Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.10..) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 3/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01 - 2021. 04. 01

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.10..) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 3/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.04.01.

1. § Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 3/2020. (III. 20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése hatályát veszti.

1. § A Rendelet 5. § (8) bekezdése hatályát veszti.

1. § A Rendelet 6. § (1) és (3) bekezdései a következők szerint módosulnak:

„6. §

1. A Polgármester – átruházott hatáskörben – gyógyszertámogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, aki az Sztv.50. § (1) és (2) bekezdése szerinti közgyógyellátásra nem jogosult, de egészségügyi állapota, fennálló betegsége miatt gyógyszerszedésre kényszerül és háztartásában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57. 000.- Ft), egyszemélyes háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (85. 500.- Ft) nem haladja meg.
1. A gyógyszertámogatás mértéke 10. 000.- Ft/alkalom.”

1. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„7. §

1. A Polgármester – átruházott hatáskörben – kórházi kezelési támogatást állapít meg annak a személynek, aki egészségügyi állapota, fennálló betegsége miatt kórházi kezelésre kényszerül, valamint a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57. 000.- Ft), egyszemélyes háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (85. 500.-Ft) nem haladja meg.”
A Rendelet 7. § (2) bekezdésének első fordulata a következők szerint módosul:

„7. §

(2) A kórházi kezelési támogatás iránti kérelemhez a háztartásban élők jövedelemigazolásán kívül csatolni kell a kórházi beutaló másolatát, valamint a kórházban eltöltött idő igazolására szolgáló iratot.”
A Rendelet 7. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„7. §

(3) A kórházi kezelési támogatás mértéke maximum 15. 000.- Ft lehet.”

1. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„9. § (1) A Polgármester – átruházott hatáskörben – temetési támogatást állapít meg annak a személynek, aki közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és háztartásában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét.”

1. § A Rendelet 9. § (2) bekezdése hatályát veszti.

1. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„10. §

1. A Polgármester – átruházott hatáskörben – évente egy alkalommal tanszertámogatást állapít meg annak a személynek,
- akinek a köznevelési intézménybe járó gyermeke általános iskolában vagy középiskolában tanul,
- valamint annak a fiatal felnőttnek, aki köznevelési intézmény, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul
- és a háztartásban az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét.”

1. § A Rendelet 10. § (5) bekezdése hatályát veszti.

1. § A Rendelet 11. § (1) bekezdésének a) pontja hatályát veszti.

„11. §

1. d) akinek ingatlana víz vagy tűzkár, földrengés, tervezési vagy kivitelezési hiba miatt
olyan mértékben megrongálódott, hogy az az ingatlanban lévő lakhatást veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi és az ingatlan vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik, vagy a biztosító nyilatkozata alapján a bekövetkezett esemény nem minősül biztosítási eseménynek.

1. § A Rendelet 11. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„11. §

1. A kérelem benyújtására az jogosult, akinek a háztartásában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét.”

1. § A Rendelet 12. §-a a következők szerint módosul:

„12. §

1. A Polgármester – átruházott hatáskörben – az Sztv. 48. § foglaltak szerint köztemetést rendel el.
2. Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeit köteles megtéríteni, amennyiben háztartásában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (85. 500.- Ft).
3. A kérelmet a rendelet 8. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”

1. § A Rendelet 13. § (1) és (2) bekezdései a következők szerint módosulnak:

„13. §

1. A képviselő-testület azoknak a Karancsalja községben lakóhellyel rendelkező személynek, aki betöltötte a 70. életévét, és háztartásában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét, évente egy alkalommal – az Idősek Napja rendezvény keretében – egy tál meleg ételt és max. 5. 000.- Ft pénzbeli támogatást biztosít.
2. A támogatás igénylését a 9. számú függelék szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”

1. § A Rendelet 16. § (4) bekezdése hatályát veszti.

1. § Jelen rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.