Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2023. 03. 01

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2023.03.01.

Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. A közszolgáltatás tartalma a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Karancsalja község közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak (a továbbiakban: ingatlan) a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed ki.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyen történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

2. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató:

ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. {3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. (továbbiakban: Közszolgáltató)}.

(2) Karancsalja Község Önkormányzata a Közszolgáltatóval határozatlan időtartamra Közszolgáltatási Szerződést kötött 2020. március 2. napjától.

(3) Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a ÉRV Zrt. által üzemeltetett, Salgótarján szennyvíztisztító telepen külön bejárattal rendelkező fogadó műtárgyban kell elhelyezni.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje

3. § (1) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításra történő átadásának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.

(2) a közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítására és a kijelölt ártalmatlanító helyen történő leürítésre terjed ki.

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. § (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt – írásban vagy felhívás közzététele útján értesíteni köteles.

5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(5) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.

(6) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja, hogy az ingatlanán történő háztartási szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmas berendezéssel történik.

(7) A (6) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

5. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Közszolgáltatót és a közfeladat ellátását biztosító Önkormányzatot.

(2) A szerződésben rögzíteni kell:

a) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

b) a teljesítés helyét,

c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját,

d) felek jogait és kötelezettségeit.

e) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

h) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

7. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet -és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) A Közszolgáltató mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72 órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása csakis jogszabályban meghatározott esetben szüneteltetheti, vagy korlátozható.

(5) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását.

(6) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.

7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, születési neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(2) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.

8. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

9. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kezelési közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete tartalmazza.

(2) Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és beszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatának ürítési díja.

(3) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti egységnyi díjtétel és a beszállított mennyiség szorzata alapján kell megállapítani.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni.

(5) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.

(6) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen.

(7) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.

(8) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(9) Az (5) bekezdésében foglalt esetben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos részére a kiszállási költséget kiszámlázni.

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.