Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 12. 31

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól

2023.07.01.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén található helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozási övezetekre, kivéve a taxiállomásokat és a filmforgatás céljából a stáb parkolásához igénybe vett közterületeket.

(2) A rendelet hatálya a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár kivételével kiterjed valamennyi rendszámmal, illetve hatósági jelzéssel rendelkező járműre, a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, és azok üzembentartójára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) rendszerüzemeltető: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Szegedi Közlekedési Kft. (székhelye: 6720 Szeged, Zrínyi utca 4-8.);

b) üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek;

c) várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2 pontjában meghatározott módon kijelölt, a rendelet 1-2. sz. mellékletében megjelölt módon körülhatárolt és „várakozási övezet” táblával megjelölt terület;

d) parkolási zóna: a várakozási övezeten belüli, eltérő díjfizetési kötelezettség alá eső, a várakozás feltételeit tartalmazó tájékoztató táblákkal megjelölt terület. Az egyes parkolási zónák megjelölését az 1-2. sz. melléklet tartalmazza;

e) megállás: járművel a be- és kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg – ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás;

f) várakozás, parkolás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás;

g) parkolási jogosultság megváltására vonatkozó türelmi idő: a parkolási zónában járművel történő megállást követő 6 perc;

h) munkaszüneti napok: heti pihenőnapok (szombat, vasárnap), továbbá január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., továbbá december 24. és 26. közötti időszakban lévő napok, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről kiadott miniszteri rendeletben meghatározott munkaszüneti napok;

i) parkolóautomata: olyan parkolójegyet árusító telepített berendezés, amelynek start-stop funkciójával virtuális parkolási jogosultság is vásárolható;

j) virtuális parkolási jogosultság: olyan parkolójegyek és parkolási bérletek, illetve infokommunikációs eszközök segítségével megvásárolható olyan parkolójegy típusú informatikai megoldások, amelyek papíralapú kiadására és/vagy papíralapú megjelentetéshez kötött helyszíni ellenőrzésére nem kerül sor, azonban azok közvetlenül vagy lekérdezhető módon szerepelnek a parkolási rendszer üzemeltetőjének zárt elektronikus és számítógépes nyilvántartásában.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A díjköteles várakozási területek és azok kategóriájának kijelölése, valamint a díjfizetés alól mentesítettek köre

3. § (1) A kijelölt várakozási övezeten belül eltérő díjfizetési kötelezettség alá eső parkolási zónák találhatók.

(2) A kijelölt várakozási övezetben munkanapokon 800 és 1800 óra között, továbbá a Mars téren, a Boross József, a Pulcz, a Csemegi, a Pozsonyi Ignác és a Cserzy Mihály utcákban munkanapokon 800 és 1800 óra között és szombaton 800 és 1200 óra között

a) parkolóautomatából megvásárolt jeggyel (továbbiakban: parkolójegy),

b) érvényes parkolási bérlettel (továbbiakban: bérlet),

c) mobiltelefonon megvásárolt parkolási jogosultsággal,

d) a mozgásában korlátozott személy részére kiadott „Parkolási Igazolvány”-nyal, valamint

e) a rendszerüzemeltető közkapcsolati irodájában vagy a rendszerüzemeltető https://e-berlet.szkt.hu webes felületén vásárolható virtuális parkolási jogosultsággal

szabad várakozni. Munkaszüneti napokon a várakozási övezeten belüli parkolók igénybevétele – a szombati napra vonatkozó fenti kivételtől eltekintve – díjmentes.

(3) A kijelölt várakozási övezetben a betegszállító járművek, a mozgásukban korlátozott személyeket szállító járművek, továbbá a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművek külön jogszabályban meghatározottak szerint várakozhatnak.

(4) A figyelmeztető jelzést /sárga villogó fényt/ jogszerűen használók járművei a külön jogszabályban meghatározott tevékenységük végzése során díjmentesen várakozhatnak.

(5) A kijelölt várakozási övezetben a fizető parkolási rendszerrel kapcsolatos közúti jelzőtáblák kihelyezése, útburkolati jelek felfestése, illetve eltávolítása – a közút kezelőjének hozzájárulása alapján – a rendszer üzemeltetőjének feladata. A fenti eszközök karbantartásához a közút kezelőjének hozzájárulása nem szükséges.

4. A parkolóautomatából vásárolt jeggyel történő parkolás szabályai

4. § (1) A parkolóhely járművel történő elfoglalásakor a jármű vezetője a parkolóautomatába rögzíti a jármű rendszámát és

a) a tervezett várakozási idő beállításával (határozott idejű) parkolójegyet vásárolhat,

b) érintésmentes bankkártya használatával start-stop parkolást indíthat,

c) a 2. sz. mellékletben megjelölt parkolási zónában napijegyet válthat.

(2) A parkolóhely elfoglalásakor egyidejűleg annyi parkolójegyet kell vásárolni, ahány parkolóhelyet a jármű elfoglal. A megvásárolható maximális parkolási idő az 1. sz. mellékletben megjelölt zónában 4 óra; a 2. sz. mellékletben megjelölt zónában – munkanapokon – 6 óra hosszúságú. A parkolási idő lejártát követően a parkolóhelyet a járművel el kell hagyni vagy új parkolójegyet, illetve új parkolási jogosultságot kell vásárolni. A 2. sz. mellékletben megjelölt zónában 6 óra hosszúságú maximális parkolási idő vásárlása esetén a parkolójegy napijegynek számít.

(3) A minimálisan fizetendő várakozási díj az adott várakozási területen érvényes egy órai díj alapján számított, 15 percnek megfelelő összeg. A szükséges várakozási idő 5 perces egységekben vásárolható meg. A fizetendő várakozási díjat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni. A parkolóautomatából vásárolt jegy árait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A parkolóautomaták használata során parkolási jogosultságra vonatkozó parkolójegy ellenértékének kiegyenlítése napi forgalomban használatos forint (HUF) alapú pénzérmével, euró alapú pénzérmével (50 cent; 1 euró, 2 euró), valamint érintésmentes bankkártyás fizetéssel (PAYPASS, PAYWAVE) lehetséges. A parkolóautomata készpénzt nem ad vissza, a befizetett összegnek és zónáknak megfelelő időtartamú parkolási jogosultságra vonatkozó parkolójegyet ad ki.

(5) Az 1. sz. mellékletben megjelölt zónában érvényes parkolójeggyel, annak érvényességi idején belül a 2. sz. mellékletben megjelölt zóna parkolóhelyei is igénybe vehetők.

(6) Fizetést követően az automata által nyomtatott parkolójegyet – kivéve parkolóautomatán indított start-stop parkolás esetében – a jármű első szélvédő üvege mögött vagy a vezetőülés felőli első ablakán belül, kívülről jól látható helyen úgy kell elhelyezni, hogy teljes terjedelmében ellenőrizhető legyen.

(7) A parkolóautomata segítségével indított start-stop parkolás a parkolás helyszínén érvényes maximális parkolási időn belül bármely parkolóautomatán leállítható az igazolószelvényen lévő leállító kód megadásával. Amennyiben erre nem kerül sor, a parkolás helyszínén érvényes maximális parkolási időnek megfelelő díj fizetendő.

5. A mobiltelefonon vásárolt jogosultsággal történő parkolás szabályai

5. § (1) A mobiltelefonos parkolási jogosultság vásárlása során a várakozási övezetben a parkolóautomatákon lévő tájékoztatón feltüntetett útmutató szerint kell eljárni.

(2) A parkolóhely elfoglalásakor a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerén keresztül parkolási jogosultság vásárlását kell kezdeményezni. A mobiltelefonos parkolási jogosultság a mobil szolgáltató eredményes vásárlás visszaigazolásának időpontjától érvényes.

(3) A parkolás befejezésekor a mobil díjfizetés a parkolóautomatákon feltüntetett módon leállítható vagy az 1-2. sz. mellékletben megjelölt zónában 4 óra hosszúságú maximális parkolási idő elérésekor automatikusan leáll (start-stop rendszer).

6. Parkolási bérlet

6. § (1) A kijelölt várakozási övezetben történő várakozáshoz

a) minden zónára vonatkozóan rendszámra szóló éves, féléves, negyedéves, havi, valamint felmutatóra szóló (rendszám nélküli) bérlet,

b) a 2. sz. mellékletben megjelölt zónára vonatkozóan rendszámra szóló éves, féléves, negyedéves, havi bérlet,

c) kedvezményes féléves, és éves lakossági, valamint éves bölcsődei, óvodai és iskolai, és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával szerződést kötött házi-, gyermek- és fogorvosok részére szóló éves bérlet vásárolható.

(2) A bérletek árait, valamint a kezelési költséget a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az éves, a féléves, a negyedéves, a havi, a lakossági és a különböző kedvezményes bérletek (kivéve a felmutatóra szóló) vásárlásakor bérletszelvény nem kerül kiadásra, azokat a rendszerüzemeltető a számítógépes rendszerében tartja nyilván (virtuális bérlet).

(4) A rendszerüzemeltető köteles a bérlet megváltásakor kiadott számlán feltüntetni annak típusát, érvényességét, a területi és időbeli hatályát, a parkolásra jogosult gépjármű forgalmi rendszámát, továbbá a felmutatóra szóló bérleten a bérlet típusát és annak érvényességét, illetve az ügyfél által kért külön azonosító kódot. A bérlet megváltásakor kiadott számlán fel kell tüntetni a bérlet tulajdonosát is.

(5) A felmutatóra szóló bérleteket a parkolási rendszer üzemeltetője papír alapon állítja ki. A felmutatóra szóló bérletet a jármű első szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy kívülről jól látható és teljes terjedelmében ellenőrizhető legyen.

(6) Éves bérlet csak gépjárműre váltható.

(7) Éves bérlet év közben legalább féléves időtartamra váltható, melynek ára – kivéve a 2. sz. mellékletben megjelölt zónára vonatkozó rendszámra szóló éves, a féléves, és az éves kedvezményes lakossági, valamint az éves bölcsődei, óvodai és iskolai, és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával szerződést kötött házi-, gyermek- és fogorvosok részére szóló éves bérleteket – az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. A 2. sz. mellékletben megjelölt zónára vonatkozó rendszámra szóló éves bérlet év közben legalább 9 hónap időtartamra váltható. A váltás hónapja a bérlet ára szempontjából teljes hónapnak számít. A bérletek – a havi bérlet kivételével – a váltást követő tárgyévben január 1. napjától, tárgyévben váltott bérletek esetében a váltás időpontjától jogosítanak a parkolóhelyek használatára és a tárgyévet követő év január 5. napján 24 óráig érvényesek. Bérletek váltása a tárgyévet megelőző év december hónap 10. napjától lehetséges.

(8) A féléves és negyedéves bérletek év közben bármikor válthatók és a tárgyévben a váltás hónapjától és napjától számított 3, illetve 6 hónapig érvényesek. A bérletek legfeljebb a tárgyévet követő év január 05. napján 24 óráig érvényesek. A bérletek váltása a tárgyévet megelőző év december hónap 10. napjától lehetséges.

(9) A havi bérletek a tárgyhónapot megelőző 5. naptól megvásárolhatók, de érvényességük csak a tárgyhó első napján 000 órakor, illetve, ha a tárgyhónapban vásárolták, úgy a vásárlás időpontjától kezdődik és a következő hónap 5. napján 24 óráig tart.

(10) Az adott parkolási zónára vonatkozó éves bérletek esetében lehetőség van év közben magasabb összegű díjfizetési kötelezettségű parkolási zónára szóló éves bérlet váltására időarányos díjkülönbözet megfizetése mellett. A bérlet módosítására a kezdeményezést követő hónap első napjától kezdve van lehetőség.

(11) Forgalmi rendszám változása esetén a megváltott bérlet – az új jármű forgalmi engedélyének bemutatásával – a kezelési költség egyidejű megfizetése mellett a nyilvántartásban átírásra kerül. A felmutatóra szóló bérlet megrongálódása vagy elvesztése, azonosító kód változása esetén a bérlet a kezelési költség egyidejű megfizetésével kicserélhető, illetve pótolható.

(12) Az éves bérlet, valamint a féléves és a negyedéves bérlet – kivéve a kedvezményes féléves- és éves lakossági, az éves bölcsődei, óvodai és iskolai, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával szerződést kötött házi-, gyermek- és fogorvosok részére szóló éves bérletek - visszaváltása során a bérlet tulajdonos részére a bérlet árából az igénybe nem vett időtartamra járó részt úgy kell visszatéríteni, hogy a bérlet árát csökkenteni kell az igénybe vett hónapok számának (tört hónap is egész hónapnak számít) és a bérlet árának hónapok szerint elosztott időarányos részének szorzatával.

7. Kedvezményes parkolási bérlet

7. § Természetes személyek, mint gépjármű üzembentartók az egyes parkolási zónák igénybevételére jogosító, valamint az összes parkolási zóna igénybevételét lehetővé tevő kombinált bérletet 50 %-os díjkedvezménnyel vásárolhatják meg. Kedvezményes bérlet csak olyan járműre váltható, amelynek üzembentartója és tulajdonosa is természetes személy.

8. § (1) Az övezeten belül lakóhellyel rendelkező természetes személyek – mint járműüzemeltetők – a lakóhelyükhöz legközelebb eső négy – általuk megnevezett – utca parkolóhelyeinek igénybevételére lakóhelyenként összesen legfeljebb 2 db éves kedvezményes lakossági bérletet vásárolhatnak. Kedvezményes lakossági bérlet váltására jogosult személy 1 db személygépjárműre egész éves bérletet vagy féléves bérletet válthat. Kedvezményes lakossági bérlet váltására jogosult személy a 2. személygépjárműre a 3. sz. mellékletben meghatározott díjért válthat bérletet. Kedvezményes féléves lakossági bérletek tárgyév január 01-től június 30-ig, valamint július 01-től december 31-ig tartó időszakra válthatók. A kedvezményes lakossági bérlet nem visszaváltható, időarányosan sem.

(2) A rendszerüzemeltető jogosult adatszolgáltatás útján ellenőrizni a megvásárolt kedvezményes lakossági parkoló bérletek jogalapját. Amennyiben a kedvezményre jogosító körülmény megszűnését észleli, akkor írásban tájékoztatja a bérlettulajdonost, hogy a kedvezményes lakossági parkoló bérlet jogosultsága adott határidővel megszűnt. A bérlettulajdonos a jogosulatlan kedvezményes bérlet használat időtartamára a kedvezmény mértékének megfelelő díjkülönbözetet a rendszerüzemeltetőnek köteles megtéríteni.

(3) A bérlet kizárólag a számlán feltüntetett és a rendszerüzemeltető számítógépes rendszerében nyilvántartott útszakaszokra érvényes. Ha az előzetesen megváltott érvényes lakossági parkolóbérletnek a területi hatályaként fizetőparkolásra kijelölt útszakasz hosszabb ideig nem vehető igénybe, az ügyfél kérelme alapján a rendszerüzemeltető jogosult azt a kérelmező lakóhelyéhez legközelebb eső parkolásra alkalmas közútra módosítani vagy a parkolást más módon biztosítani.

9. § (1) A bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti várakozóhelyek 800 és 900 óra közötti, valamint 1600 és 1800 óra közötti igénybevételére kedvezményes parkoló bérlet váltható.

(2) Kedvezményes bérlet csak olyan gépjárműre váltható, amelynek üzembentartója és tulajdonosa is természetes személy. Amennyiben a bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtt nincs vagy nem elegendő a kijelölt várakozóhely, az ügyfél kérelme alapján a rendszerüzemeltető jogosult az oktatási intézmény közvetlen közelében található közutak közül egy közútszakaszra érvényes kedvezményes parkoló bérletet kiadni. A bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti várakozóhelyek igénybevételére vonatkozó kedvezményes éves parkoló bérlet tárgyév szeptember 01. napjától azt követő év augusztus 31. napjáig érvényes. A bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti várakozóhelyek igénybevételére vonatkozó kedvezményes parkolóbérlet nem visszaváltható, időarányosan sem.

(3) Kedvezményes parkolási bérlet váltására jogosultak az egészségügyi területi ellátási kötelezettség biztosítására Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával szerződést kötött házi-, gyermek- és fogorvosok 1 db személygépjárműre egész éves bérletet válthatnak. A bérlet kizárólag a számlán feltüntetett és a rendszerüzemeltető számítógépes rendszerében nyilvántartott útszakaszokra érvényes. A kedvezményes házi-, gyermek- és fogorvosok részére szóló bérlet nem visszaváltható, időarányosan sem.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti kedvezményes bérleteket a rendszerüzemeltető állítja ki. Ezen bérletek igénylésekor a kedvezmény igénybevételére jogosító okmányt (intézmény látogatási igazolás, Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolás az ellátási szerződés megkötéséről) be kell mutatni.

10. § (1) Parkolási díjhátralékkal rendelkező ügyfelek a fennálló díjhátralék rendezéséig kedvezményes bérletet nem vásárolhatnak.

(2) Kedvezményes parkoló bérlettel rendelkező

a) természetes személyek a lakóhely változása miatt,

b) házi-, gyermek-, és fogorvosok a rendelési hely megváltozása miatt,

c) iskola, bölcsőde, óvoda változása miatt

a bérlet érvényességi idején belül annak cseréjére jogosultak, amennyiben az új cím is az övezeten belül található. A bérlet cserét a kedvezmény igénybevételére jogosító okmány bemutatása, az érvényes bérlet leadása és a kezelési költség megfizetése mellett a rendszer üzemeltetőjénél kell kezdeményezni.

(3) Kedvezményes parkolási bérlet vásárlásának feltétele, hogy a vásárló felhatalmazza a rendszerüzemeltetőt, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabály előírásainak figyelembevétele mellett a személyazonosító igazolványáról, lakcímkártyájáról a forgalmi engedélyéről, valamint a kedvezmény jogalapját igazoló egyéb dokumentumokról másolatot készítsen, a vásárló bérlet kiadásához szükséges személyes adatait kezelje és tárolja. A kedvezményes lakossági bérlet vásárláskor a szükséges okmányokat egyidejűleg kell a rendszerüzemeltetőnek bemutatni.

8. Díjfizetés nélküli várakozás, pótdíj

11. § (1) Díjfizetés nélküli várakozásnak minősül, ha

a) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa nélkül,

b) parkolójegy nélkül,

c) mobiltelefonon megvásárolt parkolási jogosultság nélkül,

d) parkoló bérlet nélkül,

e) érvénytelen bérlettel vagy parkolási igazolvánnyal parkol a jármű,

f) a járműben elhelyezett parkolási jogosultságot igazoló dokumentum kívülről teljes terjedelmében nem ellenőrizhető (kivéve, ha a rendszerüzemeltető számítógépes rendszerében a díjfizetés ténye igazolható), továbbá

g) a rendszer üzemeltetője részéről kétséget kizáróan bizonyítható a díjfizetés nélküli várakozás ténye, azonban a pótdíjfizetési felszólításnak a járművezető részére történő átadására vagy a szélvédőre történő kihelyezésére amiatt nem kerül sor, mert a gépjármű vezetője az intézkedés befejezése előtt a helyszínről a gépjárművel elhajt.

(2) Díjfizetés nélkül parkoló jármű szélvédőjén a parkoló ellenőr a várakozási díj és pótdíj megfizetésére kötelező felszólítást és csekket helyez el. A felszólításban feltünteti a parkoló helyét, az ellenőrzés időpontját, a gépjármű rendszámát, illetve hatósági jelzését, valamint a szabálytalanság megnevezését és a várakozási díjra, valamint a pótdíjra vonatkozó információkat.

(3) A várakozási díj és a pótdíj számításának alapja azon parkolási zónában érvényes egy órai várakozási díj, amelyben a várakozási övezet díjfizetés nélküli használata megvalósult.

(4) A pótdíjjal kapcsolatos észrevételt, panaszt - amelyeket a pótdíjfizetési felszólításnak a jármű szélvédőjén történő elhelyezést követő 8 napon belül lehet benyújtani - a rendszerüzemeltető 30 napon belül köteles elbírálni és erről írásban az ügyfelet értesíteni a jogorvoslati út megjelölése mellett. Ha az észrevétel megalapozott, annak helyt ad és a megállapított várakozási díjat és pótdíjat törli. Egyéb esetekben méltányosságot gyakorolhat és a kiszabott pótdíjat legfeljebb 75 %-kal mérsékelheti. Méltányosság mindazokban az esetekben gyakorolható, ha az ügyfél kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a díjfizetés nélküli várakozás számára nem volt felróható.

(5) A pótdíjat az észrevétel, panasz elutasításáról, vagy részbeni elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követően 15 napon belül be kell fizetni. A pótdíj kiszámításakor az észrevétel, panasz benyújtása és elbírálása között eltelt idő nem vehető figyelembe. Az észrevétel, panasz ismételt benyújtásának a pótdíj befizetési kötelezettségre nincs halasztó hatálya.

(6) A pótdíj kivetését eredményező mulasztást a rendszerüzemeltetőnek kép- vagy videófelvétellel bizonyítania kell. A kép- vagy videófelvételt az észrevétel, illetve a panasz elbírálásáig vagy a pótdíj befizetéséig meg kell őrizni. A tulajdonos/üzembentartó személyesen, illetve meghatalmazottja útján vagy együttesen – írásbeli kérelem alapján – a pótdíj kiszabását eredményező szabálytalanságról készült kép- vagy videófelvételt a rendszer üzemeltetőjével egyeztetett helyen és időpontban díjmentesen megtekintheti. A pótdíjfizetési felszólítás kihelyezését követő 30 napon túl a kép- vagy videófelvétel csak a bemutatási díj megfizetésével tekinthető meg.

9. Vegyes rendelkezések

12. § (1) Parkolási jogosultság a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának, valamint a felmutatóra szóló parkoló bérlet utólagos bemutatásával nem igazolható.

(2) A parkolási rendszerrel, szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, panaszok, pótdíj kiszabásával kapcsolatos kifogások (továbbiakban bejelentések) írásban, postai úton, elektronikusan, illetve személyesen a rendszerüzemeltető közkapcsolati irodájában nyújthatók be. Az ügyfél kifejezett kérésére elektronikus ügyintézés folytatható mindaddig, amíg az ügyfél a rendszerüzemeltető jogszerű eljárását nem akadályozza. Az elektronikus ügyintézés fizetési meghagyás, bírósági és végrehajtási eljárások során nem helyettesíti a postai úton történő levelezést.

(3) Amennyiben a jármű nem rendelkezik szélvédő üveggel, olyan – lehetőleg az időjárás behatásaitól megóvó műszaki – megoldással kell a járművön elhelyezni a parkolásra jogosító dokumentumot, hogy kívülről jól látható és ellenőrizhető legyen.

(4) A fizető parkolási zónán belül létesített, elektromos autók töltésére alkalmas parkolók a jelen rendeletben szabályozott fizető parkolási rendszer szabályainak megfelelő módon, díjfizetés ellenében vehetők igénybe, mely nem tartalmazza az elektromos autók töltéséhez felhasznált energia árát.

(5) A 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti virtuális napijeggyel kizárólag a fizető parkoló övezet 2. sz. mellékletben meghatározott zónában szabad várakozni a vásárláskor meghatározott napon 800 és 1800 óra között.

(6) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott napijeggyel – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólag a fizető parkolási övezet 2. sz. mellékletben megjelölt zónában szabad várakozni a vásárlás napján 800 és 1800 óra között.

10. Lila zóna használatának eltérő szabályai

13. § Kizárólag a 2. sz. mellékletben meghatározott lila parkolási zóna területére vonatkozó parkolási bérlet nem váltható.

14. § A rendelet mellékletei:

1. 1. melléklet: A várakozási övezet zöld zónába tartozó területei

2. 2. melléklet: A várakozási övezet zöld zónán kívüli területei

3. 3. melléklet: A díjak és költségek

III. Fejezet

Záró rendelkezések

15. §1

16. §2

17. § (1) Hatályát veszti a 3. melléklet 1. pontja 2023. július 1-jén.

(2) Hatályát veszti a 3. melléklet 2. pontja 2024. január 1-jén.

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. alcím, a 2. melléklet 2. és 3. pont és a 3. melléklet 2. pontja 2023. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. melléklet 3. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. Zöld zóna: Mars tér déli oldal „ZÖLD ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe, valamint a Felső Tisza-Part (Zárda utca folytatásában a Glattfelder Gyula tér keleti oldala és a Tisza Lajos körút közötti szakasza), Huszár Mátyás rakpart, Tisza Lajos körút (Huszár Mátyás rakpart és Semmelweis utca között), Semmelweis utca (Tisza Lajos körút és Markovits Iván utca közötti szakasza), Markovits Iván utca, Vitéz utca, Petőfi Sándor sugárút (Vitéz utca és Földváry utca közötti szakasza), Földváry utca (Petőfi Sándor sugárút és Dáni utca közötti szakasza), Dáni utca, Kálvária sugárút (Dáni utca és Bolyai János utca közötti szakasza), Bolyai János utca, Bartók tér déli oldal, Bartók tér nyugati oldal, Török utca, Kossuth Lajos sugárút (Török utca és Szilágyi utca közötti szakasza), Szilágyi utca, Lechner tér (keleti oldala), Imre utca, Szent István tér nyugati oldala, Szent István tér északi oldala, Sóhordó utca, József Attila sugárút (Sóhordó utca és Glattfelder Gyula tér északi oldala közötti szakasza), Glattfelder Gyula tér északi oldala (Kálmány Lajos utca folytatásában a József Attila sugárút és Zárda utca között; fali számozás szerint Zárda utca), Glattfelder Gyula tér keleti oldala (Zárda utca folytatásában a Kálmány Lajos utca és Felső Tisza-part közötti szakasza; fali számozás szerint Zárda utca) által körbehatárolt és „ZÖLD ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe.

A zöld zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer zöld zóna részét képezik, kivéve az Imre utca és a Huszár Mátyás rakpart.

2. melléklet

1. Sárga zóna: A Huszár Mátyás rakpart „SÁRGA ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe, valamint a Korányi fasor (Tisza Lajos körút és Állomás utca utca közötti szakasza), Állomás utca (Korányi fasor és Oldal utca közötti szakasza), Oldal utca, Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút, Mars tér (keleti oldal), Párizsi körút, Berlini körút, Brüsszeli körút, Római körút, Felső Tisza-part (Római körút és a Zárda utca folytatásában a Glattfelder Gyula tér keleti oldala közötti szakasza), Glattfelder Gyula tér keleti oldala (Zárda utca folytatásában a Kálmány Lajos utca és Felső Tisza-part közötti szakasza; fali számozás szerint Zárda utca), Glattfelder Gyula tér északi oldala (Kálmány Lajos utca folytatásában, József Attila sugárút és Zárda utca között); fali számozás szerint Zárda utca), József Attila sugárút (Sóhordó utca és Glattfelder Gyula tér északi oldala közötti szakasza), Sóhordó utca, Szent István tér északi oldala, Szent István tér nyugati oldala, Imre utca, Lechner tér (keleti oldala), Szilágyi utca, Kossuth Lajos sugárút (Török utca és Szilágyi utca közötti szakasza), Török utca, Bartók tér nyugati oldal, Bartók tér déli oldal, Bolyai János utca, Kálvária sugárút (Dáni utca és Bolyai János utca közötti szakasza), Dáni utca, Földváry utca (Petőfi Sándor sugárút és Dáni utca közötti szakasza), Petőfi Sándor sugárút (Vitéz utca és Földváry utca közötti szakasza), Vitéz utca, Markovits Iván utca, Semmelweis utca (Markovits Iván utca és Tisza Lajos körút közötti szakasza), Tisza Lajos körút (Huszár Mátyás rakpart és Semmelweis utca között) által körbehatárolt, továbbá a Londoni körút (Mars tér keleti oldal és Bakay Nándor utca közötti szakasza), Bakay Nándor utca (Londoni körút és Pozsonyi Ignác utca közötti szakasza), Pozsonyi Ignác utca, Kossuth Lajos sugárút (Pozsonyi Ignác utca és Párizsi körút közötti szakasza), Párizsi körút (Kossuth Lajos sugárút és Mars tér keleti oldal közötti szakasza), Mars tér (keleti oldal) által körbehatárolt és „SÁRGA ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe, kivéve a Mars tér déli oldala.

A sárga zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer sárga zóna részét képezik, kivéve a Moszkvai körút, Londoni körút, Mars tér (keleti oldal), Párizsi körút, Berlini körút, Brüsszeli körút, Római körút, Glattfelder Gyula tér keleti oldala (Zárda utca folytatásában a Kálmány Lajos utca és Felső Tisza-part közötti szakasza; fali számozás szerint Zárda utca), Glattfelder Gyula tér északi oldala (Kálmány Lajos utca folytatásában, József Attila sugárút és Zárda utca között); fali számozás szerint Zárda utca), József Attila sugárút (Sóhordó utca és Glattfelder Gyula tér északi oldala közötti szakasza), Sóhordó utca, Szent István tér északi oldala, Szent István tér nyugati oldala, Lechner tér (keleti oldala), Szilágyi utca, Kossuth Lajos sugárút (Török utca és Szilágyi utca közötti szakasza), Török utca, Bartók tér nyugati oldal, Bartók tér déli oldal, Bolyai János utca, Kálvária sugárút (Dáni utca és Bolyai János utca közötti szakasza), Dáni utca, Földváry utca (Petőfi Sándor sugárút és Dáni utca közötti szakasza), Petőfi Sándor sugárút (Vitéz utca és Földváry utca közötti szakasza), Vitéz utca, Markovits Iván utca, Semmelweis utca (Markovits Iván utca és Tisza Lajos körút közötti szakasza), Tisza Lajos körút (Huszár Mátyás rakpart és Semmelweis utca között), Bakay Nándor utca, valamint a Kossuth Lajos sugárút (Pozsonyi Ignác utca és Párizsi körút közötti szakasza).

2. Kék zóna: Bécsi körút 8-16. sz. belsőudvart (20197/5 hrsz.) „KÉK ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe, valamint az Állomás utca (Oldal utca és Fővám köz közötti szakasza), Fővám köz, Vasúti töltés alatti út (Fővám köz folytatásában), Indóház tér északi oldal (Vasúti töltés és Bánomkert sor között), Bánomkert sor (Indóház tér északi oldal és Szivárvány utca között), Szivárvány utca (Bánomkert sor és Alföldi utca között), Alföldi utca (Szivárvány utca és Faragó utca között), Faragó utca (Alföldi utca és Móra utca között), Móra utca (Faragó utca és Hajnal utca között), Hajnal utca (Móra utca és Kormányos utca között), Kormányos utca (Hajnal utca és Nemes takács utca között), Nemes takács utca (Kormányos utca és Felhő utca között), Felhő utca, Kálvária sugárút (Felhő utca és Zoltán utca között), Zoltán utca, Rigó utca (Zoltán utca és Boros József utca között), Boros József utca (Rigó utca és Bakay Nándor utca között), Bakay Nándor utca (Boros József utca és Londoni körút között), Londoni körút (Bakay Nándor utca és Kálvária sugárút között), Moszkvai körút, Bécsi körút, Oldal utca, valamint a Pacsirta utca (Kossuth Lajos sugárút és Jakab Lajos utca között), Jakab Lajos utca (Pacsirta utca és Gyöngytyúk utca között), Gyöngytyúk utca (Jakab Lajos utca és Tündér utca között), Tündér utca (Gyöngytyúk utca és Csongrádi sgt. között), Gém utca, Gém utca – Csuka utca keresztezéstől párhuzamos (elméleti) vonal a Brüsszeli körúttal a József Attila sugárútig, Dankó Pista utca, Hajós utca, Felső Tisza-part (Hajós utca és Római körút között), Római körút, Brüsszeli körút, Berlini körút, Párizsi körút, Londoni körút, Kossuth Lajos sugárút (Londoni körút és Pacsirta utca között), valamint a Temesvári körút (Középkikötő sor és Népkert sor között), Népkert sor, Székely sor, Temesvári körút (Székely sor és a Csanádi utca folytatásában a 43303 sz. út között), 43303 sz. út (Temesvári körút és a Baross László utca folytatásban a vasúti töltés között), Baross László utca (43303 sz. út és Vedres utca között), Vedres utca (Baross László utca és Herke utca között), Herke utca, Alsó-kikötő sor (Herke utca és Közép kikötő sor között), Közép kikötő sor által körbehatárolt és „KÉK ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe.

A kék zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer kék zóna részét képezik, kivéve a Római körút, Brüsszeli körút, Berlini körút, Párizsi körút, Londoni körút, Moszkvai körút, Bécsi körút, Oldal utca, Petőfi Sándor sugárút, Kálvária sugárút, Kossuth Lajos sugárút, Csongrádi sugárút, József Attila sugárút, Szilléri sugárút, Hajós utca, Felső Tisza-part (Hajós utca és Római körút között), Temesvári körút, 43303 sz. út, valamint a Londoni körút (Mars tér keleti oldal és Bakay Nándor utca közötti szakasza), Bakay Nándor utca (Londoni körút és Pozsonyi Ignác utca közötti szakasza), Pozsonyi Ignác utca, Kossuth Lajos sugárút (Pozsonyi Ignác utca és Párizsi körút közötti szakasza), Párizsi körút ( Kossuth Lajos sugárút és Mars tér keleti oldal közötti szakasza), Mars tér (keleti oldal) által körbehatárolt terület, valamint a Torontál tér „P+R” parkoló területe, és az Alsó-kikötő sor ( Torontál tér déli oldal és Közép kikötő sor között), Belvárosi Híd, Torontál tér keleti oldal és a Torontál tér déli oldala (Alsó-kikötő sor és keleti oldal közötti szakasza) által körbehatárolt terület.

3. Lila zóna: Torontál tér „P+R” parkoló területe, valamint az Alsó-kikötő sor (Torontál tér déli oldal és Közép kikötő sor között), Belvárosi Híd, Torontál tér keleti oldal és a Torontál tér déli oldala (Alsó-kikötő sor és keleti oldal közötti szakasza) által körbehatárolt terület.

3. melléklet

3

1. 2. 2023.07.01-től a díjak és költségek

I.

Parkolójegyek

Ár (Ft)

I.1.

Lila zóna egy órányi egységára

150

I.2.

Lila zónában érvényes virtuális napijegy

900

I.3.

Kék zóna egy órányi egységára

230

I.4.

Kék zónában érvényes virtuális napijegy

1320

I.5.

Sárga zóna egy órányi egységára

330

I.6.

Sárga zónában érvényes virtuális napijegy

1 980

I.7.

Zöld zóna egy órányi egységára

600

II.

Mobil telefonon megvásárolt parkolási jogosultság

II.1.

Lila zóna egy órányi egységára

150

II.2.

Kék zóna egy órányi egységára

230

II.3.

Sárga zóna egy órányi egységára

330

II.4.

Zöld zóna egy órányi egységára

600

III.

Bérletek:

Minden zónára vonatkozó

III.1.

Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet

418 000

III.2.

Éves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

352 000

III.3.

Féléves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

187 000

III.4.

Negyedéves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

99 000

III.5.

Havi kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

37 400

Meghatározott parkolási zónára vonatkozó

III.6.

Éves kék parkolási zónára szóló

110 000

III.7.

Féléves kék parkolási zónára szóló

59 950

III.8.

Negyedéves kék parkolási zónára szóló

32 450

III.9.

Havi kék parkolási zónára szóló

12 100

III.10.

Éves sárga(+kék) parkolási zónára szóló

171 600

III.11.

Féléves sárga(+kék) parkolási zónára szóló

93 500

III.12.

Negyedéves sárga(+kék) parkolási zónára szóló

50 600

III.13.

Havi sárga(+kék) parkolási zónára szóló

19 140

Kedvezményes

III.14.

Éves lakossági 1 db személygépjárműre zöld zónában

13 750

III.15.

Éves lakossági 2. személygépjárműre zöld zónában

80 080

III.16.

Féléves lakossági 1 db személygépjárműre zöld zónában

6 930

III.17.

Féléves lakossági 2. személygépjárműre zöld zónában

40 040

III.18.

Éves lakossági 1 db személygépjárműre sárga zónában

10 000

III.19.

Éves lakossági 2. személygépjárműre sárga zónában

42 900

III.20.

Féléves lakossági 1 db személygépjárműre sárga zónában

5 000

III.21.

Féléves lakossági 2. személygépjárműre sárga zónában

21 450

III.22.

Éves lakossági 1 db személygépjárműre kék zónában

6 000

III.23.

Éves lakossági 2. személygépjárműre kék zónában

20 000

III.24.

Féléves lakossági 1 db személygépjárműre kék zónában

3 000

III.25.

Féléves lakossági 2. személygépjárműre kék zónában

10 000

III.26.

Éves bölcsődei, óvodai és iskolai

13 750

III.27.

Éves házi-, gyermek- és fogorvosok részére szóló

13 750

IV.

Kezelési költség:

IV.1.

Bérlet csere

2 420

IV.2.

Kép- vagy videó felvétel bemutatás díja a rendelet 14.§ (7) bek. alapján

1 650

A díjak és a költségek az ÁFA-t tartalmazzák.

4
1

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. melléklet 1. pontját a 17. § (1) bekezdése a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

4

A 3. melléklet 3. pontja a 18. § (3) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.