Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013(V.31.) önkormányzati rendelete

a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Hatályos: 2021. 02. 20

35/2013. (V. 31.)[1] önkormányzati rendelete


a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről


Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában, Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, és a várakozási díjakról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében és 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1)[2] A rendelet hatálya kiterjed – a taxiállomások kivételével – Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, és a várakozási díjakról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet)

a) 2. mellékletében meghatározott 3. és 4. díjtételű várakozási övezetek területére,

b) [3] 2. mellékletében meghatározott 5. díjtételű várakozási övezetnek a Bogdáni út - Hévízi út-Vörösvári út - Bécsi út - Fehéregyházi út - Kunigunda útja - Rádl árok - Huszti út - Kazal utca - Szentendrei út, valamint a Szentendrei út - Reményi Ede utca - Jégtörő utca - Ángel Sanz Bríz út - Reichl Kálmán utca által határolt területére, valamint a Gázgyár utcára.

c) 3. mellékletének 2-4. pontjában meghatározott védett övezetek területére.

(1a)[4] Ahol e rendelet 5. várakozási övezetet említ, azon az (1) bekezdés b) pontjában nevesített területet kell érteni.

(2)[5] A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező gépjárműre[6] és azok tulajdonosára, üzemben tartójára, valamint használójára (a továbbiakban együtt: üzemben tartó).

(3)[7] A jelen rendelet alkalmazásában:

1. gépjármű – a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás kivételével –

a) személygépkocsi vagy

b) három- vagy négykerekű motorkerékpár vagy

c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, vagy

d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi.

2. lakóhely: lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártyán) szereplő bejelentett lakóhely.

3. tartózkodási hely: lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártyán) szereplő bejelentett tartózkodási hely.

4.[8] Óbuda kártya: olyan sorszámozott (RFID) plasztikkártya, amely kérelemre, a Parkolási Kft. által kerül kiállításra – a kedvezményre vonatkozó előírások teljesülése esetén –, és amelynek használatával

a) a III. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező természetes személy számára az övezeten kívüli kedvezmény igénybe vehető, vagy

b) a gazdálkodó szervezet számára az 50%-os kedvezményes várakozási díj igénybe vehető.

5.[9] Parkolási Kft.: az Óbudai Parkolási Kft. az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, amely a jelen rendelet, valamint a Főv. Kgy. rendelet szabályozása szerint az Önkormányzatot érintő, a közterületen gépjárművel történő várakozáshoz kapcsolódó feladatokra az Önkormányzattal közszolgáltatásra vonatkozó szerződést kötött.

6.[10] Bérlő: jelenti azt a természetes személyt, aki bérleti szerződést kötött egy – a III. kerület közigazgatási területén található – lakásra, amely lakás a bérlőnek tartózkodási helye a mindenkori hivatalos nyilvántartások szerint (lakcímkártyán feltüntetve), és amely lakás természetes személy tulajdonosának lakóhelye a III. kerület közigazgatási területén van, vagy a nem természetes személy tulajdonos székhelye, telephelye, fióktelepe a III. kerület közigazgatási területén található, vagy haszonélvezeti joggal terhelt lakás esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezőnek lakóhelye vagy székhelye a III. kerület közigazgatási területén található. Amennyiben a lakásnak több természetes személy tulajdonosa van, elegendő, ha az egyik tulajdonostárs vagy haszonélvező lakcímkártya szerinti lakóhelye a III. kerület közigazgatási területén van. Jelen rendeletben bérlő alatt a szívességi lakáshasználót, tulajdonos alatt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezőt is érteni kell.

7.[11] Alkalmazott: jelenti azt a természetes személyt, aki olyan munkáltatóval áll a mindenkori munka törvénykönyve, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, vagy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkaviszonyban, amely munkáltató székhelye vagy telephelye vagy fióktelepe a III. kerület 3. vagy a 4. vagy az 5. díjtételű várakozási övezetének területén található, amennyiben az alkalmazott munkavégzésének helye a 3. vagy a 4. vagy az 5. díjtételű várakozási övezet területén van.

8.[12] Adatlap: az a dokumentum, amelyet a Parkolási Kft. állít ki a kérelmező által megadott okmányokkal, iratokkal igazolt adatok alapján.


1/A. §[13] Az egyes várakozási övezetekre vonatkozó díjtételeket, valamint a várakozási díjak megfizetésének módját a Főv. Kgy. rendelet tartalmazza.


2. Várakozási hozzájárulások[14]


2. §[15] (1) A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának együttes feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) a jelen rendelet 3. §-ban meghatározott kedvezménnyel csökkentett mértékű díj megfizetése,

c) [16]

d) a kérelem beadásának időpontjában – illetve azt követően, a hozzájárulás megadásáig – valamennyi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás.

(2) Lakásonként összesen két lakossági várakozási hozzájárulás adható.

(3) A lakossági várakozási hozzájárulás területi érvényessége a lakóhely szerinti várakozási övezet területe.


2/A. §[17]


3. § (1)[18] A lakossági várakozási hozzájárulás díjkedvezménye lakásonként

a) [19] az első gépjármű után 100%,

b) a második gépjármű után

ba) 100%, ha a gépjárműnek a kérelmező az üzembentartója és az a) pontban megjelölt első gépjármű nem a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt kizárólagos használatba adott gépjármű,

bb) 50%, ha a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárművet a kérelmező a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta.

(2) Lakásonként összesen két gépjármű után vehető igénybe a lakossági várakozási hozzájárulás díjkedvezménye.

(3)[20] Év közben kiadott hozzájárulás esetén időarányos várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni. Az időarányos várakozási díj kiszámítása 365 napos bázison történik. Az egyszeri költségtérítés díja ebben az esetben sem kerül visszafizetésre.


3/A. §[21]


3/B. §[22] (1) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezménye 50%. A díjkedvezmény Óbuda Kártyával vagy mobiltelefonos fizetéssel vehető igénybe.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás területi érvényessége a székhely, telephely vagy fióktelep szerinti várakozási övezet területe.

(3)[23] A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) [24]


2/A. Kedvezmények[25]


4. §[26] A kerületi várakozási övezetekben igénybe vehető kedvezmények:

a) övezeten kívüli kedvezmény,

b) gyermekszállítási kedvezmény,

c) alkalmazotti kedvezmény, kedvezményes alkalmazotti kedvezmény

d) lakossági várakozási kedvezmény,

e) háziorvosi kedvezmény,

f) bérlői kedvezmény,

g) egyedi kedvezmény.


4/A. §[27] A 8/B. §-ban meghatározottak szerint kedvezményes egyedi kedvezmény is biztosítható.


5. §[28][28] (1) Az övezeten kívüli kedvezményre

a) bármely várakozási övezet területén lakóhellyel rendelkező,

b) a várakozási övezeteken kívül, de a III. kerület területén lakóhellyel rendelkező

természetes személy jogosult.

(2) Az övezeten kívüli kedvezmény lakásonként összesen két darab gépjárműre igényelhető, ha a gépjárműnek a lakos az üzemben tartója vagy azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta, és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.

(3) Az övezeten kívüli kedvezmény a III. kerület várakozási övezeteinek teljes területén napi 90 perc várakozásra jogosít. A napi 90 perc 15 perces egységekben és az övezetek között felosztható.

(4) Az övezeten kívüli kedvezmény kizárólag Óbuda Kártyával vehető igénybe.

(5)[29]


6. §[30] (1) Gyermekszállítási kedvezményre a III. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, bármely várakozási övezet területén bölcsődébe járó, közoktatási-nevelési intézményben tanuló kiskorú személy szülői felügyeletét gyakorló szülője vagy más törvényes képviselője jogosult az általa megjelölt egy darab gépjárműre. A gyermekszállítási kedvezményt valamennyi szülő valamennyi gyermek után igényelheti, azonban a kérelmekben gyermekenként legfeljebb egy-egy intézmény jelölhető meg.

(2) A gyermekszállítási kedvezmény a III. kerületi várakozási övezetben lévő bölcsőde, közoktatási-nevelési intézmény épületének az 1. mellékletben meghatározott környezetében 8.00 és 9.30 óra, valamint 12.30 és 18.00 óra közötti időtartamon belül, legfeljebb 60-60 perc időtartamban jogosít várakozásra, a tanítási vagy nevelési év kezdetétől, de legkorábban a kiadás napjától a tanítási vagy nevelési év végéig.

(3) A 60 perces időtartamok nem szakíthatók meg és nem oszthatók fel intézmények között.

(4) A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédője mögött – kívülről teljes egészében jól látható módon – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a gépjármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(5) A kedvezmény valamennyi megjelölt intézmény után külön-külön jár.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott gyermekszállítási kedvezményre, az (1)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek szerint jogosult az a nem budapesti lakos is, akinek gyermeke a várakozási övezet területén közoktatási-nevelési intézménybe jár, amennyiben a lakóhely szerinti önkormányzat és a III. kerületi önkormányzat a III. kerületi önkormányzat által működtetett közoktatási-nevelési intézmények működtetéséhez való hozzájárulásról megállapodást kötött. A megállapodás meglétét a jegyző igazolja.


7. §[31] (1) Az alkalmazotti kedvezményre az Alkalmazott jogosult. A kérelemhez mellékelni kell a munkaviszony, valamint a munkáltató székhelyének, telephelyének, fióktelepének és képviselőjének igazolására szolgáló alábbi dokumentumokat:

- a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy igazolás a vonatkozó jogszabály által előírt nyilvántartásba vételről (illetve a székhelyről, telephelyről, fióktelepről)

- a munkáltató képviselőjének a kérelem benyújtásakor hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája,

- a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás.

(2) Kedvezményes alkalmazotti kedvezményre jogosult az az Alkalmazott, akinek munkáltatója állami vagy önkormányzati vagy egyházi vagy alapítványi fenntartású, működtetésű közoktatási-nevelési, szociális, egészségügyi, kulturális, igazgatási, igazságszolgáltatási intézmény. A kérelemhez mellékelni kell a munkaviszony, valamint a munkáltató székhelyének, telephelyének, fióktelepének és képviselőjének igazolására szolgáló alábbi dokumentumokat:

- a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy igazolás a vonatkozó jogszabály által előírt nyilvántartásba vételről (illetve a székhelyről, telephelyről, fióktelepről)

- a munkáltató képviselőjének a kérelem benyújtásakor hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája

- a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állami fenntartású, működtetésű közoktatási-nevelési

b) a III. kerületi önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötött háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátást végző fogorvos önkormányzati fenntartású, működtetésű egészségügyi

intézménynek minősül.

(4) Az alkalmazotti kedvezmény díja a kedvezménnyel érintett várakozási övezet óradíjának

a) kettőszázötvenszerese, amennyiben az Alkalmazott lakóhelye a III. kerület közigazgatási területén van,

b) négyszázszorosa, amennyiben az Alkalmazott lakóhelye nem a III. kerület közigazgatási területén található.

(5) A kedvezményes alkalmazotti kedvezmény díja az adott várakozási övezet óradíjának százhuszonötszöröse, amennyiben az Alkalmazott lakóhelye nem a III. kerület közigazgatási területén található.

(6) A kedvezményes alkalmazotti kedvezményt a III. kerületi lakóhellyel rendelkező Alkalmazott, továbbá a 6. mellékletben meghatározott intézmények alkalmazottja – lakóhelye címétől függetlenül – a kedvezmény díjának megfizetése nélkül veheti igénybe.

(7) Az alkalmazotti és a kedvezményes alkalmazotti kedvezmény díja év közbeni kiváltás vagy visszaadás esetén nem csökkenthető.

(8) Az alkalmazotti kedvezmény, továbbá a kedvezményes alkalmazotti kedvezmény alkalmazottanként egy gépjármű után jogosít kedvezményre, amennyiben a gépjárműnek az alkalmazott vagy a vele közös háztartásban élő házastársa az üzembentartója vagy az alkalmazott a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérlet gépjárművet a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta.

(9) Az alkalmazotti kedvezmény – a 3. díjtételű várakozási övezet kivételével – a munkáltató székhelye vagy telephelye vagy fióktelepe szerinti övezet területén jogosít időkorlátozás nélküli várakozásra. A 3. díjtételű várakozási övezet területén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező munkáltató esetén az alkalmazotti kedvezmény kizárólag a 4. díjtételű várakozási övezet területén jogosít időkorlátozás nélküli várakozásra.

(10) Kedvezményes alkalmazotti kedvezmény a (2) bekezdésben meghatározott intézmény épületének 1. mellékletben meghatározott környezetében jogosít időtartam korlátozás nélküli várakozásra.

(11) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott intézmény főbejárata a 3. és az 4. díjtételű várakozási övezet közvetlen határán van és a kedvezmény az 4. díjtételű várakozási övezet területén található utcákban vehető igénybe, úgy a kedvezményes alkalmazotti kedvezmény díját az 4. díjtételű várakozási övezetben meghatározott óradíj alapulvételével kell megállapítani.

(12) Az alkalmazotti kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket a 3. vagy a 4. vagy az 5. díjtételű várakozási övezet területén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozóra is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a kedvezmény kizárólag akkor biztosítható, ha a gépjárműnek az egyéni vállalkozó az üzemben tartója. A kérelemhez csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát vagy igazolást a vonatkozó jogszabály által előírt nyilvántartásba vételről (illetve a székhelyről, telephelyről, fióktelepről).

(13) Az alkalmazotti kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket a 3. vagy a 4. vagy az 5. díjtételű várakozási övezet területén lévő piacon vagy vásárcsarnokban árusítási tevékenységet folytató őstermelőre is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a kedvezmény kizárólag a kedvezmény kizárólag akkor biztosítható, ha a gépjárműnek az őstermelő az üzembentartója. A kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági őstermelői igazolvány másolatát és a piac vagy vásárcsarnok üzemeltetője által kiadott igazolást az övezeten belül folytatott árusítási tevékenységről.

(14) Az alkalmazotti kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket a 3. vagy a 4. vagy az 5. díjtételű várakozási övezet területén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni ügyvédekre, valamint ügyvédi irodákra is alkalmazni kell.


7/A. §[32] (1) A lakossági várakozási kedvezményre – kérelem alapján, az egy lakásra kiadható lakossági várakozási hozzájárulást vagy bérlői kedvezményt meghaladó számú gépjármű után – a III. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult, az általa megjelölt gépjárműre, ha annak a lakos az üzemben tartója vagy ha azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.

(2) A lakossági várakozási kedvezmény díja az adott várakozási övezet óradíjának háromszázszorosa gépjárművenként.

(3) A lakossági várakozási kedvezmény díja év közbeni kiváltás vagy visszaadás esetén nem csökkenthető.

(4) A lakossági várakozási kedvezmény az adott várakozási övezet területén jogosít időtartam korlátozás nélküli várakozásra.

(5) Lakossági kedvezmény legfeljebb kettő gépjárműre igényelhető, amelybe beleszámítandó a bérlői kedvezmény is a (6) bekezdés szerint.

(6) Lakásonként adható kettő lakossági várakozási hozzájárulás mellett

a) legfeljebb kettő lakossági várakozási kedvezmény vagy

b) legfeljebb egy lakossági várakozási kedvezmény és – amennyiben a lakás vonatkozásában bérlői kedvezményt is igényeltek – legfeljebb egy bérlői kedvezmény

adható.


7/B. §[33] (1) A háziorvosi kedvezményre jogosult az általa megjelölt egy darab gépjárműre az a háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátást végző fogorvos, aki tevékenységét az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján végzi. A feladat-ellátási szerződés meglétét a jegyző igazolja.

(2) A háziorvosi kedvezmény a III. kerületi várakozási övezetben lévő rendelő épületének
1. mellékletben meghatározott környezetében jogosít időtartam korlátozás nélküli várakozásra.


8. §[29][34] (1) Egyedi kedvezmény iránti kérelem benyújtására – a (2) bekezdés d) pontja kivételével – az a természetes személy jogosult, aki a Főv. Kgy. rendeletben vagy a 4. § a)-f) pontjában meghatározott hozzájárulások vagy kedvezmények egyikének igénybevételére sem jogosult.

(2) Egyedi kedvezmény természetes személy részére kivételesen, méltányolható okból adható, ha

a) a kérelmező vagy hozzátartozója orvos által igazolt egészségi állapota miatt otthonában rendszeres gondozásra szorul;

b) a kérelmező vagy hozzátartozója rendszeres és orvos által igazolt járóbeteg-szakellátást vesz igénybe;

c) a kérelmező részére okirattal igazolt jogi akadályba (különösen: folyamatban levő hagyatéki eljárás, házasság felbontása iránti per és házassági vagyonjogi per) ütközik a rendeletben szereplő más hozzájárulás vagy kedvezmény megállapítása; vagy

d) lakossági kedvezményre egyébként jogosult kérelmező részére a különböző parkolási övezetek találkozása, a parkolási övezetek elhelyezkedése miatt adódó probléma esetén, amennyiben az a lakossági kedvezmény megállapításával nem oldható meg.

(3) A (2) bekezdés a)-b) pontja esetén amennyiben a gondozásra vagy a kezelésre szoruló személy 80. életévét betöltötte, orvosi igazolás benyújtása nem szükséges.

(4) A (2) bekezdés c) pontja esetén változatlan jogi akadályra hivatkozással az egyedi kedvezmény – az első kérelem benyújtását követően – legfeljebb további két alkalommal állapítható meg.

(5) Az egyedi kedvezmény

a) a (2) bekezdés a)-b) pontja esetén csak a (6) bekezdés szerint az övezet egy meghatározott részére,

b) a (2) bekezdés c)-d) pontja esetén a teljes övezetre vagy az övezet egy meghatározott részére is megállapítható.

(6) A (2) bekezdés a) pontja esetében csak a kérelmező lakóhelyét környező utcákra, utcaszakaszokra, a (2) bekezdés b) pontja esetében csak a kezelést végző egészségügyi intézményt környező utcákra, utcaszakaszokra lehet az egyedi kedvezményt megállapítani.

(7) A (2) bekezdés d) pontja esetén az egyedi kedvezményen túl a kérelmezőt nem illeti meg a lakóhelye szerint igényelhető lakossági várakozási hozzájárulás és övezeten kívüli kedvezmény.

(8)[35] Egyedi kedvezményként a várakozási övezetekben található összes fizető várakozóhely 3%-ának megfelelő várakozási engedély adható ki.


8/A. §[36] Az, aki az Önkormányzattal erre vonatkozóan együttműködési megállapodást kötött, kedvezményes egyedi kedvezményre jogosult. A kedvezményes egyedi kedvezmény a teljes övezetben vagy annak egy meghatározott részén jogosít időtartam-korlátozás nélküli várakozásra.


8/B. §[37] (1) Külön kérelemre, bérlői kedvezmény a Bérlőnek legfeljebb egy gépjárműre adható.

(2)[38] A kérelemhez mellékelni kell a lakás bérbeadására, használatára vonatkozó bérleti vagy szívességi lakáshasználatra vonatkozó szerződést” szövegrész helyébe a „A postai úton benyújtott kérelemhez csatolni kell a lakás bérbeadására, használatára vonatkozó bérleti vagy szívességi lakáshasználatra vonatkozó szerződés másolatát, személyes ügyintézés esetén be kell mutatni annak eredeti példányát, valamint a postai úton benyújtott kérelem vagy személyes ügyintézés esetén csatolni kell a tulajdonos vagy a haszonélvező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy jogosult a lakást bérbe, illetve szívességi használatra átadni, illetve hogy a lakás bérbeadása után fennálló – esetleges – adófizetési kötelezettségét teljesíti.

(3) A bérlői kedvezmény díjkedvezménye az adott várakozási övezet óradíjának háromszázszorosa.

(4) A bérlői kedvezmény területi érvényessége a tartózkodási hely szerinti várakozási övezet területe.


9. §[39]

3. Védett övezetek


10. § A védett övezetek területi felsorolását és a védett övezetek díjtétel szerinti besorolását a Főv. Kgy. rendelet 3-4. melléklete tartalmazza.


11. § A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díjából biztosított kedvezmények mértéke:

a) lakásonként az első gépjárműre[40] kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke 100 %,

b) lakásonként a második gépjárműre[41] kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke

ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bd) 100%, ha a kérelmezett gépjármű teljesen gáz üzemű vagy elektromos üzemű.


4. Városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás


12. §[42] Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet részére, a Főv. Kgy. rendelet 39. § (1) bekezdésében meghatározott kategóriájú szolgálati gépjárművekre 10 darab városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki, amelyek a szolgálat teljesítésének ideje alatt a Főv. Kgy. rendelet 40. §-ában meghatározott behajtásra és várakozásra jogosítanak.


5. Hatásköri szabályok


13. §[43] (1) A jegyző – átruházott hatáskörben – dönt

a) a várakozási övezet területére vonatkozó

aa) lakossági várakozási hozzájárulásról,

ab) gazdálkodói várakozási hozzájárulásról,

ac) egészségügyi várakozási hozzájárulásról

ad) 4. §-ban meghatározott további kedvezményekről, valamint

b) a védett övezet területére vonatkozó

ba) lakossági behajtási hozzájárulásról,

bb) lakossági behajtási-várakozási hozzájárulásról,

bc) gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulásról,

bd) egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulásról, továbbá

c) a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásról.

(1a)[44] A 4/A. § szerinti kedvezményes egyedi kedvezményre jogosító együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a városfejlesztési területen érintett állandó bizottság dönt.”

(2)[45] Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulások és kedvezmények iránti kérelem elbírálásához, a jogosultság ellenőrzéséhez, a hozzájárulás és kedvezmény kiadásához és nyilvántartásához kapcsolódó feladatokat közszolgáltatási szerződés alapján a Parkolási Kft. látja el a (4) bekezdésben foglalt kivétellel.

(3)[46] Az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott hozzájárulások iránti kérelem elbírálásához, a jogosultság ellenőrzéséhez, a hozzájárulás kiadásához és nyilvántartásához kapcsolódó feladatokat Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet látja el.

(4)[47] Az egyedi kedvezmény és a kedvezményes egyedi kedvezmény iránti kérelem elbírálásához, a jogosultság ellenőrzéséhez, a hozzájárulás kiadásához és nyilvántartásához kapcsolódó feladatokat polgármesteri-jegyzői együttes utasításban meghatározott önálló szervezeti egység látja el.


6.[48] Eljárási szabályok


14. §[49] (1) A Főv. Kgy. rendeletben és a jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások és kedvezmények kérelem alapján kerülnek kiadásra. A 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díjfizetős várakozási övezet területére vonatkozó hozzájárulások és kedvezmények iránti kérelmet – az elektronikusan benyújtott kérelem kivételével – a 2-3. melléklet szerinti formanyomtatványon és a 4. melléklet szerinti kiegészítő nyomtatványon, a 13. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védett övezet területére vonatkozó behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulások iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A papír alapú kérelmet postán vagy személyesen lehet benyújtani.

(2)[50] A Parkolási Kft. a magyar felségjelzésű, saját üzemben tartású (tulajdonú) gépjárművekre vonatkozó lakossági várakozási hozzájárulások, illetve övezeten kívüli kedvezmények iránti kérelmek előterjesztésére elektronikus, úgynevezett ügyfélablak rendszert működtet az ugyfelablak.obudaiparkolas.hu oldalon. Az elektronikus ügyintézés során a hozzájárulásra vagy kedvezményre való jogosultságot a Parkolási Kft. a Belügyminisztérium által vezetett járműnyilvántartás adatai és Parkolási Kft. pótdíj nyilvántartása alapján elektronikusan ellenőrzi.

(3)[51] A személyesen vagy postán benyújtott kérelemhez csatolni kell – vagy amennyiben a rendelet lehetővé teszi, be kell mutatni – a hozzájárulásra vagy a kedvezményre való jogosultságot igazoló – a jelen rendeletben rögzített, illetve a formanyomtatványon jelölt – dokumentumokat.

(4) [52]

(5) Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, a kérelmezőt a hiányok megjelölése és 15 napos határidő biztosítása mellett azok pótlására fel kell szólítani azzal, hogy a költségtérítés teljesítésének hiányában a kérelem nem vizsgálható.

(6) A hozzájárulást, illetve a kedvezményt – valamennyi feltétel együttes fennállása és igazolása esetén – a kérelmező részére a kérelem benyújtástól számított 30 napon belül kell kiadni.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

(8) Amennyiben a kérelmező a Főv. Kgy. rendeletben, valamint a jelen rendeletben meghatározott feltételek együttes fennállását – a hiánypótlási felhívás ellenére, az abban megjelölt határidőn belül – nem tudja igazolni, kérelme elutasításra kerül, és ezt követően további hiánypótlásra nem, csak új kérelem benyújtására van lehetőség, a költségtérítés ismételt megfizetése mellett.

(9) A hozzájárulásnak, kedvezménynek, Adatlapnak tartalmaznia kell:

a) a hozzájárulás, kedvezmény, Adatlap számát,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) az övezet megnevezését, vagy a hozzájárulás, kedvezmény területi hatályát

d) az érvényességi időtartamot,

e) a jogcímet.

(10) A 13. §-ban meghatározott

a) hozzájárulások a kiadás napjától a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényesek.

b) kedvezmények az Adatlapon meghatározott érvényességi időben jogosítanak várakozásra. Hosszabbításukra lehetőség nincs, a kedvezményt minden évben igényelni szükséges a jogosultságok és a kibocsátási feltételek együttes fennállásának ellenőrzésére tekintettel.

(11) Az övezeten kívüli kedvezmény, valamint a gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezmény érvényesítésére szolgáló Óbuda Kártya éves kártyadíj megfizetése nélkül igényelhető.

(12) A gyermekszállítási kedvezményhez szükséges tárcsa ingyenes.

(13) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások és kedvezmények költségtérítése

a) hozzájárulásonként, illetve kedvezményenként 2000 Ft + ÁFA, azaz 2540 Ft, a várakozási övezet területére a hozzájárulás, kedvezmény igénylése, valamint az elutasított kérelem ismételt benyújtása esetén, 

b) az Óbuda Kártya bármely okból történő cseréje, pótlása esetén 2000 Ft + ÁFA, azaz 2540 Ft,

c) hozzájárulásonként 2000 Ft + ÁFA, azaz 2540 Ft, a védett övezet területére igényelt papír alapú hozzájárulások igénylése, valamint a papír alapú hozzájárulás bármely okból történő cseréje, pótlása esetén.

(14) A költségtérítés teljesítése

a) személyes ügyintézés esetén, a Parkolási Kft. ügyfélszolgálatán készpénzben vagy bankkártyával,

b) online igénylés esetén bankkártyával vagy átutalással

történhet.

(15) Átutalással történő teljesítés esetén legalább az alábbi adatok feltüntetése szükséges:

a) hozzájárulás vagy kedvezmény díjának megfizetésekor az átutalás közlemény részében a Gépjármű forgalmi rendszáma, valamint a kérelmező teljes neve,

b) pótdíj megfizetésekor a pótdíj kiszabásakor a Gépjárművön elhelyezett pótdíj értesítőben megadott adatok, de legalább a befizető azonosító és a forgalmi rendszám, külön értesítő levélben feltüntetett ügyiratszám.

(16) Amennyiben átutalással történő teljesítéskor a közlemény nem tartalmazza a (15) bekezdésben meghatározott adatokat – tekintettel a tétel beazonosíthatatlanságára – az összeg visszautalásra kerül arra a bankszámlaszámra, amelyről az utalás érkezett, az alábbiak szerint:

a) 3 munkanapon belül, amennyiben a () bankszámlára történt a teljesítés,

b) 15 munkanapon belül, amennyiben számú () vagy számú () bankszámlára történt a teljesítés.

(17) A költségtérítés nem jár vissza a 13. § szerinti hozzájárulás vagy kedvezmény elutasítása esetén.

(18) A (17) bekezdésben meghatározott esetekben a megfizetett kedvezmény díj visszajár a kérelmezőnek, míg a meg nem fizetett kedvezmény díjat nem kell megfizetni.

(19) Személyes ügyintézés esetén az Adatlapot a Parkolási Kft. a kérelmező rendelkezésére bocsátja. A kérelmező – az adatok ellenőrzését követően – az Adatlap átvételét aláírásával igazolja, amelyre tekintettel a kérelmező később nem hivatkozhat az adatokkal kapcsolatos elütésre, téves vagy hibás rögzítésre. Ügyfélablakon keresztül történt igénylés esetén a kérelmezőnek az online ügyintézés keretében van lehetősége az adatok ellenőrzésére és javítására, erre tekintettel az igénylés ügyfélablakon keresztül történt benyújtását követően a kérelmező alappal nem hivatkozhat az adatokkal kapcsolatos elütésre, téves vagy hibás rögzítésre.

(20) A papír alapú hozzájárulás, a parkolási matrica, továbbá az Óbuda Kártya elvesztését, ellopását, megsemmisülését vagy megrongálódását a hozzájárulás kiadójához 3 munkanapon belül be kell jelenteni pótlás iránti kérelem benyújtásával. A hozzájárulást, kedvezményt kiadó e rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulás kiadására irányadó szabályok szerint pótolja a papír alapú hozzájárulást vagy az Óbuda Kártyát. A hozzájárulást, kedvezményt kiadó a megrongálódott parkolási matricát költségtérítés nélkül pótolja, amennyiben a jogosult a megsérült parkolási matricát bemutatja.

(21) Amennyiben a hozzájárulással, kedvezménnyel rendelkező gépjárművet a tulajdonos év közben elidegeníti, azt az elidegenítéstől számított 15 napon belül jelezni kell a hozzájárulás kiadója felé postai levélben vagy személyesen, továbbá a papír alapú hozzájárulást, a parkolási matricát és az Óbuda Kártyát az elidegenítéstől számított 15 napon belül vissza kell szolgáltatni a hozzájárulás, kedvezmény kiadójának.

(22) A jogosult köteles a hozzájárulás, kedvezmény kiadójának 15 napon belül bejelenteni, amennyiben a hozzájárulásra, illetve kedvezményre való jogosultsága megszűnik, továbbá köteles a papír alapú hozzájárulást, a parkolási matricát és az Óbuda Kártyát a fent megjelölt határidőn belül a hozzájárulás, kedvezmény kiadójának visszaszolgáltatni.


15. §[53] (1) A várakozási övezetben lévő közúti várakozóhelyen várakozó a parkolójegyet, az Óbuda Kártyával megváltott kedvezményes jegyet, továbbá a várakozási- vagy a védett övezetre szóló hozzájárulást, egyéb kedvezményre jogosító papír alapú engedélyt, a gyermekszállítási tárcsát, vagy a parkolási matricát a gépjármű első szélvédőjének üvege alatt, kívülről jól látható helyen és teljes egészében olvasható módon köteles kihelyezni, felragasztani.”


6/A.[54] Ellenőrzés és szankciók


15/A. §[55] (1) A várakozási övezetekben a közúti várakozóhelyeken a Parkolási[56] Kft. jogosult a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni.

(2) A díjfizetés nélkül várakozó gépjármű üzemben tartójával szembeni szankciókról külön jogszabályok rendelkeznek.”


15/B. §[57] (1) A kerékbilincs alkalmazására külön jogszabályokban meghatározottak szerint kerülhet sor a (2)-(4) bekezdés figyelembe vételével.

(2)[58] A közterület-felügyelő által a kerékbilincselésre e rendelet alkalmazásában akkor kerülhet sor, ha a várakozó gépjármű tekintetében már kiszabott, de meg nem fizetett, 30 napnál régebbi pótdíjtartozás áll fenn.

(3) A pótdíjtartozás meg nem fizetése nem akadálya a kerékbilincs eltávolításának, ha annak a külön jogszabályokban meghatározott feltételei fennállnak.

(4) Ha a kerékbilincs eltávolítására a pótdíjtartozások rendezése nélkül kerül sor, ugyan azon a napon, ugyan azon a helyen ismételt kerékbilincselésre nem kerülhet sor.


15/C. §[59] (1) A lakossági várakozási hozzájárulás érvényességének ellenőrzése céljából az Óbudai Parkolási Kft. parkolási matricát biztosít a jogosult részére.

(2) A jogosult köteles a rendelkezésére bocsátott parkolási matricának a 15. § szerinti felragasztásával az ellenőrzést biztosítani.

(3)[60]


7. A díjbevételek felhasználása


16. § A megfizetett várakozási díjból és pótdíjból származó bevételek szolgáltatás ellátásához szükséges költséggel csökkentett része kizárólag a közterületek állapotának javítására fordítható.


17. § A megfizetett várakozási díjból és pótdíjból származó bevételeket, azok felhasználását a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tartja nyilván és gondoskodik a nyilvántartás önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint a közzétett adatok félévenkénti aktualizálásáról.


7/A.[61] Adatkezelés


17/A. §[62] (1) A Parkolási[63] Kft. a várakozási és pótdíjkövetelések érvényesítésével kapcsolatban a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott adatokat, az ott meghatározott célból és ideig kezeli.

(2)[64] A Parkolási[65] Kft. a 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott várakozási hozzájárulások és kedvezmények kiadásával kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a kérelmező előzetes és önkéntes írásbeli – elektronikus ügyintézés esetén jelölőnégyzet megjelölésével megadott - hozzájárulása alapján:

a) valamennyi kérelem tekintetében: kérelmező neve, kérelmező lakóhelye, kérelmező anyja neve, kérelmező születési helye és ideje, gépjármű gyártmánya, gépjármű kategóriája, gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (együttes tömeg), gépjármű forgalmi rendszáma, gépjármű felségjelzése, gépjármű használatának jogcíme (kivéve egészségügyi várakozási hozzájárulás, gyermekszállítási kedvezmény, háziorvosi kedvezmény, egyedi kedvezmény), meghatalmazott neve, lakcíme (amennyiben van);

b)[66] bérlő kérelme esetén: az a) pontban megjelölt adatok és a kérelmező tartózkodási helye;

c) alkalmazotti és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetében: az a) pontban megjelölt adatok és munkáltató neve, munkáltató székhelye, telephelye vagy fióktelepe, munkáltató nyilvántartási száma, munkáltató képviselőjének neve;

d) gyermekszállítási kedvezmény esetében: az a) pontban megjelölt adatok és gyermek neve, gyermek anyja neve, bölcsőde/oktatási intézmény neve és címe;

e) egészségügyi várakozási hozzájárulás esetében: az a) pontban megjelölt adatok és területi kötelezettség típusa, területi kötelezettség ellátását igazoló szerv;

f) háziorvosi kedvezmény esetében: az a) pontban megjelölt adatok és a feladatellátást végző jogi személy neve, a feladatellátást végző jogi személy székhelye, a feladatellátást végző jogi személy nyilvántartási száma, a rendelő neve és címe.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy a Parkolási[67] Kft. megállapítsa a kérelmező jogosultságát a várakozási hozzájárulásra vagy kedvezményre, illetve a jogosultság fennállása esetén biztosítsa a kérelmezett várakozási hozzájárulás és/vagy kedvezményt a jogszabály által meghatározott időtartamon belül, továbbá, hogy egyértelműen azonosítsa és megkülönböztesse a kérelmezőket, a gépjárműveket, a kérelmekben megjelölt egyéb személyeket és hogy meghatározhassa a kedvezmények területi hatályát.

(4)[68] A (2) bekezdésben meghatározott adatkezelésre a kérelmezők önkéntes adatszolgáltatása, elektronikus ügyintézés esetén a kérelmezők önkéntes adatszolgáltatása és a közhiteles járműnyilvántartásból történő adatfelvétel alapján az alábbi időtartamban kerül sor:

a) személyes ügyintézés esetén a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásától a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év végéig;

b) postai ügyintézés esetében a kérelmező által beküldött nyomtatvány és/vagy iratmásolat Parkolási[69] Kft-hez való beérkezésétől

ba) a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év végéig, amennyiben a beküldött, illetve az esetleges hiánypótlás keretében benyújtott iratok alapján a várakozási hozzájárulás vagy a kedvezmény kiadható;

bb) a hiányok pótlására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 5. munkanap végéig, amennyiben a kérelmező hiányos kérelmet nyújt be és a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telik el;

bc) a kérelem feldolgozásának a végéig, amennyiben a kérelmező által beküldött iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező nem jogosult a kérelmezett várakozási hozzájárulásra és/vagy kedvezményre;

c) elektronikus ügyintézés esetében a kérelmező által online kitöltött és beküldött kérelem Parkolási[70] Kft-hez való beérkezésétől

ca) a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év végéig, amennyiben a beküldött kérelem, illetve az esetleges hiánypótlás keretében benyújtott iratok és az online adatellenőrzések alapján a várakozási hozzájárulás vagy a kedvezmény kiadható;

cb) a hiányok pótlására nyitva álló határidő utolsó napjának végéig, amennyiben a kérelmező hiányos kérelmet nyújt be és a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telik el;

cc) a kérelem feldolgozásának a végéig, amennyiben a kérelmező által beküldött kérelem és az online adatellenőrzések alapján megállapítható, hogy a kérelmező nem jogosult a kérelmezett várakozási hozzájárulásra és/vagy kedvezményre.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a Parkolási[71] Kft. a megbízásából és javára eljáró ügyvédi iroda (ügyvéd), közjegyző, bíróság, végrehajtó vagy követeléskezeléssel üzletszerűen foglalkozó szervezet részére továbbíthatja.

(6) A 14. § (2) bekezdése szerint elektronikusan előterjesztett kérelmek esetén a Pakolási[72] Kft. a kérelmező előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján, a kérelemben közölt személyes adatok ellenőrzése és az engedélyre való jogosultság feltételeinek megállapítás céljából adatot igényel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, továbbá a közúti közlekedési járműnyilvántartásból és az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások, illetve kedvezmények nyilvántartását összekapcsolja.


8. Záró rendelkezések


18. § (1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 10-12. §, a 13-15. §-nak és a 16-17. §-nak a védett övezetre vonatkozó rendelkezései a kihirdetést követő napon lépnek hatályba.

(3) A 2. számú melléklet szerinti formanyomtatvány a 2014. január 1-jét megelőzően benyújtott igénylések esetén is alkalmazható.

(4) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.


19. § (1) Hatályát veszti a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjének szabályozásáról szóló 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet.

(2) A 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet alapján kiadott hozzájárulások és kedvezmények a hozzájáruláson feltüntetett feltételekkel és időpontig érvényesek.

[28] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 7. §

[29] Hatályon kívül helyezte: 7/2021. (II. 19.) Ör. 4. § 3. pontja

[30] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 7. §

[31] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 7. §. A 7. § (12) és (14) bekezdésre vonatkozó módosításnak az 5. díjtételű várakozási övezetre vonatkozó része hatályos: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között parkolásüzemeltetési és beruházási feladatok ellátására vonatkozóan létrejött megállapodás jelen rendelet szerinti 5. díjtételű várakozási övezetre vonatkozó módosításának elfogadásáról szóló döntését követő naptól

[32] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 7. §

[33] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 7. §

[34] Módosította: 39/2020. (VIII. 28.) Ör. 3. § (1) bekezdése

[35] Módosította: 39/2020. (VIII. 28.) Ör. 3. § (8) bekezdése. Hatályos: 2021. január 1-jétől.

[36] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 7. §

[37] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 7. §

[38] Módosította: 7/2021. (II. 19.) Ör. 3. § 1. pontja

[39] Hatályon kívül helyezte: 52/2015. (X. 13.) Ör. 14. § 5. pontja

[40] Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 12. § 1. pontja

[41] Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 12. § 1. pontja

[42] Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 9. §

[43] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 8. §

[44] Beiktatta: 39/2020. (VIII. 28.) Ör. 3. § (2) bekezdése

[45] Módosította: 39/2020. (VIII. 28.) Ör. 3. § (3) bekezdése

[46] Módosította: 39/2020. (VIII. 28.) Ör. 3. § (4) bekezdése

[47] Beiktatta: 39/2020. (VIII. 28.) Ör. 3. § (5) bekezdése

[48] Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 11. § (1) bekezdés Hatályos: 2015. július 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 15. §-át.

[49] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 9. §

[50] Módosította: 7/2021. (II. 19.) Ör. 4. § 4. pontja

[51] Módosította: 7/2021. (II. 19.) Ör. 3. § 2. pontja

[52] Hatályon kívül helyezte: 7/2021. (II. 19.) Ör. 4. § 5. pontja

[53] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 9. §

[54] Beiktatta: 2/2016. (I. 15.) Ör. 4. § (1) bekezdés. Hatályos: 2016. január 16-ától

[55] Beiktatta: 2/2016. (I. 15.) Ör. 4. § (1) bekezdés. Hatályos: 2016. január 16-ától

[56] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 12. § 4. pontja

[57] Beiktatta: 2/2016. (I. 15.) Ör. 4. § (2) bekezdés. Hatályos: 2016. február 1-jétől

[58] Módosította: 16/2018. (V. 30.) Ör. 2 §

[59] Beiktatta: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 8. §

[60] Hatályon kívül helyezte: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 5. pontja

[61] Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 13. § Hatályos: 2015. július 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 15. §-át.

[62] Módosította: 36/2016. (IX. 26.) Ör. 5. §

[63] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 12. § 4. pontja

[64] Módosította: 48/2016. (XII. 19.) Ör. 2. § (1) bekezdés

[65] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 12. § 4. pontja

[66] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 12. § 6. pontja

[67] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 12. § 4. pontja

[68] Módosította: 48/2016. (XII. 19.) Ör. 2. § (2) bekezdés

[69] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 12. § 4. pontja

[70] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 12. § 4. pontja

[71] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 12. § 4. pontja

[72] Módosította: 39/2019. (XI. 29.) Ör. 12. § 4. pontja

Mellékletek