Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2021. 11. 20

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2021.11.20.

Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 6. § (1) bekezdésében és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Eütv. 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörrel rendelkező alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérését követően – az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Karancsalja község közigazgatási területén nyújtott, az egészségügyi alapellátások körébe tartozó

a) háziorvosi
b) házi gyermekorvosi
c) fogorvosi
d) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
e) területi védőnői és iskola-egészségügyi
ellátásokra, valamint ezen ellátásokat igénybe vevőkre.

2. § (1) Karancsalja Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy vegyes (háziorvosi és házi gyermekorvosi) körzetet alkot.

(2) A háziorvos a védőnővel közösen ellátja az iskola-egészségügyi feladatokat az alábbi nevelési-oktatási intézmények vonatkozásában:

1. Karancsaljai Napfény Óvoda 3181 Karancsalja, Rákóczi út 172.

2. Mocsáry Antal Általános Iskola Karancsaljai Tagintézménye 3181 Karancsalja, Rákóczi út 111., valamint Rákóczi út 130.

(3) A körzet székhelye: 3181 Karancsalja, Szondy út 1.

3. § (1) Karancsalja Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székelye: 3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.

4. § (1) Karancsalja Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi alapellátás, a gyermekfogászati alapellátás vonatkozásában egy-egy fogorvosi körzetet alkot. A fogorvosi alapellátás biztosítását az önkormányzat Karancslaputő Község Önkormányzatával fennálló társulás útján biztosítja.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 3183 Karancslapujtő, Petőfi út 2.

(3) A gyermekfogászati körzet székhelye: 3183 Karancslapujtő, Petőfi út 2.

5. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást Karancsalja Község Önkormányzata a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján látja el. Az erre vonatkozó megállapodást a rendelet függeléke tartalmazza.

(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19.

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.