Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Belváros - Lipótváros, Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról

Hatályos: 2023. 03. 03

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Belváros - Lipótváros, Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról

2023.03.03.

Belváros-Lipótváros, Budapest, Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Rész

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra, továbbá azokra - a tulajdonosi döntésre jogosult által kijelölt- nem lakás célú helyiségekre terjed ki, ahol a bérlő vállalja a bérbeadást szabályozó önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a helyiség lakássá történő átalakítását.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) A rendelet alkalmazása során az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendeletben (továbbiakban: a bérbeadást szabályozó önkormányzati rendelet) foglaltaknak megfelelően a Polgármestert kell bérbeadónak tekinteni, még abban az esetben is, ha a bérbeadásról más döntött.

(2) A bérlő a lakbért a lakás (a lakás helyiségei) teljes alapterületének használatáért köteles fizetni. A bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakáshoz tartozó helyiségeket és területeket, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket külön térítés nélkül jogosultak használni, kivéve, ha e rendelet más szabályt tartalmaz.

(3) A társbérletben használt lakások esetében a lakbért az egyes társbérlők között megosztva - kell megállapítani.

A társbérleti lakásrészek alapterületének megállapításánál:
a) az egyes társbérlők által kizárólagosan használt helyiségek teljes területét, továbbá
b) a közösen használt helyiségek területét az egyes társbérlők által kizárólagosan használt helyiségek területének a lakás teljes területéhez viszonyított arányában kell számításba venni.
(4) A rendeletben meghatározott lakbérek adómentesek. A kapcsolódó (közvetített) szolgáltatások értékei nettó értékek, melyet a mindenkori Áfa összege terhel.

II. Rész

A lakbérek mértéke

3. § (1) Szociális lakásbérlet esetén a lakás alapterülete és minősége (komfortfokozata) után növelő illetve csökkentő tényezőkkel nem rendelkező lakás havi alaplakbére:

a) összkomfortos lakás esetén: 212,- Ft/négyzetméter

b) komfortos lakás esetén: 171,- Ft/négyzetméter

c) félkomfortos lakás esetén: 84,- Ft/négyzetméter

d) komfort nélküli lakás esetén: 65,- Ft/négyzetméter

e) szükséglakás esetén: 49,- Ft/négyzetméter.

(2) A szociális lakásbérletre jogosultak körét a bérbeadást szabályozó önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) A lakásbérleti szerződésben a szociális alaplakbért úgy kell meghatározni, hogy az (1) bekezdésben alaplakbérként meghatározott összeg a Képviselő-testület döntésétől függően évenként a KSH által előző évre meghatározott szolgáltatói árindex mértékével emelkedhet.

Kedvezményes lakbér

4. § (1) A kedvezményes lakbér I. mértéke a lakás alapterülete és minősége (komfortfokozata) után

összkomfortos lakás esetén: 400,-Ft/négyzetméter/hó
komfortos lakás esetén: 330,-Ft/négyzetméter/hó
a) 1 amennyiben a bérlő és a vele együtt lakók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a négyszeresét, egyedül élő kérelmező esetében a négy és félszeresét, vagy
b) 2 a kérelmező és a vele együtt lakók vagyonának együttes forgalmi értéke nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450-szeresét, egyedül élő kérelmező esetében 400-szorosát.
(2) A kedvezményes II. lakbér mértéke a lakás alapterülete és minősége (komfortfokozata) után
összkomfortos lakás esetén: 550,-Ft/négyzetméter/hó
komfortos lakás esetén: 480,-Ft/négyzetméter/hó
a) 3 amennyiben a bérlő és a vele együtt lakók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének ötszörösét, egyedül élő kérelmező esetében öt és félszeresét, vagy
b) 4 a kérelmező és a vele együtt lakók vagyonának együttes forgalmi értéke nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500-szorosát, egyedül élő kérelmező esetében 450-szeresét.
(3) Azon lakások tekintetében, amelyeknél a lakás minősége (komfortfokozata) az (1) és (2) bekezdésben megjelöltektől eltér, a komfortos lakás esetében megállapított lakbér fizetendő.

Piaci lakbér

5. § (1) A piaci bérletként bérbe adott lakások esetében a lakbér mértéke a lakás alapterülete és minősége (komfortfokozata) alapján

összkomfortos lakás esetén: 800,-Ft/négyzetméter/hó
komfortos lakás esetén: 700,-Ft/négyzetméter/hó.
(2) Ha bérbeadást szabályozó önkormányzati rendelet a bérbeadás feltételeként a jövedelmi viszonyokhoz igazodó lakbér megfizetését írja elő és a bérlő és a vele együtt lakók egy főre jutó havi nettó jövedelme vagy vagyona eléri vagy meghaladja a 4. § (2) bekezdésében meghatározott összeget, a lakás bérleti díja ez esetben a (1) bekezdésben meghatározott piaci lakbér.
(3) Piaci alapon történő bérbeadás esetén a bérleti díj csökkentésére a bérbeadás időpontjától számított 5 éven belül csak méltányosságból a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) Azon lakások tekintetében, amelyeknél a lakás minősége (komfortfokozata) az (1) bekezdésben megjelöltektől eltér, a komfortos lakás esetében megállapított lakbér fizetendő.

Költségelvű lakbér

6. § (1) A költségelvű lakbért minden évben felül kell vizsgálni és újra meg kell határozni. A költségelvű lakbér mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Költségelvű lakások esetében a lakbérhátralék rendezése érdekében méltányosságból, kérelemre az Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság döntése alapján legfeljebb 5 év kamatmentes részletfizetés engedélyezhető. A részletfizetésről szóló megállapodást közjegyzői okiratba kell foglalni.

7. § (1) A Képviselő-testület a tárgyév március 31. napjáig meghatározza a bérbeadási módok szerinti lakbérek május 1-jétől érvényes mértékét.

(2) Valamennyi bérleti szerződésnek tartalmaznia kell azt a kikötést, hogy a jelen rendelet szerint meghatározott és a szerződésben rögzített bérleti díj a Képviselő-testület döntésétől függően minden év május 1-én emelkedhet a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett szolgáltatói árindex mértékével.

A lakbér mértékét növelő tényezők

8. § A lakás fekvése szerint 20%-kal növelni kell annak a lakásnak a lakbérét, melynek legalább 1 lakószobája Dunára néző ablakkal rendelkezik.

A lakbér mértékét csökkentő tényezők

9. § (1) A bérlő kérelmére - a lakás épületeken belüli fekvését figyelembe véve - a lakbér mértékét csökkenteni kell

a) 10%-kal, amennyiben a lakás az alagsorban (a lakószoba padlószintje legalább 15 cm-rel, de a belmagasság 2/3-át meg nem haladó mértékben a terepszint alatt), illetve felvonó nélküli lakóépület IV. vagy ennél magasabb emeletén van,

b) 5%-kal, amennyiben a lakás három- vagy ennél többemeletes lakóépület földszintjén van és valamennyi lakószoba ablaka az épület zárt udvarára néz.

(2) Ha a lakás, épület műszaki állapota különösen kedvezőtlen (pl.: a lakás, épület aládúcolt, egészségre ártalmas, nedves) e helyzet fennállásának időtartamára a bérlő a megállapított lakbér mérséklését kérheti. A kérelem elbírálása a bérbeadó jogköre.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti mérséklés mértéke együttesen az 50%-ot nem haladhatja meg.

(4) A társbérleti lakásrészt az egész lakás fűtési módja, melegvízellátása és közművesítettsége, valamint a társbérlő által kizárólagosan és a más társbérlőkkel közösen használt (főző- és egészségügyi) helyiségek figyelembevételével megállapítható komfortfokozatnál eggyel alacsonyabb komfortfokozatúnak, legalább azonban komfort nélkülinek kell tekinteni.

(5) Ha a társbérleti lakásrészhez főzőhelyiség használata nem biztosított, a lakásrészt ilyen esetben is komfort nélkülinek kell tekinteni.

(6) A Képviselő-testület egyedi méltányosságból dönthet a lakbér elengedéséről amennyiben a megsemmisült, vagy életveszélyessé vált lakás tulajdonosát, vagy bérlőjét helyezi el.

(7) Azon önkormányzati tulajdonú lakások esetében, ahol a lakás kialakítást 1989. január 1-ét megelőzően a jelenlegi bérlő végezte el, de erről a szerződéses felek írásban nem állapodtak meg, a lakbért a Polgármester egyedi döntése alapján a lakás jelenlegi komfortfokozata alapján a 3. § szerint kell megállapítani, a lakbérmérték 11. § szerinti évenkénti felülvizsgálata nélkül.

A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díjai.

10. § A vízcsatornadíj mértékét, és a háztartási szemétszállítás díját a hatályos jogszabályok előírásai alapján kell megállapítani, felvonóval rendelkező épületek esetén pedig a földszinti lakásbérlemények bérlőit kivéve lakásokként 265.-Ft/hó felvonó használati díjat kell a bérlőnek fizetnie.

A lakbér felülvizsgálata

11. § (1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló lakásokra fizetendő bérleti, illetve használati díjat a bérlők, illetve a lakáshasználók jövedelmi és vagyoni viszonyai figyelembevételével - e rendeletben szabályozottan - állapítja meg. Az Önkormányzat a bérleti díjakat előre meghatározott időpontban, lehetőség szerint minden harmadik évben vizsgálja felül, a felülvizsgálat adott év május 15. napjáig történik. A felülvizsgálat alapján megállapított lakbért (használati díjat) adott év július 1-től kötelesek a bérlők (használók) megfizetni.

(2) A lakbér-felülvizsgálat évében február 28-ig (szökőévben február 29-ig) az önkormányzati bérlakás bérlője, használója köteles benyújtani az Önkormányzat illetékes osztálya részére az erre a célra rendszeresített formanyomtatványhoz csatolva a lakásban lakók jövedelmi igazolását, vagyonnyilatkozatát.

(3) Azok a bérlők és lakáshasználók, akik a bérbeadást szabályozó önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében szabályozott feltételeknek nem felelnek meg, lakásukat jövedelmi és vagyoni helyzetüknek megfelelő - e rendeletben szabályozott - bérleti, illetve használati díj fizetése mellett bérelhetik. Azon bérlők és lakáshasználók, akik a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat határidőben nem nyújtják be az 5. § (1) bekezdése szerinti piaci lakbér fizetésére kötelezettek.

(4) Aki a (2) bekezdésben megállapított határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelemről a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 15 napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak.

(5) A bérlő és lakáshasználó köteles a jogosultságát érintő jövedelmi és vagyoni körülményeiben bekövetkezett változást 15 napon belül az Önkormányzat illetékes osztályának bejelenteni.

(6) A lakbér-felülvizsgálatot nem kell alkalmazni

a) a méltányosságból szociális alapon, határozott időre bérbe adott lakások bérlői,

b) a költségelvű lakások bérlői,

c) piaci alapon bérbe adott lakások bérlői, akik piaci lakbért fizetnek,

d) a nyugdíjasházi bérlemények bérlői,

e) a házfelügyelői munkakörhöz kötött szolgálati lakások bérlői, használói,

f) a műterem lakások bérlői tekintetében.

(7) Egyedi méltányosságra okot adó körülmény esetén a megállapított bérleti díj legfeljebb egy kategóriával történő csökkentéséről a bérlő egyedi kérelme alapján az Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság dönt. Egyedi méltányosságra okot adó körülménynek minősül, amennyiben kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy a kiszabott bérleti (használati) díj megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

(8) A műterem lakások bérlői esetén a megállapított bérleti díj a lakás után fizetendő mindenkori közös költsége összegének 1,1-szerese.

A lakbér mértékének megállapítása

12. § Ha a bérleti szerződés a rendelet hatálybalépése után jön létre, a bérlő által fizetendő lakbért a rendelet alapján kell meghatározni.

III. Rész

A lakbértámogatás

13. § Önkormányzati lakbértámogatásra jogosultak az Önkormányzat tulajdonában álló szociális alapon bérbeadott lakások bérlői - illetőleg bérlőtársai önállóan is a rájuk eső lakbérmértéket illetően - az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a)5 A lakásokban együtt lakó személyek egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelme a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladta meg a szociális vetítési alap összegének két és félszeresét, egyedülálló esetében háromszorosát.

b)6 A lakásban együtt lakó személyek nem rendelkeznek olyan, forgalomképes ingó vagy ingatlan vagyonnal, melynek együttes forgalmi értéke meghaladja a szociális vetítési alap összegének 300 szorosát.

c) A lakbértámogatás esetében az elismert lakásnagyság:

- ha a háztartásban egy vagy két személy lakik: 75 nm
- ha a háztartásban három személy lakik: 90 nm
- ha a háztartásban négy személy lakik: 100 nm
- ha négynél több személy lakik a háztartásban, minden további személy után 10 nm

A támogatást kizáró feltételek

14. § A 13. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén sem biztosítható támogatás annak a kérelmezőnek aki:

a) lakását részben vagy egészben albérlet, ágybérlet útján vagy más módon hasznosítja,

b) a támogatás iránti kérelmében olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt jelentene,

c) akinek lakbértartozása van.

A támogatás mértéke

15. § (1)7 A jogosultsági feltételek fennállása esetén a lakásban együtt lakó személyek egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző hónapban a szociális vetítési alap összegének kétszerese, egyedülálló esetében két és félszerese alatt van, a lakbértámogatás mértéke a mindenkori szociális alaplakbér 20%-a.

(2)8 A jogosultsági feltételek fennállása esetén a lakásban együtt lakó személyek egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző hónapban a szociális vetítési alap összegének két és félszerese, egyedülálló esetében háromszorosa alatt van, a lakbértámogatás mértéke a mindenkori szociális alaplakbér 10%-a.

A támogatás iránti kérelem elbírálása, folyósítása

16. § (1) A támogatás folyósítására vonatkozó bérbeadói nyilatkozatban ki kell kötni a támogatás összegének a Ptk.-ban magánszemélyek pénztartozásainak esetére megállapítható kamataival történő együttes visszafizetését abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy kizáró ok áll fenn.

(2) A támogatás folyósítására az indokolatlan pénzforgalom elkerülése érdekében nem a kérelmező részére való átutalással kerül sor, hanem a lakbérbeszerzéssel megbízott szerv részére küldött értesítéssel, mely alapján a bérlő által ténylegesen fizetendő lakbér összege a támogatással csökkentett mértékben kerül megállapításra.

(3) A lakbértámogatási kérelem benyújtási határideje az adott év november 30-a. A támogatás következő év január 1-től december 31-ig kerül megállapításra. A határidőn túl benyújtott kérelmeknél, kedvező elbírálás esetén, a támogatás a benyújtást követő második hónaptól biztosítható.

Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hatályon kívül helyező rendelkezések

18. §9

1. melléklet a 32/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségelvű lakbérek nettó mértéke

I. Bérlemény címe

II. Költségelvű lakbér mértéke (Ft/m2/hó)

1.

Bp. V. Arany János u. 29. I. em. 1.

347

2.

Bp. V. Arany János u. 29. I. em. 2.

347

3.

Bp. V. Arany János u. 29. I. em. 3.

347

4.

Bp. V. Arany János u. 29. I. em. 4.

520

5.

Bp. V. Arany János u. 29. I. em. 5.

520

6.

Bp. V. Arany János u. 29. I. em. 6.

520

7.

Bp. V: Bajcsy-Zsilinszky u. 72. II. 9/d.

607

8.

Bp. V: Bajcsy-Zsilinszky u. 72. II. 9/e.

607

9.

Bp. V: Bajcsy-Zsilinszky u. 72. II. 9/c.

694

10.

Bp. V. Báthori u. 5. III. em. 8.

694

11.

Bp. V. Báthori u. 5. III. em. 9.

700

12.

Bp. V. Báthori u. 5. III. em. 10.

694

13.

Bp. V. Báthori u. 5. III. em. 11.

607

14.

Bp. V. Báthori u. 5. III. em. 12.

433

15.

Bp. V. Báthori u. 5. III. em. 13.

433

16.

Bp. V. Báthori u. 5. IV. em. 14.

433

17.

Bp. V. Báthori u. 5. IV. em. 15.

363

18.

Bp. V. Báthori u. 5. IV. em. 16.

694

19.

Bp. V. Báthori u. 5. IV. em. 17.

700

20.

Bp. V. Báthori u. 5. IV. em. 18.

433

21.

Bp. V. Báthori u. 5. IV. em. 19.

694

22.

Bp. V. Báthori u. 5. IV. em. 20.

694

23.

Bp. V. Garibaldi u. 3. IV. em. 1.

278

24.

Bp. V. Garibaldi u. 3. IV. em. 2.

933

25.

Bp. V. Garibaldi u. 3. IV. em. 3.

784

26.

Bp. V. Garibaldi u. 3. IV. em. 4.

713

27.

Bp. V. Október 6. u. 8. I. em. 1.

560

28.

Bp. V. Október 6. u. 8. I. em. 2.

466

29.

Bp. V. Október 6. u. 8. I. em. 3.

513

30.

Bp. V. Október 6. u. 8. I. em. 4.

513

31.

Bp. V. Sas u. 3. I. em. 1.

657

32.

Bp. V. Sas u. 3. I. em. 2.

740

33.

Bp. V. Sas u. 3. I. em. 3.

657

34.

Bp. V. Sas u. 3. I. em. 4.

493

35.

Bp. V. Sas u. 3. I. em. 5.

493

36.

Bp. V. Sas u. 3. I. em. 6.

493

37.

Bp. V. Sas u. 3. II. em. 1.

657

38.

Bp. V. Sas u. 3. II. em. 2/a.

657

39.

Bp. V. Sas u. 3. II. em. 3.

493

40.

Bp. V. Sas u. 3. II. em. 4.

493

1

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § a). Lásd: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. §.

2

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § b). Lásd: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. §.

3

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § c). Lásd: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. §.

4

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § d). Lásd: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. §.

5

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § e). Lásd: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. §.

6

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § f). Lásd: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. §.

7

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § g). Lásd: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. §.

8

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § h). Lásd: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. §.

9

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján. Hatálytalan: 2020. XII. 19-től.