Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 01

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában biztosított jogkörében a 2019. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:


 1. §

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


 1. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                             661 876 961 Ft bevétellel,

                                             260 367 318 Ft kiadással

jóváhagyja.


(2) Karancsalja Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 1.a., 1.b., 2., 3., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


 1. §


A felújítási kiadások teljesítését 6 159 860 Ft főösszegben, beruházási kiadásokat 18 469 940 Ft összegben elfogadja.


 1. §.


 1. A Karancsalja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadását a 2.sz. melléklet szerint elfogadja.


 1. A Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési zárszámadását a 3.  sz. melléklet szerint elfogadja.


 1. A Karancsaljai Napfény Óvoda 2019. évi költségvetési zárszámadását a 4. sz. mellékletek szerint elfogadja.


 1. §


Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 1.a. számú melléklet - a mérlegben, valamint a vagyon-leltárban szereplő adatok alapján 974 546 751 Ft-ban állapítja meg.


 1. §.


Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványát

- Karancsalja Község Önkormányzata                                                  +       398.573.996 Ft

- Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal                                        +           2.928.031 Ft

- Karancsaljai Napfény Óvoda                                                              +                  7 616 Ft


összesen: 401 509 643 Ft-ban jóváhagyja azzal, hogy a költségvetési pénzmaradvány felülvizsgálatra szorul. A tényleges költségvetési maradvány az önkormányzat működési és felhalmozási kötelezettségvállalását csökkenti.


 1. §.


Karancsalja Község Önkormányzatának 2019. évi összevont, konszolidált mérlegét, pénzforgalmi jelentését a 1. b. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.


 1. §.


Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített beszámolóját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ának megfelelően kell közzétenni.


 1. §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Karancsalja, 2020. június 30.


         Sulyok Oszkár Jánosné                                                      dr. László Tünde

              polgármester                                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve:


2020. július 1.                                                                          dr. László Tünde

                                                                                 jegyző