Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.13..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 14

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.13..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

2020.02.14.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Karancsalja Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott és irányított költségvetési szervekre terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 655 669 000 Ft-ban határozza meg, a 1. sz. melléklet szerint.

Megnevezés Összesen
- tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 256 978 000 Ft
- tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 515 499 364 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 838 433 Ft
- irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám. 134 331 203 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 398 691 000 Ft
- kiadás főösszegét 655 669 000 Ft
- bevételi főösszegét 655 669 000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a 2. sz. melléklet szerint
101 876 100 Ft bevétellel
101 876 100 Ft kiadással
a bevételi előirányzatokon belül:
- a működési bevételeket 603 250 Ft
- a felhalmozási bevételeket 80 000 Ft
- az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 2.928.031 Ft
- a központi irányítószervi támogatás 98 264 819 Ft
a kiadási előirányzaton belül:
- a személyi juttatásokat 76 786 000 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 13 865 000 Ft
- a dologi kiadásokat 9 918 000 Ft
- beruházási kiadások 1 307 100 Ft
összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2020. évi költségvetését az 3. sz. melléklet szerint

36 399 000 Ft bevétellel

36 399 000 Ft kiadással

a bevételi előirányzatokon belül:
- a működési bevételeket 325 000 Ft
- az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 7 616 Ft
- a központi, irányító szervi támogatásokat 36 066 384 Ft
a kiadási előirányzaton belül:
- a személyi juttatásokat 22 933 000 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4 142 000 Ft
- a dologi kiadásokat 8 878 000 Ft
- beruházások 446 000 Ft
összegben hagyja jóvá.

Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1,2, 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A működési, felhalmozási bevételek részletezését szervezetenként a 1, 2, 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait - a kiemelt előirányzatonkénti részletezést is tartalmazva – valamint az intézményi támogatásokat a 1, 2, 3. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve az 1, 2, 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

A forráshiány finanszírozásának kezelése

6. § (1) A képviselő-testület a rendelet szerint feljogosítja a Polgármestert, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú mellékletének I./10 pontja alapján a rendkívüli önkormányzati támogatást igényelje meg, amennyiben az Önkormányzat működőképessége veszélybe kerülne.

(2) Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési bankszámláján kezelik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az esetleges forráshiány finanszírozására tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:

1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az Önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

2. A folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes megvalósítása, az új létesítmények működésének biztosítása, valamint a működési célt szolgáló pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése és támogatási szerződés betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időszakában.

3. Pályázatok széles körű kihasználása minden területen.

4. A közfoglalkoztatás maximális kihasználása az elvégzendő feladatokhoz.

5. A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani.

6. Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás érvényesülése minden területen (világítás, fűtés, telefondíj, vízdíj).

7. Anyag- és tárgyi eszköz beszerzéseknél kedvezőbb beszerzési források megkeresése.

8. Minden kötelezettségvállalás, átutalás és kifizetés csak a polgármester jóváhagyása mellett történhet.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodása során év közben létrejött hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg, a hitelfelvételről testületi döntés szükséges. A hitelügylet lebonyolítását a Polgármester végzi.

Tartalék

7. § (1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 10 869 994 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármester javaslata alapján dönt a tartalék felhasználásáról.

Költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Karancsalja Község Önkormányzata: 20 fő
Ebből: 1 fő teljes munkaidős választott tisztségviselő - polgármester
1 fő teljes munkaidős közalkalmazott
12 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott
1 fő tiszteletdíjas alpolgármester
5 fő tiszteletdíjas képviselő
- Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 12 fő teljes munkaidős
Ebből: 10 fő köztisztviselő, 2 fő Mtv. hatálya alá
- Karancsaljai Napfény Óvoda: 6 fő teljes munkaidős közalkalmazott
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat közfoglalkoztatottjainak létszámát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
III. Fejezet

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(4) A Polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb a 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.

(5) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.

(6) Az önálló költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötöttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.

(8) Karancsalja Község Önkormányzata a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve állapítja meg. (Gördülő tervezés)

(9) Az önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek a megállapított támogatást kötelesek a kérelmükben foglalt célra fordítani, és a támogatás kiutalását követő 30 napon belül annak felhasználásáról az Önkormányzat felé elszámolni.

10. § (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a képviselő-testület 2020. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.

(2) A közös hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében az illetményalap a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §. szerinti illetményalap, 2020. évben 46.380 forint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinél dolgozók részére a 2020. évre járó Cafeteria juttatást az alábbiak szerint állapítja meg:

- köztisztviselők, polgármester részére: bruttó 231.900 Ft/fő/év
- védőnői szolgálat dolgozói részére: bruttó 200.000 Ft/fő/év
- óvodai dolgozók részére bruttó 200.000 Ft/fő/év
(4) A munkavállalók ezen keretösszegek függvényében nyilatkoznak arról, hogy 2020. évben milyen juttatásokat szeretnének igénybe venni.
(5) A Képviselő-testület a munkába járáshoz szükséges buszbérletek árának – közlekedési költségtérítés címén történő – térítése mértékét 86 %-ban állapítja meg. Ez alól kivételt képeznek az 5 km-es távolsági buszbérletek, melyek árának 100 %-a kerül megtérítésre.
(6) A képviselők tiszteletdíja 2020. évben 20.000 Ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja 100.000 Ft/hó,
(7) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

11. § (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

- Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása
- Vis maior helyzet elhárítása.
(2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
(3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.
(4) A képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

12. §

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A nem működési célú kifizetésekről a Polgármester a következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

A költségvetési maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

13. § (1) A költségvetési maradvány megállapítására, elszámolására és felhasználására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A költségvetési szerv a költségvetési maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg.

A képviselő-testületi előterjesztésben a költségvetési maradvány keletkezésének okát a szakmai és gazdálkodási tevékenység végrehajtásának elemzésével be kell mutatni.
(3) A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány megállapítására vonatkozóan az Ávr. 155. §-ában foglaltakat kell alkalmazni és a zárszámadási rendelet mellékletében kell bemutatni. A zárszámadási rendelet pénzmaradvány megállapításáról szóló mellékletében foglaltak szerint kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt, szabad pénzmaradvány felhasználásáról az Ávr. 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv a pénzmaradványt a jóváhagyást követően használhatja fel.

Az önkormányzati biztos

14. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 2 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt jelzéstől számított 20 napon belül a képviselő-testület nem ülésezik, a polgármester köteles az önkormányzati biztos kijelöléséről gondoskodni, s ezen intézkedéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, hatékonyság, takarékosság és eredményesség elvét érvényesíteni.

(2) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(4) Az intézményvezetők kötelesek az általuk készített pályázatokat – amennyiben azok önerőt igényelnek – jóváhagyás céljából a Polgármesternek benyújtani.

(5) A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait – amennyiben lehetséges – arányosan csökkenteni kell.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi e6őirányzataikon felüli többletbevételüket.

(7) A többletbevétel felhasználására a képviselő-testület tájékoztatását követően kerülhet sor. Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés útján is hasznosíthatja.

(8) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére maximum 100.000 Ft-ig előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

Vegyes és záró rendelkezések

16. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) (4) bekezdése alapján Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös hivatalban valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőjének 2020. január 1. napjától 2020. december 31-ig terjedő költségvetési évre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg, azaz ennek pénzügyi fedezetét biztosítja.

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös hivatalban valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselőjének 2020. január 1. napjától 2020. december 31-ig terjedő költségvetési évre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg, azaz ennek pénzügyi fedezetét biztosítja.

17. § Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület külön határozattal dönt.

18. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Amennyiben a képviselő testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek.

19. § (1) A Képviselő-testület a községháza nagytermének bérleti díját alkalmanként az alábbiak szerint állapítja meg rendezvények esetén:

- fűtési szezonban (6 órát meghaladóan): 45.000 Ft,
- fűtési szezonon kívül (6 órát meghaladóan): 35.000 Ft
- vásárok esetén: 7.000 Ft,
- 1-2 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén: 5.000 Ft
- 3-4 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén: 10.000 Ft
- 5-6 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén: 15.000 Ft
(2) A Képviselő-testület a községháza kistermének bérleti díját alkalmanként az alábbiak szerint állapítja meg :
- fűtési szezonban (6 órát meghaladóan): 15.000 Ft,
- fűtési szezonon kívül(6 órát meghaladóan): 10.000 Ft,
- 1-2 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén : 3.000 Ft
- 3-4 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén : 5.000 Ft
- 5-6 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén : 7.000 Ft
(3) A Képviselő-testület a közösségi tér bérleti díját alkalmanként az alábbiak szerint állapítja meg :
- fűtési szezonban (6 órát meghaladóan): 20.000 Ft,
- fűtési szezonon kívül(6 órát meghaladóan): 15.000 Ft,
- 0-1 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén : 1.500 Ft
- 1-3 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén : 5.000 Ft
- 4-6 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén : 8.000 Ft
(4) -A Képviselő-testület a közműfejlesztési hozzájárulás összegét ingatlanonként
1. csatornahálózatnál: 60.000 Ft + áfában
2. vízhálózatnál: 150.000 Ft + áfában
állapítja meg egyösszegű befizetés és részletfizetés (max. 6 részlet) esetén is.

20. § (1) A Képviselő-testület az intézményi és szociális gyermekétkeztetési feladat ellátását vásárolt szolgáltatás útján látja el, az SDR PLUSZ KFT.-vel kötött szerződés alapján. A gyermek és felnőtt étkeztetés napi nyersanyagköltsége és az intézményi térítési díj összege az alábbiak szerint kerül megállapításra 2020. január 1-től:

Étkeztetés típusa

Nyersanyag költség Ft/adag

Intézményi térítési díj ÁFA-val (Ft/adag)

Nyersanyag költség + 49 % rezsi ktg.+ ÁFA (Ft/adag)

Óvodai étkeztetés

3 x étkezés

291

370

550,67

Iskolai étkeztetés

3 x étkeztetés

382

485

722,85

Menza

271

345

512,81

Szociális étkeztetés

332

422

628,24

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.