Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Hatályos: 2013. 10. 01

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 11. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés  3.pontjában és a 31. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


1. §


 A rendelet tárgyi hatálya Mohora Község közigazgatási területén lévő közterületekre és ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira, használóra és kezelőire terjed ki.


Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:

a.)  közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban  álló  földterület,  amelyet  a  rendeltetésének  megfelelően  bárki  használhat,  és  az  ingatlan- nyilvántartás ekként tart nyilván;

 b.)  közterületnév:  a  bel-  és  külterületi  közutak  és  terek  rendszerint  út,  utca,  tér,  park,  köz, sétány stb. utótagot tartalmazó neve.

 c.) közforgalom elől el nem zárt magánút: közhasználatra szolgáló minden olyan magántulajdonban lévő földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki  használhat, és az ingatlan nyilvántartás ekként tart nyilván;

d.) házszám: olyan számmal, illetve számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az  ingatlan-nyilvántartásban   helyrajzi   számmal  jelölt   ingatlanhoz   tartozik,   és   amely   az  ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja;

 e.) többlakásos épület: legfeljebb három lakást, illetve önálló rendeltetési egységet magában  foglaló épület, amely nem rendelkezik alapító okirattal;

 f.) társasház:  olyan  tulajdoni  forma,  amelyben a tulajdonostársakat  az  épület  meghatározott   önálló  részei  (lakások)  tekintetében  külön, míg  az ingatlan  egyéb  részei (lépcsőház  stb.) tekintetében  együttesen  illeti  meg  a  tulajdonjog  –  az  alapító  okiratban  meghatározottak   szerint;

 g.) érintett lakosság: a közterülettel közvetlenül határos ingatlanok tulajdonosai;

 h.) Önálló rendeltetési egység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban  álló  fő- és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közö  közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van. Meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethető (pl. üzlethelyiség, egy lakás vagy egy szálloda épület).

II. fejezet

A közterület elnevezés szabályai

A közterület elnevezésének általános szabályai


3. §


(1) A belterületen lévő közterületeket el kell nevezni. A beépítésre szánt területek közül azokat a közterületeket lehet elnevezni, amelyek Mohora Község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervlapja szerint gazdasági terület (Kg Ig) vagy üdülőterület övezetben található ingatlanok megközelítését szolgálják. 

(2) Új közterület nevét közterületként való bejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani, amennyiben a közterület az (1) bekezdés rendelkezései alapján elnevezésre kerül. 

(3) Ha egy közterület a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült résznek – az elkülönítéstől számított egy éven belül – új nevet kell adni.

(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

4. §


1) Településrészt, közterületet, helyi személyről elnevezni halála után legalább 25 év elmúltával lehet.

2) Közterület név olyan személyről adható,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c) akinek a község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Mohora község fejlődéséhez.

(3) Közterület nevet adni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.


Hatásköri és eljárási szabályok


5. §


(1) Közterület név, településrész név, megállapítása, megváltoztatása, megszüntetése  Mohora Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.

(2) A közterület név megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó javaslatot a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

6. §


(1) Közterület név megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 
a) a képviselő-testület bármely bizottsága; 
b) települési képviselő;

c) Mohora község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező állampolgár;

 d) közforgalom elől el nem zárt magánút tulajdonosa a magánút tekintetében, amennyiben az közterületnek nem minősül;

e) Mohora község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező   jogi személy.

(2) A közterület névvel kapcsolatos eljárás előkészítése a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozik.

(3) A közterület neveket érintő döntés előtt a lakosság véleményét ki kell kérni  A felhívást a  döntést megelőzően 15 nappal előbb  a helyben szokásos módon kell közzé tenni, valamint  szakmai vélemény kérhető a Vidékfejlesztési Minisztérium mellett működő Földrajzinév-bizottságtól

(4) A képviselő-testület 5. § (1) bekezdésben foglalt döntését az érintettekkel közölni kell, valamint a döntést a Mohora Honlapján közzé kell tenni.

(5) Ha a képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésben foglalt döntésében másként nem rendelkezik, akkor a közterület neveket érintő döntés a közzététel napján lép hatályba. 

(6) A közterület neveket érintő döntéstől számított 60 napon belül a közterületi névtáblákat az e rendeletben foglalt szabályok szerint ki kell helyezni. Kihelyezéséről az önkormányzat hivatala köteles gondoskodni.

III. fejezet

Közterület névtábláinak elhelyezése


7. §


(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2) A névtáblán fel kell tüntetni a közterület címnyilvántartás szerinti pontos nevét, rövidítés nélkül.

(3) A névtáblát az utca kezdetén és a végén, útkereszteződésnél a saroktelkek mindkét oldalán   el kell helyezni, továbbá egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel    kell szerelni.

(4) A  névtáblát  épületen,  kerítésen  vagy  ezek  hiányában  külön  tartószerkezeten,  jól  látható helyen kell elhelyezni. 

5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője,használója a névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat  köteles  tűrni.  A  tábla  kihelyezésérő  az  ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját a kihelyezésért  felel ős  szerv  a  kihelyezés  előtt  15  nappal  köteles   értesíteni.

8. §


A megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől  számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell felszerelni.

IV. fejezet

Az ingatlanok számozásának szabályai

Általános szabályok


9. §


(1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. 

(2) Az  ingatlanok  számozását  úgy  kell  elvégezni,  hogy  a  számok  a  városközponttól  kifelé  haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páratlan, bal oldalán lévő ingatlanokat páros számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően történik.

(3) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok mellé a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók.

(4) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, és az ingatlanon újabb önálló rendeltetési egységek létesülnek, akkor a számozást  úgy kell elvégezni, hogy a meglévő házszámot meghagyva a (3) bekezdés szerinti jelöléssel kell  az önálló rendeltetési egységeket ellátni.

(5) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő ingatlan számozása változatlan marad, az újonnan keletkezett ingatlan számozását pedig  a (3) bekezdés szerinti jelölés alkalmazásával kell végezni.

(6) Saroktelken lévő ingatlan csak egy közterületről számozható, függetlenül attól, hogy az ingatlan hány közterület felől közelíthető meg.

(7) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlan számozása már megtörtént, akkor vagy megmarad az ingatlan eredeti házszáma vagy a meglévő számsorba beilleszkedő új házszám keletkezik, a lépcsőházakat pedig a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűivel kell jelölni.

(8) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az  ingatlanok számozása még nem történt meg, vagy megtörtént, de lehetőség van lépcsőházankénti folyamatos számozásra, abban az esetben külön jelölés nélkül, arab számmal kell ellátni a lépcsőházakat.

(9) Társasházban lévő önálló rendeltetési egységek házszámát úgy kell megállapítani, hogy a számozás minden szinten arab egyes számmal kezdődjön és szintenként folyamatos legyen.


Házszámváltozás


10.§


(1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi száma, a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan- nyilvántartásban, 

b) az ingatlan házszáma téves, 

c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.

(3) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása  hibás, illetve új házszám kerül megállapításra, akkor a közterületet érintő ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.

(4) Ha a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló ingatlanon belül lévő  egységek házszáma hibás, követhetetlen, illetve a beazonosítás körülményes, akkor az átszámozást a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell elvégezni.


Házszámtábla kihelyezésének szabályai


11.§


(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettséget 

a) új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül, 

b) házszám változás esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül kell teljesíteni.

(4) A házszámtáblát épületen, kerítésen, ezek hiányában  külön tartószerkezeten, közterületről   jól látható módon kell elhelyezni.

(5) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták, függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata.

(6) Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson továbbá az ingatlan kerítésén, ennek hiányában tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon valamennyi lakás házszámát fel kell tüntetni.

7) Társasházak esetében a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell elhelyezni.

V. fejezet 

Egyéb rendelkezések


12. §


(1) Közterületi névtáblát a Mohora Község Jegyzőjének hozzájárulása nélkül eltávolítani, megrongálni, eltakarni, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszüntetni tilos.

(2) A házszámok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó eljárásban a közigazgatás eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Azon ingatlantulajdonosok melyeknek ingatlanán e rendelet hatályba lépésekor a házszámtábla hiányzik vagy nem látható, kötelesek azt e rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül elhelyezni.

VI. fejezet

 Záró rendelkezések 


13. §


 Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.                                    Fridrich Béla                                                                                   Fazekas  János
                                    polgármester                                                                                         jegyző

 

Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 18.


                                                                                                                                         Fazekas János

                                                                                                                                               jegyző