Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Karancsalja Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott és irányított költségvetési szervekre terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 285 059 177 Ft-ban állapítja meg. A 2023. évi költségvetést 247 509 580 Ft költségvetési bevétellel, 147 098 102 Ft költségvetési kiadással, 37 549 597 költségvetési maradvánnyal, 137 961 075 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg az 1. melléklet szerint.

a) Működési célú bevételek 247 509 580 Ft

b) Működési célú kiadások 131 279 150 Ft

c) Felhalmozási bevételek 0 Ft

d) Felhalmozási célú kiadások 15 818 952 Ft

e) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 37 549 597 Ft

f) Finanszírozási kiadások összege 137 961 075 Ft

g) Bevételek összesen 285 059 177 Ft

h) Kiadások összesen 285 059 177 Ft

(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a 2. melléklet szerint 83 832 500 Ft bevétellel, 83 832 500 Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Működési bevételek 1 009 300 Ft

b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 051 586 Ft

c) Központi irányítószervi támogatás 81 771 614 Ft

d) Bevételek összesen 83 832 500 Ft

e) Személyi juttatások 63 123 251 Ft

f) Munkáltató terhelő járulékok 8 549 400 Ft

g) Dologi kiadások 11 766 500 Ft

h) Működési célú támogatások ÁH-n belülre 393 349 Ft

i) Kiadások összesen 83 832 500 Ft

(3) A képviselő-testület a Karancsaljai Napfény Óvoda 2023. évi költségvetését az 3. melléklet szerint 48 548 750 Ft bevétellel, 48 548 750 Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Működési bevételek 117 0000 Ft

b) Központi irányítószervi támogatás 48 431 750 Ft

c) Bevételek összesen 48 548 750 Ft

d) Személyi juttatások 33 290 450 Ft

e) Munkáltató terhelő járulékok 4 474 000 Ft

f) Dologi kiadások 10 479 500 Ft

g) Beruházások 304 800 Ft

h) Kiadások összesen 48 548 750 Ft

(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesített mérlegszerű bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazzák.

(2) A működési, felhalmozási bevételek részletezését szervezetenként a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait - a kiemelt előirányzatonkénti részletezést is tartalmazva – valamint az intézményi támogatásokat a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazzák.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetve pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

A forráshiány finanszírozásának kezelése

6. § (1) A képviselő-testület a rendelet szerint feljogosítja a Polgármestert, hogy a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvény 3. számú mellékletének I./7 pontja alapján a rendkívüli önkormányzati támogatást igényelje meg, amennyiben az Önkormányzat működőképessége veszélybe kerülne.

(2) Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési bankszámláján kezelik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az esetleges forráshiány finanszírozására tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:

1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az Önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

2. A folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes megvalósítása, az új létesítmények működésének biztosítása, valamint a működési célt szolgáló pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése és támogatási szerződés betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időszakában.

3. Pályázatok széles körű kihasználása minden területen.

4. A közfoglalkoztatás maximális kihasználása az elvégzendő feladatokhoz.

5. A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani.

6. Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás érvényesülése minden területen (világítás, fűtés, telefondíj, vízdíj).

7. Anyag- és tárgyi eszköz beszerzéseknél kedvezőbb beszerzési források megkeresése.

8. Minden kötelezettségvállalás, átutalás és kifizetés csak a polgármester jóváhagyása mellett történhet.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodása során év közben létrejött hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg, a hitelfelvételről testületi döntés szükséges. A hitelügylet lebonyolítását a Polgármester végzi.

Tartalék

7. § (1) A Képviselő – testület az Önkormányzat általános tartalékát 5 394 000 Ft összegben hagyja jóvá, mely összeg felhalmozási tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület a Polgármester javaslata alapján dönt a tartalék felhasználásáról.

Költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Karancsalja Község Önkormányzata: 13 fő, ebből: 1 fő teljes munkaidős választott tisztségviselő – polgármester, 1 fő tiszteletdíjas alpolgármester, 5 fő tiszteletdíjas képviselő, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 2 fő teljes munkaidős Mtv. hatálya alá tartozó, 2 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott, 1 fő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba tartozó.

b) A Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 12 fő teljes munkaidős, ebből: 9 fő köztisztviselő, 2 fő Mtv. hatálya alá tartozó, 1 főmunkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba tartozó.

c) Karancsaljai Napfény Óvoda: 7 fő teljes munkaidős, ebből: 6 fő közalkalmazott, 1 fő Mtv. hatálya alá tartozó.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(4) A Polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb a 2023. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.

(5) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.

(6) Az önálló költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötöttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.

(7) Karancsalja Község Önkormányzata a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve állapítja meg. (Gördülő tervezés)

(8) Az önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek a megállapított támogatást kötelesek a kérelmükben foglalt célra fordítani, és a támogatás kiutalását követő év március 31-ig annak felhasználásáról az Önkormányzat felé elszámolni.

10. § (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a képviselő-testület 2023. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.

(2) A közös hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében az illetményalap a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §. szerinti illetményalap 2023. évben 63.500 forint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinél dolgozók részére a 2023. évre járó Cafeteria juttatást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) köztisztviselők részére: nettó 400.000 Ft/fő/év

b) polgármester részére: nettó 400 000 Ft/fő/év

c) önkormányzati dolgozók részére bruttó 200 000 Ft/fő/év

d) védőnői szolgálat dolgozói részére bruttó 200.000 Ft/fő/év

e) óvodai dolgozók részére bruttó 200.000 Ft/fő/év

(4) A Képviselő-testület a munkába járáshoz szükséges buszbérletek árának – közlekedési költségtérítés címén történő – térítése mértékét 86 %-ban állapítja meg. Ez alól kivételt képeznek az 5 km-es távolsági buszbérletek, melyek árának 100 %-a kerül megtérítésre.

(5) A képviselők tiszteletdíja 2023. évben 30.000 Ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja 110.000 Ft/hó, valamint 16.500 Ft költségtérítés illeti meg, mely a tiszteletdíj 15 %-a

(6) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

11. § (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

a) Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása

b) Vis maior helyzet elhárítása.

(2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.

(3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.

(4) A képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A nem működési célú kifizetésekről a Polgármester a következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

A költségvetési maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

13. § (1) A költségvetési maradvány megállapítására, elszámolására és felhasználására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A költségvetési szerv a költségvetési maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg. A képviselő-testületi előterjesztésben a költségvetési maradvány keletkezésének okát a szakmai és gazdálkodási tevékenység végrehajtásának elemzésével be kell mutatni.

(3) A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány megállapítására vonatkozóan az Ávr. 155. §-ában foglaltakat kell alkalmazni és a zárszámadási rendelet mellékletében kell bemutatni. A zárszámadási rendelet költségvetési maradvány megállapításáról szóló mellékletében foglaltak szerint kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt, szabad költségvetési maradvány felhasználásáról az Ávr. 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv a pénzmaradványt a jóváhagyást követően használhatja fel.

Az önkormányzati biztos

14. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 2 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt jelzéstől számított 20 napon belül a képviselő-testület nem ülésezik, a polgármester köteles az önkormányzati biztos kijelöléséről gondoskodni, s ezen intézkedéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, hatékonyság, takarékosság és eredményesség elvét érvényesíteni.

(2) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(4) Az intézményvezetők kötelesek az általuk készített pályázatokat – amennyiben azok önerőt igényelnek – jóváhagyás céljából a Polgármesternek benyújtani.

(5) A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait – amennyiben lehetséges – arányosan csökkenteni kell.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(7) A többletbevétel felhasználására a képviselő-testület tájékoztatását követően kerülhet sor. Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés útján is hasznosíthatja.

(8) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére maximum 200.000 Ft-ig előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

Vegyes és záró rendelkezések

16. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) (4) bekezdése alapján Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös hivatalban valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőjének 2023. január 1. napjától 2023. december 31-ig terjedő költségvetési évre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg, azaz ennek pénzügyi fedezetét biztosítja.

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös hivatalban valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselőjének 2023. január 1. napjától 2023. december 31-ig terjedő költségvetési évre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg, azaz ennek pénzügyi fedezetét biztosítja.

17. § Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület külön határozattal dönt.

18. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Amennyiben a képviselő testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. év január 1. napjától kell alkalmazni.

20. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.