítóeszközökhöz rendszeresített gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a.) 60 literes edény, 18 kg
b.) 120 literes edény, 36 kg
c.) 240 literes edény, 72 kg
d.) 770 literes edény, 225 kg
e.) 1.100 literes edény, 330 kg
f.) 5.000 literes edény, 5000 kg.
(4) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1a)-(1c) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő ingatlanhasználók tekintetében a jogosultságokat a Korm. rendeletben meghatározott űrmértékű új edényzet biztosítását mellőzve is érvényesítheti.
(5) A Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdés b.) pontjában írt jogosultság igazolására a feltételeknek megfelelő ingatlanhasználó részére a települési önkormányzat – a lakcímnyilvántartás adatai alapján – az ingatlanhasználó kérelmére igazolást ad ki.
(6) A Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdés a.) pontjában írt 80 literes űrmértékű gyűjtőedényhez kapcsolódó jogosultságot a Közszolgáltató – a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében írtakra tekintettel – a lakóingatlan két természetes személy ingatlanhasználó általi használata esetén biztosítja.”
(7) A közszolgáltatás körében jelen rendeletben meghatározott feltételek esetén alkalmazásra kerülő gyűjtőzsákok típusai:
- 80 literes sárga (emblémázott).
(8) A Közszolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal gondoskodni a lomtalanítás megszervezéséről és annak során a Közszolgáltatónak átadott vagy a közterületre kihelyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről és elszállításáról.
(9) Amennyiben a Közszolgáltató hulladékgyűjtő pontot, hulladékgyűjtő udvart üzemeltet, az ott gyűjtött vagy az átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja.
(10) A Közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó, a (2)-(9) bekezdések szerint összegyűjtött és elszállított települési hulladék kezeléséről (hasznosításáról és ártalmatlanításáról) a jogszabályokban és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyben foglaltaknak megfelelően a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Salgótarján Térségi Hulladéklerakó (Salgótarján 0331/5. és 0328/13. hrsz.) hulladékgazdálkodási létesítményben (továbbiakban: Hulladéklerakó). A Közszolgáltató a Hulladéklerakóra bérleti szerződést köt a tulajdonossal, és azt a Közszolgáltatási Szerződés hatálya alatt folyamatosan megújítja.
(11) A Közszolgáltató köteles a Hulladéklerakót, valamint a hozzá tartozó gépeket, berendezéseket jó gazda módjára, a jogszabályoknak megfelelően üzemeltetni.
(12) A Közszolgáltató köteles a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelményeket és a minősítési engedély meglétét a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt folyamatosan biztosítani, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó, a mindenkori Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben meghatározott minőségi követelményeknek eleget tenni.
(13) A Közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítani, köteles továbbá a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni.
(14) A Közszolgáltató elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos, Közszolgáltatási Szerződésben és a jogszabályokban meghatározottak szerinti ellátásához szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat.
(15) A Közszolgáltató a jogszabályban meghatározottak szerint köteles folyamatosan eleget tenni a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, köteles továbbá az ehhez szükséges feltételek biztosításáról gondoskodni.
(16) A Közszolgáltató a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése során a Korm. rendelet előírásait köteles alkalmazni.

5. § (1) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a Salgótarján település közigazgatási területén, mint a Társulás székhelyén ügyfélszolgálatot működtet.

(2) A Közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározottakon túlmenően:

a) a minősítési engedélyt,

b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat,

c) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat,

d) a közszolgáltatási szerződést és annak módosításait,

e) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat,

f) – ha a Közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz – az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat az ügyfélszolgálatán és honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

(3) A Közszolgáltató az ügyfélszolgálata keretében a panaszok fogadását az alábbi módokon biztosítja:

a.) telefonon,
b.) elektronikus levél útján,
c.) postai levél útján,
d.) személyesen.
(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók tájékoztatása érdekében honlapján közzéteszi az alábbiakat:
a) a Közszolgáltató bemutatása, hulladékgazdálkodási tevékenysége,
b) közérdekű adatai,
c) a közszolgáltatás díjai,
d) panaszkezelés, ügyfélszolgálat elérhetőségei,
e) alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozó megnevezése, és az alvállalkozói szerződéssel érintett települések felsorolása,
f) a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakat.

3. A Társulás és az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

6. § (1) A Társulás a település közigazgatási területén a Társulás Társulási Megállapodásában, a Közszolgáltatási Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Az Önkormányzat által a Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök alapján a Társulás feladatát képezi:
a) a ,,Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című, KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001 és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003. azonosítószámú pályázat (továbbiakban: KEOP pályázat I.) keretében megvalósuló települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése, fejlesztése és működtetése,
b) begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítése és működtetése a település közigazgatási területén,
c) a település közigazgatási területén a települési hulladék elkülönített gyűjtésének, szállításának megszervezése,
d) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználótól történő összegyűjtése és elszállítása-ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is,
e) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználótól történő összegyűjtése, átvétele és elszállítása,
f) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött, vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtése és elszállítása,
g) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése,
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,
i) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, eszköz, vagyonelem üzemeltetése, ideértve a KEOP pályázat I. keretében megvalósuló valamennyi létesítményt is,
j) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő közszolgáltató kiválasztása/kijelölése,
k) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése az Önkormányzat javára,
l) a „Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” elnevezésű, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 azonosítószámú pályázat keretében megvalósított projekt eszközeinek üzemeltetése a j-k.) pontok alapján kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján, a jelen szakaszban megjelölt feladatkörök ellátása során a komplex hulladékgazdálkodási rendszer működtetése érdekében.
(2) Az Önkormányzat a jogszabályok keretei között, valamint a Társulás (1) bekezdésben meghatározott feladatára tekintettel megalkotja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályaira vonatkozó önkormányzati rendeletet.

4. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanon keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a jogszabályokban meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá azt a Közszolgáltatónak átadni.

Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a.) a Ht. rendelkezéseinek megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a Közszolgáltató számára biztosítani,
b.) az ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjteni, azt a Közszolgáltatónak átadni és az ingatlanon keletkező települési hulladék kezelésére a Társulás által szervezett közszolgáltatást igénybe venni; jelen pontban foglalt kötelezettség a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tekintetében a háztartásihoz hasonló vegyes hulladék tekintetében áll fenn,
c.) a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.
(2) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék Közszolgáltatónak való átadásáról a Ht. 39. § (2) bekezdése szerint is gondoskodhat.
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 39. § (3) bekezdése szerint gondoskodik.
(4) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, a bejelentésre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül:
a) ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,
b) ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége megszűnik,
c) ha személyes adataiban változás következik be,
d) ha a jelen rendelet 4. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott, az ingatlanhasználó által igénybe vett jogosultságok feltételeinek már nem felel meg.
A határidőn túli bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása esetén a mulasztó szolgáltatás igénybe vevő felel a szolgáltatási díj megfizetéséért.
(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.
(6) Ha az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat jegyzője erre határozattal kötelezi. A határozat elleni fellebbezést Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
(7) Az ingatlanhasználó egyéb kötelezettségei tekintetében a Ht. és végrehajtási rendeletei irányadók.

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi ellátásának rendje

8. § (1) A közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás esetében – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A háztartásihoz hasonló (vegyes) hulladékra vonatkozó közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet esetében a közszolgáltatási jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt szerződés megkötésével jön létre.

(3) A szerződés minimális tartalmi elemei

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

b) a teljesítés helye,

c) az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,

e) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználó igénybe veszi.

f) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,

g) a közszolgáltatási díj és alkalmazásának feltételei,

h) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti esetleges többletszolgáltatás és annak díja,

i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

k) az irányadó jogszabályok meghatározása

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.

6. A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

9. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

(2) Az igénybeveendő gyűjtőedények típusait, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladékok maximális súlyát az 4. § (3) bekezdés tartalmazza.

(3) Belterületen a háztartási és a háztartásihoz hasonló hulladékok gyűjtéséhez rendszeresített gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor – heti egyszeri ürítést feltételezve – két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 120 l hulladék mennyiséget kell figyelembe venni.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott minimális hulladékmennyiség egyszeri ürítéséhez szükséges edényzetet az ingatlan adottsága miatt nem lehet biztosítani, abban az esetben a Közszolgáltató köteles a minimális közszolgáltatási szintet az ürítések gyakoriságának növelésével elérni.

(5) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(6) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha az ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni.

(7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (6) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató jogosult az így átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.

(8) A Közszolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, a Közszolgáltató tulajdonát képező gyűjtőedényeket a természetes személy ingatlanhasználók, valamint a társasházak, lakásszövetkezetek, garázsszövetkezetek részére a közszolgáltatás részeként, a gazdálkodó szervezetek részére pedig erre irányuló írásbeli szerződés alapján átmeneti tárolás céljára külön díj ellenében biztosítja. A Közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

7. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadásra szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

10. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedény közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezhető el.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve az (1) bekezdés második mondatában megjelölt esetet.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedények fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

11. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. E kötelezettség alól kivételt képeznek a közterületen tartósan elhelyezett 770, 1100, 5000 literes gyűjtőedények, melyek tisztítását és fertőtlenítését évente legalább két alkalommal, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal a Közszolgáltató végzi.

Fertőtlenítésre csak a külön jogszabályban meghatározott és engedélyezett szerek használhatók.
(2) A közterületre szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(4) Az ingatlanhasználó által a Közszolgáltatótól átvett gyűjtőedény rendeltetésétől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisítése miatt keletkezett kár megtérítésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(2) Tilos a gyűjtőedénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

8. A lomtalanítás alá tartozó települési hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

13. § (1) A lomhulladékot az ingatlanhasználó – évente egy alkalommal, ingatlanonként 1 m3 mennyiségig – a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(2) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

9. Elhagyott hulladék

14. § (1) Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék Ht. 31. §-a szerinti elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.

(2) A közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállításáról és kezeléséről a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az Önkormányzat gondoskodik.

(3) Ha az a személy, aki a hulladékot az ingatlan területén vagy a közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, azonosíthatóvá válik, a Ht. rendelkezései szerint kell eljárni.

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

15. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Ht.-ben meghatározottak szerint a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegét az ingatlanhasználó a Ht. szerinti Koordináló Szervnek fizeti meg.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jogszabályok szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(4) A közszolgáltatási díj megfizetésének rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.

(5) Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre áll.

(6) Az az ingatlanhasználó, aki lakóingatlanán legalább 60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik, és az ingatlant más nem használja, a távollét idejére, de legfeljebb 180 napra mentesül a közszolgáltatás díja alól. A kérelem benyújtásának további feltétele, hogy az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díj hátraléka és azzal összefüggő egyéb tartozása nem áll fenn. A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését megelőző 30 nappal a Közszolgáltató felé írásban kell bejelenteni. A kérelem ismételten benyújtható. A szüneteltetést érintő bármely változást az ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül bejelenteni. A távollét tényét a szüneteltetés idejének lejártát követően hitelt érdemlően – „0” fogyasztást tartalmazó közüzemi számlával – igazolni kell. Az igazolás elmaradása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a mentesség visszamenőleges hatályú megvonására és a közszolgáltatási díj kiszámlázására kerül sor.

11. Elkülönítetten gyűjtött hulladék

16. § (1) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a Ht. 39. § (5) bekezdés szerinti (kötelező) elkülönített gyűjtés bevezetéséig jogosult az elkülönített gyűjtést megszervezni, az ingatlanhasználó jogosult azt igénybe venni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését a Közszolgáltatónak úgy kell megszerveznie, hogy az elősegítse a hulladék összetevőinek:

a) anyagában történő, vagy energetikai hasznosítását, vagy

b) ártalmatlanítását.

(2) Az elkülönített hulladék kezelésének feltételeit:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) hulladékgyűjtő udvarokkal,

c) gyűjtőszigetekkel

vagy ezek kombinációjával a fokozatosság elve alapján a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességeinek figyelembe vételével kell kialakítani. A létesítmények olyan rendszert alkotnak, amely a hulladék birtokosai számára kedvező feltételeket teremt azok igénybevételére.

(3) A hulladékgyűjtő udvarban – a létesítésre kiadott engedélyben foglaltak szerint – begyűjthetők a települési hulladék hasznosítható, valamint veszélyes hulladék összetevői.

(4) A hulladékgyűjtő udvarban ártalmatlanítási művelteket nem szabad végezni.

(5) A hulladékgyűjtő szigeten csak a települési hulladék hasznosítható

összetevőinek begyűjtése történhet.

(6) A gyűjtőjárat eszközeinek alkalmasnak kell lennie a tervezett hasznosítható, illetőleg veszélyes hulladék összetevők begyűjtésére.

(7) Elkülönített hulladékgyűjtés esetén a gyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényként és gyűjtőzsákként a Ht. végrehajtási rendeleteiben megjelölt színű és jelzéssel vagy felirattal ellátott gyűjtőedény, illetve gyűjtőzsák használható.

17. § A hulladékgyűjtő udvar, illetve gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy ingatlanhasználó számára – amennyiben a Ht. 39. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint veszi igénybe a közszolgáltatást – a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.

12. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése, korlátozása

18. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése a Ht. és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint szüneteltethető és korlátozható.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

13. Hatályba léptető rendelkezések

19. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. Hatályon kívül helyező rendelkezések

20. § (1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról szóló 17/2013 (XI. 25.) önkormányzati rendelet.