Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

2023.01.01.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szeged Megyei Jogú Város illetékességi területén bevezeti az építményadót.

Az adómentesség

2. § Mentes az adó alól minden olyan építmény, mely nem a vállalkozás célját szolgálja.

Az adó alapja

3. §2 (1) Az adó alapja építmény esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2)3

Az adó mértéke

4. §4 (1) Az adó évi mértéke – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel –

a) a 20 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű építmény esetén 0 Ft/m2,

b) a 20 m2–t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 2018 Ft/m2.

(2) Az adó évi mértéke dohánybolt céljára szolgáló építmény esetén – a hasznos alapterület nagyságától függetlenül – 2018 Ft/m2.

(3) Az adó évi mértéke szociális intézmény céljára szolgáló építmény esetén 500 Ft/m2 .

(4) Az adó évi mértéke 0 Ft/m2, ahol a telek után fizetendő évi telekadó meghaladja az építmény után fizetendő építményadó éves összegét.

Eljárási rendelkezés

5. § Mentes a bevallás-benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak nem minősülő adóalany, akit adófizetési kötelezettség nem terhel.

Értelmező rendelkezés

6. § Vállalkozási célú építmény: amely haszonszerzés céljára, üzletszerű gazdasági tevékenység végzésére szolgál.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg az építményadóról szóló 53/2002.(XII.13.) Kgy. rendelete és az ezt módosító 64/2003.(XII.23.), 71/2004.(XII.23.), 43/2006.(XII.13.), 47/2007.(XII.20.), 43/2008.(XII.17.), 55/2010.(XII.16.), 1/2011.(III.1.), 30/2011.(XII.1.), 11/2012.(III.5.) és 21/2012.(VI.28.) Kgy. rendeletei 2012. december 31. napjával hatályukat vesztik.

1

Módosítja az 51/2017.(XII.19.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2018. január 1-től)

2

Módosítja a 29/2018.(XI.14.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2019. január 1-től)

3

Hatályát veszti a 41/2020. (IX.30.) Ö. r. 2. §. (1) bek. alapján (2020. október 1-től)

4

Módosítja a 34/2015. (XI.25.) Ö. r. 1. §-a, nem lép hatályba a 41/2020. (IX.30.) 1. §-a az 53/2020. (XI.30.) Ö. r. 3. §-a alapján; módosítja az 55/2020. (XII.3.) önkorm. r. 1. §-a (hatályos 2023. január 1-től)