Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 10. 19

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2023.10.19.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a képviselő-testület bizottságaira, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat gazdasági társaságainak önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot ellátó és önkormányzati tulajdonban álló jogi személy;

2. költségvetési szerv: az önkormányzat által alapított és irányított, közfeladat ellátására létrejött jogi személy, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal).

3. Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 44.707.175.113 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a költségvetési bevételek főösszege 28.946.614.883 Ft,

b) a költségvetési kiadások főösszege 42.272.786.985 Ft,

c) a költségvetési hiány összege -13.326.172.102 Ft.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 14.688.661.200 Ft összegben az alábbiak szerint:

a) működési célú költségvetési maradvány 8.938.817.609 Ft,

b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.749.843.591 Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 1.362.489.098 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 1.230.133.535 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételével csökkentett 132.355.563 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a költségvetés Általános tartaléka 195.953.745 Ft,

b) a céltartalék összege 1.485.107.833 Ft, melyből a működési céltartalék 931.590.435 Ft, a felhalmozási céltartalék 553.517.398 Ft.

4. § (1) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) E rendelet

1. az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet,
2. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
3. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
4. az önkormányzati feladatok és a projektek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, a hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, az önkormányzat intézményei kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként és ezek összesített - a költségvetési szervek irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése utáni - főösszegeit, az 5. melléklet,
5. az önkormányzat és a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 6. melléklet,
6. a pénzeszközátvételek és a támogatások, valamint a kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 7. melléklet,
7. a pénzeszközátadás és a támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 8. melléklet,
8. a működési és felhalmozási céltartalékokat a 9. melléklet,
9. az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 10. melléklet,
10. az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 11. melléklet,
11. az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet,
12. az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,
13. az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 14. melléklet,
14. az európai uniós, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 15. melléklet
szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban, valamint a képviselő-testületi és bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, úgy az azok terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok a bevételek csökkenésével arányosan nem teljesíthetőek. A tervezett bevételek elmaradása esetén az önkormányzati finanszírozás, támogatás módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok csökkentéséről, törléséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

6. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(3) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (5a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület jogosult dönteni.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a rendelet 5. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.

(6) A 12. § (1) és (5)-(6), a 13. § (1)-(3) és (5)-(6), valamint a 14. § (1)–(7) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozottak szerinti költségvetésirendelet-módosítások során átvezetésre kerülnek.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(8) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(9) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

7. § (1) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha annak pénzügyi teljesítése a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a maradvány felhasználásáról.

(3) A jóváhagyott maradványból a feladattal terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 46. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetőek. A fel nem használt előirányzatot az önkormányzat a 2022. évi zárszámadásról szóló döntést követő költségvetési rendelet-módosítás keretében elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

8. § (1)2 A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 2023. február 28. napjáig 60.000 Ft-ban, 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig 65.000 Ft-ban, 2023. szeptember 1. napjától 72.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2023. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

(3) A költségvetési szervnél jutalmazásra a 2023. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

9. § Az önkormányzat a szociális ellátások kiadásait a helyi iparűzési adóból származó bevételeiből finanszírozza.

10. § (1) Év közben az önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

(2) A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet-tervezetet.

11. § (1) Az európai uniós, illetve a központi költségvetési támogatással, valamint egyéb támogatással megvalósuló projektek esetében a támogatás terhére kizárólag a támogatási szerződésben, támogatói okiratban rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetőek.

(2) A költségvetési szervek, valamint a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaságok az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot.

(3) Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely önrészt nem igényel és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptevékenység ellátására irányul. A pályázat benyújtásával költségvetési éven túli kötelezettségvállalás nem vállalható.

(4) Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő, illetve éven túli kötelezettségvállalást keletkeztető pályázatok esetében a pályázat benyújtásáról szóló döntés a képviselő-testület hatásköre.

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

12. § (1)3 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek,

b) a Frakciókeret céltartalék,

c) a Likviditási céltartalék,

d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,

e) a Közüzemi kiadások céltartaléka,

f) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz,

g) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz,

h) a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék,

i) Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 összeg,

j) Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 összeg,

k) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg, valamint

l) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg

felhasználására.

(2)4 Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A képviselő-testület Likviditási céltartalékot különít el a költségvetési működési kiadások évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására, valamint az esetlegesen nem teljesülő bevételek kompenzálására. Az (1) bekezdésben felsorolt tartalékok terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskör gyakorlása a döntéstől a kötelezettségvállalásig tartó folyamatot foglalja magában, ideértve a szerződés módosítását és megszüntetését is.

(4) Az alpolgármesteri keret kizárólag a tisztség ellátásához kapcsolódó, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenységek díjazására, önkormányzati feladatok finanszírozására, továbbá az önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatás nyújtására használható fel.

(5) A Frakciókeret céltartalék a képviselőcsoportot (a továbbiakban: frakció) alkotó önkormányzati képviselők a kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások személyi és dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet, melynek legfeljebb 50%-a fordítható külső megbízási díjként személyi kiadásokra. A céltartalék összege a frakciókat alkotó képviselők száma alapján 150.000 Ft/fő/hó összegben kerül meghatározásra, mely keretösszeget csökkenti a frakció vezetője által előző évben javasolt és jóváhagyott kötelezettségvállalások éves összege. A Frakciókeret céltartalék terhére a Momentum-Párbeszéd frakció 1.674.000 Ft, a Józsefváros Jövőjéért frakció 6.942.600 Ft, a Fidesz-KDNP frakció 12.600.000 Ft összeg felhasználására jogosult. Ezen összeg felhasználására a frakció vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A frakció vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről a teljesítésigazolás kiállításához köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.

(6)5 A képviselő-testület felhatalmazza képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt

a) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret,

b) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret,

c) a Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret felhasználására.

(7) A polgármester és a bizottság az (1) és a (6) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben alapítvány részére nyújtott támogatás, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(8) A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére nyújtandó pályázati támogatások esetén a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázat eredményéről szóló döntés határideje a tárgyév november 30. napja, a döntés alapján a szerződéskötés határideje a tárgyév december 31. napja.

(9) Alapítvány részére nyújtandó támogatásról az (1) és a (6) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére a polgármester és a bizottság javaslatára a képviselő-testület jogosult dönteni.

(10) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendelet-módosítás keretében tájékoztatja.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 12. § (1) és (6) bekezdésében felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(3) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást, valamint előirányzat-módosítást hajthat végre, így különösen

1. az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,

2. a feladatellátás csökkenése miatt,

3. év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,

4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,

5. továbbszámlázott bevételekhez tartozó kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,

6. azon többletbevételek esetén, amelyekhez konkrét kiadási kötelezettség társul,

7. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,

8. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,

9. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,

10. jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10.000.000 Ft összegig.

(4) A (3) bekezdés 10. pontja szerinti, az eredetileg jóváhagyott előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe még be nem épített, a 2022. évi előirányzatok terhére vállalt, 2023. évre áthúzódó kötelezettségekre az előző évi maradvány-felhasználás megemelésével a szükséges kiadási előirányzatokat biztosítsa, és ezzel a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.

(7) Az (1)–(3) és (5)–(6) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.

(8) Az Alaptörvény 53.. cikke szerinti veszélyhelyzet esetén a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, az egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

7. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

14. § (1) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 34/A. §-a, 34/B. §-a, 35. § (10) bekezdése, 36. § (2) és (3) bekezdése, 42. §-a, 43. § (2) és (3) bekezdése és 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)–(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások nem eredményezhetnek támogatási többletigényt a 2023. évben és az azt követő években.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli - az (5) és (6) bekezdésben foglalt bevételeket ide nem értve -, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. Ezen összeghatár fölött a többletbevétel kizárólag a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(5) A költségvetési szervek a továbbszámlázott bevételek esetén a kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatokkal azonos összegben, egyidejűleg, saját hatáskörben módosíthatják.

(6) A költségvetési szervek azon többletbevételek esetén, melyekhez konkrét kiadási kötelezettség kapcsolódik, a polgármester előzetes tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosultak módosítani a bevételi-kiadási előirányzataikat.

(7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra jogosult.

(8) Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(9) A költségvetési szervek kötelesek az önkormányzat részére a saját hatáskörben elvégzett, valamint az irányítószervi jóváhagyást igénylő előirányzat átcsoportosításaikat és módosításaikat az előirányzat-változtatás szükségességének időpontjában megküldeni.

(10) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait, amelyek kötött felhasználású előirányzatok, elszámolási kötelezettség terheli:

1. az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai,

2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai,

3. céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai,

4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai,

5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,

6. közüzemi díjak kiadási előirányzatai,

7. karbantartási feladatok kiadási előirányzatai,

8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai,

9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,

10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,

11. az 1–10. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(11) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(12) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(13) A maradvány elszámolása során a költségvetési szervek maradványából elvonásra kerül

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,

2. a végleges feladatelmaradás miatt megmaradt összeg,

3. a központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,

4. a személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,

5. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,

6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,

7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(14) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra a költségvetési szerv maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(15) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét szabálytalanul használja fel, melynek következtében annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

8. Pénzellátás, pénzintézeti kapcsolatok

15. § (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, melynek alapján a tárgyhavi finanszírozási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. A havi finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

9. Vegyes rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi tételek kifizetése esetén kerülhet sor:

1. a személyi jellegű kiadások körében:

a) a K1101 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett illetményelőleg,

b) a K1109 rovaton elszámolt munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítések,

c) a K1110 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett egyéb költségtérítések,

d) a K1112 rovaton elszámolt foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatások, segélyek,

e) a K12 rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások 200.000 Ft értékhatárig,

f) a K11 rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben,

g) a K4 ellátottak pénzbeli juttatásai,

2. a dologi kiadások körében:

a) a K31 rovatcsoporton elszámolt szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok,

b) a K33 rovatcsoporton elszámolt karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,

c) a K34 rovatcsoporton elszámolt kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások,

d) a K355 rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások,

e) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

3. a felhalmozási kiadások körében:

a) a K6 rovaton elszámolt kis értékű - maximum 200.000 Ft egyedi értékhatárig – informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, valamint

b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67 beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.

(2) A készpénzben történő kifizetések teljesítése esetén figyelembe kell venni az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárt és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tételek a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetőek készpénzben.

17. § (1) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít, melyről negyedévente a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot a polgármesternek tájékoztatnia kell.

(2) A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni.

18. § A Józsefváros Kártya 2023. évi díja 0 Ft.

10. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2023. január 1-én lép hatályba.

20. §6 E rendelet hatályba lépését megelőzően a Parkolás megváltás felhalmozási jellegű címzett céltartalékba befolyt bevétel az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek fejlesztésére fordítható.

1

A 3. § a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

2

A 8. § (1) bekezdése a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

3

A 12. § (1) bekezdése a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 12. § (2) bekezdése a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 12. § (6) bekezdése a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 20. §-t a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

7

Az 1. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 12. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 13. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 14. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 15. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.