Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 1 027 636 341 Ft-ban határozza meg, az 1. melléklet szerint:

a) tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 634 843 244 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 878 466 638 Ft

c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 089 142 Ft

d) irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám. 142 080 561 Ft

e) előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 392 338 499 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezések 454.598 Ft

g) kiadás főösszegét 1 027 636 341 Ft

h) bevételi főösszegét 1 027 636 341 Ft összegben állapítja meg.

2. § A rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 2. melléklet szerint 103 462 796 Ft bevétellel és 103 462 796 Ft kiadással, a bevételi előirányzatokon belül:

a) a működési bevételeket 1 362 044 Ft

b) a felhalmozási bevételeket 49 750 Ft

c) a központi irányítószervi támogatás 102 051 002 Ft

d) a kiadási előirányzaton belül:

e) a személyi juttatásokat 78 627 944 Ft

f) a munkaadókat terhelő járulékokat 12 153 961 Ft

g) a dologi kiadásokat 11 946 474 Ft

h) beruházási kiadások 734 417 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2021. évi költségvetését az 3. melléklet szerint 40 295 758 Ft bevétellel, 40 295 758 Ft kiadással, a bevételi előirányzatokon belül:

a) az egyéb működési célú támogatások bevételét ÁH-n

b) belülről 30 000 Ft

c) a működési bevételeket 189 078 Ft

d) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 47 121 Ft

e) a központi, irányító szervi támogatásokat 40 029 559 Ft

f) a kiadási előirányzaton belül:

g) a személyi juttatásokat 27 482 719 Ft

h) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 679 792 Ft

i) a dologi kiadásokat 6 927 386 Ft

j) beruházások 1 205 861 Ft összegben hagyja jóvá.

4. § A Rendelet 3 § (4) bekezdése a következők szerint módosul: „(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesített mérlegszerű bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.”

5. § A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 51 631 380 Ft összegben hagyja jóvá.”

6. § A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: Karancsalja Község Önkormányzata: 26 fő, ebből:

a) 1 fő teljes munkaidős választott tisztségviselő - polgármester

b) 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

c) 3 fő teljes munkaidős Mtv. hatálya alá tartozó

d) 15 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott

e) 1 fő tiszteletdíjas alpolgármester

f) 5 fő tiszteletdíjas képviselő”

7. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és 2022. május 29-én hatályát veszti.