Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 11. 20

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

2021.11.20.

Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a Karancsaljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal egyeztetve – az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Karancsalja Község Önkormányzata közigazgatási területére, a közművelődési feladatok megvalósításában résztvevő intézményekre, helyszínekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottjaira, valamint a közművelődési szolgáltatások résztvevőire.

(2) E rendelet hatálya a kiterjed az 5. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás és pályázati eljárás tekintetében a támogatásban részesülő szervezetekre és intézményekre.

2. § (1) Karancsalja Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) – elismerve, hogy a művelődéshez való jog feltételeinek helyben történő megteremtése a tanulás, a megismerés és a kultúra közvetítése által mind az egyén, mind a közösség fejlődését, gyarapodását szolgálja - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül az alábbiakat látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés

h) Kulttv. 76. § (4) bekezdés c) pontja szerinti fórumot szervez.

(2) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait, illetve a rendeletben megnevezett közművelődési alapszolgáltatásokat közösségi színtér – Közösségi Ház (3181 Karancsalja, Rákóczi út 118.) – fenntartásával látja el.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 14. §-a szerinti infrastrukturális és tárgyi feltételeket megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazásával biztosítja az önkormányzat.

3. § (1) A közművelődési alapszolgáltatások és a közművelődést szolgáló feltételek megteremtésének fedezetét az önkormányzati támogatás, a központi költségvetési hozzájárulás, a pályázati úton elnyert támogatások, valamint az intézményi bevételek biztosítják.

(2) Az önkormányzat éves költségvetésében megtervezi a település azon kiemelt közművelődési nagyrendezvényeinek és egyéb tervezett kulturális programjainak fedezetét, melyek az éves rendezvénynaptárban szerepelnek.

4. § (1) Az önkormányzat a Képviselő-testület külön döntésével egyes közművelődési alapszolgáltatások más formában történő ellátásáról dönthet, melyre vonatkozóan az együttműködő felek között a Kulttv. 79. §-a szerinti közművelődési megállapodás jön létre. Amennyiben erre sor kerül, a vállalt közművelődési alapszolgáltatás és az ellátó megjelölésével, e rendelet is módosításra kerül.

(2) Az önkormányzat elismeri, valamint infrastrukturális és pénzügyi segítségnyújtással lehetőségei szerint támogatja a település működő civil szervezetek, közösségek, társaságok kulturális tevékenységét, a közművelődés területén számít az együttműködésükre. Az együttműködő fél kezdeményezésére, a Képviselő-testület döntésével az önkormányzat egyes nem kötelező, közművelődési és kulturális feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást köthet.

(3) A közművelődési feladatok ellátása során az önkormányzat kapcsolatokat tart fenn a városban működő egyházi szervezetekkel, a helyi médiával és a gazdálkodó szervezetekkel.

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Karancsalja Község Önkormányzatának kötelező közművelődési feladatairól szóló 5/2002.(VII. 18.) önkormányzati rendelet.