Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 51/2018(XII.17.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2020. 08. 01

51/2018. (XII. 17.)[1] önkormányzati rendelete


a közösségi együttélés alapvető szabályairól


Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és e szabályok betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző cselekmény (a továbbiakban: helyi szabályszegés) az az e rendelet által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes Óbuda-Békásmegyer polgárainak közösségére (a továbbiakban: helyi közösség).

(2) Az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a helyi közösségre, amely magasabb szintű jogszabályban történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén élő vagy itt működő személyek jogait.


2. Jogkövetkezmények


2. § (1) A helyi szabályszegés miatt kiszabható szankció

a) figyelmeztetés,

b) helyszíni bírság,

c) közigazgatási bírság.

(2) Helyi szabályszegés miatt természetes személy esetén legfeljebb ötvenezer forint, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén legfeljebb ötszázezer forint helyszíni bírság szabható ki.

(3) Helyi szabályszegés miatt természetes személy esetén legfeljebb kétszázezer forint, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén legfeljebb kétmillió forint közigazgatási bírság szabható ki.

(4) A 14. §-ban meghatározott helyi szabályszegés esetén a (2)-(3) bekezdésben meghatározott összeg legfeljebb 60%-a szabható ki.


3. Hatáskör


3. § Helyi szabályszegés miatt Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet alkalmazásában álló közterület-felügyelő (a továbbiakban: közterület-felügyelő) helyszíni bírságot szabhat ki.

4. § A helyi szabályszegési eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására I. fokon – átruházott – önkormányzati hatósági jogkörben a jegyző jogosult.


4. Egyes eljárási kérdések


5. § A helyszíni bírságolás során a szabálysértési törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletnek

- a helyszíni bírság összegének megállapítására,

- a helyszíni bírság nyomtatvány tartalmára, kitöltésére, példányszámára, megőrzési idejére,

- az eljárás alá vont személynek átadandó dokumentumokra

vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

6. § A helyszíni bírságot a kiszabásától számított 30 napon belül, a közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

7. § A helyszíni bírságból származó bevételt elkülönítetten kell nyilvántartani.


II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályai


5. Környezetvédelmi szabályok megszegése


8. § (1) Aki

a) közterületen lévő növényzetet (különösen: bokrot, cserjét, virágot, gyepet) és a zöldfelületetek egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait megrongálja, károsítja vagy elpusztítja,

b) közterületen álló fákon reklámhordozót, vagy egyéb eszközt - kivéve az ünnepi időszakokban a parkfenntartóval egyeztetett díszkivilágítást – elhelyez, rögzít,

c) közterületen álló fát megrongál vagy megcsonkít,

helyi szabályszegést követ el.

(2) Az az ingatlan felett rendelkezni jogosult, aki az ingatlan és az ingatlan előtti területrész, járdaszakasz gyommentesítéséről nem gondoskodik, helyi szabályszegést követ el.


6. Zajvédelmi szabályok megszegése


9. § (1) Aki kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet (különösen belső égésű motoros fűnyírás vagy fakivágás, kerti traktor működtetése)

a) munkanapokon és szombaton 20.00 óra és 08.00 óra

b) vasárnap és ünnepnapokon 00.00-24.00 óra

közötti időszakban végez, helyi szabályszegést követ el.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni közszolgáltatással összefüggő tevékenység esetén, amennyiben azt a munka jellege szakmai szempontból indokolttá teszi.


7. Köztisztasági szabályok megszegése


10. § (1) Az az ingatlan felett rendelkezni jogosult, aki az ingatlan és az ingatlan előtti területrész, járdaszakasz tisztításáról, hó- és síkosság-mentesítéséről, pormentesítéséről (a továbbiakban: tisztán tartás) nem gondoskodik, helyi szabályszegést követ el.

(2)[2] Az az ingatlan felett rendelkezni jogosult, aki – használó vagy bérlő esetén a tulajdonossal kötött eltérő megállapodás hiányában – az üzlet vagy vendéglátóhely előtti területrész, járdaszakasz vagy egyéb a tevékenység végzéséhez használt terület tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és az ott keletkező hulladék eltávolításáról a nyitvatartási időben nem gondoskodik, valamint – a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezettel való egyeztetés után – a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá rendszeres ürítéséről és tisztántartásáról nem gondoskodik, helyi szabályszegést követ el.


8. Nem gépjárművek közlekedésére rendelt területek használatára vonatkozó szabályok megszegése


11. § (1) Aki gépi meghajtású járművel vagy ezek pótkocsijával nem járművek közlekedésére rendelt területre függetlenül annak burkolatától (különösen: az úttesttől vagy járdától kiemelt szegéllyel, oszlopokkal, növényzettel, útburkolati jellel, utcabútorokkal vagy más látható módon elválasztott terület,  továbbá az a díszburkolattal ellátott terület, ami gyalogosok közlekedésére szolgál) engedély nélkül ráhajt vagy azon várakozik, helyi szabályszegést követ el.


9. Közlekedési szabályok megszegése


12. § (1) Aki a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművel (díj ellenében végzett közúti árutovábbításhoz, a saját számlás áruszállításhoz, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz és a saját számlás személyszállításhoz használt jármű) közúton vagy más közterületen 7 órát meghaladóan várakozik, helyi szabályszegést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell a díj ellenében közúti árutovábbítási tevékenységet végző minden olyan tehergépjárműre is, amelynek a megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát nem haladja meg.


10. [3]


13. §[4]


11. Önkormányzati jelképek és önkormányzati szimbólum, valamint Budapest Főváros III. kerületre utaló elnevezés használatára vonatkozó szabályok megszegése[5]


14. § (1)[6] Aki Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzati jelképekről, valamint Budapest Főváros III. kerületre utaló elnevezés felvételéről és használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott jelképeket, szimbólumot, III. kerületre utaló elnevezést engedély nélkül vagy engedélytől eltérően használ, helyi szabályszegést követ el.


12. Meghatározott járművel való közlekedés tilalmára vonatkozó szabályok megszegése


15. § (1) Aki kettőnél több ember által hajtható, olyan járművet, amelyen szeszes italt fogyasztanak (különösen: sörbicikli)

a) hajt vagy

b) haladásához segítséget nyújt,

helyi szabályszegést követ el.

(2) Az az (1) bekezdés szerinti eszközöket a III. kerület közigazgatási területén üzlethelyiséggel vagy találkozási ponttal rendelkező kölcsönző vagy bérbeadó természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: cég), aki vagy amely az eszköz használóit a használat előtt írásban, bizonyítható módon nem tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti tilalomról, üzlethelyiséggel rendelkező cég esetében a tájékoztatást az üzlethelyiségben jól látható helyen nem függeszti ki, helyi szabályszegést követ el.


13. Közterület használatának korlátozására vonatkozó szabályok megszegése[7]


15/A. §[8] (1) Aki a közforgalom elől hivatalosan elzárt közterületre engedély nélkül belép, helyi szabályszegést követ el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyi szabályszegés tekintetében első esetben figyelmeztetést kell alkalmazni.


III. Fejezet

Záró rendelkezések


16. § Jelen rendelet 2019. január 15. napján lép hatályba. Jelen rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

17. § Jelen rendeletben meghatározott helyi szabályszegés miatt a rendelet hatályba lépését követő három hónapig helyszíni bírság és közigazgatási bírság nem szabható ki, csak a figyelmeztetés alkalmazható, és tájékoztatást kell adni arról, hogy az adott cselekmény 2019. április 15-étől már bírsággal is sújtható.

18. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 30/2018. (VII. 12.) önkormányzati rendelet.[1]

elfogadva: 2018. december 14.

[2]

módosította: 18/2020. (III. 27.) Ör. 1. §

[3]

hatályon kívül helyezte: 16/2019. (IV. 2.) Ör. 1. §

[4]

hatályon kívül helyezte: 16/2019. (IV. 2.) Ör. 1. §

[5]

módosította: 32/2020. (VII. 2.) Ör. 13. §

[6]

módosította: 32/2020. (VII. 2.) Ör. 13. §

[7]

beiktatta: 18/2020. (III. 27.) Ör. 2. §

[8]

beiktatta: 18/2020. (III. 27.) Ör. 2. §