Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2018 (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről

Hatályos: 2023. 12. 01- 2024. 03. 08

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2018 (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről

2023.12.01.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános és értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék területén fás szárú növények védelme és megőrzése, valamint rongálásának és pusztításának megakadályozása, vagy a bekövetkezett károsodás csökkentése.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Cserje: alapvetően rövid törzsből, vagy tőből elágazó fás szárú növény

2. Cserjepótlási egységár: az előző naptári évben, közterületen elültetett cserjefelület 1 m2-re eső, ültetési költséggel együtt számított átlagára

3. Cserjepótlási díj: egységár a szükséges pótlás m2-ével

4. Előnevelt fa: többször iskolázott, legalább 5 cm törzsátmérőjű lombos fa, vagy legalább 3 cm törzsátmérőjű fává növő örökzöld

5. Fa: egy vagy több törzsű fás szárú növény, egyértelmű csúcsdominanciájával rendelkező központi hajtásából nőnek ki a fő ágai (lombhullató és örökzöld fa, bokorfa)

6. Fakivágás: a fa végleges eltávolítása

7. Fakivágási terv: szakértői nyilvántartásban szereplő, illetve tervezési jogosultsággal rendelkező szaktervező által készített szöveges és rajzi munkarészből álló dokumentum. A rajzi munkarész tartalmazza a hivatalos helyszínrajzon a kivágandó, illetve a védelmet igénylő fa pontos elhelyezkedését, indokolt esetben a szomszédos növényzet (fák, cserjék) ábrázolását. A szöveges munkarész tartalmazza a műszaki leírást a kivágandó, illetve védelemre szoruló fák értékeléséről, a kivágás indokoltságáról (fafaj, méret egészségi állapot, termőhelyi viszonyok), valamint a védelem módjáról (kalodázás fajtája stb.) és időtartamáról.

8. Fapótlási egységár: az előző naptári évben, közterületen elültetett fák ültetési költséggel együtt számított átlagára

9. Fapótlási díj: az egységár és a szükséges fapótlás darabszámának szorzata

10. Fás szárú növény: fa és cserje együttes megnevezése

11. Gyümölcsfa: emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő, alapvetően gyümölcséért termesztett és gondozott fa, a 4. számú mellékletben megjelölt lista szerint

12. Jelentős mértékű metszés és rongálás: a fa bármely részének (lombkorona, törzs, gyökérzet) olyan mértékű visszavágása, metszése vagy rongálása, amely a fa további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, vagy ellehetetleníti a fajra jellemző habitus kialakulását, illetve a fa pusztulásához vezet

13. Közterület: állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület és/vagy amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván

14. Kertépítészeti terv (fapótlás alátámasztása): tervezési jogosultsággal rendelkező szaktervező által készített szöveges és rajzi munkarészből álló, 1:200 vagy 1:250 méretarányban készülő terv, amelynek tartalmi követelményei az alábbiak: számítás a fapótlás mértékének meghatározásához, javaslat a pótlás megvalósításához (ajánlott telepítési hely, fafaj), valamint a tervezett növényzet térbeli elrendezéséhez kertrendezési javaslat, amely bemutatja a kerti tereket és azok épített és természeti elemeit.

15. Kertészeti szakvélemény: faápoló és favizsgáló szakmérnök, vagy minősített favizsgáló által elkészített dokumentum, mely kiterjed a vizsgált fák korára, méretére, fajára, térbeli elhelyezkedésére, részletes egészségi állapotára, emellett a javaslatot tartalmaz a fa fenntartásával, megóvásával vagy kivágásával kapcsolatban, mindezt fotókkal dokumentálva, alátámasztva.

16. Kiszáradt fa: a fa a vegetációs időszak során nem rendelkezik élő lombozattal

17. Magánterület: minden olyan ingatlan, amely nem közterület

18. Megtartandó fasor, fa: az 1. számú mellékletben megjelölt fasorok és faegyedek

19. Örökzöld fa: nagy lombkoronát növelő, fatermetű növény (e rendelet alkalmazásában nem minősül örökzöld fának: a thuja, hamisciprus, boróka, leyland-ciprus fajok, oszlopos növekedésű egyedek)

20. Össztörzsátmérő: az egyedek törzsátmérőjének összege

21. Törzsátmérő: a fatörzs földfelszíntől számított 1 m magasságban mért átmérője centiméterben számolva (bokorfa, többtörzses fa tekintetében az össztörzsátmérő számít)

22. Tőátmérő: a fatörzs talajszint közelében mért átmérője

23. Vegetációs időszak: az április 1-jétől otóber 31-éig terjedő időszak

24. Víz- és légáteresztő burkolat: A burkolat elemei között és/vagy anyagán keresztül a csapadékvíz talajba szivárgását, a talajban lévő nedvesség szabad kipárolgását, valamint a környezeti levegő talajpórusokkal való szabad kapcsolatát lehetővé tévő, elemes, szemcsés burkolat, mely alatt vízzáró szerkezeti réteg – agyag, hagyományos beton alap – nem létesül (pl: gyeprács, grűnbeton, betonelemes térkő homokos kavics vagy bazaltzúzalék ágyazaton hézagolva, fa-, kőelemes tipegő homokos kavics ágyazaton, murva, kavics, homok stb.)

25. Zöldfelület: a telek azon növényzettel borított területe (legkisebb zöldfelülete), ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg

3. A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék közigazgatási határán belül található magánterületek teljes faállományára és a közterületek fás szárú növényállományára.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó területekre (pl. Natura 2000 területek),

b) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre,

c) külön törvény hatálya alá tartozó fákra.

4. Hatásköri rendelkezések

4. § A fás szárú növények kivágását és pótlását a jegyző engedélyezi.

5. Általános rendelkezések

5. § (1) A fás szárú növények védelme, megőrzése, fenntartása és ápolása az ingatlan mindenkori használójának kötelessége.

(2) Fapótlásként nem telepíthetők oszlopos örökzöldek (thuja, hamisciprus, boróka, leyland-ciprus fajok), inváziós fajú fák, valamint közterületen gyümölcsfa.

(3) A fapótlás pénzbeli megváltásából befolyt összeg a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Környezetvédelmi Alapjának bevétele, melyet jellemzően a közterületi faültetésre, a közterületi zöldfelületek fejlesztésére és rekonstrukciójára, valamint a megtartandó fák fenntartására kell felhasználni.

(4) Fa jelentős mértékű metszése és rongálása az adott fa engedély nélküli kivágásával egyenértékű tevékenységnek minősül.

II. Fejezet

Szabályok magánterületi ingatlanok esetében

6. Fák kivágásának engedélyezése

6. § (1) Fakivágás kizárólag kérelem alapján megadott és véglegessé vált engedély birtokában, meghatározott pótlási kötelezettség teljesítése mellett, indokolt esetben, különösen növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okból, illetve építési tevékenység vagy speciális funkciójú építmények működésének biztosítása céljából végezhető. Engedély nélkül kivágható a gyümölcsfa, kiszáradt fa és inváziós fafajú fa, valamint a 10 cm-nél kisebb törzsátmérőjű díszfa.

(2) A fakivágási engedély iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz.

(3) A fakivágási engedély a véglegessé válásától számított egy évig, vagy az építési tevékenység befejezéséig jogosít a kivágásra.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa kivágását – amennyiben más lehetőség nincs a veszély elhárítására – a használó köteles haladéktalanul elvégezni. A veszély elhárítása érdekében elvégzett munkát 15 napon belül, írásban a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon be kell jelenteni a jegyzőnek.

(5) A jegyző az ingatlan használóját a (4) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítésére felszólítja.

(6)1 A kiszáradt fa kivágását a használó köteles az elvégzett munkát követő 15 napon belül a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon írásban bejelenteni a jegyzőnek.

(7) Megtartandó fa esetében a fa lombkorona vetületének 1 méterrel megnövelt területén belül magas és mélyépítés nem végezhető.

(8) Megtartandó fát kivágni, kivágását engedélyezni kizárólag abban az esetben lehet, ha a fa – állapota miatt – olyan veszélyhelyzetet okoz, amely a fa kivágása nélkül nem hárítható el, illetve a fa bármely okból életképtelenné vált és megtartása nem lehetséges, vagy a kivágás célja az ingatlan közterületi kapcsolatának biztosítása. A kérelem indokoltságát kertészeti szakvéleménnyel kell igazolni.

(9)2 Amennyiben a (4), illetve a (6) bekezdés szerinti bejelentésben valótlan adatokat közöltek és szükséges lett volna a fa kivágása iránti kérelem benyújtása, a fa kivágása nem volt megalapozott, vagy a fa kivágását nem jelentették be, a munkálat engedély nélküli kivágásnak minősül.

7. Fák pótlása

7. § (1) A kivágott, 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák pótlásáról ugyanazon az ingatlanon kell gondoskodni úgy, hogy a pótlást kizárólag előnevelt fákból kell teljesíteni. A telepítés során úgy kell eljárni, hogy a telek zöldfelületének minden megkezdett 100 m2-ére legalább egy, legfeljebb három fa jusson.

(2) A fapótlás mértéke:

a) gyümölcsfák, kiszáradt, vagy inváziós fajú fa, valamint növény-egészségügyi, vagy élet-és vagyonvédelmi okból kivágandó fa esetén a telek zöldfelületének minden megkezdett 100 m2-re legalább egy fa jusson,

b) egyéb esetben a kivágandó fa törzsátmérőjének 100%-a.

(3)3 Engedély nélküli fakivágás esetén a pótlás mértéke a kivágott fa tőátmérőjének 150 %-a. Amennyiben az engedély nélkül kivágott fa darabszáma vagy törzsátmérője utólag nem állapítható meg, akkor a rendelkezésre álló adatokból kikövetkeztethető egyedszámot és egyedenként 30 centiméteres törzsátmérőt kell vélelmezni.

(4) Megtartandó fa engedély nélküli kivágása esetén a pótlás mértéke a kivágott fa tőátmérőjének 300%-a.

(5) A fapótlást a fakivágást követő egy éven belül vagy az építési tevékenység befejezéséig kell teljesíteni.

(6) A pótlás mértéke meghatározható a fakivágást megelőző 5 évben, az érintett ingatlanon elültetett fák össztörzsátmérőjének figyelembevételével, amennyiben a beszámítható fák legfeljebb Ø10 cm törzsátmérőjűek.

(7) A telepítési kötelezettség nem tekintendő teljesítettnek, ha a telepített fa az ültetést követő vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki. Ebben az esetben a kötelezett köteles a telepítést megismételni vagy külön kérelem alapján pénzben megváltani.

(8) Amennyiben a fapótlás vagy annak egy része a terület adottságai (mérete, domborzati viszonyai stb.) miatt az adott telken belül nem teljesíthető, a pótlást fapótlási díj megfizetésében kell előírni.

III. Fejezet

Szabályok közterületi ingatlanok esetében

8. A fás szárú növények kivágása

8. § (1) A fás szárú növény kivágásának és pótlásának szabályait a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet. 6-8. §-ai határozzák meg, a fás szárú növény kivágási engedélyre irányuló kérelem nyomtatványa a 2. sz. mellékletében található.

(2) Kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz, a Kr-ben meghatározottak szerint:

a) a természetes módon beerdősült faállomány (sarj, magonc) esetén 1 m magasságban mért 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágásához, telepített fasor esetén törzsátmérőtől függetlenül,

b) cserje kivágásához.

(3) Fás szárú növényt kivágni csak a jegyző által kiadott véglegessé vált engedéllyel és megalapozott indokkal lehet, melyek az alábbiak lehetnek:

a) közterületi kapcsolat létesítése, mely máshová nem helyezhető,

b) építési tevékenység esetén, mely a közterületi fás szárú növény megtartásával nem megoldható.

(4) A (2) bekezdés előírásait zöldterületek és közlekedési területek esetében nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a tulajdonos, kezelő fenntartási munkát végez.

9. A fás szárú növények telepítése

9. § Közterületen fás szárú növényt ültetni kizárólag az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával lehet.

10. A fás szárú növények pótlása

10. § (1) A kivágott fás szárú növény pótlásáról elsősorban ugyanazon az ingatlanon kell gondoskodni. A pótlást kizárólag előnevelt fából kell teljesíteni.

(2) Amennyiben a közterületen kivágott fás szárú növény pótlása a Kr. 8. § (4) bekezdésének megfelelően telepítéssel nem teljesíthető, akkor kompenzációs intézkedésként a pótlást – gyümölcs, kiszáradt és inváziós fajú fák kivételével – fapótlási díj befizetését kell előírni.

(3) A pótlás mértéke közterületi fás szárú növény engedélyezett kivágása esetén:

a) gyümölcsfák, kiszáradt, vagy inváziós fajú fa, valamint növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okból, kivágandó fa esetén a kivágandó fa darabszáma,

b) egyéb esetben a kivágandó fa törzsátmérőjének 100%-a,

c) cserje esetében legalább azonos területű borítást kell biztosítani.

(4) Amennyiben a közterületen kivágott cserje pótlása a Kr. 8. § (4) bekezdésének megfelelően telepítéssel nem teljesíthető, akkor cserjepótlási díj megfizetését kell előírni.

(5) A telepítési kötelezettség nem tekintendő teljesítettnek, ha a telepített fás szárú növény az ültetést követő vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki. Ebben az esetben a kötelezett köteles a telepítést megismételni vagy külön kérelem alapján pénzben megváltani.

(6)4 Fás szárú növény engedély nélküli kivágása esetén a pótlás mértéke a kivágott fa törzsátmérőjének, illetve a cserje területének 150%-a.

(7) Amennyiben az engedély nélkül kivágott fás szárú növény darabszáma vagy törzsátmérője utólag nem állapítható meg, akkor a rendelkezésre álló adatokból kikövetkeztethető egyedszámot és egyedenként 30 centiméteres törzsátmérőt kell vélelmezni. Amennyiben az engedély nélkül kivágott fa fasort alkotott, úgy a vélelmezett törzsátmérő meghatározásánál a fasort alkotó fák átlagos törzsátmérőjét is figyelembe kell venni.

(8) Megtartandó fa, vagy fasor egyedeinek engedély nélküli kivágása esetén a pótlás mértéke a kivágott fa törzsátmérőjének 300%-a.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a fapótlási kötelezettség előírásairól szóló 18/2018. (IV. 27.) Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete;

b) a Budapest XII. kerületi zöldfelületek védelméről szóló 4/2010. (II. 26.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendelete;

c) Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletének 19. §-ának (1) bekezdésének b) pontja és a 22. §-a, az 1/B. számú mellékletben rögzített „megtartandó fasor, fa” jelölések;

d) a Kútvölgy Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 28/2018. (IX. 24.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének 5. § (2) bekezdése;

e) a Virányos Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 29/2018. (IX. 24.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének 6. § (2) bekezdése;

f) a Kakukk út és környéke Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 30/2018. (IX. 24.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének 6. § (1) bekezdése;

g) a Kalóz utca – Pinty utca környéke Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 31/2018. (IX. 24.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének 6. § (2) bekezdése;

h) a Királyhágó tér – Böszörményi út – Apor Vilmos tér – Stromfeld Aurél út – Németvölgyi út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 23/2018. (VI. 15.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének 6. § (1) bekezdése;

i) a Svábhegy Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (VI. 15.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének 6. § (2) bekezdése;

j) az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 6/2018. (II. 28.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének 7. § (2) bekezdése;

k) az Istenhegy Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 7/2018. (II. 28.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének 6. § (2) bekezdése;

l) a Böszörményi út – Ugocsa utca – Kiss János altábornagy utca – Beethoven utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 9/2018. (II. 28.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének 5. § (1) bekezdése;

m) a Tóth Lőrinc utca – Ráth György utca – Kékgolyó utca - K-Vke területfelhasználási egység által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 10/2018. (II. 28.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének 5. § (1) bekezdése;

n) a Bürök utca – Farkasréti temető Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 20/2017. (V. 22.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének 6. § (2) bekezdése.

1. melléklet az 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez az 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez az 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 1. melléklete (Megtartandó fasor, fa) az Önkormányzat honlapján (http://minerva.bp12ker.hu/minerva/bp12ker/internet.php) tekinthető meg.

2. melléklet az 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez az 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM

Közterületen/Magánterületen

(a megfelelő rész aláhúzandó)

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről szóló 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete alapján.

Kérelmező neve: ILLETÉK: a hatályos illetéktörvény alapján
Cím:
Telefon:
E-mail cím:
Jogosultsága: tulajdonos/közös képviselő/meghatalmazott/ egyéb: ……………..
(a megfelelő rész aláhúzandó)
A kérelem tárgyát képező fás szárú növény:

Faj

Jelleg
(élő/száraz)

Törzsátmérő
(cm-ben, 1 m magasságban)

Darabszám

A fás szárú növény kivágásának helye (cím, hrsz):
A kivágás indoka:
A kivágás tervezett időpontja:
Melléklet:
- jogosultságot igazoló dokumentum másolata,
- ingatlan helyszínrajza, amelyen be kell jelölni a kivágandó és a megmaradó fák helyét,
- magánterület esetén kertészeti szakvélemény,
- tulajdonosi hozzájárulás,
- társasház esetén közgyűlési határozat a fa kivágásáról,
- kivágandó fáról készült fényképfelvétel,
- építési tevékenység esetén fakivágási terv,
- építési tevékenység esetén fapótlási terv.
Budapest, ……………………
………………………………..
kérelmező aláírása

3. melléklet az 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez az 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

BEJELENTÉS
Magánterületen álló, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa/kiszáradt fa kivágása

(a megfelelő rész aláhúzandó)

A bejelentő

Neve:
Címe:
Telefon:
E-mail cím:
A fa kivágására vonatkozó adatok
A fa kivágásának indoka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az érintett ingatlan címe és helyrajzi száma:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kivágás dátuma: ……………………………………………………………………………….
A kivágott fák felsorolása

Fa faja

Törzsátmérő
(cm-ben, 1 m magasságban)

Darabszám

Teleken meglévő fák darabszáma:
A bejelentéshez kötelezően csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
- kertészeti szakvélemény, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolni kell a fakivágás szükségességét,
- ingatlan helyszínrajza, amelyen be kell jelölni a kivágott és a megmaradó fák helyét,
- részletes fotódokumentáció a kivágott fáról.
Budapest, ……………………
………………………………..
bejelentő aláírása

4. melléklet az 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyümölcsfák

Magyar név

Latin név

alma

Malus sp.

birs

Cydonia oblonga

cseresznye

Cerasus avium

cseresznyeszilva

Prunus cerasifera

fehér eperfa

Morus alba

fekete berkenye

Aronia melanocarpa

fekete eperfa

Morus nigra

fügefa

Ficus carica

kajszi

Prunus armeniaca

körte

Pyrus sp.

közönséges dió

Juglans regia

közönséges mandula

Amygdalus communis

meggy

Prunus cerasus

naspolya

Mespilus germanica

őszibarack

Prunus persica

sajmeggy

Prunus mahaleb

szilva

Prunus domestica

vadalma

Malus sylvestris

vadkörte

Pyrus pyraster

1

A 6. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 6. § (9) bekezdése a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 7. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 10. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.